پایان نامه ارشد درباره شهر سبزوار، سلسله مراتب، استان خراسان

دانلود پایان نامه ارشد

4-3-5-1-5- موقعيت خورشيد 105
4-3-5-2- نمودارهاي اقليمي 106
4-4- وضعيت اقليمي سبزوار و آسايش انسان (روش اولگي) 108
4-5- تأثير اقليم در ساخت و بافت شهر 109
جمع بندي و نتيجه گيري 110
مقدمه 112
عنوان صفحه

4-6- ميزان جمعيت و پراكندگي آن در شهرستان سبزوار 113
4-6-1- پيش بيني جمعيت شهر سبزوار براي سال‌هاي 1390 و 1395 با استفاده از مدل رشد نهايي 114
4-6-2- جمعيت، تراكم و نحوه توزيع آن در شهر سبزوار 115
4-6-3- ساختار سني و جنسي جمعيت سبزوار 119
4-6-4- ويژگي مهاجرت در شهر سبزوار 123
4-6-5- وضعيت سواد و آموزش در شهر سبزوار 125
4-7- مشخصات جمعيتي بافت قديم 127
4-7-1- سهم جمعيتي بافت قديم از جمعيت كل شهر 127
4-7-2- چگونگي پراكنش جمعيت در بافت قديم سبزوار 127
4-7-3- ساختار سني و جنسي جمعيت بافت قديم سبزوار 128
4-7-4- وضعيت مهاجرت در بافت قديم 131
4-7-5- تحولات جمعيتي بافت قديم 132
4-7-6- توزيع و تراكم جمعيت در بافت قديم 133
4-7-7- تراكم خالص و ناخالص شهري در بافت قديم 135
4-7-8- وضعيت سواد و آموزش در بافت قديم 138
4-7-8-1- بررسي درصد باسوادي در محلات بافت قديم 139
4-8- سابقه سكونت 140
جمع بندي 140
4-9- ساختار اقتصادي و كاركردهاي شهر سبزوار 142
4-9-1- تعيين پايه اقتصادي شهر سبزوار 142
4-10- ويژگي‌هاي اقتصادي جمعيت بافت قديم 145
عنوان صفحه

4-10-1- وضعيت اشتغال در سطح محله‌هاي بافت 145
4-10-2- جمعيت فعال و غير فعال بافت قديم 147
فصل پنجم : خلاصه‌اي بر جغرافياي شهري و شهرشناسي سبزوار 149
مقدمه 150
5-1- تاريخ مختصر سبزوار 151
5-2- وجه تسميه 153
5-3- موقع سبزوار در سلسله مراتب شهري خراسان و كشور 154
5-4- روند رشد فيزيكي شهر سبزوار 155
5-4-1- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي در دورة اول (1345 – 1300) 156
5-4-2- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي شهر در دورة دوم (1365 – 1345) 158
5-4-3- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي شهر در دورة سوم (1375 – 1365) 159
5-5- اثرات توسعه فيزيكي بر بافت قديم شهر سبزوار 162
5-6- نقش عمومي شهر سبزوار 164
جمع بندي و نتيجه گيري 166

فصل ششم : مشخصات، ويژگي‌ها، محدوديت‌ها و امكانات فيزيكي كالبدي بافت قديم سبزوار 168
مقدمه 169
6-1- مشخصات جغرافيايي بافت قديم سبزوار 170
6-2- بررسي بافت قديم، ويژگيها و مشخصات آن 175
6-2-1- تراكم و دانه بندي بافت قديم 181
6-2-2- جمع بندي ويژگي‌هاي بافت قديمي شهر سبزوار 182
6-3- آثار و بناهاي باارزش تاريخي در بافت قديم سبزوار 186
عنوان صفحه

6-4- كاربري‌هاي موجود در بافت قديم سبزوار 193
6-5- شبكه‌هاي ارتباطي 201
6-5-1- راه‌هاي درون منطقه‌اي 201
6-5-2- راه‌هاي درون شهري 201
6-5-3- بررسي وضعيت خيابانهاي محصور كنندة بافت قديم به لحاظ ساختار ارتباطي و شرياني آن 204
6-5-4- طبقه بندي معابر بافت قديم از نظر سلسله مراتبي بر حسب نقش و عملكرد 205
6-5-5- گذرهاي قديمي بافت قديم سبزوار 206
6-6- مسائل و مشكلات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم سبزوار 210
6-6-1-مشكلات مربوط به شبكة معابر بافت 210
6-6-2-كمبود عناصر خدماتي، تأسيساتي و تسهيلات شهري و زير بنايي 212
6-6-3- فرسودگي و فشرده بودن بناهاي موجود در بافت قديمي 215
6-6-3-1- خصوصيات كالبدي مساكن بافت قديم سبزوار 217
6-6-3-1-1- كيفيت ابنيه 217
6-6-3-1-2- عمر ساختمان 218
6-6-3-1-3- نوع مصالح ساختماني 218
6-6-3-1-4- تعداد طبقات 218
6-6-3-1-5- نحوة تصرف مسكن 219
6-6-3-1-6- مساحت زير بنا و تعداد اتاقهاي واحدهاي مسكوني موجود در بافت قديم 220
6-6-4- تعارض بخشهاي بافت قديم با ساختار كلي شهر 220
6-6-5- تراكم و تمركز فعاليت‌ها 220
6-6-6- كاهش ارزشهاي محله‌اي و سكونتي 221
عنوان صفحه

6-6-7- انحطاط كيفيت فرهنگي و بصري 221
6-7- امكانات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم سبزوار 222
6-7-1- فرسودگي و وجود سطوح مخروبه در بافت 222
6-7-2- امكانات شبكة حمل و نقل 222
6-7-3- امكانات، تاسيسات و تجهيزات زيرساختي 223
6-8- اهداف بهسازي بافت قديم ناشي از مسائل، مشكلات و پتانسيل‌هاي موجود 223

فصل هفتم : آزمون فرضيات و نتايج 229
7-1- بررسي فرضيه‌ها 230
7-1-1- فرضيه اول 230
7-1-2- فرضيه دوم 235
7-1-3- فرضيه سوم 241
7-1-4- فرضيه چهارم 248
1-3-5-بافت قديم، عامل تبادل فرهنگ 252
2-3-5-طراحي شهري : تجلي و تبلور فرهنگي 253

فصل هشتم : ارائه راهكارها و پيشنهادات 258
ارائه راهكارها و پيشنهادات 259
منابع و مأخذ 264
منابع انگليسي : 272
منابع الكترونيكي : 273

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (4-1 ) بخش ها، مراكز و دهستانهاي شهرستان سبزوار 91
جدول (4-2) : جمعيت و مشخصات آن در شهرستان سبزوار (85-1345) 113
جدول ( 4-3 ) تحولات تراكم نسبي جمعيت شهرستان سبزوار طي دهة 1385-1375 114
جدول ( 4-4 ) مشخصات نواحي شهري سبزوار بر حسب تقسيمات شش گانه سال 1373 116
جدول ( 4-5) درصد گروههاي سني عمده نسبت به كل جمعيت شهر سبزوار در سالهاي
35 تا 85 119
جدول ( 4-6 ) توزيع و تركيب سني و جنسي جمعيت سبزوار به تفكيك مرد و زن در سال 1385 121
جدول (4-7) نسبت جنسي جمعيت شهر سبزوار طي سالهاي35 تا 85 122
جدول (4-8 ) حجم و جمعيت غيربومي در شهر سبزوار 123
جدول ( 4-9) جمعيت 6 ساله و بيشتر بر حسب جنس، سن، وضع سكونت به تفكيك استان و شهرستان در سال 1385 126
جدول ( 4-10 ) درصد گروههاي سني عمده در بافت قديم شهر سبزوار در سالهاي 65 و 75 129
جدول (4-11 ) مقايسه نسبت جنسي در بافت قديم در مقايسه با كل شهر در سالهاي
65 و 75 130
جدول ( 4-12 ) منشأ استاني مهاجران وارد شده به بافت قديم سبزوار در سال 1382 131
جدول ( 4-13 ) توزيع فضايي جمعيت در بافت قديم در سالهاي 65 و 75 و 85 134
جدول (4-14) مقايسه درصد باسوادي شهر سبزوار و بافت قديم سال 65 و 75 و 85. 138
عنوان صفحه

جدول (4-15) درصد باسوادي در قطعات (محلات) بافت قديم سبزوار در سالهاي 65 و 75. 139
جدول (4-16 ) تعداد و درصد شاغلين در زيربخش‌هاي خدمات و بازرگاني سبزوار در
سال 1375 144
جدول (4-17) تعداد و درصد شاغلين در بخش‌هاي صنعت و معدن و ساختمان سبزوار
در سال 1375 145
جدول (4-18) مقايسه وضعيت اشتغال در بافت قديم سبزوار به تفكيك قطعات در
سالهاي 65 و 75 146
جدول (4-19) مقايسه جمعيت فعال و نسبت فعاليت در بافت قديم و شهر سبزوار در
سالهاي 65 و 75 148
جدول (6-1) توزيع كاربري‌ها در بافت قديم سبزوار 198
جدول(6-2) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة الف در خصوص مشكلات ناشي از ضعف دسترسي‌ها در بافت قديم سبزوار 211
جدول (6-3) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ج در خصوص مشكلات زيست محيطي بافت قديم سبزوار 214
جدول ( 6-4 ) طبقه بندي بناهاي مسكوني موجود در بافت قديم سبزوار بر اساس كيفيت 217
جدول ( 6-5) تعداد طبقات واحدهاي مسكوني بافت قديم سبزوار 219
جدول(6-6) محدوديت‌ها و امكانات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم سبزوار 227
جدول (7-1) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة الف در خصوص پيشنهادات ساكنين بافت قديم جهت بهبود وضعيت دسترسي به خارج از بافت 232

عنوان صفحه

جدول(7-2) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ب در خصوص مشكلات و محدوديت‌هاي مربوط به عناصر خدماتي در داخل بافت قديم 237
جدول (7-3) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ب در خصوص پيشنهادات ساكنين بافت قديم جهت بهره‌مندي بهتر از عناصر خدماتي موجود 239
جدول (7-4) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ج در خصوص مشكلات ناشي از كيفيت و نوع معماري واحدهاي مسكوني موجود در بافت قديم 242
جدول (7-5) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ج در خصوص مهمترين دلايل نوسازي سكونت‌گاههاي قديمي موجود در بافت قديم از ديدگاه ساكنين بافت 244
جدول(7-6) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامة ج در خصوص مشكلات ناشي از فشردگي مساكن موجود در بافت قديم 246
جدول(7-7) نتايج حاصل از نمونه‌گيري‌هاي پرسشنامه ج در خصوص پيشنهادات ساكنين بافت جهت حفظ و احياي بافت قديم سبزوار 257

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (4-1) منحني آمبروترميك شهرستان سبزوار (2003-1954) 107
نمودار (4-2) بيوكليماتيك اولگي شهر سبزوار- دوره زماني (2003-1954) 109
نمودار (4-3) هرم سني جمعيت شهر سبزوار -1385 120
نمودار (6-1) توزيع كاربري‌ها در بافت قديم سبزوار 199
نمودار (6-2) : مشكلات ناشي از ضعف دسترسي‌ها در بافت قديم سبزوار 211
نمودار (6-3) : مشكلات زيست محيطي بافت قديم سبزوار 215
نمودار (7-1) وضعيت دستيابي به شبكه معابر بافت قديم در مقايسه با بافت جديد 230
نمودار (7-2) وضعيت دسترسي به شبكه ارتباطي بافت قديم در مقايسه با بافت جديد 231
نمودار (7-3) پيشنهادات ساكنين بافت قديم جهت بهبود وضعيت دسترسي به خارج از بافت 232
نمودار (7-4) ميزان علاقمندي ساكنين بافت جهت سكونت در بافت قديم با توجه به سئوالات پرسشنامه (الف) 234
نمودار (7-5) مشكلات و محدوديت‌هاي مربوط به عناصر خدماتي در داخل بافت قديم 237
نمودار (7-6) پيشنهادات ساكنين بافت قديم جهت بهره مندي بهتر از عناصر خدماتي موجود 239
نمودار (7-7) ميزان علاقمندي ساكنين بافت جهت سكونت در بافت قديم با توجه به سئوالات پرسشنامه (ب) 240
نمودار (7-8) مشكلات ناشي از كيفيت و نوع معماري واحدهاي مسكوني موجود در
بافت قديم 242
نمودار (7-9) مهمترين دلايل نوسازي سكونت گاه قديمي موجود در بافت قديم از ديدگاه
ساكنين بافت 244
عنوان صفحه

نمودار (7-10) : مشكلات ناشي از فشردگي مساكن موجود در بافت قديم 246
نمودار (7-11) ميزان علاقمندي ساكنين بافت جهت سكونت در بافت قديم با توجه به سئوالات پرسشنامه (ج) 247
نمودار (7-12) پيشنهادات ساكنين بافت جهت حفظ و احياي بافت قديم سبزوار 257

فهرست نقشه‌ها

عنوان صفحه

نقشة (4-1) تقسيمات سياسي استان خراسان رضوي به تفكيك شهرستان، بخش و دهستان 92
نقشة (4-2) بخش‌ها، مراكز و دهستانهاي شهرستان سبزوار 93
نقشة (4-3) سازمان فضايي شهرستان سبزوار 94
نقشة (4-4) منطقه‌بندي كالبدي شهر سبزوار 118
نقشة (4-5) تراكم خالص مسكوني در بافت قديم سبزوار به تفكيك قطعات(1375) 136
نقشة (4-6) تراكم ناخالص شهري در بافت قديم سبزوار به تفكيك قطعات(1375) 137
نقشة (5-1) مراحل توسعه فيزيكي شهر سبزوار 161
نقشة (6-1) موقعيت بافت قديم شهر سبزوار 172
نقشة( 6-2) قطعه بندي بافت قديم سبزوار(براساس محلات) 173
تصوير(6-1) عكس هوايي بافت قديم سبزوار سال 1358 174
نقشة (6-3) محله‌بندي بافت قديم سبزوار 185
نقشة (6-4) موقعيت عناصر و فضاهاي تاريخي در بافت قديم سبزوار 192
نقشة (6-5) كاربري‌هاي موجود در بافت قديم سبزوار 200
نقشة (6-6) محورهاي ارتباطي شهر سبزوار با شهرستان‌هاي اطراف 203
نقشة (6-7) سلسله مراتب راههاي ارتباطي در بافت قديم سبزوار 209

پيشگفتار

ايران با تاريخ بلند شهر نشيني داراي كهن شهرها و سكونت‌گاههاي باستاني متعدد و متنوع در زيست بوم‌هاي گوناگون سرزميني است. چشم اندازي گذرا بر سيماي شهرنشيني ايران بافت‌هاي قديمي پرارزشي را به نمايش مي‌گذارد كه ميراث‌هاي فرهنگي اين جامعه كهن در آنها نهفته است اما در چند دهه اخير بافت‌هاي مزبور تحرك و نشاط گذشته خود را از دست داده و در آستانه ويراني و تخريب قرار گرفته و محيطي نامناسب و بسيار كم رونق را براي زندگي ساكنين خود به وجود آورده است ولي با وجود همة اين مسائل در ارزش وجودي آنها جاي هيچ گونه شك و ترديدي نيست و تصور ما بر اين است كه پژوهش و مطالعات بنيادي و شناخت جغرافيايي از اين بافتهاي شهري نخستين گامي است كه براي هر گونه حركت عمراني با هدف بهسازي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ابراز وجود Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شهادت شهود، ارتکاب جرم، قانون مجازات