پایان نامه رایگان با موضوع کاروانسرا، مسئله پژوهش، هنر و معماری

دانلود پایان نامه ارشد

بسمه تعالی
تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دكتري

اینجانب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دكتري حرفه اي به شماره دانشجوی در رشته که در تاریخ از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان: ” “دفاع نمودم.
بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1-این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2-این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی هم سطح، پایین تر یا بالاتر در سایر دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ارائه نشده است.
3-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4-چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا

بسمه تعالی

در تاریخ:
دانشجوی کارشناسی ارشد خانم سارا خزاعی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره به حروف و با درجه مورد تصویب قرار گرفت.

امضا استاد راهنما

بسمه تعالی
دانشكده هنر و معماری
*******************************************************
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهشنامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد : 101
كد شناسايي پايان نامه : 10160107922033
نام ونام وخانوادگي دانشجو: سارا خزاعي
شماره دانشجويي: 910613922
رشته تحصیلی: تصویر سازی
تاریخ شروع پايان نامه: 1393_ نيمسال اول
تاریخ اتمام پايان نامه : 1393_ نيمسال دوم
نام و نام خانوادگي استاد راهنما : سرکار خانم پروين هاني طبائي
آدرس : کرمان، خیابان استقلال، کوچه شماره 10، هفت غربی، پلاک 16 تلفن: 03432529653
چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ):
كاشيكاري هنريست كه در معماري ايران خصوصا معماري مذهبي، از اعتبار و اهميت بالا و والا برخوردار است. در اين ميان كاشيكاري هفت رنگ تصويري كه از اواخر دوران صفويه بر بناهاي ايراني نصب شده ،باعث پيدايش جنبش و نهضت هنري جديدي ميشود كه با نقاشي ايراني  خصوصا نقاشي قهوه خانه پيوند نا گسستني دارد. كاشي سفير ذوق و اعتبار هنر ايران در گوشه و كنار عالم ميشود.چرا كه تمام ويژگيهاي هنر ايران را يكجا به نمايش ميگذارد.اما بارنگ باختن معماري سنتي ايران و مورد بي مهري ،فراموشي ،بي اعتنايي قرار گرفتن آن ،بسياري از هنر هاي تزئيني و بي همتاي اين خاك چون كاشيكاري به فراموشي سپرده مي شود.
اكثر بناهاي به جا مانده در شهر كرمان متعلق به دوران صفويه و قاجار ميباشند ونمونه هاي بسيارزيبا و ارزشمندي از اين كاشيهاي تصويري را با موضوعات مختلف در خود جاي داده است.ازجمله اين بنا ها ميتوان به مجموعه گنجعليخان اشاره كرد كه تنوع در رنگ آميزي ، طراحي و كاربرد موضوعات گوناگون در بخشهاي مختلف اين مجموعه و ارتباط و هماهنگي موضوعات با محل قرار گيري آنها از نمونه هاي عالي ،اصيل و پابرجاي تزيينات اين دوران است .
در اين نوشتار در كنار بررسي تاريخچه مجموعه گنجعليخان كرمان به معرفي ويژگيهاي نمادين وتحليل نقوش تصويري بديع و استسنائي  به كار رفته در اين بنا پرداخته شده است.
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهشنامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضا:
مناسب نیست

فهرست مطالب

فصل اول 2

فهرست مطالب
فصل اول 2
1ـ1ـ بیان مسئله پژوهش 2
1-2- هدف های پژوهش 3
1-3- اهمیت موضوع پژوهش وانگیزش انتخاب آن 3
1-4- سوالات و فرضیه های پژوهش 4
1-4-1- سوالات پژوهش 4
1-4-2- فرضیات پژوهش 4
1-5- حدود و چهار چوب نظري پژوهش 5
1-6- تعاريف عملياتي متغيرهاواصطلاحات كليدي 5
1-7- روش تحقیق 5
1-8- قلمرو تحقیق 5
1-9- جامعه و حجم نمونه 6
1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 6
فصل دوم 7
2-1- بنا ها و کاربرد آن ها 7
2-1-1- مسجد 8
2-1-2- مدرسه 11
2-1-3- حمام 13
2-1-4- بازار، میدان 14
2-1-5- کاروانسرا،آب انبار 16
2-2- تزئینات معماری 17
2-2-1- نقشمایه های هندسی 19
2-2-2- نقشمایه های گیاهی 20
2-2-3- نقشمایه های حیوانی 23
2-2-4- نقشمایه های انسانی 24
2-2-5- تزئینات نوشتاری 25
2-3- کرمان 26
2-3-1- موقعیت جغرافیایی استان کرمان 26
2-3-2- وجه تسمیه کرمان 27
2-3-3- دین ومذهب در کرمان 28
2-4- عصر صفوی 30
2-4-1- کرمان در عصر صفویه و قاجار 31
2-5- پیشینه تحقیق 32
فصل سوم 38
3-1- تاریخچه و ویژگیهای مجموعه گنجعلیخان 38
3-1-1- کاروانسراي گنجعليخان 39
3-1-2- مسجد گنجعليخان 41
3-1-3- حمام گنجعليخان 41
3-1-4- آب انبارگنجعليخان 44
3-1-5- ضرابخانه گنجعليخان 45
3-1-6- بازار ومیدان گنجعليخان 45
3-2- بررسی نقوش مجموعه گنجعلیخان 47
3-2-1- نماد های طبیعت و زندگی 47
3-2-1-1- درخت 47
3-2-1-2- خورشید (شمسه) 48
3-2-1-3- شیر وخورشید 50
3-2-1-4- آب 52
3-2-2- نماد هاي موجودات افسانه ای 52
3-2-2-1- سیمرغ 52
3-2-2-2- اژدها 55
3-2-2-3- دیو 57
3-2-2-4- فرشته 59
3-2-3- نمادهاي حیوانات و پرندگان 60
3-2-3-1- شیر 60
3-2-3-2- اسب 62
3-2-3-3- طاووس 64
3-2-3-4- ماهی 67
3-2-3-5- درنا 67
فصل چهارم 69
4-1-روش تحقيق 69
4-2- جامعه آماري 69
4-3- حجم نمونه و روش اندازه گيري 70
4-4- ابزار جمع آوري اطلاعات 70
4-5- روش تجزيه و تحليل داده ها 70
فصل پنجم 72
5-1- تاريخچه‌ تصويرسازي 72
5-2- اهداف تصویرسازي 75
5-3- نگاه تاريخي به افسانه هاي مصور 76
5-4- تصوير سازي افسانه ها در ايران 77
5-5- نقش عناصر ايراني، اسلامي در تصويرسازي 79
فصل ششم 90
6-1- نتيجه گيري 90
عنوان پروژه عملي: تصوير سازي افسانه هفت واد 93
پیوست ها 95
تصاویر 96
تصاویر نتیجه گیری 104
تصاویر کار عملی 109
فهرست منابع و ماخذ 116

فهرست تصاویر
شكل 3-1 نقش سيمرغ و اژدها، كاروانسراي گنجعليخان 96
شكل3-2 نقوش حيواني، كاروانسراي گنجعليخان 97
شكل 3-3 نقش خورشيد،كاروانسراي گنجعليخان 98
شكل3-4 طرح ها و نقوش سقف مسجد گنجعليخان 98
شكل 3-5 نورگيرهاي مشبك ،مسجد گنجعليخان 99
شكل 3-6 نقاشيهاي سردر ورودي حمام گنجعليخان 99
شكل 3-7 مجسمه هاي اقشار و طبقات مختلف جامعه در حمام گنجعليخان 100
شكل 3-8 نقاشي هاي مربوط به دوره قاجار، سر در ورودي حمام گنجعليخان 100
شكل 3-9 سردر ورودي حمام گنجعليخان 101
شكل 3-10 حوضچه ها وستون هاي حمام گنجعليخان 102
شكل 3-11 كاشيكاري و نقوش انساني، حمام گنجعليخان 102
شكل3-12تصاوير رنگ روغن از چهره شهروندان مهم مربوط به عصر صفوي، بازار گنجعليخان(چهارسوق) 103
شكل 6-13 نقاشي عاميانه سردر ورودي حمام گنجعليخان 104
شكل 6-14 نقاشي طبيعت گرا سردر ورودي حمام گنجعليخان 104
شكل 6-15 نظم نقوش هندسي سردر ورودي حمام گنجعليخان 105
شكل 6-16 آيات قرآني ضلع شرقي كاروانسراي گنجعليخان 105
شكل 6-17 نماد سيمرغ ايوان شمالي و جنوبي كاروانسراي گنجعليخان 105
شكل 6-18 نماد بز كاشيكاري كاروانسراي گنجعليخان 106
شكل 6-19 نماد اژدها و سيمرغ سردر شمالي كاروانسرا ي گنجعليخان 106
شكل 6-20 نماد سيمرغ كاشيكاري كاروانسراي گنجعليخان 106
شكل 6-21 نماد درنا كاروانسراي گنجعليخان 107
شكل 6-22 نماد خورشيد كاروانسراي گنجعليخان 107
شكل 6-23 نماد شير كاروانسراي گنجعليخان 108
شكل 6-24 نقوش اسليمي سردر ورودي كاروانسراي گنجعليخان 108
شكل 6-25 كتيبه سردر ورودي كاروانسراي گنجعليخان 108

فهرست تصاویر کار عملی
فریم اول 109
فریم دوم 109
فریم سوم 110
فریم چهارم 110
فریم پنجم 111
فریم ششم 111
فریم هفتم 112
فریم هشتم 112
فریم نهم 113
فریم دهم 113
فریم یازدهم 114
فریم دوازدهم 114
جلد 115

مقدمه:
ایران سرزمینی است با پیشینه طولانی که در جای جای آن آثار متعددی از دوره های مختلف دیده می شود.در طول تاریخ ایران همیشه پیوندی نزدیک بین هنر و محیط زندگی وجود داشته است. در فرهنگ تمدن ایرانی- اسلامی، محیط زندگی انسان، یکی از مهمترین بستر هایی است که در آن هنر با عالی ترین شکل تجسم و نمود پیدا کرده است. هنرمندان با بکارگیری انواع مصالح، رنگ ها، نقش ها، شکل ها و …، نهایت هماهنگی، تلفیق و زیبایی را در محیط زندگی ایجاد نموده و محلی دلپذیر و زیبا متناسب با نیاز های جسمی و روحی انسان بوجود آورده اند. اوج این ارتباط در معماری بناهای تاریخی تجلی پیدا می کند.
اگرچه بخش زیادی از سرزمین ایران را صحرا و دشت های کم حاصل و بدون درخت و سبزه تشکیل می دهد. در چنین محیطی دشت ها به رنگ خاکستری و قهوه ای غبار آلود نمود پیدا کرده است. خشت های گلی که با گرمای خورشید خشک شده و اجر های پخته، عمده مصالح ساختمانی این مناطق به شمار می روند. در چنین شرایطی مردم این مناطق از یک عطش فزاینده ای در استفاده از رنگ های شفاف و روشن برخوردار هستند. رنگ های مورد استفاده در اماکن بسیار دقیق و استادانه انتخاب شده اند که خود گواهی بر ارزش و جایگاه مهم رنگ در چنین محیط هایی هستند.از جهتی دیگر، بیانگر تأثیر مهم رنگ ها در ایجاد نشاط در محیط زندگی می باشد. قابل توجه است رنگ های مورد استفاده، از منابع و معادن محلی قابل استخراج بوده است.
بیش از پنج قرن، عمده ترین تزئینات قسمت های مختلف بناها، شامل انواع کتیبه ها، نقوش هندسی و گیاهی با انواع مختلف آجر انجام می پذیرفت.

1
ـ1ـ بیان مسئله پژوهش
در طول تاریخ ،همیشه پیوندی نزدیک میان هنر ومحیط زندگی وجود داشته است.در فرهنگ وتمدن ایرانی- اسلامی، محیط زندگی انسان ،یکی از مهمترین بستر هایی است که در آن هنر با عالی ترین شکل تجسم ونمود پیدا کرده است.بی تردید هرگز نمی توان معماری ایران را جدا از کاربرد موثر هنر های تزئینی مورد بررسی و شناخت قرار داد.
در میان شهر های تاریخی کشورمان،کرمان شهری است که در مواجه با اقلیم گرم وخشک با تاریخی پر فراز و نشیب وهنر مندانی که از نظر ذوق و سلیقه در روزگار خود سرامد بوده اند ونقش های زیبائی آفریده اند که هنوز گذر ایام نتوانسته است از این زیبائی بکاهد. نگارنده سعی نموده در این پژوهش به بررسی و تجزیه وتحلیل تزئینات معماری خصوصا نقوش تصویری و موتیف های مجموعه گنجعلیخان کرمان بپردازد.
در این پژوهش با توجه به موضوعات تصویری که در مجموعه بناهای گنجعلیخان کار شده نگارنده به بررسی موضوعی نقوش پرداخته وضمن نام بردن از مهمترین نقوش مورد استفاده در این مجموعه به بررسی ارتباط بین نقش مایه ها و کار کرد مجموعه ومعانی آنها در فرهنگ های مختلف همچون ایران ،مصر و چین اشاره می

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دوره ساسانی، هنر اسلامی، روابط جنسی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع فضای کالبدی، نماز جمعه، معماری ایران