دانلود پایان نامه با موضوع رفتار خرید، اولویت بندی، نشان تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

2-38 پیشینه به تفصیل 62
2-39 پیشینه ی خارجی 71
2-40 خلاصه ی فصل 80
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 81
3-1 مقدمه 82
3-2روش پژوهش 82
3-3 آمار توصیفی 83
3-4 آمار استنباطی 83
3-5 جامعه آماری 83
3-6 تعریف نمونه 84
3-7 ابزار گردآوری پژوهش 85
3-8 اعتبار(روایی) 86
3-9 روایی پرسشنامه 87
3-10 پایایی 87
3-11 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 88
3-12 ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم 89
3-13 نرمال بودن متغیرها 89
3-14خلاصه ی فصل 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 91
4-1 مقدمه 92
4-2 آزمون نرمال بودن 94
4-3 اولویت بندی معیارهای کیفیت 101
4-4 اولویت بندی معیارهای خدمات پس از فروش 104
4-5 اولویت بندی معیارهای قیمت 106
4-6 اولویت بندی معیارهای برند 108
4-7 رتبه بندی نهایی زیرمعیارها در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 109
4-8 خلاصه ی فصل 110
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 111
5-1 مقدمه 112
5-2 نتیجه گیری و خلاصه ی یافته ها 113
5-3 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش 116
5-4 پیشنهاد برای پژوهش های بعدی 118
5-4 محدودیت های تحقیق 118
5-4-1 محدودیت خارج از اختیار محقق 118
5-4-2 محدودیت در اختیار محقق 118
5-5 خلاصه ی فصل 118
فهرست منابع 119
پیوست الف 124
پیوست ب 134

فهرست جداول

جدول 2-1  تفاوت‌هاي عمده بين بازارهاي صنعتي و مصرفي 24
جدول 2-2 پنج نگرش به رویکرد کیفیت 39
جدول 2-3 قیمت برخی دستگاههای گلوکومتر موجود در بازار 51
جدول 2-4 خلاصه ی تحقیقات داخلی 72
جدول 2-5 پیشینه ی تحقیقات خارجی 78
جدول 4-1: آزمون کولموگروف 94
جدول 4-2: آزمون تی تک نمونه 95
جدول 4-3: آزمون تی تک نمونه 96
جدول 4-4 ماتریس مقایسه زوجی عوامل موثر در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 100
جدول 4-5 وزن معیارهای اصلی 101
جدول 4-6 ماتریس مقایسه زوجی عامل کیفیت در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 102
جدول 4-7 رتبه بندی معیارهای کیفیت 103
جدول 4-8 ماتریس مقایسه زوجی عامل خدمات پس از فروش در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 104
جدول 4-9 رتبه بندی معیارهای خدمات پس از فروش 105
جدول 4-10 ماتریس مقایسه زوجی عامل قیمت در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 106
جدول 4-11 رتبه بندی معیارهای قیمت 107
جدول 4-12 ماتریس مقایسه زوجی عامل برند در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 108
جدول 4-13 رتبه بندی معیارهای برند 108
جدول 4-14 وزن نهایی زیرمعیارهای تصمیم گیری در خرید دستگاه گلوکومتر 109
جدول 5-1: وزن متغیرهای مستقل 114

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 92
نمودار 4-2: نمودار دایره ای درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 93
نمودار 4-3 سن پاسخگویان 93
نمودار 4-4 مقایسه کیفیت و خدمات پس از فروش 97
نمودار 4-5 مقایسه عامل کیفیت و قیمت 97
نمودار 4-6 مقایسه عامل کیفیت و برند 98
نمودار 4-7 مقایسه عامل خدمات پس از فروش و قیمت 98
نمودار 4-8 مقایسه عامل خدمات پس از فروش و برند 99
نمودار 4-9 مقایسه عامل قیمت و برند 99
نمودار 4-10 وزن معیارهای اصلی 100
نمودار 4-11 اوزان معیارهای کیفیت 103
نمودار 4-12 اوزان معیارهای خدمات پس از فروش 105
نمودار 4-13 اوزان معیارهای قیمت 107
نمودار 4-14 اوزان معیارهای برند 109

فهرست اشکال

شکل 1-1 مدل تحقیق 7
شکل 2-1 مدل رفتار خرید صنعتی ولفگنگ 26
شکل 2-2 مدل رفتار خرید صنعتی نیکلس 27
شکل 2-3 مدل رفتار خریدار صنعتی آرنز 27
شکل 2-4مدل رفتار خریدار صنعتی گاردیال و ودرف 28
شکل 2-5 مدل رفتار خریداران صنعتی رسمی 29

چکیده :
تجهیزات پزشکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در زندگی انسان هستند و بازار تجهیزات پزشکی نیز بخش قابل توجهی از داد و ستدهای مالی را به خود اختصاص می دهد.بنابراین بازاریابی تجهیزات پزشکی امری حائز اهمیت است.از طرفی بیماری دیابت رشد قابل توجهی در کشور داشته و افراد زیادی را مبتلا کرده است و نیز بیماری غیر قابل علاج است که نیاز به کنترل مرتب و حفظ قند خون در سطح نرمال دارد.با توجه به این مهم محقق بازار یکی از تجهیزات پزشکی مرتبط با دیابت یعنی دستگاه تست قند خون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.پایان نامه ی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران با هدف شناسایی و اولویت بندی تاثیر چهار عامل کیفیت-قیمت-خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری در رفتار خریداران این دستگاه در سطح شهر تهران انجام شده است.جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی متخصصان داخلی در این شهر هستند که خود اقدام به خرید دستگاه تست قند خون می کنند و محقق این وسیله را از بعد صنعتی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.در نهایت این نتیجه به دست می آید که چهار متغیرکیفیت، قیمت،خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون تاثیر دارد و از لحاظ اولویت بندی به ترتیب کیفیت،نام و نشان تجاری،خدمات پس از فروش و قیمت در رفتار خریداران این دستگاه موثر است.
تحقیق شامل 2 پرسشنامه است. اولی به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با کمک آزمون تی تک نمونه و دومی به اولویت بندی متغیرها با تکنیک ای اچ پی می پردازد. نرمال بودن متغیرها قبل از آزمون تی تک نمونه توسط آزمون کولموگروف سنجیده شد.
کلمات کلیدی: بازاریابی صنعتی، تصمیم خرید مصرف کننده، دستگاه تست قند خون

فصل اول :
کلیات تحقیق

1-1مقدمه :
امروزه بازاریابی کالاها و خدمات به یکی از مباحث مهم تبدیل شده است و بازاریابی انواع مختلفی را در بر می گیرد.حتی بازاریابی کالاهای صنعتی و مصرفی از تفاوت هایی برخوردار است.طوری که توجه به این تفاوت ها و ظرافت در امر بازاریابی منجر به موفقیت در زمینه های مذکور می شود.در این فصل به بیان مساله ی مورد بررسی ، معرفی متغیرهای مستقل و وابسته، اهداف و فرضیات پژوهش، مدل مورد استفاده می پردازیم. مدل مورد بررسی در این تحقیق مدل کوادا1 می باشد و متغیرهای مستقل شامل کیفیت، قیمت، نام و نشان تجاری و خدمات پس از فروش است که می خواهیم تاثیر این متغیرها را بر رفتار خریداران دستگاه گلوکومتر بسنجیم و ببینیم که اولویت بندی این عوامل در رفتار خریداران این دستگاه چگونه است.
1-2 بیان مساله :
بررسی دقیق رفتار خرید مشتریان در بازار تجهیزات پزشکی در ایران مورد بی توجهی قرار گرفته و سرمایه های زیادی در این راستا به هدر می رود.از طرفی بیماری دیابت روند رو به افزایش داشته و کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. عزیزی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان می کند میانگین متوسط افراد بالای 40 سال که مبتلا به دیابت هستند هفت درصد است اما این مهم در ایران به گونه ای است که اکنون بالای 8 درصد افراد بالای 40 سال کشورمان به دیابت مبتلا هستند.(سایت خبرگزاری فارس)، تا سال ۲۰۲۵ تعداد دیابتی ها به ۳۸۰ میلیون نفر خواهد رسید. (گزارش سازمان بهداشت جهانی)، عضو کمیته کشوری دیابت گفت: شیوع دیابت در حال حاضر در دنیا به 382 میلیون رسیده است که نسبت به پیش‌بینی‌ها شیوع بیشتری پیدا کرده است. به گزارش خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، استقامتی در نشست خبری که پیرامون هفته دیابت برگزار شد،بیان کرد: تصور می‌شد تا سال 2025 شیوع دیابت به 380 میلیون در دنیا برسد، ولی طبق آخرین آماری که از طریق آی دی اف منتشر شده است، شیوع دیابت در حال حاضر به 382 میلیون رسیده است.
وی ادامه داد: نزدیک به یک دهه قبل مطالعات مدون علمی برای بیماری‌های غیرواگیر انجام شده که اطلاعات خوبی از شیوع دیابت و پیش دیابت در اختیار ما قرار داده است. شیوع دیابت در دور اول این مطالعات 7.8 درصد بود و در دور دوم که سه سال بعد انجام شد، این عدد به 9 درصد رسید و طبق آخرین آمار در سال گذشته، 11.34 درصد افراد بالای 20 سال، مبتلا به دیابت و 14.6 درصد جمعیت بالای 20 سال به پیش دیابت مبتلا هستند. به طور کلی 10 میلیون نفر از جمعیت ایران گرفتار دیابت و یا پیش دیابت هستند. (خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا)
علت اصلي ديابت آن است که در بدن يا انسولين ساخته نمي شود ويا اينکه مقدار آن به قدری ناچيز است که نياز هاي بدن را برآورده نمي سازد، انسولين در حقيقت کنترل کننده ي ميزان گلوکز است که وارد خون ميشود. اگر قند خون وارد سلولهاي بدن نشود در نتيجه ميزان قند درجريان افزايش مي يابد و پيامد آن علائم ديابت ظاهر مي شود.تحقیقات نشان میدهد که شایع ترین عامل نابینایی بزرگسالان عامل قطع پا پس از حوادث وعلل نارسایی کلیه ها دیابت است. دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در سراسر جهان است که تاکنون درمانی برای آن شناخته نشده و این به آن معناست که بیمار تا پایان عمر با این بیماری دست وپنجه نرم می کند و به همین جهت باید برنامه منظمی را برای مقابله با عوارض آن و مراقبت از سلامت اندام های خود ترتیب دهد. اما علاوه بر این ویژگی، دیابت ویژگی خاص دیگری نیز دارد که آن را در میان سایر بیماری ها ممتاز کرده و آن مخرب بودن این بیماری است. دیابت را از آن جهت مخرب می نامند که در صورت عدم شناسایی و کنترل به موقع و صحیح، علاوه بر آنکه می تواند سلامت اندام های مختلف بیمار را تهدید کند، آسیب های سنگینی را برای سلامت فرد، خانواده، جامعه و اقتصاد به دنبال خواهد داشت. بیماری های قلبی و عروقی، کوری، نارسایی کلیه، قطع عضو و سکته مغزی را می توان از جمله مهم ترین عوارض بلندمدت عدم توجه به دیابت دانست که ابتلا به هر کدام از آنها می تواند علاوه بر آنکه برای بیمار یک فاجعه تمام عیار محسوب شود، برای جامعه نیز بحران آفرین و هزینه ساز باشد.
حفظ قند خون در محدوده ی نرمال احتمال بروز سکته های قلبی ، مغزی، عوارض چشمی، کلیوی وعصبی و مشکلات سیستم گردش خون و حتی مرگ را کم می کند.تشخیص بیماری دیابت و بررسی و کنترل به موقع این بیماری امروزه با کمک دستگاه تست قندخون میسر شده است که استفاده از آن بسیار راحت است. پزشک می تواند به سادگی قندخون بیمار خود را بررسی، کنترل و مهار کند و از خطرات بعدی این بیماری پیشگیری کند .همین امر باعث شده است که بازار این وسیله ی پزشکی امروزه گسترش یابد و لذا بازاریابی این محصول و شناخت عواملی که بر خرید این محصول موثرند واین که کدام عامل اهمیت بیشتری دارد جای بحث و بررسی دارد. به دلیل اهمیت بیماری دیابت و بازار دستگاه تست قند خون که در حال گسترش است شناخت و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران این دستگاه مورد علاقه ی محقق بوده است .برای محقق این سوال مطرح است که آیا کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری با رفتار خریداران این دستگاه رابطه دارد یا خیر و اگر ارتباطی بین آنها وجود دارد کدام یک از این عوامل بیشترین تاثیر را بر رفتار خریداران این دستگاه دارد؟این حقیقت اکنون برای ما مبهم است که به راستی برای یک خریدار کیفیت این دستگاه مهمتر است یا قیمت؟خدمات پس از فروش یا نام و نشان تجاری؟بررسی این موضوعات و شناسایی دقیق آنها از نظر محقق منجر به سازماندهی دقیق تر بازار و بازاریابی این محصول می شود.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :
ضرورت خاص تحقیق: با وجود اهمیت دستگاه تست قندخون در تشخیص بیماری دیابت و کنترل قند خون مطالعات خاصی درباره ی عوامل موثر بر رفتار خرید دستگاههای تست قندخون صورت نگرفته است. و طبق آخرین آمار در سال گذشته، 11.34 درصد افراد بالای 20 سال، مبتلا به دیابت و 14.6 درصد جمعیت بالای 20 سال به پیش دیابت مبتلا هستند. به طور کلی 10 میلیون نفر از جمعیت ایران گرفتار دیابت و یا پیش دیابت هستند. (خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا)
با این توصیفات بررسی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قندخون و اولویت بندی آنها با توجه به بازار گسترده ی این دستگاه ضروری می نماید تا نیازهای خریداران این دستگاه بهتر شناسایی شود و پاسخگوی خواسته های خریداران باشد و به کلیه ی سازمانهایی که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ضریب همبستگی، فراوانی تجمعی، خدمات بانکداری الکترونیک Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار خرید، نشان تجاری، نام و نشان تجاری