منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، حسابداران، بازار کار

دانلود پایان نامه ارشد

4-5-1-1)تخمين مدل و تفسير نتيجه ی فرضيه ی اول 87
4-5-2) آزمون فرضيه ی دوم 89
4-5-2-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ی فرضيه ی دوم 90
4-5-3) آزمون فرضيه ی سوم 92
4-5-3-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ی فرضيه ی سوم 93
4-5-4)آزمون فرضيه ی چهارم 96
4-5-4-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ی فرضيه ی چهارم 97
4-5-5) آزمون فرضيه ی پنجم 99
4-5-5-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ی فرضيه ی پنجم 100
4-6)تحليل همبستگی 103
فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات
5-1)مقدمه 105
5-2)نتايج تحقيق 106
5-2-1)نتايج فرضيه ی اول 107
5-2-2)نتايج فرضيه ی دوم 108
5-2-3)نتايج فرضيه ی سوم 109
5-2-4) نتايج فرضيه ی چهارم 110
5-2-5) نتايج فرضيه ی پنجم 111
5-3)نتيجه گيري کلی فرضيات 112
5-4)پيشنهادات 113
5-4-1)پيشنهادی در مورد استفاده از مدل ، متغير و نرم افزار آماری 113
5-4-2)پيشنهادات کاربردی پژوهش 114
5-4-3)پيشنهاداتی جهت پژوهش های آتی 114
5-5)محدوديتهای تحقيق 115
پيوست آماری 117
منابع و مآخذ 125

فصل اول
“کليات تحقيق”
1-1) مقدمه
بر اساس مدل هاي سنتي رفتار هزينه ، همانطور که در کتابهاي درسي حسابداري نشان داده شده است ، هزينه ها با توجه به تغييرات در سطح فعاليت يک شرکت به صورت ثابت يا متغير در نظر گرفته مي شود .(گريسون و همکاران2 2009).
با اين تعريف ، حداقل در کوتاه مدت ، هزينه هاي ثابت مستقل از سطح فعاليت هستند و در مقابل هزينه هاي متغير معمولاً به عنوان تغيير متغير و يا حتي متناسب با تغييرات در فعاليتها در نظر گرفته مي شود . اين به معني آن است که ميزان تغيير در هزينه هاي متغير تنها به تغيير در سطح فعاليت بستگي دارد . به هر حال بيش از دو دهه ي گذشته ، تعداد رو به افزايش از مطالعات تحقيقاتي حسابداري ، پاسخ هزينه نامتقارن به تغييرات در سطح فعاليت را مستند کرده است . در اين مطالعات ، ميزان افزايش در هزينه ها هنگام افزايش سطح فعاليت ، بيشتر از ميزان کاهش در هزينه ها هنگام کاهش سطح فعاليت است .اندرسون و همکارانش(2003)اولين کساني بودند که به طور کامل اين رفتار نامتقارن هزينه را تجزيه و تحليل کردند . آنها (و محققان بعد از آنها) اين رفتار نامتقارن را چسبندگي هزينه ناميدند.
اين مطالعات تجربي بر روي رفتار هزينه هاي فروش ، عمومي و اداري متمرکز هستند . اندرسون و همکارانش مدل جايگزيني را معرفي کردند که در آن هزينه ها به طور خودکار و همزمان با تغيير درسطح فعاليت ، تغيير پيدا نمي کنند ، بلکه در آن چسبندگي هزينه ها به اين علت رخ ميدهند که مديران ، منابع مرتبط با فعاليتهاي عملياتي را به طور عمدي تعديل مي- کنند. که البته اين موضوع انحرافي است از مدلهاي کتابهاي درسي سنتي رفتار هزينه.آنها دو علت اصلي رفتار چسبنده را شناسايي کردند که در قسمتهاي بعدي اين دلايل تشريح خواهند شد . از سال 2003 طيف گسترده اي از مطالعات تحقيقاتي حسابداري در مورد مفهوم چسبندگي هزينه انجام شده است که حجم بسيار کمي از آنها به موضوع چسبندگي هزينه ي حسابرسي پرداخته اند . به همين دليل آگاهي ازعوامل مؤثر بر حق الزحمه ي حسابرسي و رفتار نامتقارن اين هزينه هم براي صاحبکار و هم براي حسابرس مفيد خواهد بود .
براي بسياري از صاحبکاران هزينه ي حسابرسي در خور توجه است . اگرچه ممکن است در شرکتهاي بزرگ با حجم نقدينگي بالا يا برخي شرکتهاي دولتي توانايي پرداخت اين هزينه به راحتي ميسر باشد ، ليکن در اکثر شرکتهاي تجاري يا آنهايي که از وضعيت مالي مناسبي برخوردار نيستند ، رقم هزينه مي تواند بسيار با اهميت و سنگين باشد . هزينه اي که ناگزيرند آن را پرداخت کنند . در نتيجه از منظر صاحبکار ، با شناخت عوامل مؤثر بر ميزان حق الزحمه ي حسابرسي ، هم با مذاکره و چانه زني بر سر آنها و هم با کنترل اين عوامل در داخل سازمان مي توان موجبات کاهش چنين هزينه اي را فراهم آورد و تحمل آنرا آسانتر نمود . حسابرسان با دانستن اين عوامل مي توانند خدمات خود را به شکل مناسبي قيمت گذاري کنند و از قيمت گذاري غير رقابتي حسابرسي و در نظر گرفتن آن به عنوان يک کالاي همگن که استقلال و کيفيت حسابرسي را به خطر مي اندازد ، جلوگيري کنند . (نيک بخت و تناني 1389)
با توجه به آنچه گفته شد شالوده ي مدل هزينه يابي سنتي که همان تناسب بين هزينه ها و سطح فعاليت مي باشد ، هميشه برقرار نيست و برآورد هزينه بدون در نظر گرفتن چسبندگي هزينه ها گمراه کننده خواهد بود در نتيجه مديران مي بايست دلايل خود را براي چسبندگي هزينه ارزيابي کنند. همچنين صاحبان شرکتها با مشخص شدن چسبندگي هزينه مي توانند تحليل کنند که آيا مديران باعث وارد آمدن هزينه به بنگاه مي شوند يا خير (مديروس و همکاران3-2004). علاوه بر آن درک بهتر از نحوه ي تغيير هزينه ها نسبت به نوسانات فروش براي حسابرسان جهت تعيين حق الزحمه ي حسابرسي و همچنين در بهبود اجراي رويه هاي تحليل کارگشا خواهد بود . با توجه به نکات فوق بررسي و مطالعه ي بيشتر در خصوص چسبندگي هزينه ها در حوزه ي حسابرسي و حسابداري لازم به نظر مي رسد .

1-2) بيان مسئله
در مرحله ي برنامه ريزي ، کنترل و بودجه بندي ، مديران به اطلاعاتي مبتني بر پيش بيني هزينه ها جهت پيش بيني سطح فروش ، نرخ گذاري محصولات و در نهايت پيش بيني سود نياز دارند.آنها براي اهداف برنامه ريزي و کنترل بايد از گرايش هاي هزينه ، يعني چگونگي تغييرات هزينه ها آگاه شوند.گرايش هزينه ها به چگونگي واکنش هزينه ها دربرابر تغيير در سطح فعاليت اشاره دارد.به عبارت ديگر گرايش هزينه مدلي است که براساس آن يک هزينه ي مشخص نسبت به تغيير در سطح فعاليت واکنش نشان ميدهد . در ادبيات حسابداري و در مدل هاي سنتي رفتار هزينه ، گرايش هزينه ها به صورت ثابت و متغير در نظر گرفته ميشود . هزينه هايي که از سطح فعاليت مستقل مي باشند جزء هزينه هاي ثابت در نظر گرفته خواهند شد اما هزينه هايي که به صورت خطي و متناسب با تغييرات حجم فعاليت تغيير خواهند کرد جزء هزينه هاي متغير دسته بندي مي شوند .در نتيجه مديران براي برنامه ريز ي ، کنترل و بودجه بندي صرفاً بر اساس طبقه بندي سنتي در حسابداري مديريت و حسابداري صنعتي(يعني هزينه هاي ثابت و متغير) اقدام به پيش بيني هزينه ها مي کنند .بر همين اساس افزايش در حجم توليد باعث افزايش در هزينه هاي متغير خواهد شد که اين ميزان افزايش بر اساس هزينه هاي واقعي سالهاي گذشته به علاوه ي درصدي تورم و يا افزايش در نرخ هزينه ها خواهد بود که در صورت کاهش در حجم فعاليت مديران انتظار دارند به ميزان حجم کاهش به همان نرخ افزايش ، هزينه هاي متغير کاهش يابد . اما در واقعيت ، نتايج با پيش بيني هاي صورت گرفته مغاير است و برخي تصور مي کنند که پيش بيني ها غير صحيح بوده است . در تصميمات مربوط به خريد يا ساخت محصول وهمچنين در قبول سفارشات جديد نيز ، هزينه ها به ثابت و متغير طبقه بندي مي شوند که اين نوع طبقه بندي نيز باعث بروز مشکلات اساسي براي شرکتها خواهد شد . چرا که مديران و حتي کارکنان مالي و برنامه ريزي شرکتها آگاهي کافي از هزينه هاي چسبنده و ماهيت اين هزينه ها و حتي نحوه ي محاسبه ي آنها ندارند . در صورتي که اگر اين افراد از هزينه هاي چسبنده و نوع محاسبه ي آن آگاهي داشته باشند به راحتي به اين موضوع اشراف پيدا مي کنند که سفارشي که از ديد آنها سود آور بوده ، چه بسا تبديل به سفارشي زيان ده شده است.
هنگام تعطيلي كارخانه و يا خط توليد نيز اين هزينه ها و طبقه بندي آنها مي تواند باعث بروز مشكلاتي براي مديريت شود . چرا كه هزينه ي چسبنده باعث خواهد شد هنگام كاهش حجم توليد، كل هزينه ها با همان نرخ هزينه هاي متغير كاهش نيابد ، در صورتي كه مديريت ميزان كاهش هزينه ها را برابر با نرخ هزينه متغير در حجم كاهش يافته به علاوه ي مقداري از كاهش هزينه هاي ثابت پيش بيني خواهد نمود. اما در واقعيت به خاطر چسبندگي هزينه ها و هزينه هاي چسبنده كه مانع از كاهش هزينه ها هنگام كاهش سطح فعاليت ، به همان ميزان افزايش هزينه ها هنگام افزايش در سطح توليد مي شود ميزان كاهش هزينه ها كمتر از پيش بيني صورت گرفته خواهد شد كه اين مورد حتي مي تواند منجر به عدم تحقق برنامه و شكست پيش بيني ها شود و در شرايط حادتر و بحراني تر منجر به مشكلات نقدينگي و عدم توانايي مديريت در پرداخت هزينه ها شود. در واقع شرکتهاي داراي هزينه هاي چسبنده تر در مقايسه با شرکتهاي داراي هزينه هاي با چسبندگي کمتر ، کاهش سود بيشتري در زمان کاهش سطح فعاليت ها دارند . علت اين مسئله آن است که هزينه هاي چسبنده تر منجر به تعديل کمتري در هزينه ها و همين طور زمان کاهش فعاليت ها مي شوند که در نتيجه منجر به کاهش بيشتري در سود خواهد شد .
علاوه بر توضيحاتي که در بالا در مورد چسبندگي هزينه هاي حسابداري به آنها اشاره شده ، موضوع جديدي از چسبندگي مطرح شده با عنوان چسبندگي هزينه ي حسابرسي . اهميت بررسي هزينه ي حسابرسي و حق الزحمه هاي برآوردي حسابرسان به خصوص در سالهاي اخير و پس از تشکيل جامعه ي رسمي حسابداران ايران در کشور ما بيشتر ديده مي شود ، زيرا پس از تشکيل جامعه ، انحصار بازار کار حسابرسي شکسته شده و رقابت شديد ي بين حسابرسان به وجود آمده است .رويدادي که مدتها قبل در اغلب کشورهاي پيشرفته ي پيشرو در صنعت حسابداري اتفاق افتاده است . در واقع از اوايل دهه ي هفتاد ميلادي تا اوايل سال 2000 ميلادي ، تمرکز اکثر مؤسسات حسابرسي بر رشد خود بوده است تا بر ارزشهاي حرفه اي . شرکاي مؤسسات حسابرسي براي يافتن مشتريان جديد ، حفظ مشتريان موجود و خدمات مشاوره ، تحت فشار زيادي قرار گرفته اند و عدم تحقق اين اهداف توسعه اي در مؤسسات حسابرسي ، عواقب بدي از جمله برکناري از کار را براي آنان در پي داشته است . به عبارت ديگر ، مي توان گفت در بيست سال اخير ، حرفه ي حسابرسي تغييرات سريع و در خور توجهي داشته است . کاهش مقررات در بازار کار حسابرسي ، به مؤسسات حسابرسي اجازه داد بيشتر اهداف اقتصادي را دنبال کنند و در جست و جوي رشد درآمد خود و کاهش هزينه هاي خود در هر کار حسابرسي باشند و در واقع کيفيت کار حسابرسي را در اولويت هاي بعدي قرار دهند. در چنين وضعيتي حسابرسي موفق خواهد بود که بتواند با توجه به ويژگي هاي واحد مورد رسيدگي ، بهترين برآورد را از حق الزحمه ي خود داشته باشد تا ضمن حفظ کيفيت کار ، آنرا با حداقل هزينه انجام دهد .(نيک بخت و تناني 1389)
همچنين مديران ، حسابداران و کارکنان مالي يک واحد تجاري مي بايست علاوه بر آگاهي يافتن از چسبندگي هاي هزينه هاي حسابداري ، از چسبندگي هزينه ي حسابرسي آگاهي يابند و توانايي تحليل اين گونه چسبندگي هزينه را داشته باشند تا در مواقعي که تشخيص مي دهند که حق الزحمه هاي حسابرسي به ضرر واحد تجاري است ، به مؤسسه ي حسابرسي در مورد حق الزحمه ي حسابرسان تذکر داده و در مواقع ضروري اقدام به تعويض و تعديل مؤسسه ي حسابرسي و حسابرسان نمايند. در واقع و به طور بهتر مديران و کارکنان مالي واحد تجاري با آگاهي يافتن از مسائل مربوط به چسبندگي هزينه ي حسابرسي از قيمت گذاري خدمات حسابرسي آگاهي پيدا خواهند کرد و از رقابت موجود در خدمات حسابرسي مطلع مي شوند. (ويلِرس و همکاران4- 2014). در ادامه توضيحي که درباره ي چسبندگي هزينه ذکر شد مي توان گفت قيمت هاي چسبنده قيمتهايي هستند که بلافاصله با تغيير در شرايط تغيير پيدا نمي کنند. بنابراين هزينه هاي حسابرسي را مي توان به عنوان چسبنده توصيف کرد اگر با وجود تغيير در شرايط ثابت بمانند و يا اگر به دليل تغيير در شرايط حسابرسي، کمتر از آنچه مورد انتظار است تغيير پيدا کنند.
با توجه به آنچه گفته شد ، هميشه تناسب بين هزينه ها و سطح فعاليت ، وجود ندارد. علاوه بر آن ، در حوزه ي حسابرسي نيز هميشه اين تناسب بين حق الزحمه هاي حسابرسي و مدل هزينه ي حسابرسي وجود ندارد . در نتيجه برآورد رفتار هزينه حسابرسي و حسابداري، بدون در نظر گرفتن چسبندگي هزينه گمراه کننده خواهد بود . آگاهي از

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه انتقال دانش، کسب و کار، توسعه خود، جذب دانش Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، بورس اوراق بهادار، حسابداران، بورس اوراق بهادار تهران