مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، فعالیت های ورزشی، استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
فصل 1:مقدمه معرفی تحقیق
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-4-2 اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-5)سؤال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-5-1 سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-5-2 سؤال های فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-6 محدوده پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-6- 1 محدودهی مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-6-2 محدودهی زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………11
2-6 محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-7 تعریف واژه ها واصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………….11
1-7-1 ورزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-7-2 ورزش همگانی………………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-7-3 گرایش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
فصل 2:مبانی نظری وپیشینه تحقیق
1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-2 استان کرمانشاه………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-3 ورزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-4 فعالیت های ورزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-5 ورزش از دیدگاه اندیشمندان……………………………………………………………………………………………………………………….14
1-5-2 ابن سینا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-5-2 خواجه نصیرالدین طوسی…………………………………………………………………………………………………………………….14
2-5-3 ابن خلدون………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-5-4 شجاع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-5-5 افلاطون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-5-6 آندرهکرسون…………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-6 دلایل اهمیت ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-7 گرایش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-8 عوامل مؤثربرگرایش مردم به ورزش……………………………………………………………………………………………………………..18
2-9 ورزش همگانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-10 شاخص سنجش ورزش همگانی…………………………………………………………………………………………………………………20
2-10-1 تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی………………………………………………………………………………………….20
2-10-2 سطح سلامتی جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………20
2-11 ورزش همگانی وطبقه بندی آن………………………………………………………………………………………………………………….21
2-11-1 ورزش آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-11-2 ورزش غیر رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-11-3 ورزش درون بخشی………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-11-4 ورزش برون بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-11-5 ورزش باشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-12 ورزش های بومی،محلی و سنتی…………………………………………………………………………………………………………………22
2-12-1 ورزش بومی……………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-12-2 ورزش های محلی……………………………………………………………………………………………………………………………23
2-13 ورزش های همگانی در جهان……………………………………………………………………………………………………………………23
2-14 سیر تکاملی ورزش های همگانی در جهان……………………………………………………………………………………………………24
2-15 ورزش همگانی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………………25
2-16 فدراسیون ورزش های همگانی…………………………………………………………………………………………………………………..28
2-17 جایگاه فدراسیون ورزش های همگانی………………………………………………………………………………………………………..29
2-18 شورای سازمان تربیت بدنی……………………………………………………………………………………………………………………….30
2-19 اعضای شورای ورزش همگانی………………………………………………………………………………………………………………….31
2-20 اعضای شورای ورزش همگانی استان………………………………………………………………………………………………………….32
2-21 اعضای شورای ورزش همگانی شهرستان……………………………………………………………………………………………………..33
2-22 تشکیلات وساختار فدراسیون ورزش همگانی……………………………………………………………………………………………….33
2-23 شرح وظایف فدراسیون ورزش همگانی………………………………………………………………………………………………………34
2-24 فعالیت های ورزشی برای مقاطع سنی مختلف……………………………………………………………………………………………….36
2-25 انجمن ها وکمیته های فدراسیون ورزش همگانی…………………………………………………………………………………………..36
2-26 شرح وظایف انجمن های ورزشی……………………………………………………………………………………………………………….36
2-27 انجمن ورزش های بومی و محلی و روستایی وعشایری

پایان نامه
Previous Entries آیات و روایات، شیعه امامی، تشبیه و تنزیه Next Entries اسرائیلیات، فرهنگ اسلامی، پیامبر (ص)