پایان نامه با کلمات کلیدی هرزه نگاری، فضای مجازی، منافی عفت

دانلود پایان نامه ارشد

اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهيه شده است

نام واحد دانشگاهي:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش کد واحد:
كد شناسايي پايان‌نامه: 61920805921002
عنوان پايان‌نامه: جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی
نام و نام خانوادگي دانشجو: عطیه الهیاری مهر
شماره دانشجوئي: 902851244
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
تاريخ شروع پايان‌نامه: 13/03/1392
تاريخ اتمام پايان‌نامه: 23/10/1393
استاد / راهنما: خانم دکتر فاطمه قناد
استاد/ استادان مشاور:
آدرس و شماره تلفن :کیش.شهرک صدف.فاز6. پلاک 44.واحد 1
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همواره در پی خود آثار مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد. از جمله پیامد‌های سوء آن، پیدایش جرایم نوظهور رایانه‌ای و اینترنتی است‌. یکی از عوامل اصلی تحریک جنسی که در پی آن وقوع جرم زنا، افشای فحــشاء، هرزه نگاری و قوادی و…را به همراه داشته است در اثر ترویج مطالب و تصاویر مستهجن ازطریق رایانه ودر فضای اینترنت می باشد. یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی واخلاق حسنه در قالب های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که با موازین دین مبین اسلام و ناهنجاری در رفتارهای افراد جامعه می شود. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم فرهنگ سازی از طریق آموزش است که تخطی از آنها می تواند باعث آسیب هایی شود وبرخی ازآنها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند. همانطــور که می دانیم رایانه و به تبع آن جرایم رایانه ای محصول سده اخیر بوده و مهمترین سوال در اینجا این است که توجیهات و قواعدی که برای مجازات های عمومی مثل جرایم منافی عفت و قوادی و امثال آن در فقه جزایی اسلام وجود دارد، قابل تعمیم به این جرایم نیز هست یا خیر؟ که به عنوان فرضیه اولیه می توانیم با توجه به قاعده تلازم حکم عقل و شرع به پرسش مذکور جواب مثبت بدهیم.
کلید واژگان : جرم ـ رایانه ـ فضای مجازی ـ قوادی ـ منافی عفت ـ هرزه نگاری

مناسب است
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاريخ و امضاء:
مناسب نيست

فهرست مطالب

عنوان————————————————————–صفحه
مقدمه 1
الف) بیان مساله : 2
ب) اهداف تحقیق: 5
ج) سابقه و ضرورت تحقیق: 5
د) پرسش اصلي تحقيق (مساله تحقيق): 6
ه) فرضیه های تحقیق: 7
و) روش کار: 7
ز) مشکلات و محدودیت های پژوهش: 7
ح) سازماندهی پژوهش: 8
بخش اول : مفاهیم و پیشینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی 9
فصل اول : شناخت مفاهیم بنیادین و سیرتحولات تاریخی 10
مبحث اول : تبیین مفاهیم و واژه شناسی 10
گفتار اول : مفهوم جرم و جرایم رایانه ای 10
الف( مفهوم جرم 10
ب (جرم رایانه ای 11
ج( جرم اینترنتی 14
د ) جرم شبکه 15
ه ) جرم فناوری اطلاعات 15
گفتار دوم : مفهوم عفت و اخلاق و ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت 16
الف) مفهوم عفت و اخلاق 16
ب) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت 17
مبحث دوم: زمینه های پیدایش جرایم رایانه ای و جرایم علیه عفاف در تاریخ 20
گفتار اول : پیشینه جرایم رایانه ای 20
گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف 24
فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق 29
مبحث اول : ماهیت جرم در فضای مجازی 29
گفتار اول : ويژگی جرایم رایانه ای 29
الف) تخصصی و علمی بودن 32
ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن 33
ج) پیچیدگی خاص 34
د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری 34
ه) جهانی بودن 35
و) دشوار بودن کشف بزهکار 35
گفتار دوم : طبقه بندی جرایم رایانه ای 35
مبحث دوم : جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی 40
گفتار اول : موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق 41
گفتار دوم : مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق 45
الف ) هرزه نگاری 45
ب ) توریسم جنسی 47
ج ) قوادی 47
د ) روابط نامشروع 48
نتیجه گیری بخش اول 50
بخش دوم : تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری نوین 51
فصل اول : نقش مستقیم فضای مجازی در شکل گیری هرزه نگاری 52
مبحث اول : بررسی فقهی و حقوقی جرم هرزه نگاری 53
گفتار اول : دیدگاه فقه نسبت به جرم هرزه نگاری 53
گفتار دوم : تشریح ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری 56
الف) عنصر قانونی : 56
ب) عنصر مادی : 58
ج) عنصر روانی : 61
مبحث دوم : بزه دیدگان جرم هرزه نگاری 62
گفتار اول : هرزه نگاری افراد بزرگسال 62
گفتار دوم : هرزه نگاری کودکان و نوجوانان 67
فصل دوم : نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم 71
مبحث اول : قیادت در حقوق جزای اسلامی 72
گفتار اول : قوادی از نگاه اسلام 73
گفتار دوم : ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت 76
الف) عنصر قانونی : 76
ب) عنصر مادی : 77
ج) عنصر روانی : 80
مبحث دوم : تحقق جرم قیادت در فضای مجازی 80
گفتار اول : ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی رایانه ای 81
الف) عنصر قانونی : 81
ب) عنصر مادی : 84
ج) عنصر روانی : 85
گفتار دوم : بررسی آسیب های وارده جرم قوادی بر بزه دیده، مجرم و جامعه 86
الف) آسیب های وارده بر بزه دیده 86
ب) آسیب های وارد بر مجرم و جامعه 89
نتیجه گیری 92
پیشنهادات 94
فهرست منابع 96
چکیده لاتین 101

مقدمه
با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم افراد جامعه به شبکه اینترنت، فضای جدیدی فرا روی متخلفین جوامع قرار گرفته است. فضایی که در آن محدودیت‌هایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و… فاقد معنا و مفهوم است. در موقعیت جدید جرایم رایانه‌ای از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با گسترش این جرایم، جرایم رایانه‌ای مرتبط با امور غیر اخلاقی نیز افزایش یافته و تاثیر منفی بر نظام اجتماعی و پایه‌ای از جمله خانواده ها و سازمانها داشته و بیشتر کودکان و نوجوانان را مورد هجوم قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است. در این میان خانواده ها برای آموزش صحیح استفاده از اینترنت بسیار مؤثرند، امروزه خانواده ها فقط به خرید رایانه اکتفا می کنند ومعتقدند که فرزندان، خود استفاده از آن را یاد می گیرند در صورتی که باید ابتدا فرهنگ استفاده و تذکرهای لازم را به اضافه آموزش مناسب به فرزندان خود بدهند و سپس وسیله را مهیا کنند.جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارتست از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که بر خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند: برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشند ،مثل زنا ،لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه وقوع برخی از این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است؛ ولی در برخی از آنها رایانه و اینترنت نمی تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود، مثل زنا ولواط، چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراط شرط است. مهم‌ترین و شایع‌ترین این جرایم عبارتند از: انتشار محتوای مجرمانه، قوادی، هرزه نگاری و روابط نامشروع .ازجمله مسایلی که موجب سوء استفاده از فضای مجازی می شود ارتکاب جرایمی تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که برخورد صحیح و منطقی قانونگذار با این مسائل را می طلبد .از این رو هدف از این تحقیق، بررسی جرایم رایانه ای منافی عفت از دیدگاه فقهی و حقوقی می باشد.
الف) بیان مساله :
از آنجا که حفظ ارزش های موجود در جامعه ،موجب ثبات و ماندگاری در فرهنگ و اخلاق آن جامعه محسوب می شود، وجدان عمومی همواره ارتکاب اعمالی که این ارزش ها را کم رنگ یا محو نماید مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله جرم انگاری در این زمینه و قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین نسبت به این ارزش ها ،در حفظ و صیانت آن می کوشند1 و باتوجه به آنکه این دسته جرایم با اعتقادات،آداب ورسوم،باورهاو مذهب جوامع ارتباط دارند،بیش از پیش وجدان عمومی را جریحه دار می سازند.در تمامی جوامع بشری به افرادی که رفتارهای خلاف اخلاق و عفت دارند یا از این راه کسب درآمد می کنند به دیده حقارت می نگرند. این امر نشان دهنده آن است که عقلا این رفتارها را مذمت می کنند و دراین مذمت تفاوتی میان جوامع دینی و غیر دینی نبوده و برهمین اساس در غالب کشورها اعم از کشورهای متمدن و پیشرفته که مسائل اخلاقی و جنسی را برای خود بحران محسوب نمی کنند و یا کـشورهایی که به علت اعتقــادات مذهبی ،خود را مقید به اجرای فرامین الهـــی می دانند (نظیر ایران)، روش ها و شیوه های گوناگون پیش بینی شده است تا بدین وسیله از اشاعه اعمال خلاف عفت جلوگیری شود . اما این دسته جرایم در مقایسه با سایر جرایم از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده است. چنان که مشاهده می کنیم امروزه با پیشرفت علم فناوری و پیدایش رایانه و به دنبال‌ آن فضای مجازی اینترنت،این جرایم شکل نوینی به خود گرفته است و از حالت سنتی خارج شده و تحول چشم گیری را در قلمرو حقوق کیفری ایجاد نموده اسـت و همین امر حقوق جزای کلاســیک و آیین دادرسی آن را با چالش جدی مواجه نموده اسـت و باعث شده است دولت ها در حــقوق کیفری رایانه ای همچون حقوق کیفری سنتی برای حفظ ارزش ها و فرهنگ جوامع خود به جرم انگاری در این زمینه اقدام نمایند. مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن2 مصرف کنندگان آن بهره جسته و از این فضا به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل تهاجم خود به ارزش ها و باورهای جامعه استفاده می کنند .
قانون گذار ایران نیز با اســتعانت از فرهنگ اســلامی ـ ایرانی و با توجه به گسترش فناوری و استــفاده روزافزون از دنیــای مجازی و رایانه و به منـظور حفظ اخلاق و عفت و جـلوگیری از اشاعه فــساد، به جرم انگاری در زمینه اعمال ضد اخلاقی و منافی عفت در فضای مجازی پرداخته و اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این حیطه نموده است و در این راستا مقنن مواد 14 و 15 از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای را به جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی اختصاص داده است.
قانون گذار در گذشته و حال تعریفی از جرم علیه عفت و اخلاق عمومی ارائه نکرده است و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است3 که این امر در مورد جرایم رایانه ای نیز صادق است. براساس مواد قانون اخیرالذکر،مواردی همچون اشاعه فحشا ومنکرات ،تحریک و تشویق و ترغیب یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت و انحرافات جنسی،انتشار و توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)،تطمیع افراد به دستیابی محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن ،آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع و غیر قانونی، قوادی،هرزه نگاری، می تواند به عنوان مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب شود و افرادی که به این امور مبادرت می پردازند طبق قانون ،مورد مجازات و پیگیری قرار خواهند گرفت.
نکته حائز اهمیت آن است که این دسته جرایم مستقیماً با مخدوش کردن کیان خانواده در ارتباط هستند اما به نظر می رسد با توجه به مواد 14 و 15 ق.ج.ر ،تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازات آن نمی باشد و این در صورتی است که مجازات علیه عفت و اخلاق عمومی که به شکل سنتی انجام می گیرد در قانون مجازات اسلامی ، از حدت و شدت بیشتری برخوردار بوده در حالیکه در دنیای مجازی با توجه به اینکه طیف عظیمی از افراد می توانند قربانی این دسته جرایم قرار گیرند مجازات سبک تری در نظر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک، خدمات درمانی، شرکت بیمه ایران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک