دانلود پایان نامه ارشد درباره سرمایه فکری، سرمایه در گردش، عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………33
2-10-6- الگوی ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………………………..33
2-11- سنجش سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک……………………………………………………………………………….33
2-12- مزایای سنجش سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………34
2-13- راههای توسعه عناصر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………..35
2-13-1- توسعه سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………35
2-13-2- توسعه سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………..35
2-13-3- توسعه سرمایه ارتباطی (مشتری)………………………………………………………………………………………35

2-14- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-15- ماهیت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………………………36
2-16- منابع و مصارف سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………………………….37
2-17- فروش و سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………37
2-18- استراتژیهای گوناگون و سیاستهای مطلوب……………………………………………………………………………………..37
2-19- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………..38
2-20- اجزای مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………38
2-20-1- دوره واریز بستانکاران……………………………………………………………………………………………………….38
2-20-2- دوره وصول مطالبات………………………………………………………………………………………………………..39
2-20-3- دوره گردش موجودیها…………………………………………………………………………………………………..40
2-20-4- چرخه تبدیل وجه نقد……………………………………………………………………………………………………..40

2-21- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-22- سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-23- عملکرد مالی و روشهای ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….42
2-24- پیشینۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..46
2-24-1- پیشینۀ داخلی………………………………………………………………………………………………………………….46
2-24-2- پیشینۀ خارجی………………………………………………………………………………………………………………..48
2-25- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-26- خلاصۀ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….52
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-3- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………….55
3-3-1- جامعۀ آماری………………………………………………………………………………………………………………………55
3-3-2- روش نمونهگیری………………………………………………………………………………………………………………..56
3-3-2-1- تعریف نمونه…………………………………………………………………………………………………….56
3-3-2-2- تعریف روشهای نمونهگیری غیراحتمالی………………………………………………………56
3-3-3- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………56
3-4- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-4-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..58
3-4-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
3-4-3- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………… 58
3-5- روشهای آماری و اندازهگیری متغیرها……………………………………………………………………………………………… 58
3-5-1- روش اندازهگیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………… 58
3-5-2- روش اندازهگیری نسبت سرمایه درگردش……………………………………………………………………….60
3-5-3- روش اندازهگیری عملکرد مالی…………………………………………………………………………………………61
3-6- روش گردآوری اطّلاعات و دادهها………………………………………………………………………………………………………..62
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………………………………..62
3-8- مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………………………………..63
3-8-1- فرض عدم همخطی……………………………………………………………………………………………………………63
3-8-2- فرض همسانی واریانسها……………………………………………………………………………………………………64
3-8-3- فرض عدم وجود خود همبستگی………………………………………………………………………………………..64
3-9- تعریف دادههای پنلی…………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-10- مزایای دادههای پنلی………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-11- روشهای آماری مورد استفاده جهت آزمون دادههای پنلی در EViews………………………………………..66
3-11-1- آزمون پایایی در دادههای تابلویی…………………………………………………………………………………….66
3-11-1-1- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………….66
3-11-2- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر…………………………………………………………………………67
3-11-3- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی…………………………………………………………68
3-12- خلاصۀ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-2-1- توصیف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………71
4-2-2- توصیف یافتههای پژوهش………………………………………………………………………………………………….72
4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-3-1- آزمون فرضیهها…………………………………………………………………………………………………………………..74
4-3-2- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………..76
4-3-2-1- آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل…………………………………………………………..76
4-3-2-2- آزمون ناهمسانی واریانسها…………………………………………………………………………….77
4-3-2-3- آزمون خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره نقطه مرکز، سرچشمه ها Next Entries پایان نامه درباره لاکلا و موف، طبقه حاکم، جهان خارج