دانلود پایان نامه درباره سبک شناسی، ادبیات فارسی، آداب و رسوم، اسلوب معادله

دانلود پایان نامه ارشد

عبارات و تعابير كم سابقه در شعر 24
3-1-1-1- واژگان كم سابقه 24
3-1-1-2- عبارات و اصطلاحات كم سابقه 27
3-1-2- واژگان عربي كم سابقه 31
3-1-3- تحوّل معنایی واژه 32
3-1-4- دستبرد در اصل واژه و به گونهای دیگر گفتن 33
3-2-کاربرد واژه و عبارت در معنای کهن 35
3-3- واژگان پر بسامد 37
3-3-1- واژه پر بسامد رگ 37
3-3-2- واژه پر بسامد گرم و گرم رو 38
3-3-3-واژه پر بسامد طپيدن و مشتقات آن 38
3-3-4-واژه پر بسامد خون و مشتقات آن 39
3-3-5-واژه پر بسامد شيشه 39
3-3-6-واژه پر بسامد سبحه و مشتقات آن 40
3-3-7-واژه پر بسامد موج و مشتقات آن 40
3-3-8-واژه پر بسامد تيغ 40
3-3-9-واژه پر بسامد برق 41
3-3-10-واژه پر بسامد شعله 41
3-3-11-اصطلاحات پر بسامد شعري 41
3-4- گرایش کلام به زبان عامیانه 43
3-5- نکات دستوری 46
3-5-1- انواع واو 46
3-5-2- انواع الف 47
3-5-3- انواع راي فك اضافه 48
3-5-4- اضافه اقتراني 49
فصل چهارم- ادب در شعر حزين 50
مقدمه 51
4-1- تقابل صورت و معنی 52
4-1-1-خيال بنديهاي دور از ذهن و تعقيد در بيان 53
4-2- تقليد يا اثر پذيري از ديگر شاعران 56
4-2-1- تقليد يا اثر پذيري از فردوسي 57
4-2-2- تقليد يا اثر پذيري از خاقاني 58
4-2-3- تقليد يا اثر پذيري از مولوي 59
4-2-4- تقليد يا اثر پذيري از سعدي 60
4-2-5- تقليد يا اثر پذيري از حافظ 63
4-2-5-1- ترکیبات حافظانه 63
4-2-5-2- واژگان و عبارات حافظانه 64
4-2-5-3- وزن و قافيه حافظانه 67
4-2-5-4- مضامين حافظانه 70
4-3- صناعات ادبی 73
4-3-1- موسيقي در شعر حزين 74
4-3-2- تشبيه 76
4-3-2-1- تشبيه ساده 76
4-3-2-2- تشبيه مركب 77
4-3-2-3- تشبيه مضمر 78
4-3-2-4- اضافه تشبيهي 79
4-3-3- استعاره 80
4-3-3-1- استعاره مصرحه 80
4-3-3-2- استعاره مكنيه 81
4-3-3-3- اضافه استعاري 82
4-3-4- مجاز 83
4-3-4-1- مجاز به علاقه جزء و كل 83
4-3-4-2- مجاز به علاقه خاص و عام 84
4-3-4-3- مجاز علاقه حال و محل 84
4-3-4-4- مجاز به علاقه ملازمت 84
4-3-4-5- مجاز به علاقه جنسيت 85
4-3-4-6- مجاز به علاقه مشابهت 86
4-3-4-7- مجاز به علاقه آليه 86
4-3-5-« اسلوب معادله» یا «ارسال المثل» 87
4-3-6- استخدام 89
4-3-7-تلميح 90
4-3-8-كنايه 91
4-3-9- ايهام 95
4-3-9-1- ايهام تناسب 98
4-3-10- تشخيص 99
4-3-11-اغراق و مبالغه 100
4-3-12- حسن تعليل 101
4-3-13-جناس 102
4-4- ترکیبات و عبارات متناقض و متضاد ‌(پارادوكس) 103
فصل پنجم- فكر در شعر حزين 105
مقدمه 106
5-1- اشارات شيعي 106
5-2- ريا ستيزي و تعصب نكوهي 108
5-3- برتري عشق بر عقل 109
5-4- افكار ملامتي و قلندري 110
5-5- اندرزگويي و حكمت پردازي 112
5-6-تقابل معشوق و طبيعت 114
5-7-شكوائيه و گلايه 115
5-7-1- گلايه از روزگار و جهان و هستي 115
5-7-2- گلايه از مردم زمانه 117
5-7-3- گلايه از هندوستان 117
5-8- باورهاي عاميانه و كهن 118
5-9- عرفان گرايي 119
5-10- ديوانگي پرستي 122
نتيجهگيري 123
ضميمه 126
منابع و مآخذ 133

کلیات تحقيق
محمدعلی ابن ابوطالب متخلص به حزین و معروف به شیخ علی حزین در سال 1103 قمری در اصفهان زاده شد. او از نوادگان شیخ زاهد گیلانی است. از استادان حزین می توان به امیرسیدحسین طالقانی اشاره کرد. وی از آخرین شاعران بزرگ سبک هندی است. از آثار او می توان به تذکره شعرا، دیوان اشعار، صفیر دل و حدیقه ثانی در برابر حدیقه سنایی اشاره کرد. حزین لاهیجی در سال 1146 ق به هند رفت و در سال 1181ق در حدود هفتاد و هشت سالگی در بنارس درگذشت و در همان شهر دفن شد. آرامگاه او امروزه در بنارس زیارتگاه مسلمانان است.
شعر حزین لاهیجی علیرغم زبان و بیان تقریبا ساده و خالی از پیچش و تصنع، هم به تبعیت از سبک هندی و هم به دلیل خیال پردازیها و ظرافت اندیشه خاص خود شاعر، آنگونه که باید و شاید تاکنون به بوته نقد و پژوهش نهاده نشده است.
«در اين دوره در هند، چندين ناقد و هوشيار و نكته سنج ظهور كردهاند كه در تاريخ ادبيات هزار و دويست ساله دوره اسلامي ما، بي همانند اند، با دقت نظر و دانش عميق و شكيبايي و نكته سنجي بسيار،حزين لاهيجي وشعر او مركز بخش عظيمي از اين نقد و انتقادهاست.» (شفيعي كدكني، 1385، ص 23)
پژوهش حاضر کوششی است در جهت بازشناسی و بازنمایی هرچه بهتر هنر شاعری حزین لاهیجی به ویژه از نظر سبکشناسی که به واسطهی تحلیل ابعاد زبانی ، ادبی و فکری راهکارهای مناسب و جامع برای این منظور به نظر میرسد.

سوالات تحقيق
1- از حیث سبک شناسی جلوهها و بن مایههای کلان سبک هندی در اشعار حزین کدام است ؟
2- از نظر زبانی، فکری و ادبی حزین لاهیجی بیش از همه تحت تاثیر کدام شیوهی شعری و پیرو کدام شاعران کلاسیک است ؟

فرضیات
1. حزین لاهیجی در کلیات سبکی خود به ویژه به علت تعلق به دوره تاریخی عصر سبک هندی، پیرو شیوههای بیانی و خیالپردازی این سبک است؛ با این همه بارقههای استقلال سبک نیز در شعر وی مشهود است.
2. حزین لاهیجی از دید اثرپذیری از قدما ، بیش از همه تحت تاثیر سبک عراقی و شاعران برجسته این سبک از جمله سعدی و حافظ است.

پيشينه تحقيق
تا آنجا که جستجوهای اینجانب نشان می دهد به طور تخصصی به پژوهش فوق پرداخته نشده است. از این رو پژوهش حاضر، فی نفسه کاری نو در عرصه بازشناسی و بازنمایی بخشی از گنجینه ی نهفته ی زبان و ادبیات فارسی است؛ گرچه مباحثی مرتبط با موضوع این تحقیق در آثاری که در ادامه ذکر می گردد دیده می شود : شاعری در هجوم منتقدان از شفیعی کدکنی ، نگاهی به شعر حزین لاهیجی از عبدالجواد موسوی ، گزیده غزلیات حزین لاهیجی از مهروش طهوری و تاریخ ادبیات در ایران اثر ذبیح الله صفا.

اهداف تحقیق
1. شناخت حزین لاهیجی به عنوان یکی از شاعران برجسته سبک هندی. از آنجا که در قالب پایان نامه تاکنون کسی به طور اختصاصی به این موضوع نپرداخته است، میتوان آن را گامی تازه برای شناخت بيشتر و معرفی بهتر اشعار حزین لاهیجی به عنوان یکی از شاعران برجسته در عرصه زبان و ادبیات فارسی دانست.
2. معرفی و بررسی آثار حزین لاهیجی از نظر سبکشناسی.

رويكرد تحقيق
در اين تحقيق اساس كار را بر پايه ديدگاه سبك شناختي دكتر شميسا يعني تحليل از سه منظر زباني، ادبي و فكري به قرار زير نهادهايم:
در بخش زباني، نوگرايي و نو پردازيهاي حزين، كاربرد واژگان و عبارات كم سابقه در شعر حزين، واژگان كم سابقه، عبارات و اصطلاحات كم سابقه و واژگان عربي كم سابقه، تحول معنايي واژه، دستبرد در اصل واژه و به گونهاي ديگر گفتن، كاربرد واژه و عبارت در معناي كهن، واژگان پر بسامد، گرايش كلام به زبان عاميانه و نكات دستوري به بررسي نهاده ميشود.
در بخش ادبي، تقابل صورت و معني، خيال بنديهاي دور از ذهن و تعقيد در بيان، تقليد يا اثر پذيري از ديگران شاعران، تركيبات حافظانه وصناعات ادبي بررسي ميگردد.
در بخش فكري، اشارات شيعي، رياستيزي و تعصب نكوهي، برتري عشق بر عقل، افكار ملامت و قلندري، اندرزگويي و حكمتپردازي، تقابل معشوق و طبيعت، شكوائيه و گلايه، عرفان گرايي و ديوانگي پرستي بررسي ميشود.

فصل اول
مباني نظري

1-1 نقد ادبي
نقد در لغت به معنی« جدا کردن دینار و درهم سره و تمییز دادن خوب از بد و بهین چیزی برگزیدن» است (معين، 1378، 4784).
در اصطلاح اهل ادب: تشخیص محاسن و معایب سخن و نشان دادن بد و خوب اثر ادبی است.
دیدگاه منتقدین قدیم با منتقدان ادبی امروز در حین نقد یک اثر کاملاً متفاوت است. در گذشته تمام تلاش یک منتقد نشان دادن نقاط ضعف یک اثر ادبی بود. امروزه استنباط متفاوتی از نقد وجود دارد. منتقدین امروز گرچه ممکن است به معایب یک اثر هم توجه کنند اما نشان دادن نقاط قوت یک اثر و شناساندن معانی دقیق و روشن آن اثر به خواننده نيز در مركز توجه ايشان است.
از ايران قبل از اسلام آثار ادبي بسياري باقي نمانده است اما همين مقدار هم كه باز مانده است حكايت از ادبي غني و پر مايه دارد. رواج موسيقي و شهرت خنياگراني مانند باربد و نكيسا حكايت از وجود شعر و سرود دارد. در هر صورت ادب پيش از اسلام ايران، با آنكه قسمت عمده آن به سبب حوادث و فتن از ميان رفته است از حيث عمق و وسعت در خور توجه است. از مجموع قراين و شواهد ميتوان وجود و رواج نقادي و سخن سنجي را در ادب آن روزگاران مسلم دانست.
به طور قاطع نميتوان گفت كه آيا ايرانيان پيش از اسلام از فنون ادب و نقد و بلاغت يوناني اطلاعي داشتهاند يا نه. اما مسلم است كه اشكانيان، يونان دوستي را ظاهراً نمونه آداب داني ميشمرده و به آن ميباليده اند. در پيروي از راستي و اجتناب از دروغ تأكيد و توصيه بسيار شده است. اين معني نشان ميدهد موازين اخلاقي از ديرباز در شناخت ارزش كلام معتبر بوده است و ناچار نقد ادبي نيز از تأثير آن خالي نبوده است «باب ابتداء كليله و دمنه من كلام برزجمهر بختگان» اگر واقعا در اصل پهلوي وجود داشته باشد، رسالهي اعتقادي تمام عياري است كه در آن به دقت، جنبههاي اخلاقي و تربيتي اين كتاب بيان شده است. اما در دوره بعد از اسلام قديميترين آثاري كه در باب نقد ادبي در دست است، از عهد ساماني فرا تر نميرود اما در دوره ساماني و غزنوي، نقد ذوقي به كثرت در آثار و احوال شاعران ديده ميشود. از قديميترين نمونههاي نقد ادبي در اين دوره مقدمهي شاهنامه ابومنصوري است.» (زرين كوب، 1380، ص 5 و 6)
1-2 – سبک شناسی
واژه سبک مصدر ثلاثی مجرد عربی است به معنی گداختن و ریختن و قالبگیری کردن زر و نقره. در لغتنامه دهخدا آمده است: «سبک شامل دو موضوع است فکر یا معنی، صورت یا شکل» و امّا سبک شناسی یکی از علوم ادبی جوان و نوپایی است که از قرون اخیر به آن توجه شده است. امّا این علم در ایران سابقه طولانی ندارد و اوّل بار این علم توسط محمّد تقی ملک الشعرای بهار به طور جدی و تخصصّی بررسی قرار شد.
به طور کلی سبک یک نویسنده یا شاعر بر اساس واژگان، جملات، آرایش کلام و نظم و ترتیب آنها مشخص میشود که در واقع این موضوع بیانگر این مطلب است که هر شاعر یا نویسنده ای سبک مخصوص به خود دارد. گاه به دلیل اوضاع اجتماعی، فرهنگی و یا دوره ای خاص سبک تعدادی از شاعران یا نویسندگان به هم شبیه هستند و همه دنباله رو ویژگیهايی خاص هستند که در این صورت آن را سبک گروهی مینامند. تقسيمبندي شعر فارسي از نظر سبكي به گفتهي شميسا اينگونه است:
«1- سبك خراساني: نيمه دوم قرن سوم، قرن چهارم و قرن پنجم
2- سبك حد وسط يا دوره سلجوقي: قرن ششم
3- سبك عراقي: قرن هفتم، هشتم، نهم
4- سبك حد واسط يا مكتب وقوع و واسوخت: قرن دهم
5- سبك هندي: قرن يازده و نيمه اول دوازده
6- دوره بازگشت: از اواسط قرن دوازده تا پايان قرن سيزدهم
7- سبك حد واسط يا دوران مشروطيت: نيمه اول قرن چهارم
8- سبك نو: از نيمه دوم قرن چهاردهم به بعد» (شميسا، ، 1381، ص 13)

همانطور که میدانیم عوامل تاريخي- اجتماعی از جمله حملۀ مغولان و تیمور لنگ و ازبکان باعث از بین رفتن میراثهای فرهنگی ما از جمله کتابخانهها و کتابهای بیشمار قدما شد و ادبا و فضلا دیگر به کتب قدیم دسترسی نداشتند. از آنجا که قشرهای مختلف مردم هم در اين دوره شعر میگفتند، زبان کوچه و بازار نيز کم کم در ادبیات راه یافت و از این پس به جای واژههای قدیم، واژههایی همچون شیشه، قالب، سفال و فلاخن و غیره وارد ادبیات شد. این قطع ارتباط با زبان قدما باعث شد که شاعران این سبک کمتر از زبان قدیم استفاده کند و زبان مردم بر زبان مدرسه سایه اندازد از طرفی حمله مغولان و تیموریان و ازبکان و حکومت ترك تبار صفويان باعث پر رنگتر شدن زبان ترکی شد و از سوي ديگر حضور علمای شیعه و تألیفات ان ها در این زمان و عدم تسلط ايشان به زبان فارسی باعث شد که این زبان از بستر واقعی خود دور شوند. به دلیل ورود مهاجران ایرانی به هند و آشنایی با مذاهب و آداب و رسوم هندیان، لغات هندی مربوط به همین مذاهب و آداب و رسوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد t، ε_(t-1)/σ_(t-1)، GED، (1.4-) Next Entries دانلود پایان نامه درباره ادب فارسی، مذهب شیعه، زبان فارسی، سبک عراقی