اسرائیلیات، منابع اسلامی، استفاده ابزاری

دانلود پایان نامه ارشد

د- رفتار های تفرقه آمیز 56
3- همکاری آل سعود 56
4- سردادن شعار هاي مذهبي 58
5- استفاده ابزاری از حرمیین شريفين 60
6- استفاده ازموسم حج 62
7- حلال شمردن اموال مخالفین 63
8- حمایت وپشتيباني قدرت های استکباری 63
9- تحمیل و اصرار عقیده 65
10- انتشارات ضد شیعه 68
11- در انحصار قرار دادن مراکز انتشاراتی و کتابخانهای 69
الف )کتابخانه ها 70
ب)مراکز انتشاراتی 72
فصل سوم: تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات 76
راههای تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات 77
الف) اهل کتاب 77
1. کعب الأحبار 77
2. تمیم داری 78
3. وهب بن منبه 78
4. عبدالله بن سلام 79
ب) مسلمانان 80
1. ابوهریره 80
2. عبدالله بن عمروعاص 81
3. محمد بن کعب القرظی 81
4. ابن جریح 82
5. عبدالله بن عباس 82
6. عکرمه 85
7. مجاهد 86
8. مقاتل بن سلیمان 86
ج) کتب 87
الف) کتاب « السنـﺔ» 87
ب) کتاب «التوحید» 88
شکل و نوع تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات 89
صفات خبری خداوند 89
1. نظریه تشبیه و تجسیم 90
2. نظریه اثبات بلاتأویل 90
3. نظریه اثبات بلاکیف 90
4. نظریه اثبات با تأویل 90
5. نظریه سلبی صفات 90
6. نظریه نفی وصف 91
7. نظریه تشبیه و تنزیه (نظریه اهل بیت) 91
خداوند در تورات 91
الف) توصیف انسان وار 91
ب) توصیف به کمالات 93
ج) اوصاف فراطبیعی 94
دیدگاه وهابیت در کیفیت صفات الهی 95
1. صفات 95
2. رویت 96
3. تجسیم 97
نمونههایی از ویژگیهای خدای وهابیان 97
الف. داشتن دست 97
نقد 98
یک. هماهنگ با تورات موجود 99
دو. تعارض با عقل 99
سه. تعارض با روایات 99
چهار. عدول از شیوه اهل لغت 100
پنج. نادیده گرفتن تفاسیر 100
ب. بالای عرش نشسته است 101
نقد 102
یک. تعارض با آیات محکمات قرآن 102
دو. هماهنگ با تورات موجود 102
سه. تعارض با عقل 102
چهار. عدول از شیوه اهل لغت 103
نتیجه گیری 105
فهرست منابع و مؤاخذ 106

مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد خیر خلقه و خیر من نطق بلسانٍ عربی مبین و علی آله افضل بریّته من بعده.
و أما بعد
این پایان نامه که درصدد بررسی چگونگی تأثیرپذیری وهابیون از اسرائیلیات است مشتمل بر سه فصل است که فصل نخست آن به کلیات و مفاهیم اسرائیلیات اختصاص دارد بطوریکه با تعریف لغوی و اصطلاحی اسرائیلیات آغاز میگردد سپس تعاریف مختلف اسرائیلیات را از نظر می گذراند و أقسام اسرائیلیات را ذکر مینماید بعد از آن پیدایش اسرائیلیات را مطرح کرده و به بحث دربارة کتابهای تفسیری و اسرائیلیات و نیز کتابهای تاریخی و اسرائیلیات میپردازد و در ادامه مبدأ نفوذ اسرائیلیات و علل عمدة نفوذ اسرائیلیات در منابع اسلامی را کنکاش مینماید و نزدیکی فرهنگ اسلام با أدیان قبل از خویش، ناآگاهی اعراب و نداشتن کتاب آسمانی، استقبال و توجه مردم عوام به قصهپردازی و نیز اعتماد بیش از حد برخی از مفسران به أخبار و روایات و… را از عوامل عمده نفوذ اسرائیلیات بر میشمارد و زمینههای گسترش اسرائیلیات را مکمل بحث پیش میداند که از مهمترین آنها میتوان به ضعف فرهنگی عرب و کنیه و دشمن یهود با مسلمانان اشاره نمود پایان بخش این فصل مباحثی همچون خطر اسرائیلیات برای فرهنگ اسلامی و پیامدهای اسرائیلیات و دیدگاههای اندیشمندان در خصوص اسرائیلیات است.
اما فصل میانی این پایاننامه به فرقهی ضالّهی وهابیت اختصاص دارد که آغازگر آن سلفیگری و مفاهیم لغوی و اصطلاحی سلفی میباشند گام بعدی این فصل معرفی احمدبن حنبل به عنوان رئیس خط سلفیگری است در ادامه عوامل تاریخی در پیدایش خط سلفیگری را مطرح مینماید بعد از آن به سلفیهی جدید یا همان وهابیت میپردازد و ابن تیمیه را به عنوان بینانگذار فکری و محمدبن عبدالوهاب را به عنوان مؤسس این فرقه معرفی می نماید و در پایان تفرقه و پراکندگی مردم، ضعف فرهنگی، دینی و اقتصادی سرزمین نجد، همکاری آلسعود، استفاده ابزاری از حرمین شریفین و… را از عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیت برمیشمارد و به شرح و توضیح هر کدام میپردازد.
فصل فرجامی این پایاننامه به راههای تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات اختصاص داده شده است که این راهها را منحصر در سه راه از جمله اهل کتاب، مسلمانان و کتب میداند و آنجا که بحث اهل کتاب مطرح میگردد بر معرفی چهرههای برتر آنان همت میگمارد و نیز در بحث مسلمانان یا بهتر است بگوییم مسلمان نماها به معرفی چهرههای سرشناس در جعل احادیث و روایات میپردازد و دو کتاب التوحید و السنـﺔ را از تأثیرگذارترین کتابها از حیث نقل احادیث و روایات جعلی اسرائیلیات بر میشمارد در ادامه به نوع تأثیرپذیری و شکل و هیئت آن میپردازد و وهابیون را در نظریهی تشبیه و تجسم صفات خبری باری تعالی متأثر از یهودیان و مروّجان فرهنگ اسرائیلیات میداند و انواع نظریههای موجود در ارتباط با صفات خبری خداوند را متذکر میشود و از آنجا که وهابیون در نظریهی تجسیم متأثر از یهودیان و آنان نیز از تورات متأثر هستند به بحث پیرامون خداوند در تورات میپردازد و توصیف انسانوار و توصیف به کمالات و اوصاف فراطبیعی خداوند در تورات را با ذکر نمونههایی برای هر یک از آن عناوین شرح و توضیح میدهد و نیز تجسیم در میان یهودیان را از نظر میگذراند بعد از آن به دیدگاه وهابیت در کیفیت صفات الهی که در صفات و رؤیت و تجسیم خلاصه میگردند، میپردازد.
سپس نمونههایی از ویژگیهای خدای وهابیان همچون داشتن دست و نشستن بر بالای عرش را ذکر مینماید و به نقد هر کدام از آنها میپردازد و در پایان نتایج حاصله از تحقیق و تفحص را بیان میکند.

تعریف مسأله
این پایاننامه ابعاد وسیعی همچون اسرائیلیات، وهابیون، راههای تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات را شامل میشود، اسرائیلیات روایاتی تاریخی هستند که توسط اهل کتاب یعنی کعب الأحبار، تمیمداری، وهب بن منبه و عبدالله بن سلام و نیز مسلمان نماها همچون أبوهریره، ابن جریح، عکرمه و دیگران به منابع اسلامی عموماً و تفاسیر اسلامی خصوصاً نفوذ یافتند، وهابیت با اعتقادات خویش که نسخهای از اسرائیلیات میباشند مذاهب دیگر را به سخره گرفتهاند و آنان را تهدیدی برای خویش میپندارند به این خاطر به مبارزه با فرق مختلف اهتمام میورزند وهابیت در نظریهی تجسم پیرو و تابع یهودیان میباشند زیرا که یهودیان نیز اوصاف ذکر شده خداوند در تورات را بر معنای ظاهری محل مینمایند.
پیشینهی تحقیق
تا کنون علما و دانشمندان بسیاری به بررسی فرق مختلف اسلام عموماً و به فرقهی ضالهی وهابیت خصوصاً همت گماشتند و وجوه اشتراک و اختلاف آنان را با سایر مذاهب یادآور شدند لیکن بررسی چگونگی تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات کار جدید و تازهای است که این حقیر درصدد ارائه و تبیین آن می باشم.
جنبهی جدید بودن و نوآوری تحقیق
در منابع اسلامی همیشه ذکری از اسرائیلیات بوده است لیکن بسیاری از افراد وجه تسمیه این اصطلاح و نیز محتوای اسرائیلیات را نمیدانند و از خطرها و پیامدهای سوء این روایات جعلی و کاذب بیخبر میباشند. از این رو برآنیم به معرفی اسرائیلیات و تأثیرگذاری آنها در اعتقادات وهابیان بپردازیم.
ضرورت تحقیق
نقل و نگارش أحادیث و روایات پیامبر(ص) از آن جا که تأثیرگذاری فوقالعادهای بر رفتار و کردار مسلمانان دارد، حائز اهمیت فراوان است بنابراین صحت و سقم این روایات و دانستن میزان اعتبار آن بسیار ضروری به نظر میآید لذا معرفی أهل کتاب و مسلمان نماها نقش بسزایی در شیوة برخورد مسلمانان با احادیث ذکر شده از سوی اهل کتاب و مسلمان نماها ایفا مینماید.
اهداف تحقیق
راههای تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات.
تعریف اسرائیلیات و ماهیت اسرائیلیات.
معرفی مروّجان فرهنگ اسرائیلیات (اهل کتاب و مسلمان نماها)
سوال اصلی تحقیق
1-اسرائیلیات چگونه و از چه راههایی وارد منابع اسلامی (تفاسیر) شدند و بر وهابیت تأثیر گذاشتند؟
سوالات فرعی تحقیق
وهابیت در مبانی اعتقادی خویش پیرو چه کسانی میباشند؟
پیامدهای اسرائیلیات کدامند؟
عوامل عمده نفوذ اسرائیلیات در منابع اسلامی کدامند؟
فرضیههای تحقیق
اسرائیلیات از طریق اهل کتاب و مسلمان نماها و نیز کتابهایی همچون السنـﺔ و التوحید وارد منابع اسلامی شدند و بر وهابیت تأثیر گذاشتند.
وهابیت در مبانی اعتقادی خویش پیرو آن دسته از یهودیانی که به نظریهی تجسیم در برخورد با صفات خبری خداوند معتقد هستند، میباشند، خدشهدار کردن سیمای اسلام و مسلمانان و انحراف مسلمانان در عقاید خویش از آثار و پیامدهای اسرائیلیات هستند، تشویق خلفا در عصر بنی امیه مخصوصاً در زمان خلافت خلیفه دوم و ممنوعیت از نقل و نگارش حدیث از عوامل عمده نفوذ اسرائیلیات در منابع اسلامی به شمار میروند.
کاربرد تحقیق
سندی برای نشان دادن میزان اعتبار أحادیث و روایات از سوی اشخاص مختلف خواهد بود و از خطرهای احتمالی اسرائیلیات در هنگام استفاده از احادیث و روایات جعلی اهل کتاب در تفاسیر پرده بر میدارد.
روش تحقیق
جمع آوری و تدوین اطلاعات به صورت کتابخانهای و نیز استفاده از سایتها و وبلاگهای اینترنتی نیز در دستور کار نگارنده بوده است.
فصل اول:کلیات و مفاهیم اسرائیلیات

واژه اسرائیلیات در لغت
اسرائیلیات جمع اسرائیلیه است و در اینکه ریشه آن عربی یا از واژگان وارداتی زبان عربی است، اختلاف نظر است؟ بعضی آن را واژهای عبری دانستهاند که به معنای «پیروزی بر خدا» است.
این کلمه مرکب از دو جزء است؛ واژه «اسرأ» به معنای پیروزی و چیره شدن و واژه «ئیل» به معنای قدرت تام و تمام بنابراین، «اسرائیل» یعنی چیره شده و پیروز آمده بر قدرت کامل یعنی خداوند تعالی. بنا بر عقیده یهودیان، پس از پیروزی حضرت یعقوب در پیکار با خداوند به وی لقب «اسرائیل» داده شد1. نظر دیگر این است که: «اسرائیل» از نظر لغوی به معنای بنده و برگزیده خدا2 و هم معنای عبدالله است3. بعضی هم احتمال دادهاند کلمه اسرائیل عبری نبوده بلکه عربی و برگرفته از عبارت «سبحان الذی اسری بعده» باشد4.
واژه اسرائیلیات در اصطلاح
اسرائیلیات در اصطلاح به روایتهای برگرفته شده از یهود و نصاری گفته میشود که در میان امتهای گذشته جاری بوده است5 به جهت غلبه جانب یهودی این روایات بر جانب نصرانی آنها، اسم اسرائیلیات بر آن نهادهاند. غالب این داستانها خرافی و بیاساساند6.
تعاریف مختلف از اسرائیلیات:
«فان فلوتن» در تعریف اسرائیلیات میگوید:
علمای اسلام واژه اسرائیلیات را بر تمامی عقاید غیر اسلامی خصوصاً آن دسته از عقاید و افسانهها و خرافاتی که یهود و نصاری از قرن اول هجری در دین اسلام وارد کردهاند، اطلاق مینمایند.7
دکتر آل جعفر نیز میگوید:
در اصطلاح مفسران و محدثان، اسرائیلیات، شامل داستانهای خرافی و اساطیری میشود که وارد احادیث و تفاسیر اسلام گردیدهاند، گرچه منشا آنها یهودی یا مسیحی نباشد.8
یکی دیگر از محققان مینویسد:
اسرائیلیات، اصطلاحی است که اندیشمندان مسلمان آن را بر مجموعه اخبار و قصههای یهودی و نصرانی اطلاق مینمایند که بعد از ورود جمعی از یهودیان و مسیحیان به دین اسلام و یا تظاهر آنها به مسلمانی وارد جامعه اسلامی گردیده است.9
دکتر محمد حسین ذهبی در معنای اسرائیلیات تعریف جامعی ارائه کرده و میگوید:
واژه اسرائیلیات گرچه ظاهراً نشانگر نفوذ یهود در تفاسیر میباشد لیکن مقصود ما از اسرائیلیات مفهومی گستردهتر و فراگیرتر از این است و آن عبارتست از تأثیرپذیری تفاسیر از فرهنگ یهودی و مسیحی و غلبه رنگ این دو فرهنگ و مانند آنها بر تفاسیر اما از آنجا که از صدر اسلام تا زمان عالمگیر شدن آن همواره یهودیان بیش از سایران با مسلمانان معاشرت داشته و از نظر تعداد هم بیش از همقطاران خود بودند، بدین جهت در مقایسه با مسیحیت و سایر فرقه ها بیشترین تأثیر را در تفاسیر (و سایر منابع اسلامی) برجای میگذارند.10
اقسام اسرائیلیات
اسرائیلیات به لحاظ محتوا، درستی و کیفیت نقل به انواع متعددی تقسیم شده است که هر یک حکمی خاص دارد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره five-factor، Personality، maladaptive Next Entries اسرائیلیات، اهل بیت (ع)، فرهنگ اسلامی