مقاله رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………….54
2-2-4 پیشرفت تحصیلی :……………………………………………………………………………………………………………….55
2-2-4-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………………………………………55
2-2-4-2 عوامل موثر در عملکرد تحصيلي :…………………………………………………………………………….57
2-2-4-2-1 عوامل فردی :…………………………………………………………………………………………………57
2-2-4-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :…………………………………………………………………………..57
2-2-4-2-3 عوامل آموزشگاهی :………………………………………………………………………………………..57
2-2-4-2-4 جنس :…………………………………………………………………………………………………………..57
2-2-4-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :………………………………………………………………………. 58
2-2-4-4 عوامل مؤثر بر پيشرفت و افت تحصيلي :…………………………………………………………………..60
2-2-4-5 اهمیت پيشرفت تحصيلي :……………………………………………………………………………………….60
2-2-4-6 پیشرفت تحصیلی و مفهوم خود :………………………………………………………………………………61
2-2-4-7 نقش والدین در موفقیت‌های تحصیلی و رفتاری فرزندان :……………………………………………65
2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :…………………………………………………………………………………………………………….66
2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :…………………………………………………………………………….66
2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :……………………………………………………………………………………….68
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-2 نوع پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………………70
3-3 جامعه آماري :……………………………………………………………………………………………………………………………70
3-4 نمونه و روش نمونه گيري :………………………………………………………………………………………………………..70
3-4-1 تعیین حجم نمونه :……………………………………………………………………………………………………………70
3-4-2 روش نمونه گیری :……………………………………………………………………………………………………………71
3-5 ابزارهای پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………..71
3-5-1 معرفی پرسشنامه خودکارآمدی :………………………………………………………………………………………….71
3-5-1-1 روایی پرسشنامه خودکارآمدی :……………………………………………………………………………….72
3-5-1-2 پایایی پرسشنامه خودکارآمدی :………………………………………………………………………………72
3-5-1-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودکارآمدی :…………………………………………………………….73
3-6 پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………………………………………….73
3-6-1 معرفی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………………………….73
3-6-2 روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :…………………………………………………………………………74
3-6-3 پایایی شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………………………………………..75
3-6-4 شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………..76
3-7 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………………………76
3-7-1 معرفی کلی آزمون :……………………………………………………………………………………………………………76
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :………………………………………………………………………………………………….77
فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………..79
4-2 یافته های توصیفی پژوهش :……………………………………………………………………………………………………….79
4-2-1 وضعیت اقتصادی خانواده ها :…………………………………………………………………………………………….79
4-2-2 نوع مدرسه :……………………………………………………………………………………………………………………..80
4-2-3 تحصیلات پدر دانش آموزان :…………………………………………………………………………………………….82
4-2-4 شغل پدر :………………………………………………………………………………………………………………………..83
4-3 یافته های استنباطی پژوهش :………………………………………………………………………………………………………85
4-3-1 فرضیه اول :…………………………………………………………………………………………………………………….85
4-3-2 فرضیه دوم :…………………………………………………………………………………………………………………….85
4-3-3 فرضیه سوم :……………………………………………………………………………………………………………………86
4-3-4 فرضیه چهارم :…………………………………………………………………………………………………………………86
4-3-5 فرضیه پنجم :…………………………………………………………………………………………………………………..87
فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
5-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………..91
5-2 یافته های اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………….91
5-3 محدوديت هاي تحقیق :……………………………………………………………………………………………………………..96
5-4 پیشنهادهای کاربردی :………………………………………………………………………………………………………………..96
5-5 پیشنهادهای اجرایی :…………………………………………………………………………………………………………………..97
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..99
منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………103
پیوست
پیوست الف …………………………………………………………………………………………………………………113
پیوست ب :………………………………………………………………………………………………………………….115
پیوست ج :…………………………………………………………………………………………………………………..122
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….124

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 مؤلفه های شادکامی(دینر،سو، لوکاس و اسمیت،1999) :………………………………………………………42
جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت اقتصادی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………79
جدول4-2. جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر:……………………………………………..80
جدول 4-3. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش :..82
جدول 4-4. جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش :…………………..83
جدول4-5. ضرایب همبستگی ساده بین خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :………………………….85
جدول 4-6. ضرایب همبستگی ساده بین شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :………………………………85
جدول 4-7. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و پیشرفت تحصیلی :………………86
جدول 4-8.. ضرایب همبستگی ساده بین خود کارآمدی ، درگیری والدین در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره بافت فرسوده، توسعه شهر، تلگراف خانه Next Entries پایان نامه ارشد درباره توسعه شهر، برنامه اول توسعه