پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، سودمندی درک شده

دانلود پایان نامه ارشد

41
2-2-6-4 اصول اولیه طراحی سایت های رزرو اینترنتی 43
2-2-6-5 نماد اعتماد الکترونیک 44
2-2-6-6 پروتکل  SSL 46
2-2-7 رزرو اینترنتی هتل 47
2-2-7-1 مزایای رزرو اینترنتی هتل 47
2-2-7-2 سایت های رزرو اینترنتی هتل 48
بخش دوم : تعاریف متغیرها 50
2-3 تعاریف متغیرها 51
2-3-1 متغیر های مستقل 52
2-3-1-1 متغیر اعتبار 52
2-3-1-2 متغیر اعتماد 55
2-3-1-3 متغیر سازگاری 59
2-3-1-3 -1 نظریه اشاعه نوآوری 60
2-3-1-3 -2 نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده 62
2-3-1-4 متغیر های سهولت درک شده و سودمندی درک شده 64
2-3-1-4-1 مدل های پذیرش فناوری 66
2-3-1-4-2 تئوری عمل مستدل (کنش عقلایی)- TTA 67
2-3-1-4-3 تئوری رفتار برنامه ریزی شده – TPB 69
2-3-1-4-4 مدل پذیرش فناوری ( اولیه )- TAM 70
2-3-1-4-5 مدل پذیرش فناوری ( اولیه )- TAM 2 72
2-3-2 متغیر های وابسته 77
2-3-2-1 نگرش 77
2-3-2-1-1 چگونگي تاثير نگرش بر رفتار 79
2-3-2-1-2 نگرش به خرید آنلاین 80
2-3-2-2 نیت انجام کار 80
2-3-2-2-1 نظریه عمل منطقی 81
بخش سوم : پیشینه تحقیق 83
2-4 پیشینه تحقیق 84
2-4 -1 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 84
2-4-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 88
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 93
3-2 روش تحقیق 93
3-3 جامعه و نمونه آماري 94
3-4 ابزار جمع آوري داده ها 95
3-5 پرسشنامه 96
3-6 روایی و پایایی ابزار گرد آوري داده ها 96
3-6-1 روایی 97
3-6-2 پایایی 97
3-6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 98
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 100
4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 100
4-2-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 101
4-2-2 توصیف سن پاسخ دهندگان 102
4-2-3 توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان 103
4-2-4 توصیف شغل پاسخ دهندگان 104
4-2-5 توصیف ميزان تسلط به کامپيوتر پاسخ دهندگان 105
4-2-6 توصیف ميزان دسترسي به اينترنت پاسخ دهندگان 106
4-3 توصیف متغیر های تحقیق 107
4-3-1 توصیف متغیر اعتبار 107
4-3-2 توصیف متغیر اعتماد 108
4-3-3 توصیف متغیر سازگاري 109
4-3-4 توصیف متغیر سهولت درک شده 110
4-3-5 توصیف متغیر سودمندي درک شده 111
4-3-6 توصیف متغیر نگرش 112
4-3-7 توصیف متغیر نيت استفاده 113
4-4 بررسی مدل تحقیق 114
4-4-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد 114
4-4-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 115
4-4-3 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 115
4-5 آزمون فرضیه ها 117
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 122
5-2 نتایج آمار توصیفی 122
5-2-1 توصیف پاسخ دهندگان 122
5-2-2 توصیف متغیر اعتبار 123
5-2-3 توصیف متغیر اعتماد 123
5-2-4 توصیف متغیر سازگاری 123
5-2-5 توصیف متغیر سهولت درک شده 123
5-2-6 توصیف متغیر سودمندی درک شده 124
5-2-7 توصیف متغیر نگرش 124
5-2-8 توصیف متغیر نیت استفاده 124
5-3 آزمون فرضیه های تحقیق 125
5-4 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 127
5-5 پیشنهادات تحقیق 128
5-6 پیشنهادات آتی 130
5-7 محدودیت های تحقیق 131
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی : 133
منابع غیر فارسی : 138
پیوست
پیوست 1 : خروجی های نرم افزار 146
پیوست 2 : آلفای کرونباخ تحقیق 149
پیوست 3 : پرسشنامه 153

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1. تعاریف مختلف گردشگری …………………………………………………………………………… 24
جدول2-2. مرور ادبیات روابط موجود در حلقه های علت و معلولی ………………………………………73
جدول3-1. هتل های 4 و 5 ستاره استان گیلان …………………………………………………………………….95
جدول 3-2 . جدول پایایی متغیرها ……………………………………………………………………………………. 98
جدول4-1 . توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..101
جدول4-2 . توصیف سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………..102
جدول4-3 . توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………. 103
جدول4-4 . توصیف شغل پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………..104
جدول4-5 . توصیف ميزان تسلط به کامپيوتر پاسخ دهندگان ……………………………………………… 105
جدول4-6 . توصیف میزان دسترسي به اينترنت پاسخ دهندگان ………………………………………….. 106
جدول4-7 . توصیف متغیر اعتبار …………………………………………………………………………………… 107
جدول4-8 . توصیف متغیر اعتماد …………………………………………………………………………………… 108
جدول4-9 . توصیف متغیر سازگاري ………………………………………………………………………………. 109
جدول4-10. توصیف متغیر سهولت درک شده …………………………………………………………………. 110
جدول4-11. توصیف متغیر سودمندي درک شده ……………………………………………………………… 111
جدول4-12 . توصیف متغیر نگرش ………………………………………………………………………………. 112
جدول4-13 . توصیف متغیر نيت استفاده …………………………………………………………………………. 113
جدول 4-14. شاخص های معنی داری و برازش مدل ……………………………………………………… 116
جدول4-15 . تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر نیت استفاده…………………………………………………. 120
فهرست نمودارها/ اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 . مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………10
شکل 2-1 . علامت نماد اعتماد الکترونیکی ………………………………………………………………………… 45
شکل 2-2 مدل نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………… 51
شکل 2-3 . مدل اشاعه نوآوری ………………………………………………………………………………………… 62
شکل 2- 4 . مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده …………………………………………………………………. 63
شکل 2-5 . عوامل زیربنایی در مدل پذیرش فناوری توسط کاربر …………………………………………. 66
شکل 2-6 . مدل تئوری عمل مستدل ………………………………………………………………………………… 67
شکل2-7 . مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده ………………………………………………………………….. 69
شکل 2-8 . مدل پذیرش فناوری ……………………………………………………………………………………. 71
شکل 2- 9 . مدل تم 2 ………………………………………………………………………………………………… 72
شکل 2-10. الگوی 3 مولفه ای نگرش………………………………………………………………………………. 78
نمودار4-1. نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………101
نمودار4-2 . نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………….102
نمودار4-3 . نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………. 103
نمودار4-4 . نمودار میله ای شغل پاسخ دهندگان ……………………………………………………………….104
نمودار4-5 . نمودار میله ای ميزان تسلط به کامپيوتر پاسخ دهندگان …………………………………….. 105
نمودار4-6. نمودار میله ای میزان دسترسي به اينترنت پاسخ دهندگان ……………………………………106
نمودار4-7 . هیستوگرام متغیر اعتبار ………………………………………………………………………………..107
نمودار4-8 . هیستوگرام متغیر اعتماد ……………………………………………………………………………….108
نمودار4-9 . هیستوگرام متغیر سازگاري ………………………………………………………………………….. 109
نمودار4-10. هیستوگرام متغیر سهولت درک شده …………………………………………………………… 110
نمودار4-11 . هیستوگرام متغیر سودمندي درک شده ………………………………………………………… 111
نمودار4-12 . هیستوگرام متغیر نگرش ……………………………………………………………………………. 112
نمودار4-13 . هیستوگرام متغیر نيت استفاده …………………………………………………………………….. 113
نمودار 4-14. آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) ………………………………………………………….. 114
نمودار 4-15 . آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) ………………………………………………. 115

چکیده
امروزه فناوری اطلاعات بر تمامی حوزه های مختلف زندگی و محیط کسب و کار تاثیر گذار بوده و موجب تحول ، تسریع و تسهیل امور شده است . این تاثیر بر صنعت گردشگری بعنوان یکی از اشتغالزاترین صنایع دنیا نیز کاملا مشخص است . یکی از ساده ترین راه هایی که می توان توسط آن میزان گردشگران داخلی وخارجی را افزایش داد شناسایی و معرفی نمودن مناطق گردشگری ، امکانات منطقه ، هتل های موجود و …توسط سایت های مرجع رزرواسیون هتل و یا مستقیما ازطریق سایت خود هتل ها می باشد . رزرو اینترنتی دارای مزایای بسیار زیادی از جمله صرفه جویی در زمان ، کاهش هزینه ، نبود وابستگی به مکان و زمان ، واکنش سریع به شکایت مشتریان و ارائه خدمات بدیع برای مشتریان است . از این رو به بررسی نقش عوامل مهم اعتبار ، اعتماد ، سازگاری و سهولت و سودمندی درک شده برای مشتریان در تغییر نگرش مشتریان به رزرو اینترنتی هتل و در نهایت قصد و نیت آنها به انجام این امر می پردازیم . جامعه آماری این تحقیق مشتریان تمامی هتل های 4 و 5 ستاره موجود در سطح استان گیلان می باشد . روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس با جامعه نامحدود می باشد که با استفاده از قراردادن نمونه گیری اولیه ( 30 نفر) در فرمول جامعه نامحدود ، عدد 321 نفر بدست می آید . اعتبار مدل نيز از طريق مدل يابي معادلات ساختاری ، مورد تأييد قرار گرفته و بر اساس نتايج تحليل مسير ارتباط متغيرهای اين تحقيق تأييد شده است . نتايج تحليل آماری اين تحقيق با استفاده از مدليابي معادلات ساختاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع دوره ساسانی، هنر اسلامی، روابط جنسی Next Entries صنعت گردشگری، فناوری اطلاعات، سودمندی درک شده