پایان نامه با کلید واژه های پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

نخستين سپاس و ستايش از آن خداوندي است که بنده کوچکش را در درياي بيکران انديشه، قطره اي ساخت تا وسعت آن را از دريچه انديشه هاي ناب آموزگاراني بزرگ به تماشا نشيند، لذا اکنون که در سايه سار بنده نوازي هايش پايان نامه حاضر به انجام رسيده است، بر خود لازم ميدانم تا مراتب سپاس را از بزرگواراني به جا آورم که اگر دست ياري گرشان نبود، هرگز اين پايان نامه به انجام نمي رسيد.
ابتدا از استاد گرانقدرم جناب آقاي دکتر مهدي ابراهيمي، که در طول نگارش اين پژوهش با راهنمايي هايي عالمانه و بجايشان، سکاندار شايسته اي در هدايت اين پايان نامه بوده اند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالي قدرم جناب آقاي دکتر مجتبي محمود زاده، که با سعه صدر مشاوره اين پژوهش را پذيرفتند و در طول نگارش اين پايان نامه همواره از نظرات کارشناسانه شان، بهره جستم، صميمانه تشکر مي کنم.
از استاد عزيزم جناب آقاي دکتر اکبر پورفرج ، که محبت فرموده و زحمت داوري اين پايان نامه را به عهده گرفته اند، بي نهايت سپاس گذارم.
و در آخر از تمامي عزيزاني که در نگارش اين پايان نامه مرا ياري نموده اند به خصوص پدر، مادر و خواهر عزيزم کمال تشکر را دارم.

چکيده
صنعت گردشگري در بسياري از کشورها، به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال، رشد اقتصادي و توسعه ساختارهاي زيربنايي مطرح است، لذا توجه يه اين صنعت و برنامه ريزي دقيق براي توسعه آن امري غير قابل انکار بوده و اهميت آن روز به روز بيشتر احساس مي شود. در اين راستا برنامه ريزي راهبردي، که شيوه اي نظام يافته به منظور تصميم گيري و اجراي فعاليت ها جهت دست يابي به اهداف با حداکثر کارايي مي باشد مي تواند شيوه مناسبي براي کمک به توسعه صنعت گردشگري به حساب آيد.
اين پژوهش با هدف شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب صورت گرفت. نوع تحقيق کاربردي و روش تحقيق توصيفي- دلفي مي باشد. مدل استفاده شده در پژوهش، مدل جامع مديريت راهبردي ديويد بوده و از تکنيک SWOT براي تدوين راهبردها و از ماتريس QSPM براي اولويت بندي راهبردهاي انتخابي استفاده شده است. داده هاي تحقيق در 4 مرحله پرسش نامه با استفاده از تکنيک دلفي، از 16 نفر از خبرگان، مسئولين و مديران حوزه گردشگري شهرستان تکاب جمع آوري و تجزيه و تحليل شده است.
نتايج حاصل به شناسايي و تعيين مأموريت، چشم انداز، 3 هدف کمي، 3 هدف کيفي، 7 فرصت، 8 تهديد، 7 نقطه قوت، 10 نقطه ضعف و 10 راهبرد براي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب انجاميد. همچنين نتايج حاصل از ارزيابي عوامل داخلي و خارجي صنعت گردشگري شهرستان بيانگر اين بود که صنعت گردشگري اين شهرستان دچار ضعف نسبي بوده و واکنش مناسبي نسبت به عوامل خارجي نداشته است. همچنين پس از شناسايي و اولويت بندي راهبردها به وسيله ماتريس QSPM مشخص شد ايجاد سايت هاي اينترنتي به منظور بازاريابي جاذبه هاي گردشگري شهرستان بالاترين اولويت را بين راهبردهاي انتخابي داشته و راهبردهاي توسعه محصول نيز بيشترين تعداد راهبردهاي انتخابي را شامل مي شوند.

واژگان کليدي:
گردشگري1، برنامه ريزي راهبردي2، راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري3، شهرستان تکاب4، ماتريس 5SWOT، ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM)6

Email: [email protected]

فهرست مطالب

فصل اول: طرح و کليات تحقيق
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
2-1 بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
3-1 اهميت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
4-1 اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
5-1 سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
6-1 روش شناسي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6-1 نوع و روش کلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
2-6-1 روش هاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن………………………………………………………………………………………………………………….7
3-6-1 روش نمونه گيري و تخمين حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-3-6-1 روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
2-3-6-1 تخمين حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
4-6-1 روش هاي تحليل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
7-1 قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7-1 قلمرو مکاني-جامعه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
2-7-1 قلمرو زماني تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
8-1 چارچوب کلان نظري تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8-1 مرحله شروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-8-1 مرحله ورودي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
3-8-1 مرحله مقايسه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
4-8-1 مرحله تصميم گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
9-1 موانع و محدوديتهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
10-1 پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
11-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم: مباني نظري تحقيق
1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2 گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
1-2-2 تعاريف گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-2 بررسي اثرات گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-2-2-2 اثرات اقتصادي توسعه گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-2-2 اثرات اجتماعي توسعه گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
3-2-2-2 اثرات محيطي توسعه گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
3-2 برنامه ريزي گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
1-3-2 اهداف برنامه ريزي گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-3-2 اهميت برنامه ريزي گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
3-3-2

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره منافی عفت، روانگردان، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ريزي، راهبردي، رويکرد