مقاله رایگان درمورد ماهیت حقوقی، تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………..51
2-3-منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی………………………………………………………52
1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین المللی…………………………………………………………53
1-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های قراردادی(URCG)…………………. 53
2-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی(URDG)…………………………………………..54
3-1-2-3-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینیبین المللی(ISP98)………………………………………………………………………………………………………………………56
4-1-2-3-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد(URCB)……. 57
2-2-3-کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………………………….57
1-2-2-3-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها………………………………57
2-2-2-3-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتباراتاسنادی.
تضمینی……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-2-2-3–ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران…………………………………………………………………58
3-2-3-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………..58
3-3-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات…………………………………………………………………….59
1-3-3-قوانین بین المللی ناظر بربرات…………………………………………………………………………………60
2-3-3-برات در قانون داخلی…………………………………………………………………………………………………62
3-3-3-مبحث مقایسه ای……………………………………………………………………………………………………..63
4-3-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها…………………………………………………………………………..63
1-4-3- نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی…………………………………………………65
فصل چهارم بررسی و مقایسه ماهیت حقوق هرکدام از شیوه های پرداخت……………………….66
1-4- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن……………………………………………68
1-1-4-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث…………………………………………..68
2-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی………………………………………………..69
3-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی تحت عنوان تعهد به قبول برات یا قبول ضمنی برات…………………..69
4-1-4-تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان…………………………………………………………… 70
5-1-4-تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقد جعاله………………………………………………………. 71
6-1-4-تحلیل ماهیت اعتباراسنادی در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظریه مورد
پذیرش)………………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-4-بررسی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی ………………………………………………………….75
1-2-4-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی………………………………………… 75
1-1-2-4-ویژگی های عقد ضمان……………………………………………………………………………………………76
2-1-2-4-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی…………………………………………………………………………… 77
2-2-4-تحلیل ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع………………………………………………………… 79
3-2-4-تحلیل مفهوم ضمانتنامه های بانکی بر مبنای ماده 10 ق مدنی و تعهد به نفع ثالث……………….80
4-2-4-نتیجه ونظریه مورد پذیرش………………………………………………………………………………………81
3-4-ماهیت حقوقی برات………………………………………………………………………………………………82
1-3-4- نظریهی تبدیل تعهّد…………………………………………………………………………………………………82
2-3-4-نظریهی انتقال طلب……………………………………………………………………………………………………82
3-3-4-نظریهی اعطای نمایندگی…………………………………………………………………………………………..83
4-3-4-نظریه‌ی عقد حواله……………………………………………………………………………………………………..83
4-4-بررسی ماهیت حقوقی وصولی اسنادی…………………………………………………………………… 85
تیجه گیری وپبشنهادات………………………………………………………………………………………………………86
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………88
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….93
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………… 94
چکیده
یکی ازمهمترین مسائل در عرصه تجارت بین الملل شیوه های پرداخت است .ازجمله مهمترین شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل در حال حاضر اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه های بانکی بین المللی ،برات بین المللی و وصولی اسنادی می باشند که در بین چهار روش فوق اعتبارات اسنادی بیشترین طرفدار را دارد و بعد از آن ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات و وصولی اسنادی ازجمله روشهایی هستند که در پرداخت های بین المللی از آنها استفاده می شود .به دلیل اهمیت زیاد این روشها باید قبل از هرچیزجهت شناخت بهتر آنها و انتخاب مناسب ترین شیوه از میان آنها متناسب با تحولات اقتصادی جهانی و مقتضیات زمان مسائلی پیرامون این روشها روشن گردد تا این امکان برای ما فراهم آید که بتوانیم متناسب با منافعمان بهترین شیوه را انتخاب نماییم این مسائل که در فصول این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از مسئولیت ها و تکالیف هرکدام از روشهای پرداخت ،مقررات بین المللی حاکم برهرکدام از این شیو های پرداخت و سرانجام یکی از مسائلی که در رابطه با این موارد حرفهای زیادی برای گفتن دارد اما آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته ماهیت حقوقی هرکدام از این شیوه های پرداخت است که همگی این موارد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند و در صورت لزوم با اعتبارات اسنادی مقایسه گردیده اند .زیرا بکارگیری صحیح هر کدام از این روشها مستلزم آشنایی با موارد فوق است علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که مهمترین قسمت بحث ماست ومقررات بین المللی حاکم برآن که اصطلاحا «یوسی پی» نامیده می شود در طی دهه های اخیر چندین بار مورد ویریش قرارگرفته که جدیدترین آن ((یوسی پی600)) می باشدکه حاصل تلاشهای بی وقفه اتاق بازرگانی بین المللی است و خود این امر از جمله دلایلی است که باعث شده مشکلات و کاستی های این شیوه پرداخت در طی ده های اخیر متناسب با زمان بر طرف شده و در نتیجه مقبولیت بیشتری پیدانماید.
واژگان کلیدی: روشهای پرداخت در تجارت بین الملل، اعتبارات اسنادی ،ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات ،وصولی اسنادی

مقدمه
الف طرح مسئله
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته و این امر اهمیت یک تجارت بین الملل پویا و قدرتمند را که ضامن یک اقتصاد قوی که عاملی مهم دراقتدار یک کشور در صحنه بین المللی محسوب می گردد را افزایش داده است ؛یکی از عوامل مهم که نقش بسزایی در این امر دارد مسئله پرداخت و شیوه های آن در تجارت بین الملل است به این دلایل که در معاملات تجاری بین المللی طرفین معامله در یک کشور سکونت ندارند و تعامل تجاری مابین دو یا چند کشور مختلف که دارای قوانین و عرف های تجاری مخصوص به خود می باشند است و این امر ریسک یک معامله تجاری را بالا می برد و اهمیت شناخت شیوه ای که خطرات احتمالی یک معامله را تا حداکثر خود کاهش دهد افزایش می دهد ؛لذا تجار بسیار تلاش می نمایند تا با ملاحظه عوامل روانی،فیزیکی،سیاسی و اقتصادی متناسب با منافع خویش بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نمایند.در حال حاضر چندین روش پرداخت وجود دارد که بیش از سایر روشها در بین تجار و عرصه بانکداری مقبولیت یافته این روشها عبارتند از اعتبارات اسنادی ،ضمانت نامه های بانکی ،برات و وصولی اسنادی که دو روش نخست طرفداران بیشتری دارند ودر سیر پژوهش نیز بررسی و تشریح سازو کارهای آنها پر رنگ ترخواهد بود علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که بحث اصلی ماست و با نگاهی کوتاه به سیرتلاشهای بین المللی در جهت یکسان سازی قواعد آنها در عرصه بین المللی این امر را به وضوح می بینیم .
ب: هدف
هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.
پ: سوالات اصلی وفرعی
اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

ت: فرضیه ها
هرگز نمی توان نادیده گرفت که فرضیه های یک تحقیق و پژوهش مهمترین قسمت های آن پژوهش و تحقیق هستند که مطمئنا پژوهش ما نیز از این امر مستثنی نخواهد بود فرضیاتی که ما در جهت اثبات آنها در این پژوهش کوشش نموده ایم عبارتند از اینکه اعتبارات اسنادی در حال حاضر بهترین شیوه پرداختی است که در آن منافع هردو طرف یک معامله تأمین می گردد .در حال حاضر هیچ جایگزین مطمئنی که

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اوقات فراغت، کیفیت زندگی، فعالیت های ورزشی Next Entries مقاله رایگان درمورد تجارت بین الملل، اسناد تجاری، اعتبار اسنادی