پایان نامه با کلمات کلیدی توزیع فراوانی، ضریب همبستگی، عمل طراحی

دانلود پایان نامه ارشد

2-3-1-2- میدان‌های یک‌خطه 14
2-3-1-3- میدان‌های چند خطه 14
2-3-2- آیین‌نامه انگلستان 16
عنوان صفحه
2-3-2-1- میدان‌های معمولی 16
2-3-2-2- میدان فشرده (میدانچه) 16
2-3-2-3- میدان‌های کوچک 18
2-3-2-4- میدان‌های غیر هم‌سطح 18
2-3-2-5- میدان‌ها چراغ‌دار 18
2-3-2-6- میدان دوتایی 18
2-3-3- آیین‌نامه ایران 19
2-3-3-1- میدان‌های تداخلی 19
2-3-3-1- میدان‌های تقدمی 19
2-4- کاربردهای بالقوه میدان 19
2-4-1- شهرک‌های مسکونی جدید 20
2-4-2- مراکز شهر 20
2-4-3- شهرهای حومه شهری و شهرهای کوچک 20
2-4-4- مناطق برون‌شهری و شهرهای کوچک 20
2-4-5- مدارس 20
2-4-6- ورودی شهرها و آرام‌سازی ترافیک 21
2-4-7- هندسه غیرمعمول 21
2-4-9- تقاطع‌هایی بافاصله نزدیک 21
2-5- ایمنی 21
2-6- طرح هندسی میدان ها 25
2-6-1- اصول و اهداف 25
2-6-1-1- مدیریت سرعت 27
2-6-1-2- وسیله نقلیه طرح 28
2-6-1-3- کاربران غیر موتوری 29
2-6-1-4- فاصله دید قابلیت رؤیت 29
2-6-2- اندازه، مکان و امتداد ورودی‌های میدان 30
2-6-2-1- قطر دایره محاطی 30
2-6-2-2- امتداد پایه‌های ورودی 31
عنوان صفحه
2-6-3- میدان‌های چند خطه 32
2-6-3-1- عرض ورودی 33
2-6-3-2- عرض مسیر گردشی 34
2-6-3-3- جزیره مرکزی 34
2-6-3-4- هندسه و امتداد ورودی 35
2-6-3-5- جزایر جداکننده 36
2-6-3-6- انحنای خروج 36
2-6-3-7-نکات وسیله نقلیه طرح 37
2-6-4- سریع‌ترین مسیر خودرو 37
2-7- ظرفیت میدان 39
2-7-1- مدل‌های شبیه‌سازی و مدل‌های تحلیلی 41
2-7-2- معادلات جبری محاسبه ظرفیت میدان‌ها 42
2-8- فاصله زمانی عبور 43
2-8-1- تعاریف 43
2-8-1-1- فاصله‌ی عبور زمانی و فاصله‌ی عبور تأخیری در میدان‌ها 43
2-8-1-2- فاصله‌ی ‌زمانی عبور قابل‌قبول 43
2-8-1-3- فاصله‌ی عبور زمانی بحرانی در میدان‌ها 44
2-8-1-4- دنباله‌روی 45
2-8-1-5- توزیع سرفاصله‌ی زمانی 45
2-8-1-6- سرفاصله‌ی زمانی دنباله‌روی در میدان‌ها 46
2-8-1-7- ناحیه برخورد (ناحیه تداخلی) 47
2-8-1-8- فاصله‌ی عبور زمانی (گَپ) در میدان‌ها 47
2-8-1-9- فاصله‌ی عبور زمانی تحمیلی (گپ اجباری) 47
2-9- جمع بندی 48
فصل سوم : پیشینه تحقیق
3-1- مقدمه 50
3-2- مدل‌های تعیین ظرفیت میدان 51
3-2-1- مدل‌های تجربی ظرفیت 52
عنوان صفحه
3-2-1-1- مدل رگرسیون خطی LR942 (بریتانیا) 52
3-2-1-2- مدل جیرابیس فرانسه 53
3-2-1-3- محدودیت‌های مدل‌های تجربی 53
3-2-2- مدل‌های فاصله زمانی عبور قابل‌قبول 54
3-2-2-1- پیشینه تحقیق 54
3-2-2-2- روش‌های تعیین فاصله عبور بحرانی 55
3-2-2-2-1- روش راف (1950) 56
3-2-2-2-2- روش وو (2006) 56
3-2-2-2-3- روش سیلاخ (1973) 57
3-2-2-2-4- روش هاردر (1968) 57
3-2-2-3- عوامل مؤثر بر رفتار پذیرش فاصله‌ زمانی عبور توسط رانندگان 58
3-2-2-4- مدل های جهانی ظرفیت میدان 58
3-2-2-4-1- مدل ظرفیت راه امریکا (HCM2000) 58
3-2-2-4-2- مدل ظرفیت راه امریکا (HCM2010) 59
3-2-2-4-3- مدل آلمانی بریلون – وو 60
3-2-2-4-4- مدل استرالیایی آسترود 60
3-2-3- مدل‌های شبیه‌سازی خرد نگر 61
3-4- جمع بندی 62
فصل چهارم : برداشت داده
4-1- مقدمه 64
4-2- میدان‌های موردمطالعه 65
4-2-1- میدان بسیج (صیقلان) 66
4-2-2- میدان فرهنگ 67
4-2-3- میدان گیل 69
4-3- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 74
4-4- برداشت داده 74
4-4-1- میدان بسیج (صیقلان) 79
4-4-2- میدان فرهنگ 83
عنوان صفحه
4-4-3- میدان گیل 86
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل
5-1- مقدمه 91
5-2- تعیین فواصل زمانی عبور بحرانی و فاصله زمانی دنباله‌روی 92
5-2-1- فاصله زمانی عبور بحرانی 92
5-2-1-1- روش راف 92
5-2-1-2- روش سیلاخ 94
5-2-1-3- روش‌ هاردر 95
5-2-1-4- روش وو 97
5-2-1-5- بازه بهینه فاصله زمانی عبور بحرانی 98
5-2-2- فاصله زمانی دنباله‌روی 100
5-3- مدل ظرفیت میدان‌های شهر رشت 100
5-3-1- تعیین ظرفیت با استفاده از مدل‌های معتبر جهانی 100
5-3-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان‌های موردمطالعه شهر رشت 102
5-3-1-1-1- مدل ظرفیت میدان بسیج 102
5-3-1-1-2- مدل ظرفیت میدان فرهنگ 103
5-3-1-1-3- مدل ظرفیت میدان گیل 104
5-3-1-2- تعیین مدل ظرفیت جامع برای میدان‌های شهر رشت 105
5-3-1-3- مقایسه مدل‌های ظرفیت میدان‌های شهر رشت 106
5-3-2- تعیین ظرفیت با استفاده از تحلیل رگرسیون 107
5-3-2-1- تعیین ظرفیت با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره 107
5-3-2-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان‌های موردمطالعه شهر رشت 109
5-3-2-1-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان بسیج 109
5-3-2-1-1-2- تعیین مدل ظرفیت میدان فرهنگ 110
5-3-2-1-1-3- تعیین مدل ظرفیت میدان گیل 111
5-3-2-1-2- تعیین مدل ظرفیت جامع برای میدان‌های شهر رشت 112
5-3-2-2- تعیین ظرفیت با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی 114
5-3-2-2-1- تعیین مدل ظرفیت میدان‌های موردمطالعه شهر رشت 115
عنوان صفحه

5-3-2-2-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان بسیج 115
5-3-2-2-1-2- تعیین مدل ظرفیت میدان فرهنگ 116
5-3-2-2-1-3- تعیین مدل ظرفیت میدان گیل 117
5-3-2-2-2- تعیین مدل ظرفیت جامع برای میدان‌های شهر رشت 117
5-3-3- مدل‌های ظرفیت میدان‌های شهر رشت 119
فصل ششم : نتایج و پیشنهادها
6-1- مقدمه 121
6-2- نتایج 122
6-3- پیشنهادات 124

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول 2-1- مقایسه میدان‌ها با دوایر گردشی 9
جدول 2-2- ویژگی‌های متداول طراحی میدان 11
ادامه جدول 2-2- ویژگی‌های متداول میدان‌های مدرن 12
جدول 2-3- خصوصیات طراحی و عملکردی میدان‌های مدرن 13
جدول 2-4- ابعاد هندسی میدان با توجه به نوع کاربر غیر موتوری 29
جدول 2-5 – محدوده قطر دایره محاطی در انواع میدان‌ها 31
جدول 3-1- پارامترهای زمانی مؤثر در برآورد ظرفیت میدان برای HCM 2000 58
جدول 4-1- مشخصات هندسی میدان بسیج 67
جدول 4-2- مشخصات هندسی میدان فرهنگ 69
جدول 4-3- مشخصات هندسی میدان گیل 71
جدول 4-4- نمونه فرم ثبت مشاهدات احجام وسایل نقلیه و عابران پیاده یک‌پایه از میدان 77
جدول 4-5- نمونه فرم ثبت مشاهدات فواصل عبور زمان 78
جدول 4-6- احجام 15 دقیقه‌ای وسایل نقلیه و عابران پیاده مقاطع مختلف میدان بسیج 80
جدول 4-7- داده‌های فواصل زمانی عبور قابل‌قبول، غیرقابل‌قبول و دنباله‌روی 82
جدول 4-8- احجام 15 دقیقه‌ای وسایل نقلیه و عابران پیاده مقاطع مختلف میدان فرهنگ 84
جدول 4-9- فواصل عبور قابل‌قبول، غیرقابل‌قبول و دنباله‌روی 85
جدول 4-10- احجام 15 دقیقه‌ای وسایل نقلیه و عابران پیاده مقاطع مختلف میدان گیل 87
جدول 4-11: تعداد فواصل عبور قابل‌قبول، غیرقابل‌قبول و دنباله‌روی مشاهده‌شده 88
جدول 5-1- مقادیر فاصله عبور بحرانی تخمین زده‌شده به روش Raff 93
جدول 5-2- مقادیر فاصله عبور بحرانی و فاصله زمانی دنباله‌روی تخمین زده‌شده به روش Siegloch 95
جدول 5-3- مقادیر فاصله عبور بحرانی تخمین زده‌شده به روش Harder 96
جدول 5-4 – مقادیر فاصله عبور بحرانی تخمین زده‌شده به روش Wu 98
جدول 5-5- مقادیر فاصله زمانی عبور بحرانی میدان‌های موردمطالعه 98
جدول 5-6- مشخصات آماری فاصله زمانی عبور بحرانی میدان بسیج 99
جدول 5-7- مشخصات آماری فاصله زمانی عبور بحرانی میدان فرهنگ 99
عنوان صفحه
جدول 5-8- مشخصات آماری فاصله زمانی عبور بحرانی میدان گیل 99
جدول 5-9- مقادیر فاصله زمانی دنباله روی میدان های مورد مطالعه با استفاده از روش سیلاخ 100
جدول 5-10-پارامترهای مدل ظرفیت سیلاخ میدان بسیج 102
جدول 5-11 – پارامترهای مدل ظرفیت سیلاخ میدان فرهنگ 103
جدول 5-12-پارامترهای مدل ظرفیت سیلاخ میدان گیل 104
جدول 5-13- مشخصات آماری فواصل زمانی عبور بحرانی میدان‌های شهر رشت 105
جدول 5-14- ضریب ساعت اوج و ضریب تعدیل وسایل نقلیه سنگین 108
جدول 5-15- ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای نرخ جریان ورودی و گردشی 108
جدول 5-16 – پارامترهای موردنیاز تحلیل رگرسیون 110
جدول 5-17 – پارامترهای موردنیاز تحلیل رگرسیون 111
جدول 5-18 – پارامترهای موردنیاز تحلیل رگرسیون 112
جدول 5-19 – پارامترهای موردنیاز تحلیل رگرسیون 113
جدول 5-20- ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل (نرخ جریان گردشی و عابران پیاده) وابسته (نرخ جریان ورودی) 115
جدول 5-21- آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل 115
جدول 5-22- پارامترهای تحلیل رگرسیون 116
جدول 5-23- آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل 116
جدول 5-24- پارامترهای تحلیل رگرسیون 117
جدول 5-25- ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل (نرخ جریان گردشی و عابران پیاده) وابسته (نرخ جریان ورودی) 117
جدول 5-26- آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل 118
جدول 5-27- پارامترهای تحلیل رگرسیون 118
جدول 5-28- مدل‌های ظرفیت ایجادشده میدان‌های شهر رشت 119

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل 2-1- خصوصیات مهم میدان 10
شکل 2- 2- نمایی از میدان کوچک 14
شکل 2-3- المان‌های میدان‌های یک‌خطه 15
شکل 2-4- میدان دوخطه 15
شکل 2-5- میدان سه خطه 16
شکل 2-6- میدان معمولی (دستورالعمل طراحی راه های انگلستان) 17
شکل 2-7- میدان فشرده (میدان چه) (دستورالعمل طراحی راه های انگلستان) 17
شکل 2-8- میدان دوتایی (دستورالعمل طراحی راه های انگلستان) 19
شکل 2-9- نقاط برخورد تقاطع و میدان 3 پایه با ورودی‌های یک‌خطه 23
شکل 2-10- نقاط برخورد تقاطع و میدان 3 پایه با ورودی‌های یک‌خطه 23
شکل 2-11- الگوریتم طراحی میدان 26
شکل 2-12- پارامترهای هندسی میدان 27
شکل 2-13- ترکیب مختلف قطر دایره محاطی، مکان و امتداد ورودی 31
2-14-خط اضافی به‌موازات خطوط اصلی 33
شکل 2-15- تعریض مسیر ورودی میدان 33
شکل 2-16- پارامترهای هندسی جهت ایجاد بهترین مسیر ورودی 36
شکل 2-17- سازگاری میدان با یک اتوبوس و سواری در کنار هم 37
شکل 2-18- شعاع‌های بحرانی در میدان 38
شکل 2-19-خط برخورد، خط خروج و خط احتیاط در میدان 43
شکل 2-20- مفهوم فاصله‌ی عبور زمانی (گپ) 44
شکل 2-21- مفهوم فاصله‌ی عبور زمانی تأخیر (لَگ) 45
شکل 2-22-مفهوم دنباله‌روی 46
شکل 2-23- مفهوم سرفاصله زمانی 46
شکل 2-24- فاصله‌ی عبور زمانی (گپ) در میدان‌ها دوخطه 47
شکل 3-1- ظرفیت در انواع میدان‌ها درروش HCM 2010 59
عنوان صفحه
شکل 4-1- تصویر میدان بسیج 66
شکل 4-2- تصویر میدان فرهنگ 68
شکل 4-3- تصویر میدان گیل 70
شکل 4-4- نقشه مسطحاتی سه میدان موردمطالعه 72
شکل 4-5- موقعیت قرارگیری سه میدان موردمطالعه در شهر رشت 73
شکل 4-6- محل قرارگیری دوربین در 3 میدان 74
شکل 4-7- خطوط ترسیم‌شده برای ثبت فواصل عبور 78
شکل 4-8- احجام وسایل نقلیه و عابران پیاده دوره یک ساعت اوج ظهر 80
شکل 4-9- مقایسه احجام وسایل نقلیه و عابران پیاده در پایه مختلف میدان بسیج 81
شکل 4-10 – توزیع فراوانی فواصل زمانی عبور قابل‌قبول 82
شکل 4-11- توزیع فراوانی فواصل زمانی عبور غیرقابل‌قبول 82
شکل 4-12- احجام وسایل نقلیه و عابران پیاده دوره یک ساعت اوج ظهر 84
شکل 4-13- مقایسه احجام وسایل نقلیه و عابران پیاده در پایه مختلف میدان فرهنگ 85
شکل 4-14- توزیع فراوانی فواصل زمانی عبور قابل‌قبول 86
شکل 4-15 – توزیع فراوانی فواصل زمانی عبور غیرقابل‌قبول 86
شکل 4-16 – احجام وسایل نقلیه و عابران پیاده دوره یک ساعت اوج ظهر 87
شکل 4-17- مقایسه احجام وسایل نقلیه و عابران پیاده در پایه مختلف میدان گیل 88
شکل 4-18- توزیع فراوانی فواصل زمانی عبور قابل‌قبول 89
شکل 4-19- توزیع فراوانی فواصل زمانی عبور غیرقابل‌قبول 89
شکل 5-1- نمودار توابع توزیع تجمعی فواصل زمانی عبور قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول 93
شکل 5-2- خط برازش مقادیر متوسط فواصل زمانی عبور-تعداد ماشین گذرنده 94
شکل 5-3- توابع ai در حالات مختلف برای هر میدان 96
شکل 5-4-توابع توابع توزیع تجمعی فواصل عبور قابل‌قبول، غیرقابل‌قبول و بحرانی 97
شکل 5-5 – حد بالا و حد پایین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره افزایش،، مقادیر،، E3 Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه شهری، تحلیل های آماری، دسترسی مناسب