پایان نامه درباره عوامل بازدارنده، فرهنگ کار

دانلود پایان نامه ارشد

چکيده
هدف اين تحقيق توصيفي- همبستگي، تحليل سطوح مؤلفههاي رفتار كارآفرينانه سازماني در سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان از ديد کارشناسان سازمان ميباشد. جامعه آماري آن شامل کليه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان (538N=)، بود که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعيين گرديد (155n=). اين تعداد با روش نمونهگيري خوشهاي متناسب، انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه محقق ساخته با 66 گويه تحت شش مؤلفه (آگاهي، شخصيت، انگيزه، مهارت فني، مهارت انساني، مهارت ادراكي)، براي رفتار كارآفرينانه سازماني و 48 گويه تحت سه مولفه (عوامل ساختاري، عوامل رفتاري، عوامل زمينه‌اي)، براي تحليل عوامل بازدارنده كارآفريني سازماني بود. جهت تعيين روايي پرسشنامه از روايي صوري و محتوايي و هم‌چنين روايي سازه با روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد و پايايي آن نيز بر اساس آلفاي کرونباخ 95/0 محاسبه گرديد، که حاکي از پايايي بالاي ابزار اندازهگيري ميباشد. تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهاي SPSS18 و AMOS18 در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت. رتبهبندي مؤلفههاي رفتار كارآفرينانه سازماني نشان داد که مؤلفه مهارت فني با ميانگين (90/3)، در بالاترين رتبه و دانش و آگاهي با ميانگين (89/2)، در پايينترين رتبه قرار گرفتند. همچنين رتبهبندي مؤلفههاي عوامل بازدارنده رفتار كارآفرينانه سازماني نشان داد که موانع رفتاري با ميانگين (45/2)، در بالاترين رتبه و موانع محيطي با ميانگين (21/2)، در پايينترين رتبه قرار داشتند. نتايج تحليل عاملي 114 گويه مقياس رفتار كارآفرينانه سازماني و عوامل بازدارنده آن پس از اصلاح مدلها، نشان داد که شاخصهاي برازش مدلهاي پيش نهاد شده، ابزاري مناسب جهت تحليل رفتار کارآفرينانه سازماني و تحليل موانع آن ميباشند.
واژههاي کليدي: کارآفريني، کارآفرين، کارآفريني سازماني، رفتار کارآفرينانه، كارآفرين سازماني، آگاهي، نگرش، شخصيت، انگيزه، انگيزش، مهارت فني، مهارت انساني، مهارت اداركي، عوامل ساختاري، عوامل رفتاري، عوامل محيطي، تحليل عاملي تأييدي.

عنوان فهرست مطالب صفحه

فصل اول: کليات تحقيق
1-1 مقدمه
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2
1-2 بيان مساله
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق
……………………………………………………………………………………….
5
1-4 اهداف و سوالات تحقيق
………………………………………………………………………………………………………………………………….
7
1-5 محدوده تحقيق
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8
1-6 واژههاي کليدي
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1 مقدمه
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13
بخش اول
2-2 تعريف كارآفريني و كارآفرين
……………………………………………………………………………………………………………………….
14
2-2-1 تفاوتهاي مرتبط با مفاهيم کارآفرين، کارآفريني، مدير و سازمان
………………………………………………………………..
18
2-2-2 فرآيند کارآفريني
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20
2-3 سير تطور كارآفريني در جهان
………………………………………………………………………………………………………………………
21
2-4 ويژگيهاي روانشناختي كارآفرينان
…………………………………………………………………………………………………………….
22
2-5 ويژگيهاي جمعيتشناختي كارآفرينان
……………………………………………………………………………………………………..
22
2-6 انواع كارآفريني
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
25
2-6-1 تفاوتهاي کارآفريني فردي و کارآفريني سازماني
………………………………………………………………………………………..
28
2-7 عوامل موفقيت كارآفرينان
……………………………………………………………………………………………………………………………..
30
2-8 دولت و نقش آن در توسعه کارآفريني
……………………………………………………………………………………………………..
31
2-8-1 دلايل توجه دولت به كارآفريني
……………………………………………………………………………………………………………………….
33
2-8-2 راهكارهاي توسعه كارآفريني توسط دولت
……………………………………………………………………………………………………..
33
2-9 فرهنگ كار و كارآفريني
…………………………………………………………………………………………………………………………………
35
2-9-1 فرهنگ اداري و فرهنگ کارآفرينانه
……………………………………………………………………………………………………………………
36
2-9-2 ويژگيهاي جامعهي کارآفرين
………………………………………………………………………………………………………………………….
36
2-10 کارآفريني و سرمايه اجتماعي
……………………………………………………………………………………………………………………….
37
2-11 کارآفرين سازماني و سازمان کارآفرين
…………………………………………………………………………………………………..
38
2-11-1 تعاريف کارآفريني سازماني از ديدگاه صاحبنظران
…………………………………………………………………………………….
39
2-11-2 كارآفريني سازماني
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
41
2-11-3 كارآفريني شركتي (سازمان كارآفرين)
…………………………………………………………………………………………………………….
42
2-11-4 فرآيند کارآفريني سازماني
……………………………………………………………………………………………………………………………..
44
2-11-5 ساختار سازماني و كارآفريني سازماني
…………………………………………………………………………………………………………
45
2-11-6 ابعاد كارآفريني سازماني
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
48
2-11-7 حوزههاي اصلي کارآفريني سازماني
…………………………………………………………………………………………………………….
49
2-11-8 ويژگيهاي سازمان کارآفرين
……………………………………………………………………………………………………………………………
50
2-11-9 ابعاد مختلف سازمانهاي کارآفرين
………………………………………………………………………………………………………………..
52
2-11-10 شاخصها و ويژگيهاي سازمان کارآفرين
……………………………………………………………………………………………….
55
2-11-11 ضرورت کارآفريني در سازمان
……………………………………………………………………………………………………………………
55
2-11-12 مزاياي کارآفريني سازماني
……………………………………………………………………………………………………………………………..
56
2-12 مدلهاي کارآفريني
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
56
2-12-1 مدل کارآفريني سازماني استاپفورد و بادن فولر
……………………………………………………………………………………………
57
2-12-2 مدل پيادهسازي کارآفريني درونسازماني کوراتکو و همکاران
……………………………………………………………………
58
2-12-3 مدل دو بُعدي زهرا شاکر
…………………………………………………………………………………………………………………………………
58
2-12-4 مدل کارآفريني سازماني کورنوال و پرلمن
……………………………………………………………………………………………………..
59
2-12-5 مدل کارآفريني سازماني پايدار آيرلند و همکاران
………………………………………………………………………………………..
60
2-12-6 مدل کارآفريني سازماني و ايجاد ثروت آنتونسيک و هيستريچ
……………………………………………………………………
61
2-12-7 مدل کارآفرينيسازماني گاث و گينزبرگ
……………………………………………………………………………………………………….
62
2-12-8 مدل 4E
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
63
2-12-9 معرفي مدل موريس در جهت توصيف استراتژي کارآفريني

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، سنگ نوشته Next Entries مقاله درمورد دانلود حکومت قانون، محل سکونت