پایان نامه با واژگان کلیدی سارا سالار، نویسندگان، عناصر داستان، ادبیات داستانی

دانلود پایان نامه ارشد

 …………………………………………………………………………………………….
3-8-2 روایت در احتمالا گم شدهام………………………………………………………………………………………
3-8-3 روایت در هست یا نیست…………………………………………………………………………………………..
3-9 صحنه و صحنهپردازی………………………………………………………………………………………………….
3-9-1 صحنهپردازی در احتمالا گم شدهام…………………………………………………………………………..
3-9-2 صحنهپردازی در هست یا نیست………………………………………………………………………………….
3-10 گفتگو در داستان…………………………………………………………………………………………………………
3-10-1 اهمیت گفتگو در آثار ادبی……………………………………………………………………………………….
3-10-2 گفتگو و شخصیتها…………………………………………………………………………………………………
3-10-3 گفتگو در داستاننویسی مدرن…………………………………………………………………………………..
3-10-4 گفتگوی اشخاص در احتمالا گم شدهام…………………………………………………………………….
3-10-5 گفتگوی اشخاص در هست یا نیست………………………………………………………………………….
3-10-6 ویژگیهای گفتگو در شاهکارهای ادبی……………………………………………………………………..
3-11 سبک یا شیوهی نگارش……………………………………………………………………………………………….
3-11-1 اهمیت رمان احتمالا گم شدهام از لحاظ سبک نگارش……………………………………………………
3-11-2 اهمیت رمان هست یا نیست از لحاظ سبک نگارش………………………………………………………
3-12 لحن و لحنپردازی…………………………………………………………………………………………………….
3-12-1 لحن در آثار سارا سالار…………………………………………………………………………………………….
3-12-2 لحن در احتمالا گم شدهام………………………………………………………………………………………..
3-12-3 لحن در هست یا نیست…………………………………………………………………………………………..
3-13 فضا و رنگ یا فضاسازی در داستان…………………………………………………………………………….
3-13-1 فضا و رنگ در احتمالا گم شدهام……………………………………………………………………………..
3-13-2 فضا و رنگ در هست یا نیست…………………………………………………………………………………..
64
72
78
79
79
80
82
84
85
86
87
90
92
95
96
98
99
99
100
101
103
104
104
106
107
108
111
117
119
121
122
126
126
127
129
129
130
132
133
139
144
145
147
148
150
152
153
فصل چهارم: نتیجهگیری
4-1- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………… 156
4-2- منابع……………………………………………………………………………………………………………………………. 164
4-3-چکیدهیانگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….. 171
مقدمه:
رمان یکی از گونههای نثر تاثیرگذار در جوامع امروزی به حساب میآید.
رمان گونهی گستردهای است و مهمترین دستاورد ادبی معرف فرهنگ اروپایی و آمریکایی از دوران رمانتک تا کنون به شمار میرود. ( مارتین1،1986: 5)
در قرون 18 و 19 میلادی با فاصله گرفتن از اساطیر سنتی و قید و بندها و ریتم یــکنواخت آن رمانهایی پا به عرصه نهادند که آزادی در نگارش را برای نویسنده و آزادی در تعبیر را برای خواننده به همراه داشت؛ نویسندگانی که از حال و هوای تازهی رمان به سر شوق آمده و خروج از مرحله سنتی اساطیری و افسانهای را غنیمت دیده و به داستانهای مدرن پرداختند و به دنبالهی آن موج پستمدرنیستی که در نیمهی دوم قرن بیستم وارد عرصهی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره شد ادبیات را هم مورد هجمه قرار داد و ریشهی خود را در آن محکم کرد.
نویسندهی پسامدرنیستی روایتگری را از قید و بند چارچوبهای مقرر و شناخته شده رها میکند و روایتهای به ظاهر منفک و گسیخته را ارائه میدهد. ( پاینده ، 1386: 2 )
بسیاری از داستاننویسان معاصر امروز‌ ایران، تحت تأثیر آثار نویسندگان معاصر غرب به نوشتن داستان پرداختهاند. در ‌این میان، نویسندگان زن نیز از سهمی به سزا برخوردارند. انعکاس روحیات و رنجها و محدودیتهای آنان در مجموعه داستانها و رمانهای خود به خوبی مشاهده میشود. (درودگریان، کوپا و اکبر پور، 1391: 1)
نویسندگان بسیاری در این حیطه وارد شدهاند و آثاری در خور مخاطب و منتقد ارائه دادهاند. در این میان سارا سالار که در اواخر دههی 80 با اولین رمان پستمدرن خود «احتمالا گم شدهام» پا به این عرصه نهاد، توانست نظر اکثریت را به خود جلب کند و پس از آن رمان دومش «هست یا نیست» که جنبهی مدرنش بر جنبه پستمدرنش میچربد نیز با باز تاب مناسبی رو به رو شد.
از آنجا که هر رمان از اجزایی تشکــیل شده که چگونه به هم پیوسـتن این اجزا هنر نویـسنده را مینمایاند و همچنین چگونگی به کارگیری این عناصر است که علم داستاننویسی را به معرض ظهور میگذارد، در این پایاننامه دغدغهی اینجانب تحلیل و بررسی عناصر داستان در آثار سارا سالار است.
همانگونه که هر داستاني براي شكلگيري خود از «ساختار» و «عناصري» تشكيل ميشود كه با هنرمندي و خلاقيت داستاننويس به صورت يك داستان كامل، ظهور و نمود مييابد؛ داستاننويس با كمك اين عناصر به آفرينش پيكرهي داستان ميپردازد.
یکی از نکات کلیدی در مبحث داستان، بحث روایت است. شناخت روایت هم به ما کمک میکند داستان را بهتر بشناسیم و هم کمک می‌کند بهتر داستان بنویسیم. بنابراین، اینگونه است که جنبههای ضعف و قوت هر نویسنده آشکار میشود و بررسی عناصر داستان در حقیقت نوعی نقد ادبی به شمار میرود.
به گفتهی سیمور چتمن2 در کتاب داستان و گفتمان، «کتابخانهها انباشته از کتابهایی دربارهی گونه (ژانر)های ادبی و جنبههای گوناگون روایـت است ولی شــمار کتاب دربارهی خود روایــت انگشتشمار» است. (مارتین، 1986: 1)
امروزه تاکید بر جنبههای فنی داستان بیش از پیش مورد توجه است و رشتههایی چون نقد ادبی و فنون داستاننویسی پا به عرصهی داستان نهادهاند.
سعی بر این است تا با تکیه بر نظریات جمال میرصادقی عناصر داستانی را از این دو رمان بیرون کشیده و لایههای پنهان فن داستاننویسی و عناصر داستان را در هر دو اثر سارا سالار هر چه بیشتر نمایان کنم.

فصل اول
کلیات طرح تحقیق

‌1-1 تعريف مساله ‌
در داستان نویسنده میخواهد به کمک تخیل و با استفاده از نمایش یا نقل یک یا چند رخداد، فضا سازی و شخصیتپردازی بر احساس خواننده تاثیر بگذارد و چه بسا معنا و مفهومی را به او منتقل و القا کند و او را با پرسشی مواجه سازد.
روایت از نکات کلیدی داستان است که هر مکتب، روایت را با توجه به بنیان های فکری خود تعریف میکند. چنان که بدون توجه به شالودههای فکری نمی توان تعریف دقیقی از روایت به دست آورد.
از چند سال پیش به این سو که نخستین رمانهای پسامدرن در کشـور ما منتشـر شدند شناخت ویژگیهای رمانهای پسامدرن به یکی از مسائل مهم در مطالعات ادبی تبدیل شده است.
نویسندگان زن در ایران در طول چند دهه توانستهاند موقعیت خود را در عرصهی ادبیات ایران به جایگاه تثبیت شدهای برسانند، آنان در حوزهی داستان بخصوص ادبیات داستانی کودکان و نوجوانان، رمان، نمایشنامه و فیلمنامه آثار پرباری ارائه دادهاند.
با ورود زنان به دنیای داستاننویسی طبیعتا یک رشته واقعیات ویژهی زنان با نگاه زنانه به بنمایههای داستاننویسی افزوده شد. میتوان گفت این جریان در ادامهی حرکتی است که سیمین دانشور در سال 27 آغاز کرد و بعدا با «سووشون» و «جزیرهی سرگردانی» به سوی اوج هدایت کرد.
محبوبه میر قدیری، زویا پیرزاد، فریبا کلهر، سارا سالار، فهیمه رحیمی، بنفشه حجازی، فریبا وفی، ناهید کبیری، چیستا یثربی، مریم ریاحی، نازی صفوی، منیرو روانی پور و… از جمله نویسندگان زنی هستند که در یکی دو دههی اخیر آثار خود را به عرصهی ادبیات داستانی و رمان معرفی کردهاند.
سارا سالار از جملهی این نویسندگان است که در اواخر دههی 80 کار خود را آغاز کرد و در زمرهی رماننویسان پسـتمدرنیسم قرار گرفت. او زبان شیرین و روانی برای قصـهگویی دارد. دو اثـر او با نامهای «احتمالا گم شدهام» و «هست یا نیست» لحن واژگانی صمیمی و باور پذیر دارند و روایتی ساده و بی تکلف هر دو اثر را پیش میبرد.
«احتمالا گم شدهام» یک روز از زندگی یک زن است. زنی که در رفت و برگشتهای ذهنی خود با شخصیتی گندمنام و فرید رهدار کلنجار میرود. در این میان مرزهای خیال و واقعیت کاملا شکسته میشوند و از میان آن ابهامی که خواننده دچار آن است حقایقی روشن میشود که در قطعیت یا عدم قطعیت هیچ اطمینانی وجود ندارد.
«هست یا نیست» روایت زندگی زنی است در آستانهی 40 سالگی. راوی این رمان هم زن است زنی که ما، در 39 سالگیاش با او مواجـه میشویم و همراه او چند مرحـله از زندگیاش را باز خوانی میکنیم گاهی از گذشته گاهی هم از حال و گاهی از روزهایی که به 40 سالگی نزدیک میشود.
در این پایان نامه به تحلیل آثار سارا سالار بر اساس عناصر داستان از نظر جمال میرصادقی خواهم پرداخت.

1-2 سوالات تحقيق
1-2-1 سؤالهاي اصلي
1- رمانهای سارا سالار به کدام مکتب داستاننویسی تعلق دارد؟
2- سارا سالار بر کدام عناصر داستاننویسی در خلق آثار خود بیشتر تکیه دارد و تا چه میزان در کاربرد آن موفق بوده است؟
3- سبک و شیوهی داستانپردازی سارا سالار بویژه نحوهی بهکارگیری عناصر داستان تحت تاثیر کدام نویسنده یا نویسندگان برجسته است؟
1-2-2 سؤالهاي فرعی
1- دغدغههای کلان سارا سالار در رمانهایش کدام است؟
2- پستمدرنیسم چه نقشی در رویکردهای فکری- ادبی سارا سالار دارد؟
1-3 فرضیه
1- آثار سارا سالار در سبک روایی خود تازگی خاصی دارند چه در به کار گیری فرم و تکنیکهای روایی اثر و چه در محتوا که در این رابطه به مولفههای پستمدرنیستی توجه بخصوصی دارد.
2- در فرم آثار سارا سالار نکته قابل توجه به جز راوی اول شخص جریان سیال ذهن، تو در تویی روایت، فلش بکهای پی در پی که نویسنده توانسته به خوبی آن را در آثارش جای دهد.
3- انتخاب او در این شیوهی روایت با توجه به محتوای آثارش کاملا مناسب میباشد و همخوانی بسیاری با ذهن پریشان و سرگشته راوی دارد.
4- از مولفههای پستمدرنی که در آثارش دیده میشود بی مرزی بین خیال و واقعیت است.
5- در فرم آثارش گاهی زمان درونی خیلی بیشتر خود را بروز میدهد تا جایی که زمان بیرونی از یاد میرود و خواننده، خود را در ذهن راوی غرق میبیند.
1-3-1 فرضیههای اصلی
1-سبک نویسندگی سارا سالار جزء سبک پستمدرنـیسم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بیت‌المال، امام علی (ع)، امر به معروف، نهی از منکر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سارا سالار، ادبیات داستانی، عناصر داستان، نویسندگان