منبع پایان نامه درمورد سبک زندگی، فعالیت جسمانی، مدیریت استرس

دانلود پایان نامه ارشد

هدف کلی:
مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان در سال 93-1392
اهداف ویژه طرح:
1- تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی
1-1- تعیین وضعیت فعالیت جسمانی دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان
2-1- تعیین وضعیت مسئولیت پذیری سلامتی دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان
3-1- تعیین وضعیت عادات تغذیه ای دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان
4-1- تعیین وضعیت رشد معنوی دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان
5-1- تعیین وضعیت روابط بین فردی دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان
6-1- تعیین وضعیت مدیریت استرس دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان
2- تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی
1-2- تعیین وضعیت فعالیت جسمانی دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان
2-2- تعیین وضعیت مسئولیت پذیری سلامتی دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان
3-2- تعیین وضعیت عادات تغذیه ای دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان
4-2- تعیین وضعیت رشد معنوی دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان
5-2- تعیین وضعیت روابط بین فردی دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان
6-2- تعیین وضعیت مدیریت استرس دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان
3- مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان با کنترل مشخصات فردی و اجتماعی
سؤالات و فرضیه های پژوهش:
سؤال 1- وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی چگونه است؟
1-1- وضعیت فعالیت جسمانی دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان چگونه است؟
2-1- وضعیت مسئولیت پذیری سلامتی دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان چگونه است؟
3-1- وضعیت عادات تغذیه ای دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان چگونه است؟
4-1- وضعیت رشد معنوی دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان چگونه است؟
5-1- وضعیت روابط بین فردی دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان چگونه است؟
6-1- وضعیت مدیریت استرس دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان چگونه است؟
سؤال 2- وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی چگونه است؟
1-2- وضعیت فعالیت جسمانی دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان چگونه است؟
2-2- وضعیت مسئولیت پذیری سلامتی دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان چگونه است؟
3-2- وضعیت عادات تغذیه ای دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان چگونه است؟
4-2- وضعیت رشد معنوی دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان چگونه است؟
5-2- وضعیت روابط بین فردی دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان چگونه است؟
6-2- وضعیت مدیریت استرس دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان چگونه است؟

فرضیه پژوهش: سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های پزشکی و غیر پزشکی گیلان یکسان نیست.
تعاریف واژگان
سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت
تعریف نظری: الگویی چند بعدی از فعالیت های خودجوش و نیز درک این موضوع که این رفتارها در جهت حفظ یا ارتقاء سلامت و تکامل فرد هستند، می باشد(7). و ابعاد مسئولیت پذیری سلامتی، فعالیت جسمانی، عادات تغذیه ای، مدیریت استرس، رشد معنوی و روابط بین فردی را شامل میشود(8).
تعریف عملی: منظور از سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، تمام مواردی است که در تعریف نظری آمده و توسط پرسشنامه نیمرخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت19 که شامل 52 عبارت میباشد سنجیده میشود. این پرسشنامه دارای شش حیطه مسئولیت پذیری سلامتی (9 سؤال)، فعالیت جسمانی (8 سؤال)، عادات تغذیه ای (9 سؤال)، مدیریت استرس (8 سؤال)، رشد معنوی (9 سؤال) و روابط بین فردی (9 سؤال) میباشد. این رفتارها از طریق مقیاس چهار گزینه ای لیکرت (1=هرگز، 2=گاهی اوقات، 3=اغلب و 4=همیشه) نمره دهی میشود. محدوده نمرات بین 208-52 میباشد که بر مبنای میانگین و انحراف معیار به بررسی و مقایسه پرداخته است. نمره بالاتر از نمره میانگین ابزار (نمره 130)، نمره مطلوب و پایین تر از نمره میانگین (نمره 130)، نمره نامطلوب در نظر گرفته شده است.
مسئولیت پذیری سلامتی
تعریف نظری: تبعیت از سبک زندگی سالم به طوری که شخص مسئولیت سلامتی خود را فعالانه بر عهده گرفته و شامل رفتارهایی مانند توجه به وضعیت سلامتی خود، جستجوی توصیه ها و مراقبت های تخصصی پزشکی و جستجو در مورد موضوعات سلامتی میباشد(54).
تعریف عملی: منظور از مسئولیت پذیری سلامتی تمام مواردی است که در تعریف نظری آمده و و توسط سؤالات 3، 9، 15، 21، 27، 33، 39، 45، 51 پرسشنامه نیمرخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت سنجیده میشود. محدوده نمرات بین36-9 میباشد. نمره بیشتر از 5/22 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 5/22 به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته میشود. که بر مبنای میانگین و انحراف معیار به بررسی و مقایسه پرداخته است.

فعالیت جسمانی
تعریف نظری: فعالیت جسمانی به معنی انجام حرکات بدنی است که از طریق فعالیت ماهیچه ها بوجود آمده و در نتیجه این حرکات، انرژی مصرف می شود. انجمن قلب آمریکا و سازمان بهداشت جهانی، 30 دقیقه فعالیت جسمانی با شدت متوسط، 5 روز در هفته یا 20 دقیقه، 3 روز در هفته با شدت شدید را برای همه پیشنهاد کرده است(55).
تعریف عملی: منظور از فعالیت جسمانی تمام مواردی است که در تعریف نظری آمده و توسط سؤالات 4، 10، 16، 22، 28، 34، 40، 46 پرسشنامه نیمرخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت سنجیده میشود. محدوده نمرات بین32-8 میباشد. نمره بیشتر از 20 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 20 به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته میشود. که بر مبنای میانگین و انحراف معیار به بررسی و مقایسه پرداخته است.
عادات تغذیه ای
تعریف نظری: عادات روزمره صرف غذا و رفتارهای طبخ مواد غذایی که در اکثر وعده های غذایی مطرح می باشد به عنوان عادات تغذیه ای محسوب می گردد(56).
تعریف عملی: منظور از عادات تغذیه ای تمام مواردی است که در تعریف نظری آمده و توسط سؤالات 2، 8، 14، 20، 26، 32، 38، 44، 50 پرسشنامه نیمرخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت سنجیده میشود. محدوده نمرات بین 36-9 میباشد. نمره بیشتر از 5/22 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 5/22به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته میشود. که بر مبنای میانگین و انحراف معیار به بررسی و مقایسه پرداخته است.

مدیریت استرس
تعریف نظری: مدیریت استرس توانایی افراد برای کاهش استرس و سازگاری مناسب با موقعیت های استرس آور تلقی میشود(57).
تعریف عملی: منظور از مدیریت استرس تمام مواردی است که در تعریف نظری آمده و توسط سؤالات 5، 11، 17، 23، 29، 35، 41، 47 پرسشنامه نیمرخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت سنجیده میشود. محدوده نمرات بین32-8 میباشد. نمره بیشتر از 20 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 20 به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته میشود. که بر مبنای میانگین و انحراف معیار به بررسی و مقایسه پرداخته است.

رشد معنوی
تعریف نظری: رشد معنوی بر تکامل و تعالی روحیات و احساسات درونی افراد در طول زندگی شان اشاره دارد که شامل تعالی نفس، کامیابی و تکامل روح می باشد. تعالی نفس افراد را قادر می سازد که با درون خویش رابطه‌ی محکم تری برقرار کنند و از این طریق به آرامش درونی دست یابند. کامیاب شدن، احساس توانایی برقراری ارتباط غیرمادی با جهان هستی اطلاق می شود که در آن فرد، احساس هماهنگی با نظم حاکم بر کل هستی را به دست می آورد و تکامل روح به حداکثر رسیدن احساس مفید بودن می باشد که فرد با جستجوی هدف خود در زندگی، کلیه فعالیت های روزانه خود را برای دستیابی به این هدف برنامه ریزی می کند(58).
تعریف عملی: منظور از رشد معنوی تمام مواردی است که در تعریف نظری آمده و توسط سؤالات 6، 12، 18،24، 30، 36، 42، 48، 52 پرسشنامه نیمرخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت سنجیده میشود. محدوده نمرات بین36-9 میباشد و نمره بیشتر از 5/22 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 5/22به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته میشود. که بر مبنای میانگین و انحراف معیار به بررسی و مقایسه پرداخته است.

روابط بین فردی
تعریف نظری: فرآیندی است که از طریق آن، اطلاعات و احساسات خود را از طریق پیام های کلامی و غیر کلامی با دیگران در میان می گذاریم و این توانایی موجب رابطه گرم و صمیمی با دیگران می شود(58).
تعریف عملی: منظور از ارتباط بین فردی تمام مواردی است که در تعریف نظری آمده و توسط سؤالات 1، 7، 13، 19، 25، 31، 37، 43، 49 پرسشنامه نیمرخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت سنجیده میشود. محدوده نمرات بین 36-9 میباشد. نمره بیشتر از 5/22 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 5/22به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته میشود. که بر مبنای میانگین و انحراف معیار به بررسی و مقایسه پرداخته است.

پیش فرض های پژوهش:
سبک زندگی از عوامل تعیین کننده مهم در سلامت و بیماری فرد به شمار می رود(4).
رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت شامل حیطه های مسئولیت پذیری سلامتی، فعالیت جسمانی، عادات تغذیه ای، مدیریت استرس، روابط بین فردی و رشد معنوی می باشد(59).
فعالیت جسمانی منظم در پیشگیری و کنترل بیماری ها و ارتقاء سلامت افراد و گروه ها نقش اساسی ایفا می کند(11).
آموزش مهارت های مدیریت استرس موجب افزایش سلامت روان افراد می شود(57).
روابط بین فردی و رابطه اجتماعی مناسب به بهزیستی روانشناختی می انجامد(37).
دوره دانشجویی زمان مناسبی برای ایجاد رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی می باشد(3).
برخورداری از یک سبک زندگی سالم و بهداشتی در بین دانشجویان می تواند بر سلامت فردی آن ها و افزایش احساس مسئولیت در مقابل مددجویان و در نتیجه ایفاء هر چه بیشتر رسالتی که در قبال جامعه به عهده دارند، نقش مهمی داشته باشد.
مطالعات، نتایج متفاوتی را در مورد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان گزارش نمودند.

محدودیت ها:
وضعیت جسمی و روحی واحد های مورد پژوهش در زمان تکمیل پرسشنامه ممکن است بر نحوه پاسخگویی به سؤالات تأثیر بگذارد و خارج از اختیار پژوهشگر است.

چارچوب پژوهش:
چارچوب این پژوهش، پنداشتی است و بر اساس مفاهیم اصلی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت استوار می باشد که در راستای آن تعاریف سلامت، ارتقاء سلامت، انواع مدل های ارتقاء سلامت، سبک زندگی، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت شامل مسئولیت پذیری سلامتی، فعالیت جسمانی، عادات تغذیه ای، مدیریت استرس، روابط بین فردی و رشد معنوی مورد بحث قرار می گیرد.
سلامتی مفهومی است که به سختی می توان آن را در قالب لغات بیان نمود چرا که یکی از شهودی ترین مفاهیم قابل درک توسط افراد به حساب می آید(60). سلامتی مضمونی مشترک در بسیاری از کشورها است(61). و هر جامعه ای به عنوان بخشی از فرهنگ خود، مفهوم خاصی از سلامتی دارد(62). در ضمن، سلامتی یک روند پویا است و با گذشت زمان مفهوم آن تغییر خواهد کرد(63). چون سلامتی نزد هر شخص بطور انفرادی تعریف می شود و تحت تأثیر عوامل متعددی می باشد. بین تعاریفی که هنوز استفاده می شوند، احتمالاً فقدان بیماری (بیمار نبودن) یکی از قدیمی ترین تعاریف است(64).
پذیرفته شده ترین تعریف از سلامتی در سال 1947 توسط سازمان جهانی بهداشت ارائه گردید و عبارت است از: سلامتی یک حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً عدم وجود بیماری یا ناتوانی می باشد(61). چندین سال پس از تعریف سازمان جهانی بهداشت، هانلون20 (1974)، سلامتی را اینگونه تعریف می کند: حالت عملی که دستیابی به سایر اهداف و فعالیت ها را ممکن می سازد. راحتی، رفاه و تمایز میان سلامت جسمانی و روانی در طبقات اجتماعی، فرهنگ ها و گروه های مذهبی متفاوت است. و اخیراً سازمان جهانی بهداشت، چنین بیان

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع دولت ایران، انرژی هسته ای، وزارت خارجه Next Entries منبع پایان نامه درمورد سبک زندگی، تغییر رفتار، قانونگذاری