منابع مقاله درباره منابع طبیعی، مورفولوژی، تغییر رنگ

دانلود پایان نامه ارشد

………….

فهرست اشکال
2
شکل1-1: توانائی خودنوزائی و پتانسیل تمایز در سلولهای بنیادی ……………………………………………………..
4
شکل 1-2: دستهبندی سلولهای بنیادی براساس پتانسیل تمایزی آنها …………………………………………….
5
شکل 1-3: تصویر شماتیک از سلولهای بنیادی جنینی …………………………………………………………………….
6
شکل 1-4: نمایی از بند ناف و ژله وارتون …………………………………………………………………………………………….
11
شکل 1-5: سلول بنیادی خون‌ساز ……………………………………………………………………………………………………….
13
شکل 1-6: عملکردهای اصلی سلول بنیادی مزانشیم ………………………………………………………………………….
14
شکل1-7: مورفولوژی فیبروبلاستی سلول‌های بنیادی مزانشیمال از مغز استخوان …………………………….
15
شکل 1-8: کنام سلول‌های بنیادی مغز استخوان …………………………………………………………………………………
16
شکل 1-9: کاربرد سلول بنیادی مزانشیم در درمان …………………………………………………………………………….
17
شکل1-10: استفاده از سلول بنیادی مزانشیم در ترمیم جراحات استخوان ……………………………………….
18
شکل1-11: ساختمان استخوان ……………………………………………………………………………………………………………
19
شکل1-12: منشا سلول‌های تشکیل دهنده استخوان ………………………………………………………………………….
22
شکل 1-13: فرآیند استخوانی شدن درون غضروفی ……………………………………………………………………………
22
شکل 1-14: استخوان‌سازی درون‌غشایی ……………………………………………………………………………………………..
24
شکل1-15: دوباره‌سازی استخوان، جذب استخوان ……………………………………………………………………………..
26
شکل1-16: مراحل فرآیند استئوژنیک و ژنهای کنترلی آن …………………………………………………………………
27
شکل1-17: تصویر شماتیک از مسیر سیگنال دهی Wnt ………………………………………………………………….
29
شکل 1-18: جایگاه بور در جدول تناوبی عناصر ………………………………………………………………………………….
30
شکل 1-19: اسید بوریک …………………………………………………………………………………………………………………….
35
شکل 1-20: کمپلکس دی آدنوزین فسفات با بور ……………………………………………………………………………….
36
شکل 1-21 : میانکنش بور با جایکاه فعال آنزیم سرین پروتئاز …………………………………………………………..
37
شکل1- 22: آنتی بیوتیک تارترولون …………………………………………………………………………………………………….
39
شکل1- 23: Bortezomib ……………………………………………………………………………………………………………….
42
شکل 1-24: شکلگیری کمپلکس رامنوگالاکتورونات در دیواره سلولی گیاهان ………………………………….
51
شکل 2-1: انجام فلش اوت مغز استخوان …………………………………………………………………………………………….
52
شکل 2-2 نحوه قرار دادن فلاسک به انکوباتور …………………………………………………………………………………….
53
شکل 2-3: لام نئوبار …………………………………………………………………………………………………………………………….
55
شکل 2-4: ساختار آلیزارین رد …………………………………………………………………………………………………………….
55
شکل 2-5: ماتریکس استخوانی رنگ آمیزی شده با آلیزارین رد………………………………………………………….
56
شکل 2-6: ساختار تریپان بلو ………………………………………………………………………………………………………………
57
شکل 2-7: تغییر رنگ MTT بر اثر آنزیمهای میتوکندریایی و تولید بلور فورمازان …………………………
58
شکل 2-8: دستگاه ELISA READER ………………………………………………………………………………………..
59
شکل 2-9: نمودار استاندارد MTT ……………………………………………………………………………………………………..
61
شکل 2-10: توانایی تشکیل کلونی (CFA) ………………………………………………………………………………………..
61
شکل 2-11: ساختمان کریستال ویولت ……………………………………………………………………………………………….
64
شکل 2-12: میکروسکوپ فلورسانس المپوس …………………………………………………………………………………….
64
شکل 2-13: ساختار رنگ فلورسنس هوخست …………………………………………………………………………………….
64
شکل 2-14: ساختار رنگ فلورسنت آکریدین اورنژ ……………………………………………………………………………..
66
شکل 2-15: نمودار استاندارد لاوری …………………………………………………………………………………………………….
67
شکل 2-16: آسپارتات آمینوترانسآمیناز ……………………………………………………………………………………………..
67
شکل 2-17 آلانین ترانس آمیناز……………………………………………………………………………………………………………
68
شکل2-18 کیت های آنزیمی ALT، AST و ALP ………………………………………………………………………..
69
شکل2-19 : لاکتات دهیدروژناز …………………………………………………………………………………………………………..

شکل 2-20: منحنی استاندارد آنزیم های اکسیدوردوکتاز……………………………………………………….
70
شکل 2-21: آلکالین فسفاتاز………………………………………………………………………………………………………………….
72
شکل 2-22: غلظت های مشخص مورد استفاده در رسم منحنی استاندارد ………………………………………..
72
شکل 2-23: نمودار غلظت های مشخص از رنگ آلیزارین رد ……………………………………………………………..
76
شکل 2-24: دستگاه اسپکتوفتومتر ……………………………………………………………………………………………………..
77
شکل2-25 : نمای شماتیک دستگاه فلیم فتومتر ………………………………………………………………………………..
78
شکل2-26: دستگاه فلیم فتومتر …………………………………………………………………………………………………………
79
شکل2-27: نمودار استاندار سدیم ………………………………………………………………………………………………………..
79
شکل2-28: نمودار استاندارد پتاسیم …………………………………………………………………………………………………….
83
شكل3-1. مراحل رشد سلول‌هاي بنيادي مزانشيم طي پاساژ‌هاي مختلف …………………………………………
86
شکل 3-2. رنگ آمیزی فلورسنت سلول های با فلورسنس رنگ هوخست …………………………………………
87
شکل 3-3. رنگ آمیزی سلول بنیادی مزانشیم تمایزیافته با رنگ آکریدین اورنژ ……………………………
88
شکل 3-4: تصاویر میکروسکوپی و ماکروسکوپی کلونی های تشکیل شده …………………………………………
95
شکل 3-5 رنگ آمیزی فلورسنت سلول های بنیادی تمایزیافته با فلورسنس رنگ هوخست …………….
96
شکل 3-6. رنگ آمیزی فلورسنت سلول های بنیادی تمایز یافته با فلورسنس رنگ آکریدین اورنژ
98
شکل 3-7A:تصاویر ماکروسکوپی ماتریکسهای رنگآمیزی شده با آلیزارین رد ………………………………..
99
شکل 3-7B: تصاویر میکروسکوپی ماتریکسهای رنگآمیزی شده با آلیزارین رد ………………………………
115
شکل 4-1: نمای شماتیک تغییرات بیوشیمیائی احتمالی در روندکاهش متابولیزم گلوکز…………..

فهرست جداول

جدول1-1: سلول‌های مشتق شده از سلول‌های خون‌ساز و مزانشیم مغز استخوان …………………….
12
جدول1- 2: منابع طبیعی بور ………………………………………………………………………………………………………………
33
جدول1- 3: غلظت بور در بافت های مختلف ………………………………………………………………………………………
43
جدول1-4: وابستگی جذب بور به جنس و وزن …………………………………………………………………………………..
44
جدول 3-1 مقایسه میانگین توانایی زیستی سلول ها با رنگآمیزی تریپانبلو ………………………………..
84
جدول 3-2 مقایسه میانگین توانایی زیستی سلول با تست MTT …………………………………………………….
85
جدول3-3 مقایسه میانگین قطر هسته و مساحت سیتوپلاسم سلو لهای بنیادی مزانشیم……….
87
جدول3-4 مقایسه میانگین تعداد و قطر کلونی های تشکیل شده توسط سلولهای مزانشیم……….
89
جدول 3-5 مقایسه میانگین تعداد دوبرابرشدگی جمعیت سلول های بنیادی مزانشیم ………………..
89
جدول 3-6 مقایسه میانگین فعالیت (IU/L) آنزیم های (AST)، (ALT)، (LDH) و (ALP) سلولهای بنیادی مزانشیم ……………………………………………………………………………………………………………………
91
جدول 3-7 مقایسه میانگین میزان کلسیم، سدیم و پتاسیم داخل سلولی مزانشیم …………………………..
92
جدول 3-8 مقایسه میانگین توانایی زیستی سلول های استئوژنیک با تست MTT …………………………
93
جدول 3-9 مقایسه میانگین قطر هسته (میکرومتر) سلو لهای استئوژنیک ………………………………………..
94
جدول 3-10

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد فلسفه اشراق، عقل و نقل Next Entries منبع مقاله درمورد اصل موضوع