پایان نامه درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول ‏2-1: خلا صه اي ازپيشينه خارجي 9
جدول ‏2-2: خلاصه اي از پيشينه داخلي 14
جدول 3-1: کتب درسي دبيرستان 41
جدول ‏3-2: ارزش هاي انتزاعي 45
جدول 4-1-1: تضاد معنايي اشاره شده در درس:در مسير اخلاص 51
جدول 4-1-2: دال هاي اصلي در درس:در مسير اخلاص 54
جدول ‏4-1-3: تضاد معنايي در درس:انواع نظام ها 57
جدول ‏4-1-4: تضاد معنايي در درس:تربيت انساني وسنت ملي ما 63
جدول ‏4-1-5: تضاد معنايي در درس:کوير 68
جدول 4-1-6: دال هاي گفتمان خودو غير در درس:کوير……………………………………………………………………………………………………….. 70
جدول 4-1-7: استعارات درس:کوير…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
جدول4-1-8: دال هاي گفتمان خود درس:کوير…………………………………………………………………………………………………………………….. 73
جدول 4-1-9: دال هاي گفتمان غيردرس:کوير………………………………………………………………………………………………………………………. 73
جدول 4-1-10: دال هاي گفتمان خود و غير درس:ناله ي مرغ اسير…………………………………………………………………………………………. 74
جدول 4-1-11: تضاد معنايي در درس:ناله ي مرغ اسير………………………………………………………………………………………………………….. 77
جدول 4-1-12: تضاد معنايي در درس:مناجات……………………………………………………………………………………………………………………… 78
جدول 4-1-13: دال هاي گفتمان خود و غير در درس:مناجات……………………………………………………………………………………………….. 79
جدول 4-1-14: برجسته سازي دال هاي گفتمان خود و حاشيه راني گفتمان غيردر درس:مناجات……………………………………………….. 80
جدول 4-1-15: دال هاي گفتمان غير و خود در درس:فرهنگ جهاني………………………………………………………………………………………. 81
جدول 4-1-16: برجسته سازي دال هاي گفتمان و دال هاي گفتمان غير دردرس:فرهنگ جهاني………………………………………………….. 82
جدول 4-1-17: برجسته سازي و حاشيه راني دال هاي همراه آزادي در درس:فرهنگ جهاني……………………………………………………… 85
جدول 4-1-18: حاشيه راني دال هاي گفتمان غيرو عبارات تاييدي دردرس:فرهنگ جهاني………………………………………………………… 85
جدول 4-2-1: گفتمان هاي اشاره شده در مورد يک……………………………………………………………………………………………………………… 87
جدول 4-2-2: گفتمان هاي اشاره شده در مورد دو……………………………………………………………………………………………………………….. 89
جدول 4-2-3: گفتمان هاي اشاره شده در مورد سه………………………………………………………………………………………………………………. 91
جدول 4-2-4: گفتمان هاي اشاره شده در مورد چهار…………………………………………………………………………………………………………… 93
جدول 4-2-5: گفتمان هاي اشاره شده در مورد پنج……………………………………………………………………………………………………………… 95
جدول 4-2-6: گفتمان هاي اشاره شده در مورد شش……………………………………………………………………………………………………………. 96
جدول 4-2-7: گفتمان هاي اشاره شده در مورد هفت…………………………………………………………………………………………………………… 98
جدول 4-2-8: گفتمان هاي اشاره شده در مورد هشت………………………………………………………………………………………………………….. 100
جدول 4-2-9: گفتمان هاي اشاره شده در مورد نه……………………………………………………………………………………………………………….. 101
جدول 4-2-10: گفتمان هاي اشاره شده در مورد ده…………………………………………………………………………………………………………….. 102
جدول 4-2-11: گفتمان هاي اشاره شده در مورد يازده…………………………………………………………………………………………………………. 104
جدول 4-2-12: گفتمان هاي اشاره شده در مورد دوازده………………………………………………………………………………………………………. 106
جدول 4-2-13: گفتمان هاي اشاره شده در مورد سيزده……………………………………………………………………………………………………… 107
جدول 4-2-14: گفتمان هاي اشاره شده در مورد چهارده……………………………………………………………………………………………………. 108

چکيده :

تحليل مفهوم آزادي در کتب درسي دبيرستان عاطفه پوررجب

پژوهش حاضرباهدف بررسي مفهوم آزادي در کتب درسي دوره دبيرستان انجام گرفته است.انقلاب 1357 يک انقلاب فرهنگي بود که در نتيجه آن بسياري از مفاهيم باز تعريف شدند. درگفتمان پساانقلابي آزادي معنايي خاص يافت وبا مفاهيمي خاص مفصل بندي شد. تعريف انقلابي از آزادي از طريق نهادآموزش وپرورش دروني مي شود ودرسطح جامعه اشاعه مي يابد. اين پژوهش درصدد است مشخص کند در وهله اول چه تصويري ازآزادي درکتب درسي ارائه مي شود ودر وهله دوم دانش آموزان بعنوان مخاطبان کتب درسي چه تصوري ازآزادي دارند؟ رويکرد نظري اين پژوهش نظريه تحليل گفتمان لاکلا وموفه و روش شناسي آن تحليل گفتمان انتقادي فرکلاف است. متون مورد تحليل دراين پژوهش ازکتب درسي ادبيات فارسي،جامعه شناسي ودين وزندگي که در سال تحصيلي 94-93 که درمقطع دبيرستان تدريس مي شود انتخاب گرديد.همچنين با استفاده از نمونه گيري نظري از15 تن از دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي شهر رشت مصاحبه شد. بنابريافته هاي اين پژوهش مفهوم آزادي با مفاهيمي چون عدالت، رهايي ازهواي نفس، استقلال، رهايي از استبداد همراه وهمنشين است. دال مرکزي گفتمان حاکم برکتب درسي رضايت وخشنودي خداوند است و اين به معناي اوج رهايي ورسيدن به آزادي واقعي است. مفهوم آزادي مانند ديگر دالهاي گفتمان حاکم بر کتب درسي، مدام با بازنمايي هاي خاص از دالهاي گفتمان غرب مانند آزادي لذت جويانه، اومانيسم، زندگي اين جهاني به شکل سلبي مقايسه مي شوند.
اکثريت دانش آموزان تصويرارائه شده ازآزادي چه درگفتمان غرب ،به علت رواج بي بندوباري وفساد وچه درگفتمان حاکم برکتب درسي ،به علت ارائه تصويرناقص ازآزادي که بيشتر محدود کننده آزادي است تا راهنماي کسب آزادي،به حاشيه مي رانند آنها درتعريف ازآزادي بيشتربرآزادي بيان ،پوشش وحفظ حريم خصوصي تاکيد مي کنند.

واژه هاي کليدي:آزادي،کتاب هاي درسي دوره دبيرستان،تحليل گفتمان انتقادي ودانش آموزان

Abstarct :
The analysis of the meaning of liberty in highschool textbooks Atefe porrajab

The present study aimed to analyze concept of liberty in high school textbooks course books1357 revolution was a cultural revolution by which many of the concepts were redefined. In Iranian post-revolutionary discourse, the concept of liberty got special meaning and articulated with some particular concepts. Islamic revolutionary definition of liberty has been internalized and defused by institution of education in society. The purpose of this study was two-fold: 1) how liberty was presented in the course books? What was the students’ realization of the liberty? Theoretical framework and methodology of the study were rooted in Laclau and Mouffe’s discourse analysis theory and Fairclough’s critical discourse analysis. Texts were extracted from high school course books (Persian literature, Sociology, Religion and life) which were taught in academic years of 1393 and 1394. Besides the course books, the researcher interviewed with 15 students in Rasht who were studying pre-university course. The students were selected based on theoretical sampling. Results showed the concept of liberty was collocated with concepts such as justice, independence, and freedom of despotism on one hand and persistence against desires on the other hand. Nodal point of dominant discourse in course books was god satisfaction for human`s emancipation and real freedom. The concept of liberty in Iranian high school course books was defined by frequent comparison against special representation of western world like mortal life, humanism and hedonism. Most of the students rejected both the representation of the western liberty and Islamic conception of the liberty in the course books. They defined the freedom based on their everyday life experiences.

Key words:Liberty, text books, critical discourse analysis, students.

1- فصل اول:
کليات

1-1. بيان مسئله
آزادي از نادرترين مفاهيم تاريخ بشر است که در قلب وذهن هر انساني جايگاه ويژه اي دارد. آزادي يک امرمثبت وغير قابل بحث ودر عين حال يکي از پيچيده ترين مفاهيم تاريخ انديشه وسياست است. مفهومي که درآموزه هاي گونا گون به شيوه هاي متفاوت تفسيرشده وتاريخ بشريت کوششي مداوم براي تحقق آن بوده است. آزادي ماده اوليه بيانيه حقوق بشر(1948)است که امروزه يک قطب نماي اخلاقي براي روابط بين الملل مي باشد.اولين ماده حقوق بشر مي گويد:”همه انسان ها آزاد بدنيا مي آيند، آزاد زندگي مي کنند وآزاد مي ميرند”.اين اصطلاح داراي جنبه هاي مختلفي است که هريک ازمتفکرين به جنبه خاصي ازآن پرداخته وتاکيد کرده اند .درعين حال يک مفهوم تعالي شونده است که فراسوي يک رژيم يا کنش سياسي يا عرصه عمومي قراردارد. آزادي واژه اي است که معاني متعدد ، گاه مترادف و گاه متضادي درباره ي آن ذکر شده است ، چنان که آيزيا برلين ،فيلسوف انگليسي روسي تبار، مي نويسد :”بابررسي تاريخ انديشه سياسي واجتماعي بيش از دويست معني گوناگون براي اين واژه خواهيم يافت “(برلين،1368 :238).آنچه انديشمندان را برآن داشته تا به جد در پي ارائه توضيح و تعريفي از آزادي بر آيند ،بيم از آن بود که توسعه بيش از حد مفهوم آزادي ، آن را به چنان معناي مبهم تبديل کند که آن را از افاده هر گونه معنايي خاص باز دارد.براي واژه آزادي در لغتنامه آکسفورد معاني زير آورده شده

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره عزت نفس، متقاضی طلاق، عزت نفس اجتماعی Next Entries پایان نامه درباره آزادي، ازآزادي، مفاهيم