پایان نامه با کلید واژگان فرم فشرده، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………93
3-4-8- جنس خاک………………………………………………………………………………………………………..93
3-4-9- آبهاي زير زميني…………………………………………………………………………………………………93
3-5- شناخت ويژگي‌هاي جمعيتي /اجتماعي /اقتصادي………………………………………………………..94
3-5-1- ساختار جمعيتي محدوده مطالعاتي……………………………………………………………………………94
3-5-1-1- بعد خانوار……………………………………………………………………………………………………….95
3-5-1-2- نسبت جنسي …………………………………………………………………………………………………..97
3-5-1-3-گروه سني ……………………………………………………………………………………………………….98
3-5-1-4- ميزان تولد و وفات در شهر ساري …………………………………………………………………….100
3-5-1-5- ميزان سواد…………………………………………………………………………………………………..101
3-5-1-6- تراکم واحدمسکوني وتراکم خانواردرواحد مسکوني…………………………………………….102
3-5-1-7- بررسي روند مهاجرت شهر ساري……………………………………………………………………..103
3-5-1-8- چگونگي پراكنش جمعيت در محدودة مطالعاتي…………………………………………………..105
3-6- ويژگي‌هاي وضعيت اقتصادي ساكنان در محدوده مطالعاتي …………………………………………..106
3-6-1- جمعيت فعال و غير فعال ساري…………………………………………………………………………….106
3-7- ويژگي کالبدي شهرساري………………………………………………………………………………………..107
3-8- تقسيمات منطقه اي و ناحيه اي شهر ساري…………………………………………………………………110
خلاصه مباحث فصل سوم ………………………………………………………………………………………………114
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………….115
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..116
4-1- روش تعيين فرم کالبدي ………………………………………………………………………………………117
4-1-1- شاخص تراکم خالص مسکوني………………………………………………………………………………119
4-1-2- تراکم خالص جمعيتي (تراکم خالص شهري ) ……………………………………………………..120
4-1-3-تراکم ناخالص جمعيتي( ناخالص شهري) …………………………………………………………………120
4-1-4-اختلاط کاربري …………………………………………………………………………………………………….121
4-1-5- تعداد خانوار……………………………………………………………………………………………………….121
4-1-6- بعد خانوار …………………………………………………………………………………………………………122
4-2- شناسايي مشخصات فردي نمونه آماري………………………………………………………………………..122
4-2-1- جنسيت ……………………………………………………………………………………………………………..123
4-2-2- سن سرپرست…………………………………………………………………………………………………….123
4-2-3-تعداد افرادخانوار………………………………………………………………………………………………….124
4-2-4-ميزان تحصيلات…………………………………………………………………………………………………..125
4-2-5-سابقه سکونت……………………………………………………………………………………………………….126
4-2-6-شغل سرپرست…………………………………………………………………………………………………….127
4-2-7-عمر منزل مسکوني……………………………………………………………………………………………..128
4-2-8-نوع منزل …………………………………………………………………………………………………………..128
4-2-9-درآمد خانوار ………………………………………………………………………………………………………129
4-2-10-تعداد مالکيت اتومبيل…………………………………………………………………………………………..131
4-2-11-مساحت منزل مسکوني…………………………………………………………………………………………132
4-2-12-نوع تصرف ملک…………………………………………………………………………………………………133
4-2-13-ساعات امنيت اجتماعي………………………………………………………………………………………..134
4-2-14-عوامل موثر در انتخاب محل سکونت ……………………………………………………………………135
4-2-15-درخواست ساکنين محله………………………………………………………………………………………136
4-3- ابعاد و شاخص هاي پيشنهادي کيفيت زندگي شهر ساري با تاکيد برفرم فشرده و پراکنده…….137
4-3-1- آمار هاي توصيفي و استنباطي مولفه هاومعرف هاي کيفيت زندگي کل شهر ساري براساس فرم فشرده و پراکنده وتشريحات مربوط به آن …………………………………………………………………………….137
4-3-1- 1-کيفيت کالبدي………………………………………………………………………………………………….137
4-3-1-1-2- روشنايي معابر …………………………………………………………………………………………….138
4-3-1-1-3- مراکز آموزشي ……………………………………………………………………………………………138
-4-3-1-1 -4-وضعيت ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي به لحاظ وجود نيمکت و سقف ورواق….139
4-3-1-1-5-تعداد پارک هاي شهري وکيفيت تاسيسات و تجهيزات آن……………………………………139
4-3-1-2-کيفيت اجتماعي ………………………………………………………………………………………………139
4-3-1-2-1-وضعيت پارکها از لحاظ امکانات و تجهيزات مناسب براي معلولان و سالخوردگان…….139
4-3-1-2-2- جرم وبزهکاري اجتماعي………………………………………………………………………………..140
4-3-1-3-کيفيت حمل و نقل……………………………………………………………………………………………..140
-4-3-1-3-1-وضعيت پياده رو هاي شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده ………………….140
4-3-1-3-2-وضعيت ترافيک در ساعات خاصي از روز ………………………………………………………..142
4-3-1-3 -3- دسترسي به پارکينگ ……………………………………………………………………………………142
4-3-1-3-4-دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي …………………………………………………………….143
4-3-1-4-کيفيت محيطي……………………………………………………………………………………………………143
4-3-1-4-1-آلودگي صوتي ……………………………………………………………………………………………..144
-4-3-1-4-2-کيفيت آب آشاميدني ……………………………………………………………………………………..144
-4-3-1-4-3-وضعيت زيرساخت ها جهت هدايت ودفع آب هاي سطحي………………………………….145
-4-3-1-4-4-نحوه جمع آوري و دفع زباله در شهر مورد مطالعه………………………………………………..145
4-3-1- 5 -کيفيت اقتصادي……………………………………………………………………………………………….146
4-3-1-6-کيفيت نگرش…………………………………………………………………………………………………….146
4-3-1-6-1-آپارتمان و آپارتمان نشيني ……………………………………………………………………………..146
4-4نتايج آزمون توصيفي کيفيت زندگي شهر ساري براساس آزمون ليکرت……………………………………….147
4-5-نتايج آزمون توصيفي کيفيت زندگي براساس فرم کالبدي بااستفاده از طيف ليکرت……………………..150
4-5-1- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي شهري براساس فرم فشرده (Compact city)…………150
4-5-2- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي شهري براساس فرم پراکنده (Urban sprawl)…………154
4-6- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي به تفکيک محله……………………………………………………………………159
4-6-1- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي محله ميرزماني………………………………………………………..159
4-6-2- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي محله ي قليچ…………………………………………………………..162
4-6-3- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي محله صاحب زمان……………………………………………………166
4-6-4- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي کوي برق…………………………………………………………….169
4-6-5- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي کوي ارم………………………………………………………………..173
4-6-6- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي کوي شهيد قاسمي………………………………………………….176
خلاصه مباحث فصل چهارم……………………………………………………………………………………………….179
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………181
مقدمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، مجازات اعدام، کامن لا Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انبيا، انبياء، پيامبران