منبع مقاله درمورد صورتهای مالی، رشد شرکت، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق
مقدمه 85
آمار توصیفی 86
آمار استنباطی 89
مدل اول 95
مدل دوم 127
خلاصه فصل 142

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه 144
خلاصه موضوع 144
نتایج تحقیق 146
نتایج حاصل از آزمونهای آماری فرضیه اول تحقیق 147
نتایج حاصل از آزمونهای آماری فرضیه دوم تحقیق 147
بحث و بررسی تطبیقی یافته های تحقیق 147
موانع و محدودیتهای تحقیق 149
پیشنهادها 150
پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق 150
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 150
منابع 151
پیوست 159

مقدمه
ارائه مجدد صورتهاي مالي براي بازار، حاوي اطلاعات جديدي است. از ديدگاه سرمايه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهاي مالي فقط بيانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نيست، بلكه نوعي پيش بيني مشكلات آتي براي شركت و مديريت آن نيز محسوب ميشود و موجب سلب اطمينان سرمايه گذاران نسبت به اعتبار و شايستگي مديريت و كاهش كيفيت سودهاي گزارش شده ميگردد. تجديد ارائه صورت هاي مالي عاملي است كه ميتواند قابليت اتكاي اطلاعات مالي منتشره را در هاله اي از ابهام قرار دهد. ارائه مجدد با ایجاد محدودیت در سرمایه گذاری های شرکت، موجب کاهش در رشد شرکت می شود.
يك استدلال در حمايت از اين بحث اين است كه ارائه مجدد به رابطه قراردادي بين شركت و طرفين خارج از شركت از جمله: مشتريان ، تأمين كنندگان و … لطمه وارد ميكند و بر جريان وجه نقد شركت نيز اثر منفي مي گذارد، يعني سطح منابع نقدي داخلي موجود را براي سرمايه گذاري كاهش ميدهد .
استدلال ديگر اين است كه ارائه مجدد صورتهاي مالي، توانایی شركت را جهت دسترسی به هزينه هاي پایینتر تأمين مالي خارجي، كاهش ميدهد. Albring ,Huang &pereira ,2013) )

در اين تحقيق به بررسي اثرات ارائه مجدد حسابداري بر رشد شركت و اجزاي آن شامل رشد تأمين مالي داخلي و خارجي پرداخته شده است.

بيان و طرح مسأله‏
در مفاهيم نظري گزارشگري مالي، هدف تهيه صورتهاي مالي به عنوان هسته ي اصلي گزارشگري مالي، اينطور تعريف شده است : «ارائه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت، عملكرد و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري كه براي طيف گسترده ای از استفاده كنندگان صورت هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي، مفيد واقع شود».از طرف ديگر در فصل (خصوصيات كيفي اطلاعات مالي) مفاهيم نظري گزارشگري مالي آمده است: استفاده كنندگان صورتهاي مالي بايد بتوانند صورتهاي مالي (وضعيت و عملكرد مالي) را طي زمان و همچنين با صورتهاي مالي واحدهاي تجاري مختلف، مقايسه كنند. بدين ترتيب ضرورت دارد آثار مالي معاملات و ساير رويدادهاي مشابه در داخل واحد تجاري و در طول زمان براي آن واحد تجاري با ثبات رويه اندازه گيري و ارائه شود و در بين واحدهاي تجاري مختلف نيز هماهنگي رويه در باب اندازه گيري و گزارشگري رعايت گردد. ( ساعی , باقرپور و موسوی ، 1391 )
آنچه از مطالب مزبور مي توان نتيجه گرفت، اين است كه: ((اطلاعات مالي واحدهاي تجاري زماني ميتواند مفيد واقع شود كه بتوان آن را با اطلاعات مشابه سالهاي گذشته همان واحد ، و يا با اطلاعات مشابه ساير واحدهايي كه در آن صنعت فعاليت ميكنند، مقايسه كرد )) اما تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت میگیرد، تغيير در اصول و روش هاي حسابداري و همچنين پيچيدگي و حجم بالاي معاملات تجاري، گاهی اوقات منجر به بروز اشتباهات يا تخلفاتي در گزارشگري مالي ميشود، كه در نتيجه تجديد ارائه صورتهاي مالي منتشر شده اجتناب ناپذير مي باشد. طبق اصول پذيرفته شده حسابداري، صورت هاي مالي سنوات گذشته به 2 دليل تغيير در رويه (اصل) حسابداري و اصلاح اشتباهات حسابداري تجديد ارائه مي شوند. اما در اين تحقيق سعی میشود عوامل موثر بر ايجاد ارائه مجدد حسابداري در قالب 2 گروه زير مورد بررسي قرار گیرد.
1. ارائه مجدد صورتهاي مالي ناشي از وجود خطاي اندازه گیری حسابداري
2. ارائه مجدد صورتهاي مالي بدليل وجود تخلف مالي
كه منظور از خطاي اندازه گیری حسابداري همان مواد مذكور ، یعني تغيير در رويه حسابداري و اصلاح اشتباهات مي باشد و تخلف مالي هم موارد عدم پرداخت بموقع تعهدات مالي شركت مانند : بازپرداخت تسهيلات بانكي ، بدهي های مالياتي، بدهي های تأمين اجتماعي، سایر بدهی های با اهمیت و جرایم در نظر گرفته شده است.
از طرف ديگر ، در بخشي ديگر از استانداردهاي حسابداري تاكيد شده است :”صورتهاي مالي بايد در بر گيرنده اقلام مقايسه اي دوره قبل باشد، به جز در مواردي كه يك استاندارد حسابداري نحوه ی عمل ديگري را مجاز يا الزامي كرده باشد .” پس با توجه به الزام ارائه ارقام مقايسه اي و حفظ ثبات رويه از دوره اي به دوره ديگر، همواره انتظار مي رود كه رقم ارائه شده براي هر يك از عناصر مالي در گزارش هاي مالي دوره جاري، با رقم تجديد ارائه شده براي همان دوره در گزارش هاي مالي سال بعد برابر باشد. اما در برخي موارد بنا به عللي كه ذكر شد، اين تساوي بر قرار نيست .
اصلاح اشتباهات رخ داده در صورتهاي مالي، نبايد از طريق منظور كردن آن در سود و زيان سال جاري انجام گيرد، بلكه بايد با ارائه مجدد ارقام صورتهاي مالي سال يا سالهاي قبل به چنين منظوري دست يافت. در صورت تغيير در رويه حسابداري ارقام سال جاري، بر مبناي رويه جديد منعكس و ارقام مقايسه اي سنوات قبل نيز بر مبناي رويه جديد، ارائه مجدد ميگردد.
بند 38 استاندارد حسابداري 6 ايران خاطر نشان مي سازد: اثر تعديلات سنواتي بايد از طريق اصلاح مانده سود (زيان) انباشته ي ابتداي دوره در صورتهاي مالي منعكس گردد. اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي نيز بايد ارائه مجدد شود، مگر آنكه اين امر عملي نباشد. در چنين شرايطي موضوع بايد در يادداشت هاي توضيحي افشا گردد. همچنين ميزان و ماهيت اقلام تشكيل دهنده تعديلات سنواتي و دلايل توجيهي تغيير در رويه حسابداري و اين امر كه اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي ارائه مجدد شده است (يا عملي نبودن ارائه مجدد) بايد در يادداشتهاي توضيحي افشا شود.
صورتهاي مالي يك مكانيسم مهم براي انتقال اطلاعات خاص شركت به سهامداران مي باشد. اگر چه صورتهاي مالي مطابق با اصول پذيرفته شده حسابداري (GAAP) تهيه شده است اما استانداردهاي حسابداري در مواردي اختياراتي را براي مديران ايجاد ميكند كه ميتوانند صورتهاي مالي (ترازنامه و سود و زيان) را متورم كنند و در نهايت منجر به ارائه مجدد صورتهاي مالي شوند.
در حقيقت صورتهاي مالي تجديد ارائه شده به صورت شفاف و صريح پيام و علائمي پيرامون قابل اتكا نبودن صورتهاي مالي دوره هاي گذشته و كيفيت پايين آنها ارائه مي نمايند. كميسيون بورس اوراق بهادار (SEC) ارائه مجدد صورتهاي مالي را اينگونه توصيف مي كند : ” قابل رويت ترين شاخص حسابداري نادرست و منبع تحقيقات جديد.”
در اين تحقيق به بررسي اثرات ارائه مجدد صورتهاي مالي بر رشد شركت بطور كلي و اجزاي آن شامل رشد تأمين مالي خارجي و داخلي پرداخته شده است تا مشخص گردد ارائه مجدد حسابداري، اثر نامطلوب بزرگتري بر نرخ رشد تأمين مالي خارجي شركت دارد.
ارائه مجدد بطور بالقوه براي شركتهاي درگير آن، پر هزينه است. ارائه مجدد اعتماد سرمايه گذاران را درباره اعتبار افشاي شركت، سلب ميكند و موجب كاهش تقاضاي اوراق بهادار شركت و محدود كردن فرصتهاي پيش روي آن ميگردد كه در نهايت منجر به کاهش قابل توجه در ارزش بازار شركت مي شود .بنابر اين متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمايه گذاران در مورد جريان هاي نقدي آتي و نرخ بازده مورد انتظار آن تغيير مي يابد. بطور كلي گفته ميشود كه واكنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورتهاي مالي، منفي مي باشد. دلايل احتمالي اين واكنش منفي بازار عبارت است از:
1. تجديد ارائه، اخبار و اطلاعات جديدي حاكي از كاهش جريان هاي نقدي مورد انتظار آتي، به بازار منتقل ميكند.
2. نشانه اي از سيستم اطلاعاتي و گزارشگري حسابداري ضعيف و احتمالاً نقطه ي عطفي در ارتباط با بروز مشكلات مديريتي شركت است.
3. علامتي از رفتار فرصت طلبانه مديريت است و مبين آن است كه بايد سود هاي گزارش شده قبلي بدليل به كار گرفتن روش هاي پذيرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدي و سهوي اصلاح گردد.
شركتهايي كه با ارائه مجدد در صورتهاي ماليشان مواجه هستند، هزينه ي بيشتري را از بابت تأمين مالي متحمل ميشوند، بلاخص شركتهايي كه تأمين مالي خارجي دارند. ( شریعت پناهی و کاظمی ، 1389 )
بطور خاص اگر ارائه مجدد يك عدم اطمينان از چشم انداز آتي شركت بوجود بياورد، ممكن است مانع از توانايي شركت جهت تأمين مالي كم هزينه تر گردد.اين شرايط سطح منابع نقدي داخلي موجود در شركت را براي سرمايه گذاري كاهش مي دهد. مفهوم ناشي از هزينه بالاي تأمين مالي اين است كه آن مانع از توانايي شركت براي اتخاذ پروژه هاي سرمايه گذاري سود آور مي باشد كه اين امر موجب كاهش در رشد شركت ميگردد.
با توجه به مطالب بيان شده، هدف پژوهش حاضر بطور کلی اثبات تأثير ارائه مجدد حسابداري بر كاهش رشد شركتها مي باشد.
بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته، سوالات اصلی تحقیق عبارتند از:
آیا نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است؟
آیا نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر است؟

ضرورت و اهميت پژوهش
افزایش تعداد صورتهای مالی تجدید ارائه شده از سوی شرکتها و ابراز نگرانی تحلیگران و سرمایه گذاران و تدوین کنندگان قوانین و مقررات و نبود تحقیقات کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی توسط شرکتها در ایران، انگیزه اصلی انجام این تحقیق است. با وجود فراوانی تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران، تحقیقات و پایان نامه های بسیار اندک و انگشت شماری (به طور غیر مستقیم) به این موضوع پرداخته اند. فقدان تحقیقات دانشگاهی کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی موجب گردیده تا سرمایه گذاران، قانون گذاران، حسابرسان و سایر گروه های استفاده کننده از صورتهای مالی توجه کافی به این موضوع نداشته باشند.
ما در صدد هستيم با انجام اين تحقيق به استفاده كنندگان صورتهاي مالي کمک کنیم تا با دركي عميق تر از ماهيت ارائه مجدد، تاثير آن را بر جريان وجه نقد، نحوه ي تأمين مالي، ميزان سرمايه گذاري و در نهايت رشد شركت دريابند و همچنين بتوانند بين صورتهاي مالي تجديد ارائه شده ناشي از تخلفات مالي و ناشي از خطاهاي اندازه گیری حسابداري تفاوت قائل شوند. همچنين يافته هاي این تحقیق براي بستانكاران و تحليلگرانی كه جهت تعيين ارزش اعتباري يك شركت بر برنامه ريزي هاي مالي و رشد تأمين مالي خارجي آن تكيه مي كنند، اطلاعاتي را فراهم مي كند. در نهايت مي توان گفت داشتن يك درك وسيع از عواقب ارائه مجدد حسابداري از جمله كاهش در رشد شركت با توجه به افزايش هزينه تأمين مالی خارجي آن كه ميتواند منجر به از بين رفتن ثروت سهامداران شود ، مفيد است. بنابراين نبود تحقیقات کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی از یکسو و بررسی رابطه ی آن با رشد شرکت، انگیزه اصلی این تحقيق مي باشد.

اهداف پژوهش
خلاصه ی اهداف تحقیق پیش رو به شرح زیر است:
1.كمك به استفاده كنندگان صورتهاي مالي از جمله سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحليلگران مالي به منظور درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .
2.كمك به درك ارائه مجدد صورتهای مالی ناشي از تخلف و خطاي اندازه گیری حسابداري.
3.كمك به درك واكنش بازار سرمايه به اعلاميه ارائه مجدد مالي شركتها.
4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.
فرضيههاي پژوهش
برای حصول به اهداف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، مجازات اسلامی، عنصر مادی Next Entries منبع مقاله درمورد صورتهای مالی، تامین مالی، گزارشگری مالی