دانلود پایان نامه با موضوع قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1- تاريخچه مطالعاتي 4
3-1- بیان مسأله 5
4-1- چارچوب نظري 7
5-1- فرضیه های تحقیق 8
6-1- اهداف تحقيق 9
7-1- اهمیت تحقيق 10
8-1- حدود مطالعاتي 11
9-1- واژه هاي كليدي و اصطلاحات 12
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه 15
2-2-مبانی نظری 16
1-2-2 قیمت سهام 16
2-2-2-تعیین قیمت سهام 16
3-2-2-عوامل موثر بر قيمت سهام 19
4-2-2- محتواي اطلاعاتي قيمت سهام 26
5-2-2- دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده 29
6-2-2- نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات 30
7-2-2- حجم مبادلات 33
8-2-2- ادبیات موضوعی حجم معاملات 35
9-2-2- حجم معاملات و نقدینگی 40
10-2-2- رابطه ي حجم مبادلات و قيمت با اعلان سود 42
11-2-2- اهمیت رابطه حجم معاملات و قیمت سهام 43
12-2-2- مبانی تئوریک موضوع از دیدگاه کروچ 45
13-2-2- دلایل تئوریک ارتباط مثبت حجم معاملات، بازده و تغییر قیمت سهام 48
14-2-2- بسط مدلهاي تئوریک رابطه حجم معاملات، قيمت و بازده سهام 54
15-2-2- بسط فرضیه ورود متوالی اطلاعات 54
16-2-2- بسط مدل تركيب توزيع ها 59
17-2-2- خلاصه بخش اول 60
3-2 مباني تجربي 61
1-3-2-مقدمه 61
2-3-2- سابقه تحقيقات مشابه 63
3-3-2- خلاصه ي بخش دوم 71
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 77
2-3- روش تحقیق 77
3-3- جامعه آماری 78
4-3 مدل تحليلي تحقيق 78
5-3- نمونه آماری 78
6-3- ابزار جمع آوری داده ها 82
7-3- روش جمع آوری داده ها 82
8-3- متغیرهای تحقیق 83
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 87
2-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 87
3-4 نحوه ی آماده سازی داده ها جهت آزمون آماری 88
4-4 آزمون فرضیات 93
1-4-4 آزمون فرضیه اول 93
2-4-4- آزمون فرضیه دوم 95
3-4-4- آزمون فرضیه سوم 98
4-4-4- آزمون فرضیه چهارم 100
5-4-4- آزمون فرضیه پنجم 102
6-4-4 – آزمون فرضیه ششم 105
5-4- خلاصه فصل چهارم 107
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 110
2-5- نتيجه گيري بر اساس فرضيات تحقيق 110
3-5- بحث 112
4-5- پیشنهادات تحقيق 113
1-4-5- پيشنهادات در راستاي يافته هاي تحقيق 113
2-4-5- پيشنهادات به محققين 115
5-5- محدودیت هاي تحقيق 115
پیوست ها
پيوست الف : خروجي نرم افزار 117
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 147
منابع لاتین: 148
چکیده انگلیسی: 151

جدول 1-2 فهرست تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه حجم معاملات و تغییر قیمت 71
جدول 1-3 مقایسه ی حجم معاملات صنایع دارای معامله در محدوده زمانی مورد نظر تحقیق 80
جدول 1-4 لیست شرکت های حاضر در صنایع پرمعامله (نمونه آماری تحقیق) 90
چدول 2-4آماره هاي توصيفي فرضیه اول 93
چدول 3-4 همبستگی فرضیه اول 94
جدول 4-4 تحليل واريانس فرضیه اول 94
جدول 5-4 ضرائب فرضیه اول 95
جدول 6-4آماره هاي توصيفي فرضیه دوم 96
جدول 7-4 همبستگی فرضیه دوم 96
جدول 8-4 جدول تحليل واريانس فرضیه دوم 97
جدول 9-4 جدول ضرائب فرضیه دوم 97
جدول 10-4 آماره هاي توصيفي فرضیه سوم 98
جدول 11-4 همبستگی فرضیه سوم 98
جدول 12-4 جدول تحليل واريانس فرضیه سوم 99
جدول 13-4 جدول ضرائب فرضیه سوم 99
جدول 14-4 آماره هاي توصيفي فرضیه چهارم 100
جدول 15-4 همبستگي فرضیه چهارم 101
جدول 16-4 جدول تحليل واريانس فرضیه چهارم 101
جدول 17-4 جدول ضرائب فرضیه چهارم 102
جدول 18-4 آماره هاي توصيفي فرضیه پنجم 103
جدول 19-4 همبستگي فرضیه پنجم 103
جدول 20-4 جدول تحليل واريانس فرضیه پنجم 104
جدول 21-4 جدول ضرائب فرضیه پنجم 104
جدول 22-4 آماره هاي توصيفي فرضیه ششم 105
جدول 23-4 همبستگي فرضیه ششم 105
جدول 24-4 جدول تحليل واريانس فرضیه ششم 106
جدول 25-4جدول ضرائب فرضیه ششم 106

نمودار1-2- عوامل موثر بر قیمت سهام (رفتار سهام) 19
نمودار 2-2: منحنی عمر کالا 24
نمودار 3-2 : داده هاي قدرمطلق بازده در طول یک روز معاملاتی با استفاده از نمودار هیستوگرام 49
نمودار4-2 داده هاي تعداد خبرهاي رسیده در طی یک روز معاملاتی با استفاده از نمودار هیستوگرام 50
نمودار 5-2 : حجم معاملات در طی یک روز معاملاتی با استفاده از نمودار هیستوگرام 50
نمودار 1-3 مدل تحليلي تحقيق 78
نمودار 1-4 نمونه ی فایل اکسل آماده سازی متغیرهای تحقیق 92

چكيده:
هدف از اجراي تحقيق حاضر، بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار مي دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر اين اساس پس از مروري جامع بر ادبيات موضوعي مربوط به حجم معاملات و قيمت سهام، آزمون هاي تعيين همبستگي بين متغيرهاي تحقيق بر روي دادههاي مربوط به نمونه آماري تحقيق شامل 70 شرکت حاضر در سه صنعت پرمعامله ي بورس تهران انجام گرديد. نتایج تحقیق نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه ی مثبت دارند. این ارتباط در فاصله ی زمانی یک روز نيز وجود دارد بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده ی روز قبل نيز نشأت می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی يا نزولی تبعیت می کند.

مقدمه:
یکی از ویژگی های مهم در کشورهای صنعتی توسعه یافته، وجود بازار پویای پول و سرمایه است. از سوی دیگر در هر سیستم اقتصادی گروهی با فعالیت بیشتر و صرفه جویی مناسب، پس اندازی برای آینده ایجاد می کنند، چگونگی استفاده از این پس اندازها می تواند برای جامعه آثار مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. در صورتی که این پس اندازها با مکانیزم صحیح به بخش تولید هدایت شوند علاوه بر ایجاد بازده برای صاحبان سرمایه، می توانند به عنوان مهم ترین عامل تأمین سرمایه برای راه اندازی طرح های اقتصادی جامعه نیز مفید باشند و در صورتی که به جریان های ناسالم اقتصادی راه پیدا کنند آثار نامناسبی برای جامعه خواهند داشت. یکی از مهم ترین ابزارهایی که توانایی جذب این نقدینگی ها را دارد بورس اوراق بهادار و مکانیزم عملیات خرید و فروش سهام است که در این رابطه نقش مهمی دارد. زیرا صاحبان سرمایه می توانند با خرید سهام، سرمایه های خود را با بازده مورد انتظار به کار انداخته و از سوی دیگر در تأمین منابع مالی صنایع کشور نیز مشارکت داشته باشند.

فصل اول
كليات تحقیق

1-1 مقدمه
ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار باعث شده است که هم شرکت ها و هم سرمایه گذاران، بازار سرمایه را محل مناسبی براي جذب منابع مالی و سرمایه گذاري بدانند و به همین جهت است که امروزه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای اقتصادی جامعه است و عملیات آن به عنوان یکی از شاخص های مهمی است که بیانگر اوضاع اجتماعی- اقتصادی این کشورهاست و در این راستا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از سوی دیگر هرگونه تزلزل در بورس اوراق بهادار نیز می تواند به بحران های عظیم اقتصادی منجر شود. با گسترده شدن کمی و کیفی بازار سرمایه و افزایش تعداد فعالان بازار، لزوم افزایش مطالعات برای آگاهی دادن به قشر سرمایه گذار بیش از پیش مشهود می باشد(خسروآبادی،1384،ص77)1. لذا این مطالعه به منظور تشریح ساختار حاکم بر معاملات به بررسی ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
در ادامه ی این فصل مطالبی در رابطه با اهمیت موضوع، بيان مسأله، مدل مفهومی تحقیق، اهداف، فرضیات، قلمرو، تعریف واژه ها و محدودیت های تحقیق آمده است.

2-1- تاريخچه مطالعاتي
تحقیق حاضر در بورس های ایالات متحده و سایر بورس های دنیا انجام گرفته است.یینگ در سال 1966 اولین بار رابطه مذکور را کشف کرد.کروچ و کلارک ، اپس و اپس ، مرگان و هم چنین در سال های اخیر وی چین و نیز گیرارد و عمران با تغییر دادن دامنه های موضوعی و زمانی تحقیق به نتایج مشابهی دست یافتند. در تمام تحقیقات انجام شده همبستگی مثبت و ضعیفی بین حجم معاملات (v) و قدر مطلق تغییر قیمت |∆p| ملاحظه گردید. هم چنین محققینی نیز به بررسی رابطه بین v و ∆p پرداخته و رابطه های معنی داری را یافتند.
بررسی های انجام شده محقق حاکی است از آن است که در ایران نیز تنها تعداد معدودی تحقیق مشابه در این زمینه وجود دارد که در سال 1379 توسط مصطفی قائمی و در سال 1384 توسط مهدی زیوداری انجام و به این نتیجه رسیده اند که افزایش یا کاهش حجم مبادلات موجب افزایش در تغییر قیمت سهام می گردد.

3-1- بیان مسأله
یکی از شاخصه های مهم هر بازار، حجم مبادلاتی است که در آن صورت می پذیرد. در واقع زمانی بازار یک کالا در اقتصاد مهم است که سهم بزرگتری از آن اقتصاد را به خود اختصاص دهد. ولی بازار اوراق بهادار یک تفاوت اساسی با بازار کالاهای دیگر دارد. در بازار کالاهای دیگر قسمت عمده ای از خریداران کالا، مصرف کنندگانی هستند که کالا را به خاطر نیازشان خریداری می کنند. هر کالا برای خود یک کشش تقاضا دارد و مصرف کننده می بایست کالای مورد نظر خود (یا جانشین آن را) حتی با وجود افزایش قیمت خریداری و مصرف نماید. حال آنکه در بازار اوراق بهادار کسی نیاز اساسی به اوراق بهادار ندارد و در صورتی که قیمت یک نوع اوراق بهادار نامتعادل باشد خریداران کمتری پیدا می کند بنابراین قیمت در بازار اوراق بهادار یک عامل اساسی است (اميد قائمي،1379،ص89)1. لذا شناسایی و اندازه گیری رابطه ی قیمت اوراق بهادار با سایر عوامل موثر بر آن تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های آینده ی عوامل بازار خواهد داشت.
در تحقیقاتی که در زمینه ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته، بیشتر رابطه ی اطلاعات داخلی شرکت ها و وضعیت مالی آنها با قیمت سهام شرکت بررسی شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آنها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است. همچنین در غالب تحقیقات، تأثیر انتشار اطلاعات شرکت ها بررسی شده، حال آنکه در این تحقیق تأثیر انتشار اطلاعات بازار و استفاده ی معامله گران از آن مد نظر است و از این رو اساسی ترین اطلاعاتی که از سوی سازمان بورس راجع به وضعیت معاملات منتشر می شود مورد توجه قرار گرفته است. آمار معاملات سهام روزانه تقریباً در تمام روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده و به اطلاع عموم می رسد. انتشار اطلاعات به این شکل به خودی خود این سوال را در ذهن استفاده کنندگان اطلاعات تداعی میکند که آمار معاملات سهام حاوی چه اطلاعاتی است و علت تأکید سازمان بورس تهران و سایر بورس های جهان بر انتشار اطلاعات مزبور چیست؟
آیا افزایش و کاهش حجم معاملات یک سهم می تواند حکایت از وجود یکسری اطلاعاتی داشته باشد که قسمتی از معامله گران از آن مطلع نیستند؟ آیا معامله گران غیر مطلع بر اساس آمار معاملات و بدون بدست آوردن این اطلاعات اقدام به خرید سهام خواهند کرد یا خیر؟ تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده نشانی از جاذبه ی سهام برای خریداران است و می تواند از يك سو حاکی از تعداد خریداران سهام یک شرکت و از سوی دیگر حاکی از تعداد فروشندگان سهام موردنظر باشد (قائمي ، 1379،ص125)1.
در همین راستا در تحقیق حاضر سعی گردید تا رابطه ی بین قیمت سهام و حجم مبادلات سهام بررسي شود. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار مي دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، نوسان پذیری، اوراق قرضه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، متغیر مستقل، بورس اوراق بهادار