پایان نامه ارشد درمورد ارزش در معرض ریسک، نوسانات نرخ ارز، وضعیت مالی، مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

1-7 روش انجام تحقیق 13
1-7-1 روش پژوهش 13
1-7-2 جامعه آماری 15
1-8 چارچوب تحقیق 15
1-8 تعاریف و اصطلاحات 16
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 18
2-1 مقدمه 19
2-2 ریسک نوسانات نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه 19
2-2-1 انواع ریسک نرخ ارز 20
2-2-2 ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز 22
2-2-3 مدیریت ریسک ارز 26
2-3- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس 35
2-3-1 روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام 36
2-3-2 مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39
2-3-3 ارزش در معرض ریسک (VaR) 41
2-3-4 زنجیره مارکوف 44
2-4 جمع‌بندی 48
فصل سوم: مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش 50
3-1- مقدمه 51
3-2- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه 51
3-3-1 نرخ ارز 51
3-2-2 بازار بورس 53
3-3- مبانی پژوهش 56
3-3-1 مدل ARIMA 58
3-3-2 مدل‌های خانواده GARCH 58
3-3-2-1 مدل GARCH 58
3-3-2-2 مدل GARCH- M 59
3-3-2-3 مدل IGARCH 59
3-3-2-4 مدل IGARCH-M 60
3-3-2-5 مدل EGARCH 60
3-3-2-6 مدل EGARCH-M 61
3-3-3 توزیع ‌نوسانات سری زمانی 61
3-3-3-1 توزیع نرمال 61
3-3-3-2 توزیع تی- استیودنت 62
3-3-3-3 توزیع GED 62
3-3-4 ارزش در معرض ریسک 63
3-3-4-1 ارزش در معرض ریسک (VaR) 63
3-3-4-2 معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64
3-3-4-3 برآورد ارزش در معرض ریسک 66
3-3-5 زنجیره مارکوف 69
3-3-5-1 احتمالات انتقال 70
3-3-5-2 تابع لوجستیک 71
3-3-5-3 مدت زمان مورد انتظار 73
3-3-5-4 احتمالات انتقال متغیر در زمان 73
3-3-5-5 مدل‌های رژیمی سوچینگ 73
3-3-5-6 مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH) 78
3-3-5-7 مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH) 80
3-3-6 مدل ARDL 81
3-4 جمع‌بندی 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85
4-1 مقدمه 86
4-2 برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج 86
4-2-1 گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86
4-2-2- گام دوم: تخمین مدلهای خانواده GARCH 90
4-2-3- گام سوم: تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف 98
4-2-4- گام چهارم: آزمون نرمالیتی 104
4-2-5- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) 111
4-2-6- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122
4-2-7 گام هفتم: مدلسازی خودرگرسيوني با وقفه‌هاي توزيعي (ARDL) 132
4-3 ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 139
4-3-1- اوراق قابل تبدیل به سهام 140
4-3-2 مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل 148
4-3-3 مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 151
4-3-4- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 154
فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی 187
5-1 مقدمه 188
5-2 تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها 188
5-3 پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 191
منابع و ارجاعات 195
پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام 207
پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH در بازار سهام 209
پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211
پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف در بازارهای مالی 217
پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 220
پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ 224
پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ 234
پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع 244

فهرست نمودار و اشکال

نمودار(3-1): نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد برای دوره 1/6/1387 تا 1/6/1392 52
نمودار (3-2): روند شاخص قیمت کل بازار برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 54
نمودار (3-3): شاخص قیمت صنعت محصولات فلزی برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 55
نمودار (3-4): شاخص قیمت صنعت فرآورده‌های نفتی برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 56
نمودار (3-5): شاخص قیمت صنعت قندو شکر برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 56
نمودار (4-1): احتمال هموار شده رژیم 1 (رکود) 102
نمودار (4-2): احتمال هموار شده رژیم 2 (رونق) 102
نمودار (4-3): ارزش در معرض ریسک صنعت سرمایه‌گذاری 123
نمودار (4-4): ارزش در معرض ریسک صنعت شیمیایی 123
نمودار (4-5): ارزش در معرض ریسک صنعت بانک 124
نمودار (4-6): ارزش در معرض ریسک صنعت دارو 124
نمودار (4-7): ارزش در معرض ریسک صنعت ماشین‌آلات 125
نمودار (4-8): ارزش در معرض ریسک صنعت محصولات فلزی 125
نمودار (4-9): ارزش در معرض ریسک صنعت فرآورده‌های نفتی 126
نمودار (4-10): ارزش در معرض ریسک صنعت خودرو 127
نمودار (4-11): ارزش در معرض ریسک صنعت فلزات اساسی 127
نمودار (4-12): ارزش در معرض ریسک صنعت مواد غذایی 128
نمودار (4-13): ارزش در معرض ریسک صنعت کاشی و سرامیک 128
نمودار (4-14): ارزش در معرض ریسک صنعت قندوشکر 129
نمودار (4-15): ارزش در معرض ریسک صنعت لاستیک 129
نمودار (4-16): ارزش در معرض ریسک صنعت سیمان 130
نمودار (4-17): ارزش در معرض ریسک صنعت معدن 130
نمودار (4-18): ارزش در معرض ریسک صنعت مستغلات 131
نمودار (4-19): ارزش در معرض ریسک صنعت بیمه 132
نمودار (4-20): ارزشگذاری اوراق قرضه قابلتبدیل 148
شکل (3-1) مبانی ریاضی مدل‌های مورد استفاده در ساختار 7 گامی اندازه‌گیری ریسک بازده صنعت از نرخ ارز 57
شکل (3-2): توزيع احتمالات تغييرات در ارزش سبد: محاسبه VaR 63
شکل (3-3) تابع لوجستیک با z بر روی محور افقی و f(z) بر روی محور عمودی 71
شکل(4-1): ویژگی‌های اوراق قابل تبدیل به سهام 141
شکل(4-2): تصویر ساده‌ای از ورقه ارزی قابل تبدیل به سهام 156
شکل(4-3): ورقه ارزی قابل تبدیل به سهام بنگاه B 164
شکل (4-4): انتشار اوراق قابل تبدیل ارزی برای بنگاه واردکننده نهاده 168
شکل (4-5): ورقه ارزی قابل تبدیل به سهام بنگاه B 174
شکل (4-6): انتشار اوراق قابل تبدیل ارزی برای بنگاه صادرکننده محصول 178
شکل (4-7): مرحله 1: عرضه به بازار اولیه 181
شکل (4-8): اعمال اختیار فروش 182
شکل (4-9): تبدیل اوراق به سهام 182
شکل (4-10): تبدیل در سررسید 183
شکل (4-11): بازخرید در سررسید 183
شکل (4-12):اعمال اختیار خرید 184

فهرست جداول
جدول (2-1): تفاوت ریسک تبدیل و ریسک معاملاتی 22
جدول (2-2): برخی ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز 24
جدول (2-3): خلاصه‌ای از استراتژی‌های مدیریت ریسک نرخ ارز 35
جدول (4-1): آزمون مانایی بازده شاخص صنایع بر حسب آماره دیکی فولر 87
جدول (4-2) مدل میانگین سری زمانی بازده صنایع منتخب 89
جدول (4-3): نتیجه بررسی آزمون ناهمسانی شرطی میانگین بازده صنایع 91
جدول(4-4): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنعت سرمایه‌گذاری 93
جدول(4-5): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنعت سرمایه‌گذاری با احتساب اثر سوئیچینگ 99
جدول(4-6): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع فاقد اثر ARCH با احتساب اثر سوئیچینگ 103
جدول(4-7): نتایج آزمون جارک-برا در مدل‌های خانواده GARCH بدون لحاظ نمودن اثر سوئیچینگ 105
جدول (4-8): نتایج آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون در مدل‌های خانواده GARCH بدون لحاظ نمودن اثر سوئیچینگ 108
جدول (4-9): نتایج آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون در مدل‌های خانواده GARCH با لحاظ نمودن اثر سوئیچینگ 110
جدول (4-10): نتایج آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون برای انتخاب مدل بهینه صنایع فاقد اثر ARCH 111
جدول (4-11): نتایج آماره هنان کوئین برای انتخاب مدل بهینه صنایع فاقد اثر ARCH 112
جدول (4-12): تاثیرات کوتاه‌مدت ریسک صنایع منتخب از نوسانات نرخ ارز 133
جدول (4-13): رتبه صنایع بر حسب میزان تاثیرپذیری ریسک خود از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت 134
جدول (4-14): تاثیرات بلندمدت ریسک صنایع منتخب از نوسانات نرخ ارز 136
جدول (4-15): رتبه صنایع بر حسب میزان تاثیرپذیری ریسک خود از نوسانات نرخ ارز در بلندمدت 137
جدول (4-16): وضعیت مالی دو بنگاه که بخش عمده‌ای از نهاده‌ را از خارج وارد می‌نمایند………………………………..161
جدول (4-17): وضعیت مالی دو بنگاه‌ پس از افزایش نرخ ارز 162
جدول (4-18): وضعیت مالی بنگاه A و B پس از اتخاذ استراتژی‌های مدیریتی ناشی از افزایش نرخ ارز 167
جدول (4-19): وضعیت مالی دو بنگاه که بخش عمده‌ای از محصولات خود را به خارج صادر می‌نمایند 171
جدول (4-20): وضعیت مالی دو بنگاه‌ پس از کاهش نرخ ارز 172
جدول (4-21): وضعیت مالی بنگاه A و B پس از اتخاذ استراتژی‌های مدیریتی ناشی از کاهش نرخ ارز 177

فصل اول
مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه
در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

1-2 بیان مسئله
هر فعاليت اقتصادي با درجهاي از ريسك همراه است. سودآوري يا بقاي يك بنگاه اقتصادي به عوامل متعددي بستگي دارد كه برخي از آنها در كنترل و برخي ديگر خارج از كنترل بنگاه است(معصومی، 1387). يك بنگاه اقتصادی ميتواند اندازه بنگاه، تعداد كاركنان، ميزان توليد و مواردي از اين دست را كنترل كند؛ ولي بر عوامل ديگري نظير قيمت‌هاي آينده، نرخ ارز، شرايط سياسي و فعاليت بنگاه‌هاي رقيب كنترل چنداني ندارد. لذا ريسك را هيچ گاه نمي‌توان كاملاً حذف كرد و تنها راه ممكن، مديريت آن است (همان). ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و بینالمللی با آن مواجه هستند و در سالهای اخیر مدیریت این ریسک یکی از فاکتورهای اصلی در پیش‌برد اهداف تعیین‌شده بنگاه‌ها بحساب میآید(مولر و همکاران1، 2007).
یکی از چالش‌های عمده در مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز (جهت شناسایی و ارزیابی انواع ریسکهای مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای صحیح کنترل آنها) کمّی‌سازی آن است. با توجه به مفهوم نسبتاً پیچیده و گسترده مسئله ریسک، در اغلب موارد مدیران بنگاه‌های اقتصادی، در ارزیابی و سنجش صحیح آن ناتوان هستند (براون2، 2001). در واقع با توجه به مفاهیم چند بعدی «ریسک»، شناسایی و بررسی هر یک از ابعاد آن، امکان جمع نمودن کلیه مفاهیم و پارامترها در قالب یک سازوکار را دشوار می‌سازد. در اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه این نوع ریسک، اندازه‌گیری ریسک از جنبه تجارت بین‌الملل و انتقالات ارزی و کالایی مورد توجه قرار گرفته است(آبوا3 و همکاران، 2011). لذا مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال آن است، طراحی و دستیابی به یک سازکار دقیق جهت اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک صنایع از نوسانات نرخ ارز4، مطابق با ساختار اقتصادی و وضعیت کسب و کار بنگاه‌های فعال در کشور می‌باشد. البته در این مورد نیز مدل‌های مختلفی توسط محققین ارائه شده است، با وجود این تلاش پژوهش حاضر این است که سازوکاری را طراحی نماید که ضمن برطرف نمودن کاستی‌های مدل‌های جاری، قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگی‌های متغیرها را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی و پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی نیز جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات‌ نرخ ارز هدف جانبی این پژوهش خواهد بود که در صورت موفقیت در طراحی چنین ابزاری،

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، انحراف معیار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نوسانات نرخ ارز، مدیریت ریسک، زنجیره مارکوف، تامین مالی