منابع و ماخذ پایان نامه تربیت دینی، ساختار وجودی، کودک و نوجوان، ادبیات کودک و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

ی دینی در آیینه ادبیات کودک و نوجوان 87
4-7 آثار داستان‌های تاریخی و مذهبی در ذهن کودکان 87
فصل پنجم: یافته‌های پژوهش و نتیجه‌گیری
5-1 مضمون داستان‌های کتاب داستان راستان شهید مطهری 90
5-1-1 در اهمیت و فضیلت علم و دانش :4/2 درصد) 90
5-1-1-1 ابواسحق صابی (داستان شماره70) 91
5-1-1-2 محضر عالم (داستان شماره 117) 91
5-1-2 توصیه به حفظ کرامت و عزت نفس خود و دیگران : 6/1 درصد 91
5-1-2-1 در رکاب خلیفه (داستان شماره 9) 92
5-1-3 رنج و تلاش برای کسب روزی حلال : 4 درصد 92
5-1-3-1 نصیحت زاهد(داستان شماره 21) 93
5-1-3-2 بار نخل (داستان شماره 46) 93
5-1-3-3 عرق کار (داستان شماره 47) 93
5-1-4 تواضع و فروتنی در برابر خلق خدا : 4 درصد 94
5-1-4-1 غذا دسته جمعی (داستان شماره 6) 94
5-1-4-2 بازاری و عابر(داستان شماره 18) 94
5-1-5 اهمیت خدمت به خلق : 4 درصد 94
5-1-5-1 همسفر حج (داستان شماره 5) 94
5-1-5-2 قافله ای که به حج می‌رفت(داستان شماره 7) 94
5-1-5-3 گره‌گشایی(داستان شماره 91) 95
5-1-5-4 کدام یک عابدترند؟(داستان شماره 92) 95
5-1-5-5 نصرانی تشنه(داستان شماره 97) 95
5-1-6 رعایت حقوق افراد : 8/4 درصد 95
5-1-6-1 فرد نامعین(داستان شماره 43) 95
5-1-6-2 مسلمان و کتابی (یهودی یا مسیحی یا زرتشتی) (داستان شماره 8) 95
5-1-6-3 بند کفش (داستان شماره 35) 96
5-1-6-4 فرار از بستر(داستان شماره 109) 96
5-1-6-5 حق برادر مسلمان(داستان شماره 115) 96
5-1-6-6 بازنشستگی(داستان شماره 119) 97
5-1-7 حلم و بردباری : 6/1 درصد 97
5-1-7-1 امام باقر و مرد مسیحی(داستان شماره 10) 97
5-1-8 نیکی و حسن خلق با مردم : 8/4 درصد 97
5-1-8-1 اعرابی و رسول اکرم(داستان شماره 11) 100
5-1-8-2 مرد شاهی و امام حسین(داستان شماره 12) 101
5-1-8-3 در سرزمین منا(داستان شماره 26) 101
5-1-8-4 لگد به افتاده (داستان شماره 74) 101
5-1-8-5 مضیقه بی آبی(داستان شماره 84) 102
5-1-8-6 افطاری(داستان شماره 87) 102
5-1-8-7 رعایت قانون و عدالت : 6/5 درصد 102
5-1-8-8 در محضر قاضی(داستان شماره 25) 102
5-1-8-9 عقیل، مهمان علی(داستان شماره 38) 103
5-1-8-10 مهمان قاضی(داستان شماره 101) 103
5-1-8-11 برنامه کار(داستان شماره 110) 103
5-1-8-12 کابین خون(داستان شماره 112) 104
5-1-8-13 هشام و طاووس پیمانی(داستان شماره 118) 105
5-1-9 موعظه : 2/7 درصد 105
5-1-9-1مسیحی و زره علی (ع) (داستان شماره 13) 107
5-1-9-2مستمند و ثروتمند(داستان شماره 17) 107
5-1-9-3 ابن سینا و ابن مسکویه(داستان شماره 20) 107
5-1-9-4 وزنه برداران(داستان شماره 27) 107
5-1-9-5 بزنطی(داستان شماره 37) 108
5-1-9-6 خواب وحشتناک(داستان شماره 39) 108
5-1-9-7 بنده است یا آزاد؟(داستان شماره 44) 108
5-1-9-8 منع شرابخواره(داستان شماره 52) 109
5-1-9-9 (داستان شماره 79) 109
5-1-10 روشن کردن حقیقت قرآن و سیره اهل‌بیت و هدایت خلق 6/9 درصد 109
5-1-10-1 (داستان شماره 15) 109
5-1-10-2 علی و عاصم(داستان شماره 16) 110
5-1-10-3 مهاجران حبشه(داستان شماره 55) 110
5-1-10-4 ثمره سفر طائف(داستان شماره 69) 111
5-1-10-5 جویای یقین (داستان شماره 72) 112
5-1-10-6 (داستان شماره 76) 112
5-1-10-7 حرف بقال ها(داستان شماره 102) 112
5-1-10-8 اولین شعار(داستان شماره 107) 113
5-1-10-11 در بارگاه رستم(داستان شماره 108) 113
5-1-10-12 خیار فروش(داستان شماره 121) 113
5-1-10-13 گواهی ام علاء(داستان شماره 122) 114
5-1-11 تلاش و مجاهدت در راه تحصیل علم و دانش و جستجوی حقیقت : 8/4 درصد 114
5-1-11-1 غزالی و راهزنان(داستان شماره 19) 114
5-1-11-2 سخنور (داستان شماره 68) 114
5-1-11-3 در جستجوی حقیقت (داستان شماره 71) 115
5-1-11-4 توحید مفضل(داستان شماره 95) 115
5-1-12 شجاعت و شهامت بیان در برابر دشمنان : 6/1 درصد 115
5-1-12-1 در بزم خلیفه(داستان شماره 22) 115
5-1-13 عشق و محبوبیت اهل‌بیت در بین مردم : 6/5 درصد 116
5-1-13-1 بازار سیاه(داستان شماره 33) 116
5-1-13-2 تشنه ای که مشک آبش به دوش بود (داستان شماره 73) 116
5-1-13-3 پیام سعد(داستان شماره 104) 117
5-1-13-4 مصونیتی که لغو شد(داستان شماره 106) 117
5-1-13-5 پسرانت چه شدند(داستان شماره 113) 118
5-1-13-6 پند آموزگار(داستان شماره 114) 118
5-1-13-7 حتی برده فروش(داستان شماره 120) 118
5-1-14 در اهمیت ادای حق همسایه : 4 درصد 119
5-1-14-1گویش به دعای مادر(داستان شماره 117) 119
5-1-14-2 شکایت همسایه(داستان شماره 30) 119
5-1-14-3 عقاب استاد(داستان شماره 86) 119
5-1-15 اعتدال و میانه روی در آرا : 8 درصد 119
5-1-15-1 تازه مسلمان(داستان شماره 28) 119
5-1-16 اهمیت لقمه حلال و دوری از غذای حرام : 4/2 درصد 120
5-1-16-1 سفره خلیفه (داستان شماره 29) 120
5-1-16-2 بازار سیاه(داستان شماره 33) 120
5-1-17خشوع و خضوع در برابر پروردگار و زهد و تقوای الهی : 4/2 درصد 120
5-1-17-1 در خانه ام سلمه(داستان شماره 32) 120
5-1-17-2 (داستان شماره 45) 121
5-1-18 دستگیری از فقرا و یتیمان و بردگان : 4 درصد 121
5-1-18-1 وامانده قافله(داستان شماره 34) 121
5-1-18-2 در ظله بنی ساعده(داستان شماره 40) 121
5-1-18-3 مرد ناشناس (داستان شماره 75) 121
5-1-18-4 پول با برکت(داستان شماره 81) 122
5-1-18-5 شکایت از روزگار(داستان شماره 85) 122
5-1-19 در مذمت دشنام دادن و بدزبانی : 4/2 درصد 123
5-1-19-1دوستیی که بریده شد(داستان شماره 48) 123
5-1-19-2یک دشنام(داستان شماره 49) 123
5-1-19-3 شمشیر زبان(داستان شماره 50) 123
5-1-20 مبارزه با جهل و تعصب و خرافات : 2/3 درصد 124
5-1-20-1 دو همکار(داستان شماره 51) 124
5-1-20-2 اوضاع کواکب(داستان شماره 89) 124
5-1-20-3 (داستان شماره 90) 124
5-1-20-4شتر دوانی(داستان شماره 96) 124
5-1-21 ساده زیستی : 6/1 درصد 125
5-1-21-1 پیراهن خلیفه(داستان شماره 53) 125
5-1-21-2 گرانی ارزاق(داستان شماره 82) 125
5-1-22نشانه های ایمان و عشق به پروردگار 6/1 درصد 125
5-1-22-1 جوان آشفته حال(داستان شماره 54) 125
5-1-22-2(داستان شماره 77) 126
5-1-23در اهمیت نماز : 8/0 درصد 126
5-1-24 جهاد در راه خدا : 6/1 درصد 126
5-1-24-1 دعای مستجاب(داستان شماره 105) 126
5-1-25 ترس از گناه 6/1 درصد 126
5-1-25-1 شاگرد بزار(داستان شماره 88) 126
5-1-26 تدبر در قرآن 8/0 درصد 127
5-1-27 برابری انسان‌ها در مکبت اسلام 8/0 درصد 127
5-1-27-1 امتحان هوش(داستان شماره 78) 127
5-1-28 پرهیز از دوستی با ستمگران 8/0 درصد 127
5-1-28-1 (داستان شماره 80) 127
5-1-29 استغنا و بی نیازی از مردم 6/1 درصد 127
5-1-29-1 اسکندر و دیوژن(داستان شماره 93) 127
5-1-29-2 شاه و حکیم(داستان شماره 94) 127
5-1-30 مهمان نوازی 6/1 درصد 128
5-1-30-1 (داستان شماره 98) 128
5-1-30-2 (داستان شماره 99) 128
5-1-31 رعایت و ادای امانت 8/0 درصد 128
5-1-31-1 (داستان شماره 100) 128
5-1-32 امر به معروف با روش پسندیده و سخن نیکو 8/0 درصد 128
5-1-32-1 پیر و کودکان (داستان شماره 103) 129
5-1-33 رعایت حق والدین : 8/0 درصد 129
5-1-33-1 (داستان شماره 116) 129
5-1-34 دفاع از مظلوم : 6/1 درصد 130
5-1-34-1 از آن نیمه شب(داستان شماره 123) 130
5-1-34-2 شکایت از شوهر(داستان شماره 124) 130
5-1-35 همکاری در امور خانه : 8/0 درصد 130
5-1-35-1 (داستان شماره 125) 130
نتيجه 136
پاسخ به سؤالات پژوهش 139
منابع 142
چکیده انگلیسی

فهرست جدول و نمودارها
عنوان صفحه
جدول (5-1) : مضامین مورد بررسی در کتاب داستان راستان مرتضی مطهری 131
نمودار میله ای (5-1) : مضامین مورد بررسی در کتاب داستان راستان مرتضی مطهری بر حسب درصد 133
نمودار خطی (5-2) : مضامین مورد بررسی در کتاب داستان راستان مرتضی مطهری بر حسب درصد 134
نمودار دایره ای (5-3) : مضامین مورد بررسی در کتاب داستان راستان مرتضی مطهری بر حسب درصد 135

مقدمه
آدمی از دیرزمان درصدد بوده معمای حیات و مقصود از زندگی را بداند، از آینده و سرنوشت خویش تا حدی باخبر شود، توجیه درستی از رویدادهای این عالم به دست آورد و تفسیر معقولی نسبت به پدیده‌ها و دگرگونی‌های جهان داشته باشد.
پاسخ گوی این‌گونه مسائل که همواره ذهن انسان را به خود مشغول داشته، بدون شک، در هر زمانی «دین» بوده است; زیرا حقیقت زندگی را تفسیر می‌نماید، هدف از آمدن و ماندن در این عالم را معنا می‌کند و مسیر درست زندگی و راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت را نشان می‌دهد. اساسی‌ترین رکن دین – یعنی: ایمان به خدای یکتا – انسان را از نگرانی، اضطراب و دغدغه خاطر مصون داشته، در برابر رویدادهای نامطلوب زندگی ثابت و استوار نگه می‌دارد، به‌گونه‌ای که هیچ حادثه‌ای نمی‌تواند تزلزلی در او ایجاد نماید.
بر اساس بینش اسلامی، هر انسانی از هنگام تولد با فطرت الهی و گرایش به خداشناسی قدم به عرصه زندگی می‌گذارد، ساختار وجودی انسان به‌گونه‌ای است که او را به سوی خدا هدایت می‌کند و در این میان تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد، بلکه همه انسان‌ها در آغاز زندگی، از استعداد خاصی برای حقیقت‌جویی و نیل به کمال بهره‌مندند و به فرموده پیامبر اکرم (ص) :«کل مولود یولد علی الفطره.» هر نوزادی با فطرت خدایی زاده می‌شود.
باوجوداین، فطرت و ساختار وجودی انسان در هر شرایطی به‌صورت یکسان عمل نمی‌کند و ممکن است عوامل نامساعد بیرونی و محیط ناسالم زندگی مانع از شکوفایی و بروز نقش صحیح آن گردد. (کریمی،مجله ادبیات کودک و نوجوان،1374 ). بر این اساس، لازم است به این جنبه از وجود آدمی توجه ویژه‌ای مبذول گردد تا حس دینی‌اش شکوفا گردد، به‌خصوص در مورد کودکان و نوجوانان، توجه به این جنبه وجودی آنان اهمیت فراوان دارد زیرا نسبت به بزرگ‌سالان تربیت‌پذیر ترند. این کار تنها در سایه تربیت صحیح امکان‌پذیر است.
در جهان کنونی، رفتار انسانی در قالب فن‌آوری رفتار و مهندسی ژنتیک‌ شکل می‌گیرد، زندگی اخلاقی بشر در اثر تزلزل نظام‌های ارزشی و انحلال مبانی مقدسات مورد تهدید قرار گرفته، پایدارترین عقاید دینی از وی گرفته شده، اندیشه‌های مکانیکی و عاریتی جایگزین آن گردیده و انسان با بحران‌های گوناگون درونی و بیرونی مواجه شده که مهم‌تر از همه بحران معرفت دینی و بدتر از آن، بحران تربیت دینی است.
تنها راه فرار از این بحران‌ها روی آوردن عمیق و عاشقانه به خویشتن خویش، فطرت اصیل و احساس درونی حقیقت‌جو است. به‌عبارت‌دیگر، راه خروج از بحران‌های زندگی کنونی بازگشت به اسلام و قرآن است که سعادت دنیا و آخرت انسان را تأمین می‌کند. اگر به گذشته تاریخ نگاه کنیم، به ا ین نتیجه می‌رسیم که هدف انبیا از دعوت مردم به خدا، توحید و معاد و نجات آن‌ها از بحران‌های زندگی بوده است. مفاهیم متعددی در قرآن کریم وجود دارند که مستقیم یا غیرمستقیم، بر تربیت دینی دلالت دارند مانند: مفهوم تقوا، تزکیه و امثال آن که مکرر در قرآن ذکر شده و محتوای این‌گونه مفاهیم بدون تربیت دینی قابل تحقق نیست. در برخی آیات نیز تزکیه مردم (عباسی، نشریه سوره مهر،1371) صریحاً به‌عنوان هدف بعثت انبیا بیان شده و این می‌رساند که مهم‌ترین هدف پیامبران پرورش انسان‌ها بر اساس دین توحیدی بوده است.
انبیای الهی: هر کدام به نوبه خود، درزمینه‌ی تربیت دینی مردم، تلاش‌های فراوان کردند و تا حدی نیز در انجام این مهم، موفق گردیدند، به‌ویژه رسول اکرم (ص) که نظام تربیتی اسلام را در مکه و مدینه پایه‌گذاری نمودند و افرادی را تربیت کردند که با تمام وجود، به دفاع از دین و عقیده خود برمی‌خاستند. تربیت‌یافتگان مکتب پیغمبر (ص) آن‌چنان در برابر دشمنان اسلام و شرک و نفاق باصلابت و استوار بودند که لحظه‌ای با مخالفان خودسر سازش نداشتند.
در عصر حاضر که نظام تربیتی اسلام رو به سقوط و نابودی کامل بود و می‌رفت تا بساط دیانت و دین‌داری از جامعه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره حزين، حكمت، بتخانه، ايوان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه کودکان و نوجوانان، کودک و نوجوان، کودکان و نوجوان، امام سجاد (ع)