پایان نامه ارشد رایگان درباره جامعه محلی، پرسش نامه، همبستگی پیرسون، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

91
3-5-1 موقعیت جغرافیایی روستای افراچال 92
3-6 اطلاعات روستای افراچال 95
3-6-1 وجه تسمیه نام روستا 95
3-6-2 مردم روستا 95
3-6-3 محصولات كشاورزی 96
3-6-4 سد شهید رجایی 96
3-7 معیشت محلی روستای افراچال ساری 96
3-7-1 معیشت جامعه محلی 96
3-7-2 مشکلات مطرح شده توسط مردم روستا 97
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل
4-1 مقدمه 99
4-2 روش نمونهگیری 99
4-2-1 روایی و پایایی پرسش نامهها 100
4-2-1-1 روایی 101
4-2-1-2 پایایی 101
4-3 نتایج توصیفی پرسش نامه‌ها 104
4-3-1 پرسشنامه جامعه محلی 104
4-3-1-1 اطلاعات عمومی پرسشنامه جامعه محلی 104
4-3-1-2 اطلاعات تخصصی پرسشنامه جامعه محلی 108
4-3-2 پرسش نامه گردشگران 112
4-3-2-1 اطلاعات عمومی پرسشنامه گردشگران : 112
4-3-2-2 اطلاعات تخصصی پرسشنامه گردشگران : 115
4-3-3 اطلاعات پرسش نامه مسئولین و دست اندرکاران محلی 124
4-3-3-1 اطلاعات عمومی پرسش نامه مسئولین محلی: 124
4-3-3-2 اطلاعات تخصصی و تکمیلی مسئولین محلی 127
فصل پنجم – آزمون فرضیات و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه 142
5-2 فرضیه اول 142
5-3 فرضیه دوم 149
5-4 فرضیه سوم 155
5-5 نتیجهگیری 162
5-6 ارائه پیشنهادات 163
منابع و مأخذ 164
منابع فارسی 164
منابع لاتین 167
سایتهای اینترنتی 170
چکیده انگلیسی 173

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2- 1: هدفها و آثار نظریات و دیدگاههای مربوط به توسعه گردشگری روستایی 32
جدول 2- 2-: شاخص‌های احداث اکوکمپ (حسنی اصفهانی،97،1387) 64
جدول 2- 3: شاخص‌های فعالیتی در اکوکمپ 65
جدول 3- 1: ابزار گرد آوری اطلاعات به طور خلاصه، مأخذ:یافته‌های پژوهش،1393 75
جدول 3- 2: مقیاس ترتیبی یا طبقاتی لیکرت گردآوری و ترسیم : نگارنده 77
جدول 3- 3: متغیرهای مستقل و وابسته، مأخذ: یافته‌های پژوهش، 1393 78
جدول 3- 4: نتایج آزمون آلفای کرونباخ، مأخذ : یافته‌های پژوهش، 1393 79
جدول 3- 5: میانگین دمای دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای 2000 تا 2010 میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی 84
جدول 3- 6: میانگین بارش دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای 2000 تا 2010 میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی 84
جدول 4- 1: نتایج فرمول کوکران و تعداد نمونه‌های انتخاب شده برای توزیع پرسشنامه‌ها، ماخذ : محاسبات محقق 100
جدول 4- 2:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق 103
جدول 4- 3:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 103
جدول 4- 4:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق 104
جدول 4- 5: توزیع جنسی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق 104
جدول 4- 6: توزیع سنی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق 105
جدول 4- 7: وضعیت تاهل جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق 106
جدول 4- 8: وضعیت میزان تحصیلات جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق 106
جدول 4- 9: وضعیت فعالیت عمده جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق 107
جدول 4- 10: توزیع وضعیت شغلی جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق 108
جدول 4- 11- توزیع جغرافیایی شهرستان محل سکونت جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق 108
جدول 4- 12: توزیع جنسی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 112
جدول 4- 13:توزیع سنی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 112
جدول 4- 14:وضعیت تاهل گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 113
جدول 4- 15: وضعیت میزان تحصیلات گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 114
جدول 4- 16: وضعیت فعالیت عمده گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 114
جدول 4- 17: توزیع وضعیت شغلی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق وضعیت شغلی 115
جدول 4- 18: ماتریس اولیه اولویت گذاری هزینه‌های سفر، ماخذ : محاسبات محقق 122
جدول 4- 19:ماتریس نرمالایز هزینه‌های گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 123
جدول 4- 20: توزیع جنسی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق 124
جدول 4- 21: توزیع سنی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق توزیع تاهل 125
جدول 4- 22: توزیع تاهل مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق 126
جدول 4- 23: توزیع میزان تحصیلات مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق 126
جدول 4- 24: توزیع فعالیت اصلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق 126
جدول 4- 25:توزیع شغلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق 127
جدول 4- 26: ماتریس اولیه قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق 129
جدول 4- 27: ماتریس نرمالایز قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق 130
جدول 4- 28: ماتریس اولیه پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق 130
جدول 4- 29: ماتریس نرمالایز پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق 130
جدول 4- 30: ماتریس اولیه تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق 139
جدول 4- 31: ماتریس نرمالایز تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ: محاسبات محقق 139
جدول 4- 32: تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق 140
جدول 5- 1 جدول احتمال – احتمال ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق 144
جدول 5- 2: جدول احتمال چارک – چارک ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق 145
جدول 5- 3: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق 146
جدول 5- 4: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق 147
جدول 5- 5: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق 147
جدول 5- 6: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق 147
جدول 5- 7: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق 149
جدول 5- 8: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق 150
جدول 5- 9: جدول احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق 151
جدول 5- 10: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق 152
جدول 5- 11: جدول چارک – چارک فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق 152
جدول 5- 12:نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق 154
جدول 5- 13: نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق 154
جدول 5- 14:جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق 155
جدول 5- 15: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق 156
جدول 5- 16: جدول احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق 157
جدول 5- 17 : جدول چارک – چارک فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق 159
جدول 5- 18: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق 160
جدول 5- 19: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق 160

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1- 1- مدل تعامل بین گردشگری روستایی و سرمایه حومه 6
نمودار 1- 2: مدل مفهومی تحقیق 15
نمودار 2- 1: مدل تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری 25
نمودار 2- 2: گونه شناسی گردشگری روستایی (نگارنده) 30
نمودار 2- 3: مدل اکوتوریسم پایدار فنل، (فنل، 2003:23) 48
نمودار 2- 4: مدل اکوتوریسم پایدار 49
نمودار 3- 1: نمودار سطوح اندازه‌گیری مقیاس‌ها، گردآوری و ترسیم : نگارنده 76
نمودار 4- 1: توزیع فصلی مسافرت گردشگران به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق 111
نمودار 4- 2: میزان درآمد پیشبینی شده برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق 111
نمودار 4- 3: رادار میزان ارزیابی جامعه محلی در مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق 111
نمودار 4- 4: توزیع فراوانی تعداد روزهای مسافرت گردشگران در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق 115
نمودار 4- 5-: درآمد متوسط ماهیانه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 116
نمودار 4- 6: مقایسه سطح تعداد مسافرت در سال و نوع وسیله نقلیه شخصی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 116
نمودار 4- 7-:نوع وسیله نقیله مسافرت گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 117
نمودار 4- 8: تعداد بازدید از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق 117
نمودار 4- 9- : نحوه آشنایی با منطقه، ماخذ : محاسبات محقق 118
نمودار 4- 10: رادار تیپولوژی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 118
نمودار 4- 11: نمودار سطح مقایسه تیپولوژی مسافرت گردشگران و تعداد بازدید آنها از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق 119
نمودار 4- 12: مدت اقامت در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق 119
نمودار 4- 13- میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق 120
نمودار 4- 14: مقصد اولیه یا نهایی است ؟، ماخذ : محاسبات محقق 120
نمودار 4- 15: سطح مقایسه میزان اقامت و نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق 121
نمودار 4- 16: رادار مقایسه نوع اقامت گاه و میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق 121
نمودار 4- 17: نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق 122
نمودار 4- 18: رادار تمایل به بازدید مجدد گردشگران از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق 123
نمودار 4- 19: تاثیر احداث اکوکمپ بر پایداری معیشت جامعه محلی ماخذ : محاسبات محقق 131
نمودار 4- 20: تاثیر مشورت با جامعه محلی در موفقیت طرح احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق 131
نمودار 4- 21: رادار تاثیر یک بازدید برنامه ریزی شده و مبتنی بر اصول بوم گردی بر شادابی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق 132
نمودار 4- 22: سطح میزان آگاهی از جغرافیای منطقه ماخذ : محاسبات محقق 132
نمودار 4- 23: سطح آگاهی از مزایای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق 133
نمودار 4- 24: رادار آگاهی از اصول احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق 133
نمودار 4- 25: رضایت بخشی از میزان تبلیغات برای جذب اکوتوریست به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق 134
نمودار 4- 26- سطح قابلیت‌های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق 134
نمودار 4- 27: قابلیت‌های روستای افراچال برای انتخاب به عنوان روستای هدف گردشگری ماخذ : محاسبات محقق 135
نمودار 4- 28: ارزیابی میزان مشارکت جامعه محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق 135
نمودار 4- 29: ارزیابی میزان مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق 136
نمودار 4- 30: رادار میزان مشارکت گردشگران برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق 136
نمودار 4- 31: رادار میزان مشارکت مسئولین بالاتر برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق 137
نمودار 4- 32- میزان موفقیت در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات
محقق 137
نمودار 4- 33: بیشترین فصل مسافرت گردشگران به روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق 138
نمودار 4- 34:سطح تخمین قیمت هر شب اقامت در اکوکمپ روستای افراچال در صورت احداث ماخذ : محاسبات محقق 138
نمودار 5- 1: رادار مقایسه نتایج جامعه محلی و مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 142
نمودار 5- 2: هیستوگرام جامعه محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 143
نمودار 5- 3: هیستوگرام مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 143
نمودار 5- 4:هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق 144
نمودار 5- 5: هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق 151
نمودار 5- 6: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق 153
نمودار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رشته تحصیلی، شرکت های هواپیمایی، مهارت های ارتباطی، نقش برجسته Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره جامعه محلی، توسعه پاید، توسعه پایدار، محیط زیست