پرسش نامه، برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

ه بدون ياري و پشتيباني اش ادامه اين راه ممکن نبود.
و
سرمايه هاي زندگي ام : هستي وهمتا
وبا تشکر ازبرادران ارجمند آقايان مهندس بختياري ،مهندس تفضلي،مهندس دولتشاهي ، مهندس نوروزي ،مهندس خزاعي ،مهندس حلاج ، مهندس طاهري،مهندس غفاري شيروان،مهندس همتي، مهندس مويد، دکتر عسکري ،دکتر نصر آزاداني ،دکترقدوسي ،دکتربديعي ،دکتر ابراهيمي نژاد وکليه عزيزاني که در تهيه اين مجموعه همکاري نموده اند.

چکيده
همه ساله حجم عظيمي از سرمايه ملي کشور در قالب احداث پروژههاي عمراني وصنايع وابسته مصرف مي گردد،ضرورت بهره برداري مناسب از سرمايه ها ورعايت اصول فني واستانداردهاي طراحي وتوليد ،مصالح ساختماني مرغوب واستفاده از نيروي متخصص آموزش ديده در همه سطوح وهمچنين صرفه جوئي در مصرف انرژي در درجه اول اهميت قراردارد. گستردگي ابعاد وماهيت فعاليت هاي مربوط به برنامه ريزي ،طراحي وتدوين واجراي طرحهاي عمراني وآثار ناشي از چگونگي انجام آنها وهمچنين مصرف حجم قابل توجهي از منابع مالي وغير مالي کشور براي آن ايجاد مي نمايد که فعاليتهاي ياد شده در قالب نظمي سنجيده وهماهنگ تنظيم واجرا گرديده وبر مبناي اصول فني مورد بهره برداري قرار گيرد. در همين راستا سازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق موظف به تهيه نظام فني واجرائي کشور شدکه ضوابط و معيارهاي فني را به گونه اي تهيه کند که بعد از مدتي به صورت يک زبان مشترک فني و اجرايي بين دستگاههاي اجرايي و مؤسسات مشاور و پيمانکاران و سازندگان و ساير عوامل اجرايي آنهادر آيدکه در همين رابطه درسال1385 نظام فني واجرائي کشور به تصويب رسيدهوجهت اجرا ابلاغ گرديد.دراين تحقيق سعي شده تا با توزيع پرسش نامه ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده در اصول والزامات اين نظام با استفاده از نظر خبرگانسنجيده شده وبا استفاده از نرم افزارهاي آماري تجزيه وتحليل شده وسپس در پرسش نامه اي نقاط قوت وضعف زير سامانه هاي نظام نيز مشخص شده ومورد تجزيه وتحليل قرارگيرد.نتايج اين تحقيق مشخص مي نمايد که نظام فني واجرايي در حوزه تهيه استادوضوابط فني با استفاده از مشارکت ذينغعان عملکرد مطلوبي داشته ولکن در حوزه هاي پديدآوري ومديريت بدليل عمل نشدن به آئين نامه ها وضوابط فني ضعيف عمل کرده وهمين موضوعات باعث بوجود آمدن وضعيت موجود در حوزه هاي مختلف اين نظام گرديده که سبب از بين رفتن منابع در کشور شده است.

واژه‌هاي كليدي:

نظام فني واجرايي،مديريت پروژه،پديدآوري طرح هاي سرمايه گذاري،اسناد،معيارها وضوابط فني.
فهرست مطالب
فصل 1: کليات
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..2
1-2-فرايند تهيه تحقيق……………………………………………………………………………………………….4
1-3- ضرورت واهميت تحقيق…………………………………………………………………………………….5
1-4-اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………5
1-5-سئوالات وفرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………..6
1-6-روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………….6
1-7-جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………7
1-8-تعريف واژگان کليدي……………………………………………………………………………………….7
1-9-مراحل اجراي کار تحقيق…………………………………………………………………………………..10
فصل 2 :مروري برادبيات
2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………13
2-2-مروري بر تاريخچه…………………………………………………………………………………………..16
2-2-1-نظام فني واجرايي سال1367……………………………………………………………………………16
2-2-2-نظام فني واجرايي سال1375……………………………………………………………………………16
2-2-3-نظام فني واجرايي سال1385……………………………………………………………………………17
2-3-اهميت ولزوم وجود نظام فني واجرايي………………………………………………………………….21
2-4-جمع بندي ومقايسه سه نظام فني واجرايي……………………………………………………………..21 2-5-جايگاه قانوني نظام فني واجرايي………………………………………………………………………….24
2-5-1-ماده 22و23 قانون برنامه وبودجه……………………………………………………………………..24
2-5-2-آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني………………………………………………25
2-5-3-نظام فني واجرايي در قانون اساسي…………………………………………………………………..28
2-5-4-قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………33
2-5-4-1-ماده31 قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………..33
2-5-4-2-ماده160 قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………34
2-5-5-قانون برنامه پنجم توسعه………………………………………………………………………………..34
2-6-نقش نظام فني واجرايي کشور در تهيه واجراي برنامه عمراني کشور………………………..35
2-7-نظام فني واجرايي در ساير کشورها………………………………………………………………..36
2-7-1-مدل متمرکز………………………………………………………………………………………….37
2-7-2-مدل نيمه متمرکز……………………………………………………………………………………37
2-7-3-مدل غير متمرکز…………………………………………………………………………………….37
2-7-3-1-قانون……………………………………………………………………………………………………38
2-7-3-2-مقررات………………………………………………………………………………………………..38
2-7-3-3-آيين نامه………………………………………………………………………………………………39
2-7-3-4-استاندارد………………………………………………………………………………………….39
2-7-3-5-تفسير…………………………………………………………………………………………………..39
2-7-3-6-راهنما………………………………………………………………………………………………….39
2-7-3-7-مشخصات فني………………………………………………………………………………………40
2-7-3-8-معيار……………………………………………………………………………………………………40
2-7-3-9-قواعد………………………………………………………………………………………………40
2-7-3-10-نظام اداري……………………………………………………………………………………..40
2-8-نظام فني واجرايي درکشور انگلستان…………………………………………………………………42
2-8-1-ساختار نظام فني واداري…………………………………………………………………………….42
2-8-2- سهم کارهاي طراحي واجراي توام……………………………………………………………..43
2-8-3-فناوري اطلاعات……………………………………………………………………………………..44
2-9-لزوم تحول اساسي در نظام فني واجرايي…………………………………………………………..44
2-10-ذينفعان……………………………………………………………………………………………………45
2-10-1-معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي………………………………………………………45
2-10-2-دستگاه هاي اجرايي………………………………………………………………………………46
2 -10-3-جامعه مهندسي………………………………………………………………………………..46
2-10-4-پيمانکاران……………………………………………………………………………………….47
2-10-5-مشاورين…………………………………………………………………………………………….47
2-10-6-تامين کنندگان…………………………………………………………………………………47
2-10-7-سازندگان……………………………………………………………………………………….47
2-10-8-سازمان هاي حرفه اي وتخصصي………………………………………………………..47
فصل 3:روش تحقيق
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………49
3-2-روش تحقيق………………………………………………………………………………………..49
3-3-جامعه آماري……………………………………………………………………………………….49
3-4-روش نمونه گيري………………………………………………………………………………..50
3-5-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………51
3-6-روش ها وابزار جمع آوري اطلاعات……………………………………………………….51
3-7-طراحي پرسش نامه………………………………………………………………………………51
3-8-روايي……………………………………………………………………………………………………52
3-9-پايايي……………………………………………………………………………………………….52
3-10-روش تجزيه وتحليل اطلاعات…………………………………………………………….53

فصل4:يافته هاي تحقيق و تفسير آنها
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………….55
4-2-تجزيه و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع تغییر رفتار، فعالیت جسمانی، انحراف معیار Next Entries -وضعيت، فني، زير