دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، نوع مالکیت، وضعیت تأهل

دانلود پایان نامه ارشد

3-8-1-2 گرایش ارتباط با مشتری (مشتری گرایی) 36
4-8-1-2 گرایش به برند 36
5-8-1-2 گرایش کارآفرینانه 39
6-8-1-2 گرایش به یادگیری 40
2-2 پیشینه تحقیق 42
1-2-2 پیشینه خارجی 42
2-2-2 پیشینه داخلی 44
3-2 چارچوب نظری 46
پیوست فصل دوم : مروری بر صنعت پوشاک و معرفی کسب وکارهای خانوادگی پوشاک ورزشی ایران و جهان 51
4-2 صنعت پوشاک 53
1-4-2 تاریخچه پوشاک در جهان 53
2-4-2 تاریخچه پوشاک در ایران 54
3-4-2 صنعت پوشاک در ایران 54
4-4-2 بررسی وضعیت تجارت پوشاک ایران 55
5-4-2 روند صنعتی شدن تولید پوشاک 56
6-4-2 دوازده برند معروف پوشاک ورزشی جهان 58
1-6-4-2کسب و کارهای خانوادگی پوشاک ورزشی جهان 65
7-4-2 کسب و کارهای خانوادگی ایرانی در پوشاک ورزشی 58
فصل سوم:روش شناسی تحقیق 61
مقدمه 63
1-3 روش تحقیق 64
1-1-3 روش تحقیق براساس هدف 64
1-1-1-3 تحقیقات بنیادی 65
2-1-1-3 تحقیقات کاربردی 65
3-1-1-3 تحقیقات توسعه ای 65
4-1-1-3 تحقیقات ارزیابی 65
2-1-3 روش تحقیق براساس ماهیت و روش 66
2-3 جامعه آماری،تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 67
3-3 روش گردآوری اطلاعات 68
1-3-3 مطالعات کتابخانه ای 68
2-3-3 تحقیقات میدانی 68
4-3 پرسشنامه 69
1-4-3 پایایی و روایی پرسشنامه 70
1-1-4-3 پایایی 71
2-1-4-3 روایی 72
2-4-3 مقیاس های مورد استفاده پرسشنامه 74
1-2-4-3 مقیاس اسمی 74
2-2-4-3 مقیاس ترتیبی 75
3-2-4-3 مقیاس فاصله ای 75
4-2-4-3 مقیاس نسبی 75
5-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 76
1-5-3 تحلیل مسیر 77
2-5-3 تحلیل عاملی تاییدی 78
6-3 دلایل انتخاب روش پی.ال.اس برای این مطالعه 78
7-3 نتیجه گیری 79
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ‏ها 81
مقدمه 83
1-4 تجزيه وتحليل توصیفی داده ها 85
1-1-4 تحليل داده هاي جمعيت شناختي 85
1-1-1-4 متغیرجنسیت پاسخ دهندگان 85
2-1-1-4 متغیرسن پاسخ دهندگان 86
3-1-1-4 متغیرتحصيلات پاسخ دهندگان 87
4-1-1-4 متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان: 88
5-1-1-4 متغیر میزان درگیری ومشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب وکار 89
6-1-1-4 متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت درکسب وکار 90
7-1-1-4 متغیر درصد سهام افراد خانواده درکسب وکار 91
8-1-1-4 متغیر نوع مالکیت کسب وکار 92
9-1-1-4 متغیر سال شروع فعالیت کسب وکار 93
10-1-1-4 متغیر از والدین به ارث رسیدن کسب وکار 94
11-1-1-4 متغیر شیب رشد تعداد کارکنان کسب وکار 95
12-1-1-4 متغیر تعدادکارکنان درسال 93 96
2-4 تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها 97
1-2-4 بررسي تأثيرات متغيرهاي جمعيت شناسي برمتغيرهاي درونزا 97
1-1-2-4 تحليل تأثير جنسیت برمتغيرهاي درونزا 97
2-1-2-4 تحليل تأثير سن برمتغيرهاي درونزا 99
3-1-2-4 تحليل تأثير تحصیلات برمتغيرهاي درونزا 100
4-1-2-4 تحليل تاثير وضعیت تأهل مدیران برمتغيرهاي درونزا 101
5-1-2-4 تحليل تأثير میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امورکسب وکار برمتغيرهاي درونزا 103
6-1-2-4 تحليل تأثیر اعضای خانواده دارای حق مالکیت بر متغير هاي درونزا 104
7-1-2-4 تحليل تاثير درصد سهامداری اعضای خانواده بر متغيرهاي درونزا 106
8-1-2-4 تحليل تأثیر نوع مالکیت کسب وکار بر متغيرهاي درونزا 107
9-1-2-4 تحليل تأثیر سال شروع فعالیت بر متغيرهاي درونزا 108
10-1-2-4 تحليل تاثير به ارث ماندن کسب وکار بر متغيرهاي درونزا 110
11-1-2-4 تحليل تأثیر شیب افزایش تعدادکارکنان بر متغيرهاي درونزا 111
12-1-2-4 تحليل تأثیر تعداد کارکنان درسال 93 برمتغيرهاي درونزا 112
3-4 روش مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) 114
4-4 روش حداقل مربعات جزئی(PLS) 114
1-4-4 بررسی برازش مدل به روش(PLS) 115
1-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل های اندازه گیری 115
2-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل ساختاری 121
3-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل کلی 125
5-4 تحلیل داده ها متناسب با فرصیات پژوهش 125
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها 129
مقدمه 131
1-5 یافته های تحقیق 131
1-1-5 نتایج بررسی های جمعیت شناختی 131
2-1-5 نتایج فرضیه های تحقیق 132
1-2-1-5 فرضيه اول 132
2-2-1-5 فرضیه دوم 133
3-2-1-5 فرضیه سوم 134
4-2-1-5 فرضیه چهارم 136
2-5 پیشنهاد ها 136
1-2-5 پیشنهاد های اجرایی مبتنی بریافته های پژوهش 136
2-2-5 پیشنهاد به محققین آتی 138
3-5 موانع ومحدودیتهای تحقیق 138
منابع و مآخذ II
منابع فارسی IV
منابع لاتین VIII
پیوست 1: XVI
پرسشنامه XVIII

فهرست اشکال
شکل 1-2: ابعاد رشد در یک سازمان( منبع: هنری مینتزبرگ) 41
شکل 2-2: مدل مفهومی تحقیق 64
شکل1- 4: نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 103
شکل2-4: نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان 104
شکل3-4: نمودار فراوانی تحصیلات 105
شکل4-4: نمودار فراوانی وضعیت تأهل 106
شکل5-4: نمودار فراوانی میزان مشارکت اعضای خانواده درمدیریت امورکسب وکار 107
شکل6-4: نمودار فراوانی اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت درکسب وکار 108
شکل7-4: نمودار فراوانی درصد سهام اعضای خانواده درکسب وکار 109
شکل8-4: نمودار فراوانی نوع مالکیت کسب وکار 110
شکل9-4: نمودار فراوانی سال شروع فعالیت کسب وکار 111
شکل10-4: نمودار فراوانی به ارث رسیدن کسب وکار 112
شکل11-4: نمودار فراوانی شیب رشد تعداد کارکنان کسبوکار 113
شکل12-4: نمودار فراوانی تعداد کارکنان درسال 93 114
شکل 13-4: ضرایب معناداری مدل برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری 139
شکل 14-4:ضرایب معناداری مدل برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری پس از حذف فرضیه چهارم 140
شکل 15-4: مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر 141

فهرست جداول
جدول 1-1: سهم شرکت های خانوادگی از تولید ناخالص ملی و اشتغال در برخی ازکشورهای جهان 20
جدول 1-2: درصد شرکتهای خانوادگی ازکل شرکتهای موجود در برخی کشورهای جهان 37
جدول 2-2: طبقه بندی انواع کسب وکارها و درصد هرکدام از آنها از کل کسب وکار های خانوادگی 38
جدول 3-2: جدول پشتیبان فرضیات و متغیر‏ها 62
جدول 4-2: برندهای پوشاک ورزشی 72
جدول 1-3: مدل تحلیلی پژوهش(تعریف عملیاتی متغیرها) 85
جدول2-3: نتایج آزمون آلفای کرونباخ پیش آزمون 88
جدول1-4: آزمون اعتبار شاخصها با استفاده ازآزمون كرونباخ 101
جدول 2-4: توزیع فراوانی متغیر جنسیت 102
جدول 3-4: توزیع فراوانی متغیر سن 103
جدول 4-4: توزیع فراوانی متغیر تحصیلات 104
جدول 5-4: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل 105
جدول 6-4: توزیع فراوانی متغیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امورکسب وکار 106
جدول 7-4: توزیع فراوانی متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت درکسب وکار 107
جدول 8-4: توزیع فراوانی متغیر درصد سهام افراد خانواده درکسب وکار 108
جدول 9-4: توزیع فراوانی متغیر نوع مالکیت کسب وکار 109
جدول 10-4: توزیع فراوانی سال شروع فعالیت کسب وکار 110
جدول 11-4: توزیع فراوانی از والدین به ارث رسیدن کسب وکار 111
جدول 12-4: توزیع فراوانی شیب رشد تعدادکارکنان کسب وکار 112
جدول 13-4: توزیع فراوانی تعدادکارکنان درسال 93 113
جدول 14-4: ميانگين وانحراف معيارنمرات 115
جدول 15-4: خلاصه آزمونT 115
جدول 16-4: خلاصه آزمونANOVA 116
جدول 17-4: خلاصه آزمونANOVA 117
جدول 18-4: ميانگين وانحراف معيارنمرات 118
جدول 19-4: خلاصه آزمونT 119
جدول 20-4: خلاصه آزمونANOVA 120
جدول 21-4: خلاصه آزمونANOVA 121
جدول 22-4: ميانگين وانحراف معيارنمرات 123
جدول 23-4: خلاصه آزمونT 124
جدول 24-4: خلاصه آزمونANOVA 124
جدول 25-4: خلاصه آزمونANOVA 126
جدول 26-4: ميانگين وانحراف معيار نمرات 127
جدول 27-4: خلاصه آزمونT 128
جدول 28-4: خلاصه آزمونANOVA 128
جدول 29-4: خلاصه آزمونANOVA 130
جدول 30-4: بارعاملی شاخصهای تحقیق 133
جدول 31-4: آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازه های اصلی 135
جدول 32-4: نتایجAVE 136
جدول 33-4: نتایجAVEپس ازحذف سوال(Q36) 136
جدول 34-4: ماتریس بررسی روایی واگرا در مورد سازه های پژوهش 137
جدول 35-4: مقادیر R^2 برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری 141
جدول 36-4 ضرایب مسیر،آماره یtوضریب تعیین (متغیروابسته: رسمی سازی) 142
جدول 37-4 ضرایب مسیر،آماره یtو ضریب تعیین (متغیروابسته: رشدکسب وکار) 143
جدول 38-4: ضرایب مسیر،آماره یtوضریب تعیین (متغیروابسته: رشدکسب وکار) 147

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
در حال حاضر کسب‌وکارهای خانوادگي به‌عنوان يکي از شاخه‌های کارآفريني از روند رو به رشدي برخوردار می‌باشند. در حدود 90 درصد از کسب‌وکارهایی که در آمريکا شکل می‌گیرند از نوع خانوادگي می‌باشند. در ايران نيز بااینکه آمار رسمي از سوي مراجع معتبر درزمینهٔ کسب‌وکارهای خانوادگي منتشر نشده است ولي روند رو به رشد شکل‌گیری اين کسب‌وکارها کاملاً محسوس و قابل مشاهده هست. با توجه به اين موارد می‌توان دريافت که رشد و يا شکست کسب‌وکارهای خانوادگي به‌طور مستقيم در رشد اقتصادي جوامع تأثيرگذار است. به همين دليل تعيين عوامل مؤثر در اين زمينه از اهميت بالايي برخوردار می‌باشد.
يك عامل ثابت در اين کسب‌وکارها، درگير بودن اهداف خانواده با اهداف کسب‌وکار است، كه ممكن است مستقیماً و یا غیرمستقیم با عملكرد کسب‌وکار مرتبط باشد. براي آنكه کسب‌وکاری مانند شركت خانوادگي در يك رقابت شديد بازار جهاني در قرن 21 پايدار باشد لازم است يك هم‌افزایی و همزيستي مابين کسب‌وکار و خانواده وجود داشته باشد. کسب‌وکار بايد در مسيري انجام شود تا براي خانواده ارزش‌آفريني نمايد و خانواده نيز بايد براي کسب‌وکار بايد ارزش افزوده‌اي داشته باشد كه بدون خانواده امكان‌پذير نباشد. در غير این صورت هیچ‌گونه دليلي براي توجيه دخالت خانواده وجود ندارد. بر همين اساس،‌ هدف خانواده نيز احتمالاً بيش از بيشينه‌سازي ثروت می‌باشد چراکه اين هدف تنها مشخصه قسمت کسب‌وکار، و نه زوج کسب‌وکار- خانواده است.
از طرفی کسب‌وکارهای خانوادگی همچون دیگر کسب‌وکارها در شرایط متغیر و نامطمئن پر از رقابت کنونی در تلاش‌اند که در مواجهه با این تغییرات به بهترین شکل عمل کنند و به مزیت رقابتی پایدار نسبت به رقبا دست یابند. هدف اصلی مدیریت استراتژیک دستیابی به شیوه‌ی عملکردی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در برابر رقبا بهتر عمل کنند. تأثیر ابعاد شش‌گانه گرایشات استراتژیک: گرایش به کارآفرینی (گرایش کارآفرینانه)، گرایش به نوآوری، گرایش به ارتباط با مشتری (مشتری‌گرایی)، گرایش به بازار (بازار گرایی)، گرایش به برند (برند گرایی) و گرایش به یادگیری (یادگیری محوری) بر روی رشد کسب‌وکارهای خانوادگی در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است.
در این فصل از پژوهش به کلیات تحقیق پرداخته می‌شود که پس از بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش و روش تحقیق ارائه خواهد شد. اهداف، فرضیات و تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق از دیگر مطالب این فصل است.
1-1 بیان مسئله
در سال‌های اخیر کسب‌وکار خانوادگی6 به‌عنوان عامل مهمی در توسعه اقتصاد جهانی شناخته‌شده است. بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای موجود بر پایه مدیریت با مالکیت خانوادگی استوار است، اما تصور و باور ما از کسب‌وکار خانوادگی چیست:
کسب‌وکارهایی که بخش عمده مالکیت و کنترل آن در اختیار یک خانواده است و خانواده به‌طور کامل و یا پاره‌وقت مستقیما در آن درگیر می‌باشد (رزنبلات و اندرسون7،1981).
آنچه به راستی کسب و کارهای خانوادگی را منحصر به فرد می کند وجود این ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است، یعنی رابطه ای که به طور معمول در کسب و کار ها ی غیر خانوادگی یافت نمی شوند (شاه بابایی، 1390).
کسب و کارهای خانوادگی به عنوان موتور محرکه کارآفرینی و نوآوری (کواک8، 2003)، نه تنها اکثریت تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است، بلکه مهمترین عامل ایجاد شغل در سراسر جهان است (آستراچان9، 2003؛ مؤسسه شرکت های خانوادگی10، 2011؛ گمز، نونز و گوتیرز11،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان توسعه شهر Next Entries دانلود پایان نامه درباره تولید ناخالص ملی، مزیت رقابتی، کارآفرینی