منبع مقاله درمورد اصل موضوع

دانلود پایان نامه ارشد

نتيجه و ره‌آورد گفتار: 55
بخش دوم: بررسي‌هاي قرآني كرامات اوليا
گفتار نخست: گونه‌شناسي قرآني امور معجزه‌گونه و خارق عادت قرآني با دو روي‌كرد 57
روي‌كرد نخست: گونه‌هاي خوارق قرآني 59
فهرست گونه‌شناسي قرآني خوارق عادات: 60
1. رهايي دادن اولياي الهي از بند مكرهاي دشمنان خدا 61
1-1. داستان‌هاي اعجاب‌آور كشتي نوح(عليه السلام) 61
1-2. آتش نمرود و گلستان خليل(عليه السلام) 62
1-3. گذر كردن موساي كليم(عليه السلام) از ميان دريا 63
2. آگهي از غيب و اشراف بر ضماير 63
3. زنده كردن مردگان 64
4. ديدار و گفت‌وشنود فراحسي 64
4-1. فرشته‌ديداري 64
4-1-1. ابراهيم(عليه السلام) و مهمانان غيرعادي 64
4-1-2. زكريا(عليه السلام) و كروبيان 65
4-1-3. حضرت مريم(عليها السلام) و فرستادگان الهي 65
4-2. شنود صداي خدا 66
4-2-1.سخن گفتن خدا با موسي(عليه السلام) با صدايي از ميانه‌ي درخت 66
5. فرزند دار شدن معجزه آسا 67
5-1. فرزنددار شدن معجزه‌آسا در پيريِ مرد (ابراهيم(عليه السلام)) و نازايي همسر 67
5-2. تولد دور از انتظار حضرت يحيي(عليه السلام) 67
5-3. فرزند دار شدن مريم(عليها السلام) بي‌هيچ همسري 67
6. پيش‌بيني‌ها 68
6-1. پيش‌بيني هلاكت دشمنان خدا 68
6-2. پيش‌بيني حضرت عيسي(عليه السلام) از آمدن پيامبري پس از خود با نام و نشان 68
6-3. پيش‌گويي كتاب رسول گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله) 69
6-4. پيش بيني حضرت لوط(عليه السلام) در فريادرسي نهاني خداوند از وي در برابر ناپاكي مردمان 69
7. درمان بيماران به‌گونه فراعادي 69
7-1. شفاي بيماران بي‌علاج 69
7-2. درمان بيماري از دور 70
8. خلق و ايجاد 70
8-1. خلق ‌شتر از سوي صالح(عليه السلام) 70
8-2. از گِل، پرنده ساختن عيساي مسيح (عليه السلام) 71
9. دست‌هاي پنهان در هنگام نياز اولياي خدا 72
9-1. ناديده شدن برگزيده‌ي خدا با پوشش تار عنكبوت 72
9-2. كمك فرشتگان در نبردهاي نابرابر 72
9-2-1. در هم كوباندن لشكري با مشتي از خاك 72
9-2-2. دست‌هاي غيب در گاه نياز لشكر خدا با ياري‌رساني فرشتگان در نبردهاي نابرابر 73
9-3. باز شدن درهاي كاخ براي يوسف(عليه السلام) 73
10. بيدار شدن پس از صدها سال خفتن 73
11. زنده شدن انساني، ساليان دراز پس از مرگ 74
12. گرفتن سفره و غذاي آسماني از نهان 75
12-1. فرو فرستادن خوردني‌ها از آسمان براي يك قوم 76
12-2. مائده‌ي خدا آسماني به دعاي عيسي(عليه السلام)‌ براي مردم 76
12-3. سفره‌ي آسماني براي حضرت مريم(عليها السلام) 77
13. سخن گفتن كودك 77
13-1. سخن گفتن حضرت عيسي(عليه السلام) در كودكي 78
13-2. شهادت نوزادي در دفاع از يوسف(عليه السلام) 78
14. تولد فرزند از بانويي، بي‌واسطه‌ي مرد 78
15. تبديل چيزي به چيز ديگر 79
16. در خواست عذاب از وليّ خدا و فروفرستادن آن 80
17. خواب‌هاي راستين 80
17-1. خواب يوسف(عليه السلام)در كودكي 80
17-2. تعبير خواب يوسف(عليه السلام) براي هم‌زنداني‌هايش در زندان 81
17-3. بازخواني خواب پادشاه از سوي يوسف(عليه السلام) درباره‌ي آينده‌ي مصر 81
18. جوشيدن شگفت‌انگيز آب از زمين 82
18-1.حيرت‌آوري در رهايي پيامبري شكيبا، حضرت ايوب(عليه السلام) 82
18-2. فواره كردن آب از تنور 82
18-3. جوشش آب از صخره اي خشك با وارد كردن و زدن عصا بر آن 82
19. انجام كاري زمان‌بر، در اندك زمان 83
20. آگاهي از غيب 83
20-1. پيش‌بيني پيامبران الهي از رخ‌دادهاي آينده 84
20-2. الهام خداوندي به مادر حضرت موسي(عليه السلام) 84
20-3. حضرت خضر(عليه السلام)، كارهاي عجيبش و آگاهي دادن از غيب 85
21. برآورده شدن دعا 86
21-1. استجابت دعاي حضرت لوط(عليه السلام) به‌گونه‌اي شگفت 86
21-2. برآورده شدن دعاي حضرت زكريا(عليه السلام) 86
22. زندگي در شكم ماهي 87
23. نجات اولياي خدا از عذاب هاي همه‌گير 88
24. تسخير موجودات 88
24-1. تسخير جن 88
24-2. تسخير حيوانات به‌ دست سليمان(عليه السلام) 89
24-3. تسخير كوه توسط حضرت داود(عليه السلام) و نيروي شگرفش 90
24-4. تسخير و هم‌نوايي مرغان هوا با داود(عليه السلام) 91
24-5. تسخير باد 91
25. نرم شدن آهن در دستان وليّ خدا 92
26. شگفتي‌هايي از برخي حيوانات 92
26-1. كارهاي شگفت هدهد 92
26-2. بازماندن سگ اصحاب كهف پس از صدها سال 93
26-3. كار شگفت‌انگيز پرندگان در زمين‌گير كردن اصحاب فيل 93
27. اعجاب‌آوري كوه و درخت 93
27-1. شنود صدا از كوه از سوي موساي كليم(عليه السلام) 94
27-2. ديدن آتش از درخت و تكلم با خدا 94
28. شكافت دريا 95
29. درخشش دست 95
30. از ميان رفتن كارايي يك افزار 96
30-1. نبريدن كارد در قرباني كردن اسماعيل(عليه السلام) 96
31. عروج به آسمان‌ها و عوالم غيب 97
31-1. عروج حضرت عيسي عليه السلام به آسمان(عليه السلام) 97
31-2. معراج حضرت رسول(صلي الله عليه و آله)، فوق شگفتي‌اي از پيامبر اسلام 97
روي‌كرد دوم: صنف‌شناسي قرآني دارندگان امور خارق عادت 101
فهرست صنف‌شناسي قرآني دارندگان خوارق: 102
نتيجه و ره‌آورد گفتار: 103
گفتار دوم: بازيابي مفهومي و بررسي‌هايي درباره‌ي مفهوم كرامت و وليّ در قرآن 105
1. واژه‌شناسي كرامت در قرآن 106
2. واژه‌شناسي وليّ و ولايت در قرآن كريم 108
3. درنگي در پيشينه‌ي چالشي به نام كرامت‌خواهي و چگونگي برخورد قرآن‌كريم با آن 109
4. انديشه‌ي قرآن در امكان و وقوع كرامت 111
5. كرامت و قاعده‌ي عليت، در قرآن 112
5-1. فاعل كرامت از ديد قرآن كريم 115
6. توحيد افعالي و تصرف ولي در پرتو ولايت تكويني او در قرآن 120
6-1. بررسي آيات قرآن درباره صفت فعلي ولايت 121
6-1-1. آياتي كه ولايت را براي خدا ثابت مي‌کند 121
6-1-2. آياتي كه ولايت را از غير خدا سلب مي‌کند 121
6-1-3. آياتي كه ولايت را مختص خدا مي‌دانند 122
6-1-4. آياتي كه حاكميت و حكم را مختص خدا مي‌داند 122
7. جستاري در ولايت غير خدا 123
7-1. گونه‌هاي ولايت ديني در قرآن 123
7-2. ولايت رسول خدا و اوصياي ايشان 124
7-3. ولايت طاغوت و شيطان بر كافران 124
8. ولايت پاداشي 125
9. توحيدْمحوري قرآن و نگاه‌داشت فاصله ميان مقام الوهيت(خالق) و جايگاه ولايت(مخلوق) 126
نتيجه و ره‌آورد گفتار: 129
گفتار سوم: بررسي زمينه‌هاي تحقق ولايت تكويني و تصرفات اوليا، در قرآن 131
1.عبوديت 133
1-1. واژه و معناشناسي “عَبْد” 133
1-2. عبوديت در قرآن 133
1-3. فراگير بودن معناي عبوديت در قرآن 135
1-4. ظهور آثار قرب به حق(نوافل و فرائض) از نگاه قرآن 136
2. معرفت شهودي 138
2-1. بخشي از دانش كتاب “علم من الكتاب” 139
2-2. همه‌ي دانش كتاب “علم الكتاب” 143
2-3. تعليم اسماي الهي به دست خدا 147
2-3-1. تحليل فضاي گفت‌وشنود خدا و فرشته‌ها 148
2-3-2. بررسي كيستي آموزگار اسماي الهي و دانش‌اندوز ره‌يافته به ساحت حق 149
2-3-3. چيستي جنس تعليم 149
2-3-4. ايضاح چگونگي تعليم 149
2-3-5. تعيين حجم داده‌ها در آموزش الهي 150
2-3-6. تحليل مورد تعليم 151
2-3-7. توصيف مراد از اسماي حسني 154
2-3-8. بيان پيوند آدمي(وليّ خدا) با اسماي حسناي خداوند 157
2-3-9. حقيقت و كاركرد اسم اعظم 158
3. خلافت الهي 162
3-1. واژه و معناشناسي خلافت 162
3-2. ضرورت وجود خليفه‌ي خدا در عالم 164
3-3. معناي خلافت خدا در عين حضور خداوند 164
3-4. مصداق جانشيني آدمي و مقصود از مستخلف‌عنه 167
3-5. درجات خلافت الهي 168
3-6. گستره‌ي جانشيني آدمي 172
نتيجه و ره‌آورد گفتار: 174
كتاب‌نامه 177

مقدمات

* طرح مسئله
* اهميت و ضرورت پژوهش
* پيشينه‌ي پژوهش
* قلمرو و دامنه‌ي پژوهش
* روش پژوهش حاضر

پيش‌گفتار
با عنايت به اينكه برخي از سخناني را كه در پيش‌گفتار يادرآور مي‌شويم در لابه‌لاي مطالب پيشين رفته است مقدمه، با شمارش نكاتي چند پيش‌كش مي‌شود.
1. در طول دورهي نگارش اين نگاشته بهگونهي مداوم و متناوب از 12 نوشته در روش مطالعه ديني، شيوهي نگارش علمي، ويرايش، تحقيق و پژوهش و اسلوب تدوين پاياننامه بهره برده شده و اميد است كه نگارندهي سطور توانسته باشد به خوبي، آن نكات ريزتر از مو را به‌كار گيرد و نيز آرزومنديم همهي نگاشته‌ها، انباشته‌اي صرف نباشد تا توليد علم به انجامي برسد.
2. در نگارش واژه‌هاي تازي، از رسمالخط پارسي پيروي نمودهايم همانگونه كه دستور راهنمايان ويرايش است.
3. نويسنده، تمام تلاش خود را نموده كه تا آنجا كه شدني است واژه‌هاي بيگانه را به‌كار نگيرد جز اينكه پارسي‌اش سخن را نرساند.
4. در بخش منابع نگاره، تلاش بر اين بوده كه از مذاهب مختلف اسلامي بهرهگيري شود و از تكيه بر نوشتههاي كلامي يا تفسيري با گرايش فرقهاي پرهيز شود و هماره سخن حق يا نزديك به حق را بيان نموده باشد.
5. بهرهگيري از زبان شعر فارسي كهن، به خصوص مثنوي حكيم رومي كاري است كه علاوه بر تغيير ذائقهي علمي نوشته و نيز خواننده به لطافت سخنان افزوده است و بالاتر، اينكه هم‌خونيِ ادبيات فارسي با قرآن و تاريخ انبيا و اوليا را مي‌رساند.
6. پاسخ چالشي كه امروزه مدعيان پشتيباني از قرآن و سنت به نام جدايي قرآن، عرفان و برهان در پي آنند را اين رساله با بهره‌گيري چشم‌گير از آيات قرآن به مرز كفايت رسانده است و اگر اراده بر اين بود كه نام ديگري بر اين نگاره نهيم بيگمان “عرفان و برهان در دامان قرآن” در خور آن بود، باشد كه در جمع هر سه‌ي قرآن، عرفان و برهان در اين نگاشته و نگاشته‌هاي دگر بيشتر بينديشند.
7. محقق بايد كه كشته نقد و انتقاد بي‌رحمانه باشد چنانكه حقير اين خواست را از سروران عرفان‌پژوه و اساتيد گران‌قدرم دارم.
8. راقم اين سطور، نوآوري رساله حاضر را در اصل موضوع يعني پرداختن به “مباني قرآني كرامات اوليا” مي داند و بر اين باور است كه گرچه پژوههي پيش‌رو بهترين نيست و نخواهد بود اما معتقد است نخستين گام را در اين باب گشوده است. باشد كه پله‌اي گشته تا زير پاي قلم‌هاي پژوهش‌گران قرار گيرد و به بناي ساختمان دانش اسلامي خشتي فزون گردد.
9. رسالهي پيش رو در دو بخش سامان يافته كه سخن اصلي نگارنده در بخش دوم به ويژه در گفتار سه، گنجانده شده و در پايان هر فصل يك نتيجه گرفته شده است كه رهآورد و يافته‌هاي بنيادي نگاشته را مي‌توان در آن يافت. بخش نخست، به كليات و ايضاح مفهومي واژههاي كليدي و نيز ديدگاههاي مكاتب مختلف علوم اسلامي به مسئله كرامات اوليا پرداخته است. در بخش دوم كه قسمت اصلي
نوشته يعني جستار قرآني است نخست با موردپژوهي گونههاي اصناف انسان به لحاظ امور خارق
عادت در قرآن كريم، آغاز ميشود و سپس در گفتار ديگري به سخن اصلي نگاشته يعني اموري است
كه مايهي دستيابي انسان به كرامات ميگردد و به عبارت ديگر، مباني قرآني كرامات اوليا، رسيده
است. به اين صورت كه به تحليل اصول برگرفته از امور خارق عادتي كه در گفتار پيشينش آمده، مي‌پردازد.
10. در بخش موردپژوهي گونههاي آدميان و موجودات در انجام يا وقوع امور خارق عادت، مدعيِ استقراي همهگير در قلمرو قرآن نيستيم ولي كوشيدهايم همه يا بيشتر امورخارق عادت در قرآن كريم كه در ذيل يكي از دسته انسانها يا موجودات يادشده در قرآن كريم آمده را از قلم نيندازيم. همچنين در ذيل بيشتر مصاديق قرآني امور خارق عادات به ويژه معجزات و كرامات، از سرودههاي حكيم رومي جلال الدين بلخي به عنوان يك متن سترگ در ادبيات عرفاني اسلام بهره بردهايم.
11. در پيش انداختن گفتار گونهشناسي بر جستار تحليل مباني قرآني كرامات اوليا بر اين انديشه بوديم كه نخست امور خارق عادت ياد شده در كتاب آسماني يعني قرآن كريم را بياوريم آنگاه بيان كنيم كه اينگونه امور چگونه از انسان سرميزند.
به هر روي:
تو گر پرنياني نيابي مجوش

كرم كار فرما و حشوش بپوش1

طرح مسئله
مسئله، اين است كه امور خارق عادتي كه از سوي افراد خاصي انجام مي شود آيا در قرآن به عنوان اساسيترين منبع ديني بدان پرداخته شده است؟ و اگر بررسيده، سخنش چيست؟ از نگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ، 0.1، (B) Next Entries منبع مقاله درمورد حوزه و دانشگاه