تحقیق با موضوع قانونگذاری، حقوق بشر، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

3-2-4-روایات درباره اهمیت حجاب در نظر فاطمه الزهرا(س)
3-2–5-توجه به حجاب با رویکرد عقلایی وعلمی
فصل چهارم : حجاب از نظر علماء و دانشوران حقوق ایران
4-1-بخش اول :حجاب از دیدگاه دانشوران ، فقها
ز

4-1-1- حجاب وعفاف از منظر فقهی
4-1-2- تعریف مفاهیم حجاب شرعی
4-1-3- حجاب از منظر حقوقی
4-1-4- حجاب در حقوق بین الملل
4-1-5- قلمرو حجاب
4-1-6- فتوای فقهاء درباره حجاب
4-1-7-حجاب از دیدگاه مراجع تقلید
4-2-بخش دوم : حجاب در حقوق ایران
4-2-1- ارکان جرم قانونی بی حجابی
4-2-2-رکن مادی
4-2-3-رکن معنوی
4-2-4-مراحل جرایم
4-2-5-مرحله تعقیب جرایم
4-2-6-مرحله تحقیق جرایم
4-2-7-مرحله دادرسی جرایم
4-2-8-مرحله اجرای جرایم
فصل پنجم : نتیجه گیری
منابع
ی
چکیده
چکیده
گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش فطری در میان زنان و مردان است. اما میزان و شکل آن رابطة مستقیمی با اخلاق و فرهنگ جوامع داشته و دارد. احكام‌ اسلام‌ بر اساس‌ جلب‌ مصالح‌ و دفع ‌مفاسد مبتني‌ بر فطرت پاك‌ انسان‌ و عدم‌ ضرر است‌. خالق‌ انسان‌ بهتر از هر نهاد يا منبعي‌ مي‌داند كه‌نياز فطري‌ انسان‌ چيست‌؛ زيرا بدون‌ ترديد اگر پروردگار را تنها علت‌ اصلي‌ پيدايش‌عالم‌ هستي ‌بدانيم‌، به‌ طور قطع‌ علم‌ و عدالت‌ آن‌ ذات ‌بي‌همتا اقتضا دارد كه‌ منبع‌ اصلي‌ قانونگذاري‌ نيز براي‌ رفتار و گفتار شخصي‌ و اجتماعي‌ انسان‌باشد.
تاريخ مكتوب انساني مدني، بر اين واقعيت گواهي مي دهد كه همزمان با آغاز زندگي اجتماعي بشر، در قالب خانواده، خويشاوندان و جامعه، مفاهيم محرم و نامحرم و گونه اي از حريم گيری و محدوديت، به عنوان معيار بايدها و نبايد ها در برقراري روابط جنسي، شكل معاشرت، چگونگي تماس گفتاری و پوشش بدنی، مطرح بوده و جلوه حجب، حيا و عفاف او به حساب مي آمده است. يكي از نمادهاي حيا و عفاف، نماد پوشش و لباس، بوده است و پايبندي به آن براي زنان يك كمال به حساب مي آمده است. ولي چهار قرن پيش، در اثر رنسانس در غرب فرهنگ شرم ستيزی و عفت گريزی، طراحی گرديد. با اين تحول، محرم و نامحرم معنای خود را از دست داد، شرم، حيا و عفت همراه با لباس زن فرو ريخت، تمام محدوديتها، در تعامل دو جنس مخالف، از ميان برداشته شد و پوشش اندام مشخص كنندة جنسيت زن، نشانه عقب ماندگی و مخالف حق آزای او قلمداد گرديد.
از آن جا كه در دهه‌های اخير برخي كشورهای اروپايی محدوديت‌هايی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده‌اند، لذا تبيين حقوق اقليت‌ها در حقوق بين‌الملل ضروری مي‌باشد. اين پایان نامه ضمن اشاره به مفاهیم ، مبانی و تاریخچه ی حجاب ، به بررسي این مقوله از منظر فقهی و حقوقی ( داخلی و بین المللی ) مي پردازد. در نهايت برآيند پایان نامه اين است كه با احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بی حجابی، جرم تلقی می شود و قابل مجازات است و ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشری افراد و آزادی دينی آنان است و بيشتر ناشی از فشارهای سياسی و اجتماعی مي‌باشد
كليد واژه :حجاب- عفاف – فقه – حقوق – اقليت‌ها- زکات

مقدمه
مقدمه
بی هیچ شبهه ای حجاب از مسلّمات شریعت و از واجبات قطعی و ضروری آن است ولااقل فقهای امامیه در این زمینه تردیدی ندارند . وظيفه پوشش كه اسلام براى زنان مقرر كرده است ‏بدين معنى نيست كه از خانه بيرون نروند. زندانى كردن و حبس زن در اسلام مطرح نيست.پوشش زن در اسلام اين است كه زن در معاشرت خود بامردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‏گرى و خودنمايى نپردازد.آيات مربوطه همين معنی را ذكر مى‏كند و فتواى فقها هم مؤيد همين مطلب است و ما حدود اين پوشش را با استفادهاز قرآن ومنابع سنت ذكر خواهيم كرد.
نشانه بودن «حجاب» براي «عفاف» گريزناپذير است. پوشش، نشان عفاف است. عفت و حيا، خصلتی انسانی است كه تاريخ بر نمي تابد و مورد پذيرش تمامي انسانها بوده و هست. و انسانهای بزرگ و اديان آسماني نيز بدان توصيه كرده اند. در شريعت اسلامي نيز بر آن تأكيد فراوان شده است. همين خصلت انسانی يكی از فلسفه هاي اصلی پوشش آدمی بوده است.
حيا و عفاف از ويژگيهاي دروني انسان است و حجاب به شكل و قالب و نوع و چگونگی پوشش بر مي گردد. تفاوت باطن و ظاهر يا روح و جسد و يا گوهر و صدف را مي توان به عنوان تمثيل دراين زمينه به كاربرد.
پوشش اسلامی و حجاب يکي از آموزه‌های دين اسلام است که بسياری از زنان مسلمان به عنوان تکليف دينی به آن عمل مي‌کنند.
بر اساس موازين حقوق بشر نيز هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و دين برخوردار است. اين حق شامل اظهار عقيده و ايمان، تعليمات مذهبی و اجراي مراسم دينی به نحو فردی يا جمعی، خصوصی يا عمومیخواهد بود (ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر).
عليرغم بحث‌های فراوان، برخی كشورهای اروپايی با گذراندن قانون خاص، استفاده از پوشش اسلامي را در مدارس ابتدايی و راهنمايی ممنوع كردند؛ در نتيجه، محدوديت‌هايی براي زنان و دختران مسلمان ايجاد شده است

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله
پوشش و حجاب یکی از موضوعات دینی مورد توجه در عصر کنونی در چوامع اسلامی است که چرایی آن از ابعاد مختلف مورد کنکاش و بازخوانی قرار می گیرد ، گاه به لحاظ تاثیر آن در امنیت اجتماعی زنان ، گاه از جهت حق یا حکم بودن آن ، گاه در میزان دخالت حکومت در امر پوشش …و گاه تبیین جایگاه این امر در چینش قانونگذاری ضروری می نماید و ارتباط آن با سایر احکام درعرض و از طرفی رابطه طولی آن با اصول و ضوابط و قواعد و مقاصد کلان شرعی، لازم می گردد. از طرفی طراحان نظام بین المللی که اهداف و مقاصد شومی را در پشت پرده مقابله با عفاف و عزت دینی دنبال می کنند و دختران و زنان را در جهت اهداف ابزار گرایانه و سلطه مدارانه خود به سویی سوق می دهند که در طریق تأمین اصالت لذت و اصالت قدرت و منفعت خود از جایگاه ابزاری برخوردار گردند؛ از این رو به جاست که در حریم دفاع از ارزشهای معنوی و برملاسازی دستهای ناپیدای معاندین تلاشهای لازم صورت گیرد و ضوابط و معادلات و منطق دین نسبت به این حکم ارزشگذار روشن گردد.
در این پایان نامه اهتمام بر آن است که پشتوانه های حکم حجاب در سیستم قانونگذاری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و نقش مقاصد کلان شرعی و اصول و قواعد حاکم بر اسلوب قانونگذاری مورد تحلیل و بازخوانی واقع شود و گستره اصل عفاف درتعاملات اجتماعی و تاثیر این اصل در شیوه تقنین و امر حجاب مورد بررسی قرار گیرد . و سپس ضرورت و جایگاه حکم پوشش با نگاه عقلانی و وحیانی در هرم قانونگذاری که در طول این نوشتار مستندا ارایه می گردد روشن گردد.
از آن جهت که فصل مقوم و خمیر مایه حیات انسان سیرت درونی و روح « نفخت فیه مِن روحی » اوست ، لذا صورت بیرونی او بایستی به تناسب حقیقت وجودیش سامان پذیرد و جسم و جان، ماده و معنا ، وجود و ماهیت او نیازمند تعامل همسو و به موازنه ای به تناسب حقیقت و طبیعت خود نیازمند است .
حال این توازن چگونه میسر است ؟! سوالی است که تاریخ زندگی بشر را پیوسته به خود مشغول داشته ، لیکن قدر متیقن برای اهل بصیرت آن است که بنابر اصل « تاثیر و تاثر سیرت و صورت » هرچه بطن حیات بشر هدفدارتر و به واقع گرایی نزدیکتر باشد متن آن از صفا و طراوت و طهارت و قانونمندی بیشتری برخوردار است .
از طرفی حقیقت دین و بطن شریعت همان تنظیم قوانین برای متن طبیعت است و اصل « موازنه میان طریقیت و فطرت و طبیعت » از اصول مسلم نزد متفکرین علوم دینی است . اینجاست که اصول و مستندات عقلانی پایه های استدلال آیات وحیانی می گردد و قواعدی چون ملازمات عقلی در تثبیث حکم شرع بکار گرفته می شوند و در پس هر حکمی علتی و در پس هر علتی حکمتی و در پس هر حکمتی مصلحت و غایتی و در غایت اینکه قوام دین بر مقاصدی کلان و عالی استوار است که بر اساس آن در نظام جهان بینی توحیدی و بدنه قانونگذاری الهی، نه جای زیادت در قوانین و احکام است و نه زمینه ای برای حذف و نقصان . لذا بدعت و انحراف، کتمان و التباس ،تحریف و انفکاک همگی مذموم و محکوم به بطلان و گمراهی است .
بر همین اساس اجزاء قانونگذاری اسلامی چونان حلقات زنجیره ای پیوسته و بهم مرتبطند در عین آنکه هر جزء از حکمت و مصلحت و غایت ویژه برخوردار است و به منزله و مجموعه معناداری است که جداسازی یک حکم اختلال در سیستم را بدنبال دارد و اصل وحدت حاکم بر نظام عالم بر شاکله قانونگذاری به صورتی دقیق و معناداری سایه افکنده .وضرورت توجه و تحقق « إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ …ِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » 1روشن میگردد. یعنی پروردگاری که گستره هستی از او تحقق یافت و آفرینش تو با ربوبیت او شکل گرفت ، همو قانونگذار شریعت است و خلق و امر به دست اوست .لذا برکات عالم وجودوکمال موجودات بویژه انسان، در سایه یکتایی امر خلقت وحکم شریعت است.
مقاصد شرعی وحجاب ،توطئه های جهانی وحجاب
برهمین اساس حکمی چون ستر و حجاب مسبوق به اهداف و غایات و حلقاتی از اصول، چون اصل طهارت ، اصل کرامت ، اصل عفت و …است و هر یک از این اصول بعنوان مقومات قانونگذاری اسلامی در لایه های زیرین و عمیق قانونگذاری به گونه ای نهادینه شده که چتر حمایتی هر یک بر کل سیستم سایه افکنده .لذا فلسفه حجاب و ستر به فلسفه پوشش و نفی عریانی و شیوه لباس پوشیدن و اسلوب لباس پوشیدن به حفظ عفاف و حفظ عفت به حفظ تمامیت ویژگیهای انسانی است .
حفظ نفس، حفظ عقل ، حفظ نسل،حفظ دین و… ، از مقاصد کلانی هستند که پشتوانه احکام شرعی در اندیشه متفکران اسلامی معرفی می گردند وکتب متعددی به تناسب مباحث وموضوعاتی چون مقاصد شرعی، فلسفه احکام،فلسفه حقوق و… دراین زمینه به رشته تحریر در امده است.
لذا بجاست که در تبیین موضوعات شرعی و ترسیم جایگاه آن به پشتوانه های احکام و فلسفه آن و اصول و قواعد حاکم هم عنایتی ویژه بشود . بویژه آنکه یکی از ابزارهای نفی دیانت در عرصه تبلیغات جهانی نفی عقلانیت و منطق و استدلال از پیکره قانونگذاری دینی است .
هدف از نگارش این پایان نامه ترسیم جایگاه حکم حجاب و پوشش با نگاه تبیین جایگاه مقاصدو اصول حاکم بر آن در سیستم کلان قانونگذاری و تاثیر آن در ثبات و سلامت جامعه و تاریخ انسانی است.

1-2-پیشینه تحقیق
حجاب در کلام الله مجيد در سوره هاي نور و احزاب به صراحت و وضوح تبيين شده است . در اين آيات شريفه حدود حجاب ، آثار و کارکردهاي آن بيان گرديده است ؛ در حقيقت ، حجاب زن مسلمان به فتوای همه ی مراجع معروف تقليد در اين زمان يکی از ضروريات دين است .»
لزوم پوشيدگی زن براساس شش دليل قطعي قابل اثبات است که هر يک به تنهايی برای اثبات ضرورت حجاب کافی است : 1- قرآن کريم ، 2- روايات شريفه ، 3- سيره یاهل بيت عليه السلام ، 4- براهين عقلی، 5- فطرت و طبيعت انسانی و تاريخ. .
«مورخان به ندرت از اقوامي بدوي ياد مي کنند که زنان شان داراي حجاب مناسب نبوده يا به صورت برهنه در اجتماع ظاهر مي شدند . تعداد اين اقوام به قدري نادر است که در مقام مقايسه – به قول انديشمندان – قابل ذکر نيستند و شايد بتوان گفت : وجود برخي موانع سبب جلوگيري از بروز تمايلات و استعدادهاي فطري و طبيعي آنان شده است و يا عواملی باعث انحراف آنان از مسير فطرت گشته است .»2
«در ايران باستان و در ميان قوم يهود و احتمالاً در هند حجاب وجود داشته است و از آن چه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده است اما در عرب جاهليت حجاب وجود نداشته است و به وسيله ي اسلام در عرب پيدا شده است .» 3
«اگر به لباس ملي کشورهای جهان بنگريم به خوبی حجاب و پوشش زن را در می يابيم . براون واشنايور ، نويسندهی غربی ، در کتابی به نام پوشاک اقوام مختلف ، پوشاک اقوام گوناگون جهان از عهد باستان تا قرن بيستم را به صورت مصور ارائه کرده اند . نگاهی کوتاه به اين کتاب روشنگر اين واقعيت است که در عهد باستان در ميان يهوديان ، مسيحيان ، زرتشتی ها ، يونانيان و اهالي روم ، آلمان ، خاور نزديک و برخی مناطق ديگر پوشش

پایان نامه
Previous Entries عزت نفس، دانش آموزان دختر، دانش آموزان پسر Next Entries گروه همسالان