پایان نامه با کلید واژگان پذیرش فناوری، سودمندی درک شده، مدل پذیرش فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-6-6 پروتکل  SSL 46
2-2-7 رزرو اینترنتی هتل 47
2-2-7-1 مزایای رزرو اینترنتی هتل 47
2-2-7-2 سایت های رزرو اینترنتی هتل 48
بخش دوم : تعاریف متغیرها 50
2-3 تعاریف متغیرها 51
2-3-1 متغیر های مستقل 52
2-3-1-1 متغیر اعتبار 52
2-3-1-2 متغیر اعتماد 55
2-3-1-3 متغیر سازگاری 59
2-3-1-3 -1 نظریه اشاعه نوآوری 60
2-3-1-3 -2 نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده 62
2-3-1-4 متغیر های سهولت درک شده و سودمندی درک شده 64
2-3-1-4-1 مدل های پذیرش فناوری 66
2-3-1-4-2 تئوری عمل مستدل (کنش عقلایی)- TTA 67
2-3-1-4-3 تئوری رفتار برنامه ریزی شده – TPB 69
2-3-1-4-4 مدل پذیرش فناوری ( اولیه )- TAM 70
2-3-1-4-5 مدل پذیرش فناوری ( اولیه )- TAM 2 72
2-3-2 متغیر های وابسته 77
2-3-2-1 نگرش 77
2-3-2-1-1 چگونگي تاثير نگرش بر رفتار 79
2-3-2-1-2 نگرش به خرید آنلاین 80
2-3-2-2 نیت انجام کار 80
2-3-2-2-1 نظریه عمل منطقی 81
بخش سوم : پیشینه تحقیق 83
2-4 پیشینه تحقیق 84
2-4 -1 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 84
2-4-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 88
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 93
3-2 روش تحقیق 93
3-3 جامعه و نمونه آماري 94
3-4 ابزار جمع آوري داده ها 95
3-5 پرسشنامه 96
3-6 روایی و پایایی ابزار گرد آوري داده ها 96
3-6-1 روایی 97
3-6-2 پایایی 97
3-6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 98
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 100
4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 100
4-2-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 101
4-2-2 توصیف سن پاسخ دهندگان 102
4-2-3 توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان 103
4-2-4 توصیف شغل پاسخ دهندگان 104
4-2-5 توصیف ميزان تسلط به کامپيوتر پاسخ دهندگان 105
4-2-6 توصیف ميزان دسترسي به اينترنت پاسخ دهندگان 106
4-3 توصیف متغیر های تحقیق 107
4-3-1 توصیف متغیر اعتبار 107
4-3-2 توصیف متغیر اعتماد 108
4-3-3 توصیف متغیر سازگاري 109
4-3-4 توصیف متغیر سهولت درک شده 110
4-3-5 توصیف متغیر سودمندي درک شده 111
4-3-6 توصیف متغیر نگرش 112
4-3-7 توصیف متغیر نيت استفاده 113
4-4 بررسی مدل تحقیق 114
4-4-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد 114
4-4-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 115
4-4-3 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 115
4-5 آزمون فرضیه ها 117
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 122
5-2 نتایج آمار توصیفی 122
5-2-1 توصیف پاسخ دهندگان 122
5-2-2 توصیف متغیر اعتبار 123
5-2-3 توصیف متغیر اعتماد 123
5-2-4 توصیف متغیر سازگاری 123
5-2-5 توصیف متغیر سهولت درک شده 123
5-2-6 توصیف متغیر سودمندی درک شده 124
5-2-7 توصیف متغیر نگرش 124
5-2-8 توصیف متغیر نیت استفاده 124
5-3 آزمون فرضیه های تحقیق 125
5-4 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 127
5-5 پیشنهادات تحقیق 128
5-6 پیشنهادات آتی 130
5-7 محدودیت های تحقیق 131
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی : 133
منابع غیر فارسی : 138
پیوست
پیوست 1 : خروجی های نرم افزار 146
پیوست 2 : آلفای کرونباخ تحقیق 149
پیوست 3 : پرسشنامه 153

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1. تعاریف مختلف گردشگری …………………………………………………………………………… 24
جدول2-2. مرور ادبیات روابط موجود در حلقه های علت و معلولی ………………………………………73
جدول3-1. هتل های 4 و 5 ستاره استان گیلان …………………………………………………………………….95
جدول 3-2 . جدول پایایی متغیرها ……………………………………………………………………………………. 98
جدول4-1 . توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..101
جدول4-2 . توصیف سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………..102
جدول4-3 . توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………. 103
جدول4-4 . توصیف شغل پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………..104
جدول4-5 . توصیف ميزان تسلط به کامپيوتر پاسخ دهندگان ……………………………………………… 105
جدول4-6 . توصیف میزان دسترسي به اينترنت پاسخ دهندگان ………………………………………….. 106
جدول4-7 . توصیف متغیر اعتبار …………………………………………………………………………………… 107
جدول4-8 . توصیف متغیر اعتماد …………………………………………………………………………………… 108
جدول4-9 . توصیف متغیر سازگاري ………………………………………………………………………………. 109
جدول4-10. توصیف متغیر سهولت درک شده …………………………………………………………………. 110
جدول4-11. توصیف متغیر سودمندي درک شده ……………………………………………………………… 111
جدول4-12 . توصیف متغیر نگرش ………………………………………………………………………………. 112
جدول4-13 . توصیف متغیر نيت استفاده …………………………………………………………………………. 113
جدول 4-14. شاخص های معنی داری و برازش مدل ……………………………………………………… 116
جدول4-15 . تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر نیت استفاده…………………………………………………. 120
فهرست نمودارها/ اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 . مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………10
شکل 2-1 . علامت نماد اعتماد الکترونیکی ………………………………………………………………………… 45
شکل 2-2 مدل نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………… 51
شکل 2-3 . مدل اشاعه نوآوری ………………………………………………………………………………………… 62
شکل 2- 4 . مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده …………………………………………………………………. 63
شکل 2-5 . عوامل زیربنایی در مدل پذیرش فناوری توسط کاربر …………………………………………. 66
شکل 2-6 . مدل تئوری عمل مستدل ………………………………………………………………………………… 67
شکل2-7 . مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده ………………………………………………………………….. 69
شکل 2-8 . مدل پذیرش فناوری ……………………………………………………………………………………. 71
شکل 2- 9 . مدل تم 2 ………………………………………………………………………………………………… 72
شکل 2-10. الگوی 3 مولفه ای نگرش………………………………………………………………………………. 78
نمودار4-1. نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………101
نمودار4-2 . نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………….102
نمودار4-3 . نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………. 103
نمودار4-4 . نمودار میله ای شغل پاسخ دهندگان ……………………………………………………………….104
نمودار4-5 . نمودار میله ای ميزان تسلط به کامپيوتر پاسخ دهندگان …………………………………….. 105
نمودار4-6. نمودار میله ای میزان دسترسي به اينترنت پاسخ دهندگان ……………………………………106
نمودار4-7 . هیستوگرام متغیر اعتبار ………………………………………………………………………………..107
نمودار4-8 . هیستوگرام متغیر اعتماد ……………………………………………………………………………….108
نمودار4-9 . هیستوگرام متغیر سازگاري ………………………………………………………………………….. 109
نمودار4-10. هیستوگرام متغیر سهولت درک شده …………………………………………………………… 110
نمودار4-11 . هیستوگرام متغیر سودمندي درک شده ………………………………………………………… 111
نمودار4-12 . هیستوگرام متغیر نگرش ……………………………………………………………………………. 112
نمودار4-13 . هیستوگرام متغیر نيت استفاده …………………………………………………………………….. 113
نمودار 4-14. آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) ………………………………………………………….. 114
نمودار 4-15 . آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) ………………………………………………. 115

چکیده
امروزه فناوری اطلاعات بر تمامی حوزه های مختلف زندگی و محیط کسب و کار تاثیر گذار بوده و موجب تحول ، تسریع و تسهیل امور شده است . این تاثیر بر صنعت گردشگری بعنوان یکی از اشتغالزاترین صنایع دنیا نیز کاملا مشخص است . یکی از ساده ترین راه هایی که می توان توسط آن میزان گردشگران داخلی وخارجی را افزایش داد شناسایی و معرفی نمودن مناطق گردشگری ، امکانات منطقه ، هتل های موجود و …توسط سایت های مرجع رزرواسیون هتل و یا مستقیما ازطریق سایت خود هتل ها می باشد . رزرو اینترنتی دارای مزایای بسیار زیادی از جمله صرفه جویی در زمان ، کاهش هزینه ، نبود وابستگی به مکان و زمان ، واکنش سریع به شکایت مشتریان و ارائه خدمات بدیع برای مشتریان است . از این رو به بررسی نقش عوامل مهم اعتبار ، اعتماد ، سازگاری و سهولت و سودمندی درک شده برای مشتریان در تغییر نگرش مشتریان به رزرو اینترنتی هتل و در نهایت قصد و نیت آنها به انجام این امر می پردازیم . جامعه آماری این تحقیق مشتریان تمامی هتل های 4 و 5 ستاره موجود در سطح استان گیلان می باشد . روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس با جامعه نامحدود می باشد که با استفاده از قراردادن نمونه گیری اولیه ( 30 نفر) در فرمول جامعه نامحدود ، عدد 321 نفر بدست می آید . اعتبار مدل نيز از طريق مدل يابي معادلات ساختاری ، مورد تأييد قرار گرفته و بر اساس نتايج تحليل مسير ارتباط متغيرهای اين تحقيق تأييد شده است . نتايج تحليل آماری اين تحقيق با استفاده از مدليابي معادلات ساختاری نشان ميدهد که نگرش و سودمندی درک شده عوامل اصلي مؤثر بر قصد نسبت به رزرو اينترنتي هتل است و

پایان نامه
Previous Entries ميزان، 321، کامپيوتر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان صنعت گردشگری، فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری