پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک، دندانپزشکی، اقتصاد خرد

دانلود پایان نامه ارشد

1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مساله 2
1-3- بيان اهداف تحقيق 3
1-4- بيان اهميت موضوع تحقيق 4
1-5- چهارچوب نظري تحقيق 4
1-6- مدل تحقيق 5
1-7- فرضيات تحقيق 7
1-8- متغير ها و داده ها 7
1-9- جامعه آماري مورد مطالعه 7
1-10- بر آورد حجم نمونه 8
1-11- روش تحقيق 8
1-12- ابزار گرد آوري داده‌ها 8
1-13- روش هاي گردآوري داده ها 8
1-14- روش تحقیق 8
1- 15- قلمرو تحقیق 9
1-15-1 قلمرو موضوعي 9
1-15-2 قلمرو مکاني 9
1-15-3 قلمرو زماني 9

فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- مقدمه 11
2-2- پيدايش بيمه در جهان 12
2-4- تعريف حقوقي بيمه 15
2-5- تعريف فني بيمه 16
2-6- سيستم‌هاي مختلف بيمه 16
2-7- انواع رشته‌هاي بيمه 17
2-8- بيمه اشخاص 17
2-9- بيمه درمان گروهي تمام درمان 18
2-9-1-اهداف بيمه نامه 18
2-9-2-خسارات تحت پوشش 18
2-9-3- شرايط عمومي 19
2-9-4-بيمه‌هاي درماني گروهي 19
2-9-5-انواع بيمه‌هاي درمان گروهي در جهان 19
2-9-6- خصوصيات بيمه‌هاي گروهي 21
2-9-6-1- صدور گروهي 21
2-9-6-2- قرارداد اصلي 21
2-9-6-3-هزينه پايين 22
2-9-6-4- قابليت انعطاف 22
2-9-6-5- نرخ‌گذاري تجربي 22
2-10- بيمه درمان مسافرت به خارج از کشور 22
2-11- بيمه درمان مسافران خارجي به داخل کشورirha)) 22
2-11-1-اهداف بيمه نامه 22
2-11-2-مخاطبين بيمه نامه 23
2-12- بيمه‌هاي درمان انفرادي 23
2-13- تاريخچه بيمه درمان در ايران 23
2-14- سازمانهاي ارائه دهنده بيمه‌هاي درمان ايران 24
2-14-1- تأمين اجتماعي 24
2-14-2- خدمات درماني 25
2-14-3- شركت‌هاي بيمه 26
2-16- سيستم مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان 28
2-17- مكانيسم‌هاي پرداخت براي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان 29
2-17-1- بخش دولتي 30
2-17-2- بخش خصوصي 31
2-18-سيستم ارائه مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان و طرح‌هاي بيمه سلامت در ايران 37
2-19- خدمات مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در بخش دولتي 37
2-20- طرح بيمه دندانپژشکي در ايران 38
2-21- وضعيت سلامت دهان و دندان در ايران 40
2-22-عوامل مربوط به بيمه و استفاده از خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان 41
2-23- مقبوليت خدمات بهداشت دهان و دندان 42
2-24-پيشينه تحقيق 43
2-24-1-تحقيقات داخلي 43
2-24-2-تحقيقات خارجي 45
25-2-معرفي شرکت بيمه ايران 47
2-25-1-موضوع فعاليت 48
2-25-2-نيروي انساني 48
2-25-3-شبکه فروش 48
2-25-4-سرمايه بيمه ايران 48

فصل سوم: روش شناسي
تحقيق 49
3-1- مقدمه 50
3-2- روش تحقيق 50
3-3-جامعه آماري 50
3-4- حجم نمونه و روش اندازه گيري 51
3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات 53
3-6- رسانه هاي مرتبط با موضوع 53
3-6-1 پرسشنامه 53
3-7- روايي پرسشنامه 54
3-8- پايايي پرسشنامه 54
3-8-1- بررسي پايايي پرسشنامه 55
3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها 55
3-9-1- آزمونt يک جامعه 56
3-9-2-آزمون دوجمله اي 56
3-9-3-آزمون استقلال (آزمون کاي دو پيرسون) 56
3-9-4-آزمون فريدمن 57

فصل چهارم: تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق
4-1- مقدمه 58
4-2 آمار توصيفي 58
4-2-1- بررسي شاخص هاي توصيفي متغير سن 58
4-2-3- تفکيک نمونه بر حسب متغير وضعيت تاهل 59
4-2-4- تفکيک نمونه بر حسب متغير سطح تحصيلات 60
4-2-5- تفکيک نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار 61
4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب زمان ويزيت دندانپزشکي 62
4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار 64
4-2-7- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار 65
4-2-8- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي 67
4-2-9- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير شاخص DMFT 69
4-2-10- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سن 72
4-2-11- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير جنسيت 72
4-2-12- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سطح تحصيلات 73
4-2-13- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير وضعيت تاهل شما (مجرد يا متاهل) 73
4-3-آمار استنباطي 74
4-3-1- بررسي توزيع متغيرها 75
4-3-2- بررسي فرضيه هاي تحقيق 76
4-3-2-1- فرضيه اول 76
4-3-2-2- فرضيه دوم 77
4-3-2-3- فرضيه سوم 77
4-3-2-4- فرضيه چهارم 79
4-3-2-4-1- شاخص DMFT 79
4-3-2-4-2- سن 79
4-3-2-4-3- جنسيت 80
4-3-2-4-4- سطح تحصيلات 80
4-3-2-4-5- وضعيت تاهل 81
4-3-3- يافته هاي جانبي تحقيق 82
4-3-3-1- تأثير متغير سن 82
4-3-3-2- تأثير متغيرسطح تحصيلات 83
4-3-3-3- رتبه بندي مولفه هاي موثر بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي 84

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق
5-1- مقدمه 85
5-2- نتايج فرضيات تحقيق 85
5-3- نتايج يافته هاي جانبي تحقيق 86
5-4- پيشنهادهاي برگرفته از تحقيق 87
5-5- پيشنهاد به محققان آتي 87
5-6- محدوديت هاي تحقيق 88
منابع و مآخذ 89
ضمائم
ضمیمه 1 آدرس شعب
ضمیمه 2 پرسشنامه
ضمیمه Out Put

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1: ترتيب سيستم بيمه سلامت افراد بالغ مطابق با ساختار سازماني در بعضي از کشور هاي جهان 34
جدول2-2: ارائه خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان در ايران 39
جدول 3-1 اندازه نمونه با توجه به حجم جامعه آماري مفروض – جدول کرجسي و مورگان 51
جدول 3-2 حجم جامعه و تعداد نمونه هر يك از نمايندگي هاي بيمه ايران 52
جدول 3-3 طيف پنجگانه ليکرت 53
جدول3-4 بررسي پايايي پرسشنامه 55
جدول 4-1 بررسي متغير سن 58
جدول 4-3 بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت تاهل 59
جدول 4-4 بررسي توزيع فراواني متغير تحصيلات 60
جدول 4-5 بررسي توزيع فراواني تعداد افراد خانوار 61
جدول 4-6 بررسي توزيع فراواني زمان ويزيت دندانپزشکي 62
جدول 4-7 توزيع سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار 64
جدول 4-8 توزيع سؤالات متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار 65
جدول 4-9 توزيع سؤالات متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي 67
جدول 4-10توزيع سؤالات متغير شاخص DMFT 69
جدول 4-11 توزيع سؤالات متغير سن 72
جدول 4-12 توزيع سؤالات متغير جنسيت 72
جدول 4-13 توزيع سؤالات متغير سطح تحصيلات 73
جدول 4-14 توزيع سؤالات متغير وضعيت تاهل بيمه گذار 73
جدول 4-15 بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها 75
جدول 4-16 آزمون t متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي 76
جدول 4-17 آزمون t متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار 77
جدول 4-18 آزمون t متغير ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي 79
جدول 4-19 آزمون t متغير شاخص DMFT 79
جدول 4-20 آزمون دوجمله اي متغير سن 80
جدول 4-21 آزمون دوجمله اي متغير جنسيت 80
جدول 4-22 آزمون دوجمله اي متغير سطح تحصيلات 81
جدول 4-23 آزمون دوجمله اي متغير وضعيت تاهل 81
جدول 4-24 جدول فراواني دوبعدي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي و سن 82
جدول 4-25 بررسي آزمون کاي دو، ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي و سن 83
جدول 4-26 جدول فراواني دوبعدي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشگي و سطح تحصيلات 83
جدول 4-27 بررسي آزمون کاي دو، ميزان استفاده از خدمات دندانپزشگي و سطح تحصيلات 83
جدول 4-28 آزمون فريدمن 84
جدول 4-29 رتبه بندي متغيرها 84

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزيع فراواني متغير جنسيت 74
نمودار 4-2 توزيع فراواني متغير وضعيت تأهل 75
نمودار 4-3 توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات 76
نمودار 4-4 توزيع فراواني متغير تعداد افراد خانوار 77
نمودار 4-5 توزيع فراواني متغير زمان ويزيت دندانپزشكي 78

فهرست شكل
عنوان صفحه
شكل 1: مدلي براي دو بعد خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان 38

فصل اول
کليات

1-1- مقدمه
بيمه ی پايه و بيمه هاي تکميلي موجود در کشور در حال حاضر خدمات ترميمي و تخصصي دندانپزشکي را تحت پوشش ندارند، اما بيمه هايي مانند بيمه ارتش، بانک ها، کشتيراني و برخي ديگر از سازمانها يا وزارتخانه ها در قالب تعريف جديد، خدماتي را در اين زمينه تحت پوشش داده اند. عدالت وقتي تعريف درستي پيدا مي کند که در قالب بيمه پايه همه ی مردم کشور، تحت حمايت بيمه ی خدمات دندانپزشکي قرار گيرند، اما در حال حاضر از نظر توان اقتصادي چنين کاري از توان بيمه پايه به دور است.
از طرف ديگر توزيع نامناسب دندانپزشکان در سطح کشور و محدود بودن خدمات تخصصي در شهر هاي کوچک، روستاها و مناطق محروم سبب مي شود در صورت تعرفه گذاري خدمات بيمه اي اين بخش، فرد روستايي، حق بيمه اي معادل با کسي که در شهر زندگي مي کند، بپردازد. که اين مسئله، تعرفه گذاري خدمات دندانپزشکي را مخدوش می کند.
مهمترين شاخص بهداشت دهان و دندان در ايران و جهان شاخص (DMFT) است. که ميزان دندانهاي پوسيده، کشيده و پر شده را در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد. در کشور آخرين بار در سال 83 اين شاخص براي گروه سني 12 سال به صورت کشوري اندازه گيري شد و نشان داد که هر ايراني 12 ساله به طور متوسط 86/1 دندان پوسيده، پرشده، يا کشيده شده دارد.
در کشورهاي پيشرفته افراد در سن 80 سالگي بايد حداقعل 20 دندان سالم داشته باشند. در اين کشور ها در سنين 35 تا 40 سالگي تمام دندان ها سالم نگهداشته شده اند. متاسفانه اين در حالي است که بر اساس آمارهاي اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، ميانگين مذکور تعداد دندان های سالم در بین ايراني ها، در سنين حدود 21 تا 7/21 مشاهده می شود. در واقع نتيجه کشيدن دندانها به عنوان يک راهکار درماني، به اين مشکل ختم مي شود که در سنين 40 تا 50 سالگي در ايران به پروتزهاي دنداني نياز شود. از يک طرف بيمه براي خدماتي نظير پرکردن يا عصب کشي دندان ها هزينه اي پرداخت نمي کند، از طرفي هزينه اين امور در دندانپزشکي ها دست کم معادل يک سوم و يا نيمي از حقوق يک کارگر يا کارمند است و در نهايت به مدد بيمه، فقط کشيدن دندان شامل خدمات بيمه اي مي شود. اين در حالي است که ارتباط سلامت بهداشت دهان و دندان با ساير اعضاي بدن ثابت شده مثلا : کاهش وزن با سلامت لثه، توانايي خوب جويدن با ريسک زوال عقل، جرم گيري دندان با کاهش حملات قلبي ومسائل ديگر مرتبط است.
1-2- بيان مساله
اصولاً بيمه هم به عنوان يک کالا وهم به عنوان يک دارايي قابليت تجزيه و تحليل ، بر اساس روش اقتصاد خرد را دارد. با توجه به اينکه نظريات مرتبط،عموما بيمه را کالايي نرمال معرفي مي کنند ،انتظار بر اين است که سطح تقاضا براي بيمه درمان ، با افزايش درآمد افزايش يابد. از سوي ديگر، ويژگي هاي خانوار که به نوعي معرف سطح ريسک گريزي است، نيز مي توانند بر سطح تقاضاي هر نوع بيمه درماني موثر باشند.
ارزيابي دقيق ويژگي هاي بازار بيمه يکي از فعاليت هاي مهمي است که بايد در راستاي ايجاد شناخت لازم، براي طراحي و تنظيم سياست هاي موجد توسعه انجام گيرد.
پوشش هاي بسيار ضعيف درمان پايه در بخش بيمه هاي دندانپزشکي موجب شده است تا اينگونه خدمات، براي مردم به عنوان خدماتي لوکس تلقي شده و شاخص هاي سلامت بهداشت دهان و دندان در ايران، از مطلوبيت چنداني برخوردار نباشد. با توجه به پوشش هاي درمان مازاد تکميلي توسط بيمه هاي تجاري در اين بخش، بررسي ميزان استفاده بیمه دندانپزشکی و تأثير آن در شاخص هاي سلامت بهداشت دهان و دندان در اين زمينه منبع اصلي اين تحقيق محسوب مي شود.
در اين بخش ضمن بررسي بسته هاي درمان دندانپزشکي تکميلي در قرار داد هاي تنظیم شده از زمان شروع اينگونه بيمه ها، به بررسي عوامل مؤثر بر ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي که باعث ارتقاء شاخص هاي سلامت بهداشت دهان و دندان مي شود، مي پردازد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي ميزان توانگري حاصل از خريد بيمه هاي درمان تکميلي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي با توجه به ويژگي هاي مختلف بيمه شدگان و تأثير شاخص هاي افزايش بيمه هاي سلامت بهداشت دهان و دندان با توجه به ميزان توانگري عرضه شده است.
1-3- بيان اهداف تحقيق
-هدف کلي:
-بررسي عوامل مؤثر بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي بر اساس مدل احتمال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد دندانپزشک Next Entries منابع پایان نامه درمورد دندانپزشک