دانلود پایان نامه درمورد اضطراب امتحان، کاهش اضطراب، اهمال کاری تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………….30
2-6-5-4 حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی ……………………………………………………………………………….31
2-6-5-5 تجارت تصویر سازی ذهنی………………………………………………………………………………………… 31
2-6-6 خود کار آمدی بالا و پایین………………………………………………………………………………………………..31
2-6-7 خود کار آمدی ، انگیزش و اسناد ……………………………………………………………………………….33-32
2-6-8 جنسیت و خود کار آمدی………………………………………………………………………………………………..34
2-6-9 خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی…………………….. …………………………………………………………..35
2-6-10 تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی خود کار آمدی……………………………………………………36
2-6-11 نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش افکار…………………………………………………………. 38-37
2-6-12 تحلیل باورهای خود کار آمدی در گستره زندگی… …………………………………………………………..39
2-6-12-1 تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکار آمدی…. ……………………………………………………………39
2-6-12-2 تأثیر دوستان و همسالان……………………………… ……………………………………………………………39
2-6-12-3 نقش مدرسه ………… …………………………………………………………………………………………………40
2-6-13 رشد خود کار آمدی به واسطه مرحله گذر نوجوانی…… …………………………………………………….40
2-6-14 خود کار آمدی مرتبط با بزرگسالی…………………………………………………………………………………. 40
2-6-15 راهبردهای بهبود خود کار آمدی ………………………………………………………………… …………..42-41
2-7 اهمال کاری تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………. 43
2-7-1 تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-7-2 رویکرد اهمال کاری ……………………………………………………………………………………………………… 44
2-7-2-1 رویکردهای رفتاری …………………………………………………………………………………………………….45
2-7-2-2 رویکردهای منطقی – هیجانی……………………………………………………………………………….. 49-46
2-7-2-3 رویکردهای شناختی ……………………………………………………………………………………………………50
2-7-2-4 رویکرد انگیزشی ………………………………………………………………………………………………………..51
2-7-3 اهمال کاری بعنوان یک عادت…………………………………………………………………………………………. 52
2-7-4 اهمال کاری بعنوان یک اختلال شخصیتی…………………………………………………………………… 53-52
2-7-5 اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری غیر تحصیلی ………………………………………………………..55-54
2-7-6اهمال کاری و اهمال کاری فعال …………………………………………………………………………………57-56
2-7-7 درماندگی آموخته شده……………………………………………………………………………………………………. 58
2-8 اضطراب آموزشگاهی…………………………………………………………………………………………………………. 59
2-8-1 نشانه های اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………………….61-60
2-8-2 سبب شناسی اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………………. 62
2-8-3 سه مدل در سبب شناسی اضطراب امتحان…………………………………………………………………………..63
2-8-3-1 مدل توجهی – شناختی………………………………………………………………………………………… 65-64
2-8-3-2 مدل روان پویشی اضطراب امتحان ساراسون…………………………………………………………………. 66
2-8-3-3 مدل نقض در مهارت مطالعه……………………………………………………………………………………….. 67
2-8-4 عوامل مرتبط با اضطراب………………………………………………………………………………………………… 68
2-8-4-1 روابط والدین با فرزند………………………………………………………………………………………………… 68
2-8-4-2 انتظارات معلم ……………………………………………………………………………………………………………69
2-8-4-3 مهارت های تحصیلی…………………………………………………………………………………………………. 70
2-8-4-4- دشواری امتحان……………………………………………………………………………………………………….. 70
2-8-4-5 محیط برگزاری امتحان…………………………………………………………………………………………. 71-70
2-8-5 مثلث اضطراب امتحان……………………………………………………………………………………………………. 72
2-8-5-1 بخش فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………. 72
2-8-5-2 بخش هیجانی – عاطفی……………………………………………………………………………………………… 73
2-8-5-3 بخش شناختی – ذهنی……………………………………………………………………………………………….. 74
2-8-6 رویکرد درمانی کاهش اضطراب امتحان …………………………………………………………………………….75
2-8-6-1 رویکرد شناختی – رفتاری………………………………………………………………………………………….. 75
2-8-6-2 کاهش اضطراب امتحان از طریق مقابله با باورهای غیر عقلانی الیس………………………………….76
2-8-6-3 کاهش اضطراب امتحان از طریق دیدگاه شناختی بک……………………………………………………….77
2-9 پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………77
2-9-1 الف : تحقیقات انجام شده داخلی………………………………………………………………………………..80-78
2-9-2 ب : تحقیقات انجام شده خارجی………………………………………………………………………………. 82-80
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1 طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 83
3-2 جامعه آماری ، نمونه گیری و روش نمونه …………………………………………………………………………….84
3-3 ابزار گرد آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………84
3-3-1 الف : پرسشنامه خودکار آمدی عمومی……………………………………………………………………………… 84
3-3-2 ب : پرسشنامه تعلل ورزی نسخه دانش آموزان …………………………………………………………………..85
3-3-3 ج : پرسشنامه اضطراب امتحان …………………………………………………………………………………………85
3-4 روش گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………… 85
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………. 86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
4-1 تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………. 90-89
4-2 تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………………………… 93-90
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 99-95
5-2 محدودیت های پژوهشی …………………………………………………………………………………………………..100
5-3 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………. 101
5-3-1 پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………101
5-3-2 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………… 101
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………103-102
فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………106-104
پیوست ها:
الف : پرسشنامه خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………..108
ب : پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی…………………………………………………………………………………………109
ج : پرسشنامه اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………………………110
چکیده

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد ارزش پیشنهادی، آموزش و یادگیری، روابط اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودکارآمدی