منبع پایان نامه درمورد رشد اجتماعی، روابط اجتماعی، مهارت های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیدهبا موضوع پژوهش به صورت فارسی و انگلیسی
– گسترده بودن دامنه‌ی تحقیق و دامنه ی فرضیه ها، که هر کدام می توانست موضوع یک پژوهش باشد.
– محدودیت های اجرایی ناشی از برنامه های اداری آموزش و پرورش
– عدم حمایت های لازم توسط سازمان ها و موسساتی مانند آموزش و پرورش و یا آموزش عالی و به ویژه حمایت های مالی
– عدم همکاری مدیران و کارکنان آموزشگاه ها در بعضی از نواحی و مناطق
– عدم تمایل پاسخگویان به بعضی از سئوالات پژوهش در زمینه ی مسایل مالی و یا شغلی و تحصیلی خانواده ها

1-7- روش تحـقیق
روش‌ تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد و با استفاده از روش پیمایشی صورت می پذیرد. ضمناً برای گرد آوری اطلاعات و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و پیشینه ی تحقیق از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.
در این پژوهش از روش‌های مختلف میدانی، پیمایشی و اسنادی و کتابخانه ای استفاده می شود.
در تبیین نظری و تحلیل مهارت های اجتماعی، از روش اسنادی و کتابخانه‌ایی و منابع اینترنتی استفاده می گردد و جهت بررسی تآثیر عوامل مختلف بر مهارت های اجتماعی دختران از پژوهش پیمایشی استفاده می شود که اصلی ترین روش دراین پژوهش می باشد.
علّت انتخاب روش پیمایشی این بوده که، پژوهش حاضر در مورد عوامل مختلف (خانواده، گروه دوستان، مدرسه و تلویزیون) مؤثر بر مهارت های اجتماعی دختران بوده است و برای بررسی تآثیر این عوامل از ابزار پرسشنامه و تحلیل پیمایشی که قابل اعتماد ترین وسیله است و درعین حال بیشترین حجم اطلاعات را با کمترین هزینه انتقال می دهد، استفاده شده است.
در روش میدانی، جامعه آماری این پژوهش را دختران دوره ی متوسطه شهر اصفهان تشکیل می دهند. براساس اطلاعات و آمار اخذ شده از گروه آمار و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، تعداد دختران دانش آموز در دوره ی متوسطه سال تحصیلی 1389- 1390 برابر با 46270 نفر می باشد . در این تحقیق حجم نمونه از روش نمونه‌گيري تصادفي با توجه به نواحي و مناطق محل تحصیل دانش آموزان استفاده می شود . اطلاعات مورد نیاز را با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری نموده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی لازم و نرم افزار SPSS استفاده شده است.

1-8- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات
مفاهیم و اصطلاحاتی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند ، به شرح زیر می باشند :

– رشد اجتماعی : منظور از رشد اجتماعی عبارت است از ، زمانی که افراد به سطحــی از مهــــارت در روابط اجتماعـی دست یافته باشند که بتوانند با مردم به راحتــی زندگی کنند و سازگاری داشتـه باشند ( وایتــزمـن ، 1375 : 60 ).

– تربیت اجتماعی : تربيت اجتماعي ساختن انسان در برابر امور و وقايع اجتماعي است تا عكس العمل هاي به جا نشان دهد و بتواند استعدادهاي ذاتي خود را به نفع جامعه و فراخور نيازمندي هاي آن به ظهور برساند ( قرائي مقدم،1370: 16).
– اجتماعی شدن : اجتماعی شدن فرا گردي است كه به واسطه آن هر فرد ، دانش و مهارت هاي اجتماعي لازم برای مشارکت مؤثر و فعال در زندگـی گروهـــی و اجتماعی را کســـب می کند (بروم و سلزنیک ،1386 :90).
– مهارت های اجتماعی : به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه کـــه شخص می تواند با دیگران به نحـــوی ارتباط متقابــل بر قرار کند کــه به بــروز پاســـخ هـــای مثبت و پرهیــز از پاسخ های منفــی انجام گيرد ، مهــارت اجتماعی می گویند (کارتلج و میلبرن ، 1375: 33) .

– مقطع متوسطه : دوره آموزشي در نظــام آموزش و پرورش ايران ، كه دانش‌آموزان بعد از پايان دوره آمـوزش راهنمايي وارد آن شده و به مدت سه سال ادامه دارد و پس از پايان اين مدت ديپلم متوسطه دريافت مي‌كنند.

– هم سالان (دوستان) : گروه هم سالان ، گروهـي است كه درآن اعضـاء ، از موقعيــت و وضعيتي نسبتاً مسـاوي و روابط نزديك برخـوردارند وشامـــل گروه هايي چون هم بازي ، محــــافل دوستان و گروه هاي كاري كوچـك مي شود (گابريل وآلموند،1974: 84).

– خانواده : خانواده گروهی است اجتماعی و متشکل از افرادی که دارای روابط سببی (زن- شوهــر) ، و احیاناٌ نسبی (در صورت وجود فرزندان ) و گاه فرزند پذیری با یکدیگرند ( ساروخانی ، 1385، 143) .

– مدرسه : دومین واحد اجتماعی است برای تعلیم و تربیت کودکان که وظیفه آن آماده سازی نـسل جوان از طریق آموزش رسمی برای ورود به جامعه می باشد ( انصاری راد و همکاران ،1380)

– تلویزیون : تلويزيون یکی از رسـانه هاي جمعي‌ ديداري است که از لحاظ آموزش رسمــي ، جايـگاه ويژه اي داشته و به دليل برد وسيعي كه دارد ، يكي از بهتـرين وسايـل تفریحـــی ، خبری ، آموزشـــي و فرهنگي و تبلیغاتی می باشد ( معتمد نژاد ، 1379 :201).

1-9- کاربرد تحقیق :
از این تحقیق سازمان ها و گروه هاي زير می توانند از ابعاد نظري و كاربردي آن استفاده نمايند:
1- خانواده ها ، كه به بعد تربيت اجتماعي بيشتر توجه نمايند و از نتايج اين پژوهش بهره برند.
2- مدارس دوره ي متوسطه كه با توجّه به ويژگي هاي رشدي دانش آموزان در اين دوره، از نتايج آن استفاده نمايند.
3- برنامه ريزان آموزشي كه در هنگام هدف گذاري و برنامه ريزي به موضوع ترتبيت اجتماعي وكسب مهارت هاي اجتماعي به عنوان يكي از ابعاد مهم تربيت توجّه نمايند.
4-كاركنان و معلمّان مدارس كه از مباني تئوري و نظري و نتايج آن درهنگام كاراستفاده نمايند.
5- دست اندركاران رسانه هاي جمعي به ويژه بخش سيما ، كه از مباني نظري و بعد كاربردي‌‌آن در جهت تهيه و تدوين برنامه هايي كه در اجتماعي كردن افراد وكسب مهارت هاي اجتماعي آنان مؤثر است، اقدام نمايند.
6- دست اندركاران سازمان هاي مربوط به نوجوانان و جوانان كه با توجّه به مباني نظري و ابعاد كاربردي این تحقیق در جهت تهيه و تدوين برنامه ها و محيط هايي باشند كه تعامل ميان آنان را بيشتر و باعث شكل گيري گروه هایی شوند.

فصل دوم:
ادبیات تحقیق

فصل دوم : ادبیات تحقیق
گفتار اول-الف مفاهیم تحقیق
2-1-1 مفهوم رشد اجتماعی
جنبه ی اجتماعی رشد فرد، پایه و اساس زندگی انسانی او را تشکیل می دهد. ادامه ی زندگی انسان جز در جامعه جریان پیدا نمی کند. رشد اجتماعی کودک مانند سایر جنبه های رشدی او به تدریج گسترش پیدا می کند و تقریباً همه فعالیّت های او تحت تأثیر اطرافیانش قرار می گیرد. رشد و تکامل اجتماعی کودک با سایر مظاهر رشد و تکامل وی هماهنگ و کاملاً مرتبط است.
افراد وقتی از نظر اجتماعی « رشد یافته » محسوب می شوند که در این زمینه کاملاً به شکوفایی رسیده باشند. یعنی به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دست یافته باشند که بتوانند با مردم به راحتی زندگی کنند و سازگاری داشته باشند (وایتزمن،1375: 60)
رشد اجتمـاعی از آغاز ارتباط کودک با اطرافیـانش آرام آرام شروع می شود؛که ابتدا با والدین و نزدیکـان و بعد ها با اجتماع و دیگران نشان داده می شود.
منظور از رشد اجتماعی ، نضج فرد در روابط اجتماعی است به طوری که بتواند با افراد جامعه اش، هماهنگ و سازگار باشد. فرد را وقتی اجتماعی خوانند که نه تنها با دیگران باشد، بلکه با آنان همکاری کند.( شعاری نژاد، 1374: 516 )
رشد اجتماعی مهم ترین جنبه ی وجود هر شخص می باشد . چرا که رشد اجتماعی نه تنها در سازگاری و انطباق با اطرافیان مؤثر است ، بلکه در آینده ، در میزان موفقیّت شغلی و پیشرفت اجتماعی فرد نیز تأثیر دارد.
معیار اندازه گیری رشد اجتماعی هرکس ، میزان سازگاری او با دیگران است. این دیگران شامل همه است، از دوستان، معلمان، افراد خانواده و بستگان گرفته تا همسایه ها و… حتی کسانی که برای اولین بار با آن ها برخورد می کنیم ( وایتزمن، 1375 :6).
افراد هر چقدر که بیشتر یاد می گیرند و تجربه های بیشتری کسب می کنند؛ بیشتر به این واقعیّت پی می برند که از راه مبادله ی عواطف و احترام به دیگران و تعامل اجتماعی با آن ها است که به احساس رضایت دست می یابند و روز به روز بیشتر به یقین می رسند که احساس مفید بودن و خوشبختی آن ها به میزان رشد اجتماعی شان بستگی دارد.
رشد اجتماعی مانند رشد جسمانی و ذهنی یک کمیّت پیوسته است و به تدریج به کمال می رسد. برای بیشتر افراد، رشد اجتماعی به تدریج در طول زندگی به طور طبیعی و در برخورد با تجربه ها حاصل می شود و این همان کیفیتی است که به اصطلاح « کمال یا پختگی » نامیده می شود (وایتزمن، 1375 :7) .
به طور کلی منظور از رشد و تکامل اجتماعی این است که فرد بتواند روابط اجتماعی برقرار کند یا رشد و نمو لازم برای برقراری در روابط اجتماعی را بدست آورده باشد. به عبارت دیگر وقتی فرد یاد گرفت که با معیارهای گروه ، خلقیات و سنت ها هم نوایی کند و به مرحله ای رسید که توانست با جامعه اش ارتباط و تعامل داشته باشد؛ می گوییم از لحاظ اجتماعی رشد و تکامل یافته است. بنابراین ، احساس وحدت اجتماع و برقراری روابط متقابل میان افراد یک جامعه و همکاری با دیگران از جمله خصایص رشد و تکامل اجتماعی است. رسیدن به این مرحله از رشد مستلزم آن است که کودک در علایق خود تغییر بدهد، شیوه های جدید رفتار را فرا گیرد، و دوستان جدیدی انتخاب کند. فرد اجتماعی علاوه بر آن که مایل است با دیگران به سر برد، خواهان تشریک مساعی با آنان نیز هست. وی می خواهد کاری برای آن ها انجام دهد. فرد گروه دوست1 یا گروه جو شدیداً مایل است با همنوعانش باشد و از تنهایی دل تنگ می شود و همین که خود را در میان گروه خود ببیند میلش ارضا می شود هرچند که با آنان تماس پیدا نکند.
همان طور که اشاره شد، در رشد اجتماعی : خانواده شامل (والدین، خواهران و برادران )، خویشان ، همسالان و دوستان، معلّمان و مربیان و کلیه افراد جامعه که در اطراف او وجود دارند نقش به سزایی دارند. در این میان نقش خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی به صورت غیر رسمی و سپس مدرسه به عنوان دومین نهاد که به صورت رسمی از طریق انتقال ارزش ها و هنجارهای جامعه نقش حساسی را بر عهده دارند.

2-1-2 اهمیّت و ضرورت رشد اجتماعی
با توجّه به این که انسان موجود اجتماعی است و ادامه زندگی او به صورت انفرادی تقریباً غیر ممکن است؛ به محض تولّد و با دریافت اولّین احساس در رابطه با دیگران قرار می گیرد. ابتدا این افراد فقط شامل گروه خانواده می باشند ، امّا به تدریح با گروه های بزرگتر از جمله دوستان ، هم کلاسان ، معلّمان، هم محله ای ها، همشهری ها، هم میهنان می گردد، لذا برای ارتباط با دیگر گروه ها از طریق ایجاد رابطه، سخن گفتن، گوش کردن و روش های گوناگون بایستی مهارت کسب کرد، لذا رشد اجتماعی برای ایجاد ارتباط با دیگران و زندگی با آنان لازم و ضروری است.
اهمیّت رشد اجتماعی در این است که دیگران درباره ما چه می اندیشند. در بیشتر موارد فعالیّت ما با این هدف صورت می پذیرد که تصویب و تأیید دیگران را بدست آوریم و به قول( وایتزمن ،1375 :9) به دست آوردن تصویب و تأیید دیگران در زندگی مهم است. چرا که سازگاری اجتماعی تا حد قابل توجهی بستگی به این دارد که دیگران فکر می کنند « ما چگونه آدمی هستیم ».

2-1-3 ویژگی های افراد ی که از لحاظ اجتماعی رشد نیافته اند.
اگر افرادی را که از لحاظ اجتماعی رشد نیافته باشند بررسی کنیم، نخست در می یابیم که رفتار آنان هنوز ویژگی رفتار کودکان خردسال را داراست ، یعنی آن ها در همه چیز به پدر و مادر و افراد خانواده وابسته هستند. دوم کودکان اصولاً و عموماً خودخواه هستند و خواست دیگران برای آنها مهم نبوده و خواست خود مهم ترین اصل است.
سوم این که کودکان نمی توانند به فعالیّتی برای مدت طولانی سرگرم شوند و دارای ویژگی عدم تمرکزهستند و به هرچیز خاصی مشغول می شوند و ثبات ندارند.
چهارمین ویژگی کودکان؛ سر هم کردن داستان های دروغین است که والدین را نیز نگران می کند.
پنجمین ویژگی فردی؛ تخیل فوق العاده قوی و فعّالي است که دارند و ارتباط آن ها با واقعیّت کم است.
ویژگی ششم کودکان که قابل مشاهده نیز می

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، رشته تحصیلی، آزمون فرضیه Next Entries منبع پایان نامه درمورد رشد اجتماعی، روابط اجتماعی، جنس مخالف