منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، درمان دارویی، عوامل روانشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

54
4-5 بیمار اول گروه درمان دارویی 55
5-5 بیمار دوم گروه درمان دارویی 56
6-5 بیمارسوم گروه درمان دارویی 57
7- ابزارهای پژوهش 57
1-7 پرسشنامه ی چندبعدی مفهوم خود جنسی 57
2-7 پرسشنامه ی تشخیص انزال زودرس 58
3-7 پرسشنامه صمیمیت جنسی 59
8- ساختار درمان 59
9- روش تجزیه و تحلیل داد‌ها 66
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………….
1- توصیف آماری متغیرهای پژوهش 68
2- یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش 82
1-2 بررسی فرضیه اول پژوهش 82
2-2 بررسی فرضیه دوم پژوهش 83
3-2 بررسی فرضیه سوم پژوهش 84
4-2 بررسی فرضیه چهارم 85
5-2 بررسی فرضیه پنجم 85
6-2 بررسی فرضیه ششم 86
7-2 بررسی فرضیه هفتم 87
8-2 بررسی فرضیه هشتم 88
9-2 بررسی فرضیه نهم پژوهش 89
10-2 بررسی فرضیه دهم 90
11-2 بررسی فرضیه یازدهم 91
12-2 بررسی فرضیه دوازدهم 99
13-2 بررسی فرضیه سیزدهم 100
14-2 بررسی فرضیه چهاردهم 101
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………
مقدمه 104
1- بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها و نتایج 104
3- محدودیت ها و موانع پژوهش 116
4- پیشنهادات 117
1-4 پیشنهادات پژوهشی 117
2-4 پیشنهادات کاربردی 117
فهرست منابع 118

فصل
اول
1- مقدمه
شواهد و یافتههای پژوهشی نشان می دهند که اختلالهای جنسی بسیار شایع هستند و از این رو شمار کثیری از همسران و یا افرادی که این مشکلات را تجربه میکنند نیاز مبرمی به دریافت خدمات درمانی دارند (اسپنس1، 1991 ؛ ویزبرگ2، براون3، وینچز4و بارلو5، 2001). از سوی دیگر بررسیها نشان دادهاند که اختلالات جنسی در مردان بسیار شایعتر از برآوردهای پیشین میباشد و شمار افرادی که برای درمان مشکلات جنسی و زناشویی به مراکز درمانی مراجعه می کنند، تعداد اندکی از افرادی هستند که واقعاً از این مشکلات رنج می برند. ناتوانی جنسی و انزال زودرس بیش از سایر اختلالات جنسی سبب مراجعهی مردان مبتلا به این اختلالات به مطب روانپزشکان و کلینیکهای درمان اختلالات جنسی می باشد. انزال زودرس، شایعترین اختلالات عملکرد جنسی مردان در سراسر جهان بوده و طبق برخی مطالعات شیوع آن 25 تا 40 درصد میباشد (کارسون6، 2006). انزال زودرس به عنوان یک علامت وابسته به فرهنگ در نظرگرفته میشود که با توجه به شدت به صورت خودشناسایی شده، و توسط خود شخص در نظرگرفته میشود و حقیقتی است که روی شیوع گزارش شده در ادبیات پژوهشی تاثیر گذاشته است. برخلاف تعریفهای متنوعی که از این اختلال شده، هنوز تعریف جامع و قابل قبول همگانی وجود ندارد. طبق تعاریف قدیمی، انزال زودرس، به مواردی گفته می شود که مرد در حداقل 50 درصد موارد مقاربت و قبل از ارضای شریک جنسی مونث خود، درکمتر از یک دقیقه به اوج لذت جنسی یا انزال برسد. در تعاریف جدید علاوه بر کاهش زمان نهان انزال داخل واژنی که به فاصلهی زمانی از شروع دخول تا انزال اطلاق می شود، به دو جز دیگر هم توجه می شود که شامل کاهش کنترل ارادی بیمار بر انزال و نداشتن رضایتمندی جنسی بیمار و شریک جنسی است (مونتاگ7، جارو8، برودریک9، دموچوسکیف10، هیتون11، و لیو12، 2004). ارگاسم و انزال مرحلهی نهایی پاسخ جنسی در مرد را تشکیل میدهند. سه مکانیزم اصلی وجود دارد که در انزال طبیعی پیشرونده دخیل هستند: برون ریزی13، انزال (خروج منی) و ارگاسم. انزال بازتابی است که شامل گیرندههای حسی و مناطقی با مجاری آوران14، مناطق حسی مغزی15، حرکتی نخاعی16و مجاری وابران17میباشد. بازتاب انزال به وسیله یک تعامل پیچیده بین نورونهای سروتونرژیک18 و دپامینرژیک19 با یک مشارکت ثانویه نورونهای کولینرژیک20، آدرنرژیک21، اکسی توسینرژیک22و گاباارجیک23کنترل میشود. خروج منی و انزال داخل یک الگوی پیچیدهی24رفتار جفتگیری25به وسیلهی چند ساختار در مغز قدامی و میانی کامل میشود (شی جی، 2011). رویکردهای کنونی درمان برای انزال زودرس به دو دسته تقسیم میشوند: رویکردهای مربوط به روان درمانی/ رفتاری و رویکردهای مربوط به دارودرمانی. در حال حاضر هیچ درمان دارویی که به طور اختصاصی برای انزال زودرس باشد وجود ندارد و شماری از داروها به صورت تأیید نشده26برای درمان مورد استفاده قرار میگیرند. داروهای ضد افسردگی سروتونرژیک مانند فلوکستین، سرترالین، کلومیپرامین را میتوان نام برد که روزانه یا در موقع نیاز27 تجویز میشوند (وادیگر28، زیندرمن29، اولیویر30، 2004؛ رولاند31، تای32، برمت33، اسلوب34، 2004 ؛ وانگ35، چانگ36، مینهاس37، رالف38، 2007). به علاوه داروهای بیحسکنندهی موضعی به صورت ژل، اسپری و کرم نیز کاربرد دارند (بوساتو39، گالیندو40، 2004). اخیراًًًً در برخی موارد از مهارکنندههای 5- فسفودیاستراز نیز در درمان انزال زودرس استفاده شده است (وانگ، وانگ، مینهاس، رالف، 2000). به نظر میرسد در صورتی که بیمار مبتلا به انزال زودرس مشکل پزشکی حادی نداشته باشد میتواند از درمانهای غیردارویی (روانشناختی/ رفتاری) جهت بهبودی و مدیریت مشکل عملکردی خود بهترین استفاده را ببرد.
2- بیان مساله
انزال زودرس که گاهی اوقات انزال سریع نیز نامیده می شود، شایع ترین مشکل جنسی مردان بوده و شیوع آن به طور متوسط 20 تا 30 درصد است (آلتوف41، 2007). معیار مورد استفادهی متخصصان بالینی جهت تشخیص انزال زودرس، معیار های DSM-IV-TR است (انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000). عقیده بر این است که DSM-IV-TR یک مرجع مناسب برای متخصصین بالینی به خصوص کسانی که با زوج کار میکنند، می باشد، به خاطر این که جهت قضاوت هم”کنترل انزال”و هم “مشکلات بینفردی” (سیموند42، روبلین43، هارت44، آلتوف، 2003) را در نظر گرفته و به طور اختصاصی بیان میکند که “خصوصیت اصلی انزال زودرس شروع پایدار یا راجعهی ارگاسم و انزال با حداقل تحریک جنسی، قبل، حین یا مدت کوتاهی بعد از دخول و قبل از اینکه شخص آن را بخواهد” (انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000). متخصص بالینی میبایستی عواملی را که در طول فاز تهییج45 تاثیر دارند مثل سن، تازگی شریک جنسی، موقعیت و تکرار اخیر فعالیت جنسی در نظر بگیرد و همچنین انزال زودرس نباید حاصل عوارض مستقیم مواد46 مثل ترک اپیوئیدها باشد. همه تعاریف برای انزال زودرس مکرراً شامل دو مؤلفهی اصلی یعنی ناتوانی درکنترل انزال یا تاخیر انزال و رنج روانی47حاصله در یک یا هر دو شریک میباشد. به طور کلی نیز زمان نهان انزال داخل واژنی کمتر از دو دقیقه برای درمان انزال زودرس پذیرفته شده است. تصریح کنندگان48 DSM-IV-TR برای تشخیص نوع انزال زودرس شامل:
انزال زودرس همیشگی49، مشخص میکند که فرد همیشه با انزال زودرس درگیر بوده در حالیکه انزال زودرس اکتسابی50مربوط به شخصی است که قبلاً توانایی کنترل انزال را داشته اما بعداً اختلال عملکرد در او به وجود آمده است. تقریباً دو سوم مردان انزال زودرس همیشگی و یک سوم انزال زودرس ثانویه دارند. تفاوت بین انزال زودرس اولیه (همیشگی) و ثانویه (اکتسابی) در نهایت ممکن است باعث اثبات مفید بودن در روشنسازی51علتشناسی اختلال عملکرد شود و ممکن است زیرگروه کسانی را که انزال زودرس همیشگی داشته و از لحاظ بیولوژیکی آسیبپذیرند از کسانی که علایم نوع اکتسابی را دارند، خارج کند (گوزپودینف، 1989؛ کوپل52، سرنوسکی53، کولوسی54، 1995). کوپر55(1993) تفاوتهای بین کسانی که انزال زودرس اولیه و ثانویه دارند را گزارش کرد و دریافت مردانی که انزال زودرس ثانویه دارند بیشتر مسن بوده، با لیبیدوی کاهش یافته، وجود همزمانی اختلال عملکرد نعوظ، برانگیختگی شهوانی کاهش یافته، حساسیت آلتی کاهشیافته و بسامد کاهشیافته در ارضاهای شهوانی داشتند. انزال زودرس اکتسابی متخصص بالینی را به سمت نیروهایی که علامت جدیدی را ایجاد کردهاند سوق میدهد که ممکن است عوامل استرسزای روانشناختی اخیر یا پیامد یک بیماری، دارو و یا جراحی را منعکس کند. انزال زودرس عمومی شده56مربوط به مردی است که وضعیتهای انزال زودرس را با همه شریکهای جنسی داشته و در مقابل نوع خاص57 که مرد یک الگوی طبیعی انزالی با بعضی شریکها داشته و انزال زودرس را با شریک های دیگر، قرار دارد. آخرین تصریح کننده58تلاش میکند که علتشناسی را با عنوان کاملاً روانشناختی یا ترکیبی از عوامل روانشناختی و زیستشناختی تعریف کند (ریچاردسون، دانیل و همکاران، 2006). دورهی انزال شامل شلشدن دریچه ادراری خارجی59و انقباضات ضربهای60بولبوکاورنوسوس61و ماهیچهی کف لگن62می باشد. انزال اجتنابناپذیر در پاسخ به تورم63یا بادکردگی پیشآبراه خلفی اتفاق میافتد. ارگاسم که به طور مرکزی تجربه میشود در نتیجهی تهییج جنسی64 ممکن است به دنبال مرحلهی انزال باشد یا نباشد (دوناتوسی65، 2009). از لحاظ تاریخی تلاشها جهت علتشناسی انزال زودرس دامنهی متنوعی از عوامل روانشناختی و زیستشناختی را شامل میشود. عوامل روانشناختی شامل اضطراب، تجربه اولیه جنسی ناخوشایند66، مقاربت جنسی نامکرر67، تکنیکهای ضعیف کنترل انزالی و همچنین از لحاظ تکاملی عوامل روانپویشی نیز سهیم میباشند (صادقی نژاد و واتسون68، 2008). از طرف دیگر عوامل زیستشناختی شامل حساسیت فوقالعاده زیاد سر آلت69، بازتاب انزالی فوق العاده زیاد تهییج پذیر70، قابلیت برانگیختگی بالا71، بیماری غدد درونریز72، آمادگی ژنتیکی و اختلال عملکرد گیرندهی 5-هیدروکسیتریپتامین73میباشد (دوناتوسی، 2006). تمایلفزایندهای متمرکز بر توضیحات نوروبیولوژیکی (عصب – زیست شناختی) از قبیل حساسیت کم گیرندهی 5-هیدروکسیتریپتامیندوسی74یا افزایش حساسیت گیرندههای 5-هیدروکسی تریپتامینیکآ75 است (دیاز76 و کلوز77، 2010). متغیرهای ضروری در تعریف انزال زودرس:
1- زمان نهان انزال داخل واژنی78: برای عملیاتی کردن انزال زودرس، از مدت زمان بین دخول و انزال استفاده میشود که مبنای بیشترین مطالعات کنونی را در مورد انزال زودرس تشکیل می دهد. تفاوتهای قابل ملاحظهای از زمانهای نهفته وجود دارد که برای شناسایی مردان با انزال زودرس با دامنهای از 1 تا 7 دقیقه مورد استفاده قرار میگیرد. هیچ تعریفی بر مبنای دادههای هنجار شده یا استاندارد79نبوده یا هیچ منطق حمایتکنندهای برای زمان برش ارائه شده وجود ندارد.
2- کنترل روی انزال: توانایی برای طولانی کردن مقاربت جنسی به وسیلهی تاخیر انزال و احساس ذهنی کنترل انزال، سازهی پیچیدهی کنترل انزال را تشکیل میدهد. توانایی کنترل انزال ممکن است ذاتی باشد یا کنترل تهییج جنسی یاد گرفته شود. تاخیر ارادی انزال با احتمال بیشتری هم قبل و هم در مراحل اولیهی فاز بازتاب خروج منی (انزال) اعمال می شود اما به طور فزایندهای تا نقطهی اجتناب پذیر انزال کاهش مییابد. به هر حال کنترل یک سازهی ذهنی است که تبدیل آن به واژههای کمی مشکل است و بیشترین بُعد ناسازگار انزال زودرس را تشکیل می دهد. مک ماهون80ناهماهنگی بین نمرات حوزهی کنترل و زمان نهان انزال داخل واژنی را در مردانی که انزال زودرس همیشگی داشتند و سیلدنافیل استفاده میکردند به عنوان مدرک81عدم ارتباط بین زمان نهان انزالی و کنترل انزالی بیان کرد. روزن82 گزارش کرد که کنترل روی انزال، رنج روانی فردی و رنج روانی شریک در تعیین وضعیت انزال زودرس موثرتر از زمان نهان انزال داخل واژنی میباشند و علاوه بر این زمان نهان انزال داخل واژنی در رضایت و رنج روانی به نظر میرسد در حد متوسط و از طریق تاثیر مستقیم روی کنترل میباشد.
3-رنج روانی، آزار و سایر پیامدهای روانشناختی منفی ناشی از انزال زودرس83: رنج روانی فردی یا بین فردی که ناشی از انزال زودرس است ممکن است روی کیفیت زندگی مردان، روابطشان با شریک، اعتماد با نفس و اطمینان به خود تاثیر داشته باشد و میتواند به عنوان مانعی برای مردان تنها جهت تشکیل روابط با شریک جدید عمل کند. دادههای حاصل از سازه ی رضایت84 و سازهی رنج روانی بین فردی85در حالی که از لحاظ آماری معنیدار هستند اما مشابه (مثل) قدرت سازهی رنج روانی فردی86نیستند. در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، درمان چندبعدی، بیماران مبتلا Next Entries منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، سلامت جنسی، عملکرد جنسی