دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد زوجات، مردم شناسی، پیامدهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………….. 24
-20-2بررسی پیشینه ازدواج…………………………………………………………………………………………… 25
-21-2تعاریف وپیشینه خانواده……………………………………………………………………………………….. 26
-22-2بررسی پیشینه چندزنی…………………………………………………………………………………………….28
-23-2تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. 30
-24-2تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………… ………31
-25-2مبانی وچهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………… .32
فصل سوم روش تحقیق
-1-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….36
-2-3ابزارجمع آوری تحقیق……………………………………………………………………………………………. 37
-3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………. 37
-4-3حجم نمونه وروش اندازه گیری………………………………………………………………………………….39
فصل چهارم : بررسی مردم شناسی چند همسری مردان بلوچ شهرستان خاش
-1-4علل وعوامل چند همسری………………………………………………………………………………………. 41
-2-4علل وعوامل مفیدومثبت چندزنی……………………………………………………………………………… 42
-3-4چند همسری عامل نجات تک همسری………………………………………………………………….. 43
-4-4چند همسری حقی برای زنان………………………………………………………………………………….. 44
-5-4علل مثبت چندزنی مردان بلوچ شهرستان خاش……………………………………………………………46
-6-4عوامل منفی چند زنی مردان بلوچ شهرستان خاش………………………………………………………..48
-7-4الف) تعصبات قومی وقبیله ای……………………………………………………………………………….. 48
-8-4ب) رسمهای غلط طایفه ای……………………………………………………………………………………. 49
-9-4ج) سایر علتها……………………………………………………………………………………………………….. 52
-10-4عواملی که زنان باعث چند زنی مردانشان می شوند…………………………………………………. 54
-11-4عمل به سنت رسول الله (ص)و قران کریم……………………………………………………………….. 55
-12-4تعددزوجات ازدید زنان بلوچ………………………………………………………………………………… 58
4-13- درد دل عده ای اززنان شهرستان خاش……………………………………………………….. … 60
-14-4قانون اساسی وشرایط چند زنی……………………………………………………………………………… 61
-15-4علل کمرنگ شدن وزوال چند زنی درمیان شهرهای دیگرایران………………………………… .62
-16-4بررسی خانواده های چند همسراز نظر کمیت………………………………………………………. ..63
-17-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظر کیفیت……………………………………………………. …65
-18-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظرتغییرات…………………………………………………… …76
-19-4بررسی پیامدها ومشکلات خانواده های چندهمسری…………………………………………….. …88
-20-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برفرزندان……………………………………………………………………. 88
-21-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برزنان………………………………………………………………… ………89
-22-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برخود مردان………………………………………………………….. …..95
-23-4مشکلات مشترک مردان وزنان………………………………………………………………………………….96
-24-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برجامعه …………………………………………………………………………97
-25-4پیامدهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..97
-26-4پیامدهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………98
-27-4محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………99
فصل پنچم: جمع بندی و نتیجه گیری
5-1-جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………… 101
منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………… 104
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………………….107
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..120
فهرست ضمایم
عکس سردار طایفه براهویی………………………………………………………………………………………….. 107
عکس آقای لال خان قلندرزهی سردارطایفه قلندر زهی………………………………………………………107
عکس سردارطوایف کرد،میروسهربزهی…………………………………………………………………………….108
عکس مولوی کردی …………………………………………………………………………………………….109
عکس مراد کرد 4زنه …………………………………………………………………………………………………..110
عکس شه گل … 3زنه …………………………………………………………………………………………….111
عکس شریف …. 2زنه…………………………………………………………………………………………………. 111
قلعه حیدرآباد خاش……………………………………………………………………………………………………. 112
قلعه ایرندگان……………………………………………………………………………………………………………… 113
قله تفتان…………………………………………………………………………………………………………………….. 114
درخت سروچندهزارساله ………………………………………………………………………………………….. 115
زیارتگاه مرتضی علی………………………………………………………………………………………………….. 116
نمونه ای ازصفحه دوم یاقسمت اولاد یک مرد چهارزنه خاشی…………………………………………….117
نمونه ای ازپوشاک زنان …………………………………………………………………………………………….118
نمونه ای ازپوشاک مردانه …………………………………………………………………………………………….119

چکیده :
در این تحقیق به بررسی مردم شناسی خانواده های چند همسری و تعدد زوجات در میان مردان بلوچ شهرستان خاش پرداخته می شود و تمامی علل و انگیزه هایی تعدد زوجات و تاثیرات مثبت و منفی آن و نگرش مردان و زنان نسبت به آن و تعصبات قومی و قبیله ای و عواملی دیگر به روش ژرفانگر و عمیق که مخصوص مطالعات مردم شناسی است از طریق مطالعه میدانی و مشاهده مشارکتی ، مصاحبه و زندگی در میان آنها ( به مدت 7 سال ) بررسی می شود با این اهداف که علل و انگیزه های چند همسری و تاثیرات مثبت و منفی آن و شبهاتی که بر آن وارد می شود مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و پاسخی منطقی به آنها داده شود؛ چرا که اروپائیان و گاهاً خود ما ایرانیان فقط به جنبه ها وتاثیرات منفی آن می پردازیم در حالی که کارکردها و تاثیرات مثبتی نیز و جود دارد که شرایط زمانی و مکانی اقتضا می کند؛ویابعضاًمردان شهرستان ماازعوامل سنت وقرآن جهت رسیدن به اهداف خود(چندزنی)سوءاستفاده می کنند؛همچنین خانواده های چند همسری را ازنظرکمیت ومیزان شیوع آن در جامعه خاش واز نظر کیفیت وچگونگی روابط اعضاء باهمدیگروتغیرات آن درطول زمان بررسی ،وبادیدی بی طرفانه پیامدها ومشکلات خانواده های چند همسری وتعدد زوجات را برزنان ،فرزندان، جامعه وحتی خود مرد بیان می کنیم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هرچند چند همسری قوم بلوچ شهرستان خاش به اقتضای زندگی قبیله ای فوایدی دارد وموجبات صلح وتحکیم روابط قبایل رافراهم می کند اما پیامدهای دارد که زندگی زنان وفرزندان را به مخاطره وچالش می کشاند ومشکلات روحی روانی ،تربیتی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی بسیاری به بار می آوردکه کانون خانواده وجامعه رابه لرزه درمی آورد.
واژگان کلیدی : خانواده-چند همسری – قوم بلوچ – خاش – تعصبات قبیله ای – کمیت–کیفیت-پیامد ها

فصل اول:
کلیات

1-1- مقدمه :
تحقیق به صورت جامع در زمینه مردم شناسی درباره شهرستان خاش و مردان بلوچ این شهرستان کمتر صورت گرفته است بلوچ ها مردمانی سخت کوش ، پرکار ، کم توقع ، میهمان نواز ،و غیرتمند هستند وتعصب زیادی روی زن وفرزند خود ودیگران دارند.زندگی درشرایط سخت وبیابانی آنهاراجنگجو ومقاوم بارآورده همچنین به خاطرمرزنشینی وهمسایگی باکشور پاکستان [همانند سایرمناطق مرزی کشور] گاهاًقاچاق کالایی صورت می گیرد که اگر شرایط کارسالم برای آنها پیش بیاید آن تعداد معدود هم این کارهاراانجام نمی دهند، بعضی وقتها درگیری های طایفه ای در بین آنها دیده می شود و جنگهایی نیز صورت می گیرد که اینها اقتضای زندگی قبیله ای است ولی بلوچ ها و بخصوص مردمان شهرستان خاش مردانگی و غیرت و دلاوری و سخت کوشی را به انتها رسانده اند یکی از موضوعاتی که در میان مردان این خطه زیادبه چشم می خورد مسئله چند همسری یا تعدد زوجات است که در میان طوایف مختلف بلوچ با شدت یا ضعف دیده می شود از آنجایی که این مسئله یعنی تعدد زوجات وخانواده های چند همسری مسئله ای مناسب برای بررسی مردم شناسی است بر آن شدم تا درباره این موضوع به تحقیق بپردازم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تعدد زوجات، بی عدالتی، عدم تمکین Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد زوجات، صنایع دستی، استان هرمزگان