منابع پایان نامه درمورد شهرستان رشت، بخش مرکزی شهر، هویت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل چهارم: یافته‎های تحقیق
4-1. پيشينه محتوايي طرح صدور سند روستايي در ايران 77
4-2. یافته های توصيفي 82
4-2-1 مشخصات فردي و عمومی پاسخگويان 83
4-2-2. اثرات اقتصادی صدور سند روستایی 91
4-2-3 . بررسی اثرات اجتماعی صدور سند روستایی 105
4-2-4. بررسی اثرات کالبدی صدور سند روستایی 122
4-2-5. بررسی اثرات مدیریتی صدور سند روستایی(ویژه مدیر روستا) 129
4-3. يافته هاي تحليلي 133
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. نتیجه گیری 139
5-2. پيشنهادها 139

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1 . روستاهای مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت 9
جدول 1-2. روستاهای نمونه مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت 10
جدول 3-1. تقسیمات سیاسی بخش مرکزی شهرستان رشت 43
جدول 3-2 ایستگاه های هواشناسی واقع در بخش مرکزی رشت 49
جدول 3-3- متوسط باران –دما و رطوبت ایستگاه رشت 50
جدول 3-4 .جمعیت، تعداد خانوار و بعد خانوار به تفکیک بخش و دهستان طی سالهای1375-1385-1390بخش مرکزی رشت 60
جدول3-5 . ترکیب جنسی محدوده مورد مطالعه 60
جدول 3-6 جمعیت باسواد ودرصد باسوادی در بخش مرکزی شهرستان رشت 63
جدول 3-7 جمعیت محدوده مورد مطالعه 63
جدول 3-8 سطح زیر کشت –تولید وعملکرد درهکتار محصولات کشاورزی 67
جدول 3-9. سطح زیر کشت وتولید انواع محصولات باغی محدوده مورد مطالعه 68
جدول 3-10. تعداد روستاهای دارای برق به تفکیک دهستان 71
جدول 3-11. تعداد روستاهای دارای آب به تفکیک دهستان 71
جدول 3-12. تعداد روستاهای برخوردار از مخابرات و ارتباطات به تفکیک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت 71
جدول 3-13 تعداد روستاها براساس نوع راههای ارتباطی به تفکیک دهستان 72
جدول 3-14. تعداد، درصد و سرانه خدمات بهداشتی و درمانی بخش به تفکیک دهستان 73
جدول 3-15. تعداد مراکز آموزشی در مقاطع مختلف بخش به تفکیک دهستان 73
جدول 3-16. تعداد و درصد مراکز فرهنگی و مذهبی بخش به تفکیک دهستان 74
جدول 3-17. تعداد، مراکز اداری بخش به تفکیک دهستان 74
جدول 3-18. تعداد مراکز ورزشی بخش به تفکیک دهستان 75
جدول 4-1 روند صدور سند اماكن روستايي استان گيلان به تفكيك شهرستان 79
جدول 4-2 روند صدور سند اماكن روستايي شهرستان رشت 80
جدول 4-3 روند صدور سند اماكن روستايي بخش مركزي شهرستان رشت 82
جدول 4-4. تركيب پاسخگويان بر حسب جنس 83
جدول 4-5. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو 84
جدول 4-6. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو 85
جدول 4-7. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار 86
جدول 4-8. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو 87
جدول 4-9. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو 88
جدول 4-10. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت شغلی افراد پاسخگو 88
جدول 4-11. مشخصات جامعه آماری براساس نوع شغل افراد پاسخگو 89
جدول 4-12. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو 90
جدول 4-13. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو 90
جدول 4-14. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال 92
جدول 4-15. میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان 93
جدول 4-16. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای تولیدی 94
جدول 4-17. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای خدماتی 95
جدول 4-18. میزان تاثیر صدور سند در افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی 96
جدول 4-19. میزان تاثیر صدور سند در استفاده از تسهیلات بانکی 98
جدول 4-20. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جذب اعتبارات دولتی 99
جدول 4-21 میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای زمین در داخل بافت روستا 100
جدول 4-22. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای مسکن 101
جدول 4-23. میزان تاثیر صدور سند روستایی بر حجم گردش مالی(مبادله پول)در روستاها 102
جدول 4-24 تاثیر صدور سند روستایی در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادلهای 103
جدول 4-25. تاثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی وعمران وآبادی روستا 104
جدول 4-26. تاثیر صدور سند روستایی در افزایش روحیه همکاری و مشارکت روستاییان 106
جدول 4-27. ارزیابی چگونگی پیگیری دهیار روستا در خصوص صدور سند روستایی 107
جدول 4-28. میزان نقش صدور سند روستایی درتسریع رفع مشکلات ومعضلات روستاییان 108
جدول4-29. میزان استفاده از نیروهای بومی محلی در مراحل صدور سند روستایی 109
جدول 4-30. تاثیر صدور سند روستایی در تقویت هویت اجتماعی روستاییان 110
جدول4-31. میزان مشارکت اعضای شورای اسلامی روستادر مراحل صدور سند روستایی 111
جدول 4-32. میزان همکاری نهادها وادارات دولتی در مراحل صدور سند روستایی 112
جدول 4-33. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش رفاه اجتماعی 113
جدول 4-34. میزان تاثیر صدور سند درجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر 114
جدول 4-35. میزان تاثیر صدور سند روستایی در تحکیم روابط خویشاوندی 115
جدول 4-36. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا 116
جدول4 -37. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه روستاییان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه 117
جدول 4-38. میزان تأثیر صدور سند روستایی در مراجعه خویشاوندان به نزد روستائیان جهت ضمانت ووثیقه 118
جدول 4-39 . میزان تاثیر صدور سند روستایی در فروش واحدهای روستایی 119
جدول 4-40. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش جرایم اختلافات ملکی درروستا 120
جدول 4-41. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش میزان طلاق به واسطه اختلافات ملکی درروستا 121
جدول 4-42. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی وتجاری 122
جدول 4-43. میزان تاثیرصدور سند روستایی در تغییرات کالبد 123
جدول 4-44. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش کیفیت بنا 124
جدول 4-45. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی 125
جدول4-46. میزان تاثیر صدور سند روستایی در احداث واحدهای مسکونی وتجاری 126
جدول4-47. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد فضای سبز 127
جدول 4-48. میزان تاثیر سند روستایی در افزایش سطح زیر بناء واحدهای مسکونی 128
جدول4-49. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد محیطی مناسب جهت سکونت 129
جدول 4-50. میزان تاثیرصدور سند در ثبت تعداد معاملات انجام شده درروستا 130
جدول 4-51. میزان تاثیرصدور سند در تهیه اطلاعات ملکی درروستا 131
جدول4-52. میزان تاثیرصدور سند در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن 132
جدول 4-53. میزان تاثیرصدور سند در سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی 133

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1. تقسیم بندی دوره های مختلف نظام مدیریت روستایی کشور 37
شکل 3-1 . نقشه موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی شهرستان رشت 44
شکل 3-2 . نقشه زمین شناسی بخش مرکزی شهرستان رشت 46
شکل 3-3 . نقشه توپوگرافی بخش مرکزی رشت 48
شکل 3-1 نمایی از آبندان عمومی در دهستان لاکان -روستای سقالکسار 53
شکل 3-4 نقشه شبکه آب بخش مرکزی رشت 54
شکل 3-6 نقشه پوشش گیاهی بخش مرکزی شهر رشت 58
شکل 3-2- نمایی از باغات چای در دهستان لاکان –روستای نارنج کل 68
شکل 3-3- محصولات باغی در دهستان لاکان- روستای نارنج کل 69
شكل 4-1. درصد تركيب پاسخگويان بر حسب جنس 83
شکل 4-2. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو 84
شکل 4-3. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو 85
شکل 4-4. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار 86
شکل 4-5. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو 87
شکل 4-6. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو 88
شکل 4-7. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت شغل افراد پاسخگو 89
شکل 4-8. مشخصات جامعه آماری براساس نوع شغل افراد پاسخگو 89
شکل 4-9. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو 90
شکل 4-10. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو 91
شکل 4-11. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال 92
شکل 4-12. میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان 93
شکل4-13. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای تولیدی 95
شکل 4-14. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای خدماتی 96
شکل 4-15. میزان تاثیر صدور سند در افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی 97
شکل 4-16. میزان تاثیر صدور سند در استفاده از تسهیلات بانکی 98
شکل 4-17. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جذب اعتبارات دولتی 99
شکل 4-18. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای زمین در داخل بافت روستا 100
شکل 4-19. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای مسکن 101
شکل 4-20. میزان تاثیر صدور سند روستایی بر حجم گردش مالی(مبادله پول)در روستاها 102
شکل 4-21. تاثیر صدور سند روستایی در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادلهای 104
شکل 4-22. تاثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی وعمران وآبادی روستا 105
شکل 4-23. تاثیر صدور سند روستایی در افزایش روحیه همکاری و مشارکت روستاییان 106
شکل 4-24. ارزیابی چگونگی پیگیری دهیار روستا در خصوص صدور سند روستایی 107
شکل 4-25. میزان نقش صدور سند روستایی درتسریع رفع مشکلات ومعضلات روستائیان 108
شکل 4-26. میزان استفاده از نیروهای بومی محلی در مراحل صدور سند روستایی 109
شکل 4-27. تاثیر صدور سند روستایی در تقویت هویت اجتماعی روستاییان 110
شکل4-28. میزان مشارکت اعضای شورای اسلامی روستادر مراحل صدور سند روستایی 111
شکل4-29. میزان همکاری نهادها وادارات دولتی در مراحل صدور سند روستایی 112
شکل4-30. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش رفاه اجتماعی 113
شکل 4- 31. میزان تاثیر صدور سند درجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر 114
شکل 4-32. میزان تاثیر صدور سند روستایی در تحکیم روابط خویشاوندی 115
شکل4-33. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا 116
شکل 4-34. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه روستاییان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه 117
شکل 4-35. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه خویشاوندان به نزد روستائیان جهت ضمانت ووثیقه 118
شکل 4-36. میزان تاثیر صدور سند روستایی در فروش واحدهای روستایی 119
شکل 4-37. میزان تاثیرصدور سند روستایی در کاهش جرایم اختلافات ملکی درروستا 120
شکل 4-38. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش میزان طلاق به واسطه اختلافات ملکی درروستا 121
شکل 4-39. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی وتجاری 122
شکل 4-40. میزان تاثیرصدور سند روستایی در تغییرات کالبدی 123
شکل 4-41. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش کیفیت بنا 124
شکل4-42. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی 125
شکل 4-43. میزان تاثیر صدور سند روستایی در احداث واحدهای مسکونی وتجاری 126
شکل 4-44. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد فضای سبز 127
شکل4-45. میزان تاثیر سند روستایی در افزایش سطح زیر بناء واحدهای مسکونی 128
شکل 4-46. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد محیطی مناسب جهت سکونت 129
شکل 4-47. میزان تاثیرصدور سند در ثبت تعداد معاملات انجام شده درروستا 130
شکل 4-48 میزان تاثیرصدور سند در تهیه اطلاعات ملکی درروستا 131
شکل 4-49. میزان تاثیرصدور سند در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن 132
شکل 4-50. میزان تاثیرصدور سند در سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی 133

چکیده
فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقهای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. صدور سند بر اساس تقاضاي جمعي روستاييان و برداشت نقشه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره فرکانس رزونانس Next Entries مقاله رایگان درباره آلومينيوم، آلومينوفسفات، مولکولي