منابع و ماخذ مقاله سرویس گرا، منابع سازمان، معماری سرویس گرا

دانلود پایان نامه ارشد

118
4-3-3 پرسشنامه: 122
4-3 شبیه سازی 130
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 خلاصه 148
5-2 مزایای اجرای این پروژه 148
5-3 معایب 150
5-4 نتیجه گیری 150
5-5 پیشنهادات با توجه به مورد کاوی برای پیاده سازی ERP های تجمیعی 151
5-6 کار های آینده 152
منابع 154
پیوست ها 162
ضميمه ب: فراوانی پاسخ پرسشنامه 158
چكيده لاتين 185

فهرست اشكال و نمودار
شكل 1-1 8
شكل 2-1- دلایل تکنولوژیکی پیاده سازی ERP [8] 14
شكل 2-2- دلایل تجاری پیاده سازی ERP [8] 14
شكل 2-3- لایه‌ها در تحولات از MRP تا ERP توسعه یافته [10] 17
شكل 2-4- يکپارچگي اطلاعات محيطي در سيستم ERP [10] 18
شکل 2-5- گام‌های دست یابی به حاکمیت معماری سرویس گرا 22
شکل 2-6- حاکمیت معماری سرویس گرا و چرخه در بر گیرنده 25
شکل 2-7- حاکمیت معماری سرویس گرا در سازمان و تبدیل سازمان به یک سازمان سرویس گرا 34
شكل 2-8- فازهاي سيستم سرويس گرا 36
شکل 2-9- هرم‌های مؤلفه های فنی و رهبری خدمت گذار در سازمان سرویس گرا [26] 37
شکل 2-10- لایه های بنیادی سازمان سرویس گرا 38
شكل 2-11- فرآيند كسب و كار 39
شکل 2-12- فرایند کسب و کار در سیستم سازمانی 40
شكل 2-13- مدل تصمیم گیری 3 فازی از هربرت سایمون 47
شکل 2-14- توسعه يافته مدل تصميم گيري 3 فازي هربرت سایمون 47
شکل 2-15- ساختار یک سیستم پشتیبان تصمیم 53
شکل (3-1) جنبه های مطرح درERP [52] 65
شکل (3-2) – خروجی‌های مختلف از مدل‌های سیستم مورد استفاده در چارچوب معماری ERP 67
شکل (3-3) چرخه شناخت اولیه سازمان 70
شکل (3-4) گام‌ها یا بخش‌های شناخت اولیه سازمان 74
شکل (3-5) فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو 75
شکل (3-6) ادامه فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو 77
شکل (3-7) ادامه فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو 78
شکل (3-5) نمودار علی و معلولی زمان تولید 80
شکل (3-6) – نمودار علی و معلولی نرخ بالای تولید خودروی معیوب 81
شکل (3-7) – نمودار علی و معلولی نرخ بالای دوبارهکاری 82
شکل (3-8) – نمودارپارتو-زمان تأخیر فرایندها 83
شکل (3-9) – نمودار پارتو-نرخ مازاد کار-دوبارهکاری 83
شکل (3-10) – نمودار پارتو-ایرادات کیفی مربوط به بررسی کیفیت بخش 83
شکل (3-11) – نمودار پارتو- هزینه مازاد تحمیلی زمان و کارکرد 83
شکل (3-12) -نمودار xbar chart نرخ توقف 85
شکل (3-13) -نمودار R chart نرخ توقف 85
شکل (3-14) -نمودار ترکیبی Xbar chart و R chart نرخ توقف 85
شکل (3-15) نمودار توزیع پراکندگی 86
شکل (3-16) -نمودار شش سیگما از نرخ 86
شکل (3-17) – شاخص های قابلیت فرایند 86
شکل (3-18) چرخۀ روش استدلال بر مبنای مورد CBR [6] 89
شکل (3-19) مدل تصمیم گیری در سطح کلان 90
شکل (3-20) نمایش متغیر های فازی در نرم افزار MATLAB 92
شکل (3-21) – چارچوب CoERP – چارچوب سرویس گرا از collaborative ERP 97
شکل (3-22) چارچوب DE (DSS-ERP ) بستر مناسب جهت تجمیع ERP و DSS در سیستم توزیع شده 98
شکل (3-22) معماری سازمان تولیدی و معماری سیستم پشتیبان تصمیم خصوصی 103
شکل (3-23) – Public web server DSS برای تجمیع و هماهنگ کردن عملکرد کلیه سیستم‌ها 104
شکل (3-24) – مکانیزم‌ها و ماژول‌های مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ERP توزیع شده 106
نمودار (4-1) سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پرسشنامه 115
نمودار (4-2) مربوط به رشته های شرکت کننده در تحقیق 116
نمودار (4-3) تجربه کاری شرکت کنندگان در تحقیق 117
نمودار (4-4) فراوانی میانه پاسخ‌های استخراج شده از پرسشنامه 128
نمودار (4-5) فراوانی مربوط به میزان رضایت از حوزه های مختلف مطرح در پرسشنامه 129

فهرست جداول
جدول2-1- پيشرفت سيستم ERP 12
جدول 2-2- عنوان دهی به ERP و وزن آن‌ها از نظر شرکت‌ها [10] 19
جدول (3-1) شاخص‌ها مطرح در صنعت تولید 79
جدول (3-2) نحوه ارزیابی معیار انتخاب فروشنده 93
جدول (3-3) ساختار نگه داری اطلاعات خریدها (مخزن خریدها) 93
جدول (4-1) مقایسه چارچوب‌های شرکت‌های مطرح با چارچوب پیشنهادی 113
جدول (4-2) میزان تحصیلات شرکت کنندگان در تحقیق 115
جدول (4-3) سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پرسش 116
جدول (4-4) تجربه کاری شرکت کنندگان در تحقیق 117
جدول (4-5) فراوانی مربوط به پاسخ‌های پرسشنامه در نرم افزار SPSS 123

فهرست رابطه‌ها

رابطه (3-1) 84
رابطه (3-2) 84
رابطه (3-3) 85
رابطه (3- 4) 85
رابطه (3-5) 86
رابطه (3-6) 90
رابطه (3-7) 91
رابطه (3-8) 91
رابطه (3-9) 94
رابطه(3-10) 95
رابطه(3-11) 95
رابطه (4-1) 120
رابطه (4-2) 120
رابطه (4-3)  121

چکیده:
یکی از مسائل پر چالش و روز دنیا برای سازمان‌های امروزی , همکاری و تجمیع سازمان‌های گسترده است. سازمان‌هایی که به دنبال بهبود شرایط و وضعیت خود در بازار رقابتی هستند، همواره به دنبال راه کارهایی بهینه برای ایجاد یک همکاری متناسب بین بخش‌های سازمانی خود می‌باشند . تا بتوانند به بهترین نحو ممکن منابع سازمان را مدیریت نمایند . دست یابی به این مهم , نیاز به یک رویکرد فکری و عملی مناسب خواه داشت که همواره با شرایط و بازار های کنونی منطبق بوده و نیاز های سازمان‌های امروزی را بر طرف نماید . چارچوب ارائه شده در این پروژه یک رویکرد فکری و عملی را برای سازمان‌های گسترده و رقابتی امروزی فراهم می‌کند. این چارچوب به دنبال بهبود مدیریت منابع سازمان و ایجاد حاکمیت معماری سرویس گرا در آن است. چارچوب پیشنهادی در این پروژه برای بهبود تصمیم گیری و عملکرد سازمان‌ها، سیستم پشتیبان تصمیم را در ضمیمه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پیشنهاد می‌کند. این چارچوب جهت بهبود عملکرد، از بدو ورود به سازمان و استراتژی‌ها، اهداف و فرایندها شروع کرده و با تحلیل وضعیت سازمان و اعمال باز مهندسی سعی در بهبود شاخص‌های مطرح در سازمان، ایجاد مدیریت بهینه در منابع سازمان و اعمال حاکمیت معماری سرویس گرا دارد. در این پروژه از شرکت‌های فعال در صنعت خودرو سازی ایران جهت بررسی این چارچوب استفاده شده است.

فصل اول
كليات

1-1 مقدمه:
فشارهای هزینه و رقابت بین سازمان‌های امروزی باعث شده که سازمان‌ها به سمت ایجاد یک بستر یا چارچوب مناسب و در عین حال ساده و سازگار بروند تا بتوانند در بازار رقابتی با توان بالا حرکت کنند. در این بستر توسعه به جای کاغذ بازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های پایه‌ای، از راه حل‌های یکپارچه و جامع که عملیات‌های مدل سازی، شبیه سازی، پایش، طراحی و بهبود را انجام دهد، استفاده می‌کنند. که لازمه‌ی عملیاتی شدن این راه حل، استفاده از بستر سرویس گرایی و برنامه‌های کاربردی مدیریت منابع سازمان به صورت یکپارچه است.
ماهیت مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا می‌توانند مکمل همدیگر باشند. در هر سازمان در ابتدا شاکله سازمان از طریق فرایندهای کسب و کار بدست می‌آیند. این فرایندها برای ارتباطات بینابینی خود به تکنولوژی و فناوری‌های ارتباطی نیازمندند که شکل بارز و بهینه آن در معماری سرویس گرا مطرح و بیان می‌شود. لذا این دو در کنار هم و با همکاری هم می‌توانند به بهبود سازمان کمک کنند.
از عوامل مطرح در سازمان‌ها برنامه‌ریزی منابع سازمان است. این برنامه‌ریزی شامل کلیه تأمین‌ها و برنامه‌ریزی‌های از تا مین اولیه و برنامه تأمین کنندگان شروع و نهایتاً تا تحویل به مشتری و خروج از سازمان ادامه پیدا می‌کند. این برنامه ریزی را اصطلاحاً ERP 1 گویند.
در حال حاضر نقاط ضعفی در ERP وجود دارد: (1) علی رغم دستاوردهای آن در فرایند مدیریت و برنامه‌ریزی منابع، نمی‌تواند به مدیریت جامع بلادرنگ پویا که برای پاسخ به تغییرات عملی و تصمیم‌گیری معقول مهم است، دست پیدا کند. (2) خیلی از شرکت‌ها هنوز از ERP در یک سطح مشترک مثل سیستم‌های اطلاعاتی عمومی (که هدف ان‌ها جمع آوری اطلاعات ، انتقال ، محاسبه است)، استفاده می‌کنند، علاوه بر این، ماژول پشتیبان تصمیم در ERP ، فاز جمع آوری اطلاعات را به جای تجزیه و تحلیل جامع نگه می‌دارد. (3)عدم انعطاف پذیری ERP در روش تکراری تجزیه و تحلیل در شرکت‌های مختلف، و نتیجه‌گیری‌های غیرمنطقی و نامناسب. (4) در حال حاضر، ERP به خوبی در مدیریت اطلاعات داخلی سازمان کارش را انجام می‌دهد، اما ERP در تعامل خارجی و تصمیم گیری گروهی نمی‌تواند اقدامات موثری انجام دهد. (5)امروزه با توجه به توسعه سرویس گرایی و همچنین وجود سازمان‌های شبکه‌ای و گسترده، نیاز به پیاده‌سازی ERP در قالب گسترده و همکار، وجود دارد. اما با توجه به عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب و عدم به کار گیری چارچوب کلان و منطبق در جهت بهبود عملکرد ERP , کارایی مناسب محقق نمی‌گردد.
لذا با توجه به نقاط ضعف بیان شده نیاز به چارچوبی کاملاً یکپارچه که کلیه نقاط ضعف را پوشش دهد الزامی است. آن چه که امروزه علاوه بر بحث یکپارچه سازی منابع سازمان لازم است،ایجاد یک محیط است که در آن قسمت‌های مجزای یک شرکت یا شرکت‌های مجزا ،خودشان بتوانند فعالیت‌هایشان را مدیریت کنند و با سایر قسمت‌های کسب و کار و شرکایشان و همچنین مشتریان و تأمین کنندگان، بتوانند تعامل داشته باشند. پس هدف ایجاد محیطی است که کاربران، خصوصاً در سازمان‌های تولیدی، فرایندهای کسب و کارشان را در زیر ساخت‌های کسب‌وکار صرف نظر از آنکه در داخل یا بیرون شرکت باشند، مدیریت کنند.
این امکان برآورده نمی‌شود مگر با فراهم کردن بستر سرویس‌ها. در چنین بستری برنامه‌ریزی‌های منابع سازمان به شکل سرویس‌های مورد نیاز درخواست و در وب سرور مرکزی، سرویس‌دهی می‌شوند. کارایی در سیستم‌هایERP را می‌توان با پیش بینی صحیح زمان و کمیت‌ها، یکپارچگی همه جانبه و کاهش خطا‌ها و بهبود عملکرد ,به شکل قابل توجهی افزایش داد. اما همواره درصدی از خطا امکان وقوع دارد، که نتیجه معکوس در کارایی را ایجاد می‌کند. این خطاها میتوانند خطای محاسباتی و یا حتی اشتباهات و خطاهای حیاتی‌تری باشند.بنابراین استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم, 2DSS, همواره خطر وقوع خطا را به همراه خواهد داشت. بنابراین با استفاده محض از این سیستم‌ها، دست‌یابی به اهداف سیستم به خطر خواهد افتاد. بنابراین نیاز است که همواره صحت این تصمیمات بررسی و سپس به عنوان تصمیم به سیستم القا شود. لذا، برای بهبود عملکرد ERP، نیازمند سیستم همکار پشتیبان تصمیم هستیم. علت اینکه این سیستم‌ها برای استفاده در مقیاس‌های مختلف و به شکل وسیع فراهم می‌شود، این است که افراد زیادی در سیستم از تصمیم‌گیری‌های مشابهی استفاده می‌کنند. بنابراین به آن‌ها امکان استفاده از الگوریتم‌های استاندارد و یا استفاده از چارت‌های مختلف را می‌دهد.

1-2 فرضیات مسئله:
• در این پروژه، سازمان‌های تولید در صنعت تولید خودرو در ایران در نظر گرفته شده است.
• معماری سرویس گرا بدون در نظر گرفتن زبان و ماشین مورد استفاده برای اجرای سرویس‌ها، یک چارچوب برای سرویس‌های ارتباطی توزیع شده فراهم می‌کند.
• معماری و ساختار ERP به گونه‌ای است که یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سطح سازمان را فراهم نموده و جریانی روان از اطلاعات بین بخش‌های مختلف سازمان فراهم می‌کند.
• سیستم پشتیبان تصمیم، سیستمی جهت یادگیری، تأمین انعطاف پذیری، پاسخگویی سریع، پوشش دادن تغییرات و کمک به تصمیم گیری در زمینه های مختلف است.
• چارچوب و زنجیره تولید مد نظر, از SCM3 شروع تا تولید و مونتاژ و تحویل به مشتری و CRM 4 ادامه می‌یابد و چارچوب با نگاه به کل زنجیره ایجاد می‌گردد.
•چارچوب سرویس گرا، با ساختاری مبتنی بر فناوری است و تبادلات اطلاعات با استفاده از سرویس‌ها انجام می‌شود.

1-3 هدف از اجرا :
اهداف اصلی که در این پایان نامه مد نظر قرار خواهد گرفت:
(حاکمیت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل داده، سطح معنی داری، توزیع فراوانی Next Entries منابع و ماخذ مقاله سرویس گرا، منابع سازمان، معماری سرویس گرا