پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، خلیج فارس، مهندسی ارزش

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-4-3- مديريت روابط 25
2-1-5- راهبرد زنجیره‌ی تأمین و خلق ارزش 25
2-1-6- بهره وری زنجیره‌ی تأمین: دو مثال موردي 26
2-1-7- پيش نياز متحول ساختن زنجیره‌ی تأمین 29
2-2- مفاهيم و ادبيات مهندسی ارزش 31
2-2-1-تعریف مهندسی ارزش 33
2-2-2- تعریف برنامه‌ریزی ارزش 38
2-2-3- تعریف شاخص ارزش 38
2-2-4- هدف مهندسی ارزش 38
2-2-5- مزایای جانبی مهندسی ارزش 40
2-2-6- آناليز ارزش 40
2-2-7- طرح ريزي ارزش 41
2-2-8- بهترین زمان اجراي متدولوژي ارزش 42
2-2-9- زنجیره‌ی ارزش پورتر 43
2-3- نقش نمودار FAST در مدیریت زنجیره تأمین 46
2-3-1- نمودار FAST در مهندسی ارزش: 47
2-3-2- هدف از ترسیم نمودار FAST: 47
2-3-3- معرفی و تعیین کارکرد 48
2-3-4- مدل سازی کارکردها 48
2-3-4-1- مدل سلسله مراتبی کارکرد 49
2-3-4-2روش سیستم های آنالیز کارکرد (FAST) 49
2-3-5- ترسیم نمودار FAST تکنیکی 52
2-4- ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تأمین 55
2-4-1- اهميت ارزيابي عملکرد 55
2-4-2- بهبود زنجیره‌ی تأمین 57
2-4-3- انواع روش های ارزیابی جهت خلق ارزش در زنجیره‌ی تأمین 60
2-4-3-1- روش ديويد تيلور 60
2-4-3-2- روش PQM: 60
2-4-3-3- نظریه “باور ساکس”: 61
2-5- مديريت هزينه در زنجیره‌ی تأمین 62
2-5-1- دلايل اصلي کاهش هزينه 62
2-5-2- مديريت هزينه 65
2-5-2-1- ضرورت مديريت هزينه 65
2-5-2-2- روش هاي اصلي مديريت هزينه 68
2-5-2-3-کاهش زمان سيکل نقد به نقد 69
2-6- صرفه جويي هزينه در زنجیره‌ی تأمین 71
2-6-1- اهميت صرفه جويي هزينه 71
2-6-2- منابع کاهش هزينه در زنجیره‌ی تأمین 72
2-6-3- تکنيک هاي کاهش هزينه در زنجیره‌ی تأمین 73
2-7- خلق ارزش در زنجیره تأمین و تفكر ناب 75
2-8- تفکر ناب 76
2-9- اصول ناب 77
2-10- استراتژي هاي خريد جهاني در تأمین ناب 81
2-11- نگاشت جريان ارزش 82
2-11-1- روش نگاشت جريان ارزش 82
2-11-2- استفاده از شبيه سازي سيستم هاي گسسته پيشامد در نگاشت جريان ارزش 82
2-11-3- نگاشت توسعه يافته ي جريان ارزش (EVSM) 84
2-12- پیشینه تحقیقات انجام شده 85
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه 97
3-1- روش تحقیق 97
3-2- جامعه آماری 98
3-3- قلمرو تحقیق: 99
3-3-1- قلمرو موضوعی تحقیق 99
3-3-2- قلمرو زمانی تحقیق 99
3-3-3- قلمرو مکانی تحقیق 99
3-4- روش گرد آوری اطلاعات 100
3-5- روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات 101

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مطالعه موردی بر روی ساخت پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس 103
4-1-1- توجیح اقتصادی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس: 104
4-1-2-نواحی اصلی پالایشگاه: 105
4-1-2-1-واحد Utility: 106
4-1-2-2-واحد فرآیند: 107
4-1-2-3-واحد فصل مشترک: 108
4-1-2-4-واحد مخازن: 108
4-1-2-5-واحد ساختمانها: 108
4-1-3-واحد های فرآیندی پالایشگاه: 108
4-1-3-1- شرح واحد های فرایندی (اصلی و جانبی) پالایشگاه: 109
4-1-3-2- شرح واحد های فرایندی Utility پالایشگاه: 110
4-2- استفاده از آنالیز ارزش در پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با استفاده از نمودار FAST: 113
4-2-1-نمودار FAST نواحی 113
4-2-2-نمودار FAST بخش های فرآیند 114
4-3- نتایج 117
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مقدمه 123
5-1- مروری بر یافتته های تحقیق 123
5-2- محدودیت ها و موانع تحقیق 123
5-3- پاسخ به سؤالات تحقیق 124
5-4-پیشنهادات 126
5-5- نتیجه گیری 127
فهرست منابع 139
الف) منابع داخلی 139
ب) منابع خارجی 141

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1-گرایشات مهم لجستیک در طول زمان ………………………………………………………………………………………..18
جدول 2-2- کمبود پژوهش های گذشته…………………………………………………………………………………………………… 95
جدول 4-1- واحدهای فرایندی وسرویسهای جانبی یوتیلیتی ………………………………………………………………………. 108
جدول 4-2- بخش های واحد فرآیند ……………………………………………………………………………………………………… 108
جدول 4-3- واحد های فرایندی (اصلی و جانبی) پالایشگاه میعانات گازی…………………………………………………… 111
جدول 4-4- در صد پیشرفت نواحی پالایشگاه خلیج فارس ………………………………………………………………………. 119
جدول 4-5- در صد پیشرفت فرآیندهای پالایشگاه خلیج فارس…………………………………………………………………. 120

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 2-1، نمودار FAST در مدیرت هزینه……………………………………………………………………………………………… 68
نمودار 4-1- نمودار FAST ساخت نواحی پالایشگاه ………………………………………………………………………………… 114
نمودار 4-2- نمودار FATS بخش های نواحی فرآیندی………………………………………………………………………………. 117

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- تاریخچه تغییر استاندارد سازی زنجیره تأمین……………………………………………………………………………. 14
شکل 2-2- ارتباط حوزه تدارک، تولید و توزیع در زنجیره تأمین ……………………………………………………………….. 16
شکل 2-3- تفاوت چارچوب لجستیک یکپارچه و قدیمی …………………………………………………………………………. 19
شکل 2-4-ابعاد راهبردی ارزش……………………………………………………………………………………………………………. 33
شکل 2-5: شمای کلی مطالعه ارزش……………………………………………………………………………………………………… 34
شکل 2-6: مراحل مطالعه ارزش …………………………………………………………………………………………………………… 35
شکل 2-7- پتانسیل های موجود جهت بهبود با توجه به پیشرفت پروژه……………………………………………………….. 42
شکل 2-8- زنجیره ارزش پورتر …………………………………………………………………………………………………………… 44
شکل 2-9 جانمایی نمودارآرگوس یا FAST ………………………………………………………………………………………… 46
شکل 2-10 مدل سلسل مراتبی کارکرد…………………………………………………………………………………………………… 49
شکل 2-11- نمونه ساختار کلی FAST تکنیکی ……………………………………………………………………………………. 51
شکل 2-12-تفاوت قیمت گذاری از دیدگاه سنتی و نوین …………………………………………………………………………. 70
شکل 2-13- فرآیند تحویل کالا…………………………………………………………………………………………………………….. 76
شکل 2-14- فرآیند ناب سازی …………………………………………………………………………………………………………….. 78
شکل 4-1- نحوه استقرار ناحیه ها ………………………………………………………………………………………………………… 107
شکل 4-2-وضعیت واحد های پالایشگاه در ترین یک پس از راه اندازی ……………………………………………………. 122

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه کلی واحد تقطیر CDU……………………………………………………………………………………………………………………. 131
نقشه کلی واحد مراکس LMU ……………………………………………………………………………………………………………….. 132
نقشه کلی واحد بازیافت گازهای مایع LRU………………………………………………………………………………………………. 133
نقشه کلی واحدتصفیه نفت سفید KHU…………………………………………………………………………………………………….. 134
نقشه کلی واحد تصفیه نفت ها NHT ………………………………………………………………………………………………………. 135
نقشه کلی واحد کاتالیسی پیوسته CCR……………………………………………………………………………………………………… 136
نقشه کلی واحد ایزومراسیون ISU……………………………………………………………………………………………………………. 137

چکیده
امروزه توجه به موضوع زنجیره تأمین و مدیریت آن، در عصر جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اغلب شرکت ها با توجه به رقابت سنگینی که میان آنها وجود دارد دریافتند بخش خرید آنها می تواند در بازدهی و افزایش کارایی شرکتشان اثر بخشی موثری داشته باشد. اگرچه تاکنون روش های بسیاری در زمینه بهره وری زنجیره تأمین مطرح شده است اما هیچکدام منجر به خلق ارزش در زنجیره تأمین نشده است و بسیاری از پروژه ها پس از پایان به ارزش از پیش تعیین شده دست نیافته اند بنابراین شرکت ها می بایست برای رسیدن به بهره وری مناسب در زنجیره تأمین خود به خلق ارزش در زنجیره تأمین بپردازند؛ بنابراین یکی از جدید ترین و مهمترین این روش ها استفاده از تکنیک FAST یا همان تحلیل کارکرد که به عنوان قلب مهندسی ارزش معرفی می گردد زیرا که این روش می تواند خلأ موجود در سایر روش ها را تحت پوشش دهد و منجر به خلق ارزش شود؛ بنابراین برای اثبات این موضوع به یک تحقیق کاربردی و مطالعه موردی در زمینه پروژه ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس پرداخته ایم و در بررسی این پالایشگاه خواهیم دید که با حذف کارکرد های غیر ارزش آفرین و اولویت بندی زنجیره تأمین که از طریق نمودار FAST می توان با کاهش هزینه ها و زمان ساخت به خلق ارزش در زنجیره تأمین دست یافت.

کلید واژه: زنجیره تأمین، خلق ارزش، تکنیک FAST، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:
در رقابت‌هاي جهاني در عصر حاضر، بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتري، در دسترس وي قرار داد. خواست مشتري بر كيفيت بالا و خدمت رساني سريع، موجب افزايش فشارهايي در زنجیره تأمین شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتيجه شركت‌ها بيش از اين نمي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، عرضه و تقاضا، تحقیق کیفی