منابع پایان نامه درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

61
2-3-7- ديدگاه‌هايي در مورد كانون‌هاي تعهد سازماني 62
2-3-8- تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي 64
2-3-9- ساير ديدگاه‌ها درباره تعهد سازماني 67
2-3-10- راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني 70
2-3-11- نقد تعهد سازمانی 71
2-3-12- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی 71
2-4- رابطه بین تعهد سازمانی ورضایت شغلی 72
2-5- سوابق پژوهش های داخلی و خارجی 74
2-6- آشنائي با بانک سينا 77
2-7- ارائه مدل مفهومی 80
فصل سوم
روش شناسی تحقيق 82
3-1- مقدمه 96
3-2- روش تحقیق 83
3-3- جامعه آماری تحقیق 84
3-4- نمونه آماري و روش نمونه گیری 84
3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 85
3-6- روايي و پايايي پرسشنامه 86
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 87

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها 95
4-1- مقدمه 96
4-2- ويژگي‌هاي عمومي پاسخ‌دهندگان 97
4-3- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق 100
4-4- رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی 106
4-4-1- آزمون فرضیه اصلی اول 106
4-4-2- آزمون فرضیه اصلي دوم 116
4-4-3- آزمون فرضیه اصلی سوم 106
4-5- مدل نهائي رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی (فرضيه اصلي تحقيق) 116
فصل پنجم
خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات 118
5-1- مقدمه خلاصه 118
5-2- خلاصه پژوهش 119
5-3- نتايج پژوهش 120
5-4- محدوديت‌هاي پژوهش 123
5-5- پیشنهادات 123
5-6-پيشنهاداتي به ساير پژوهشگران 124
منابع و مآخذ 125
ضمائم و پیوست ها 135

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1:عوامل اولیه موثر بر رضایت شغلی 23
جدول2-2: چهار ديدگاه مختلف تعهد 63
جدول2-3: رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی 74
جدول 3-1: مولفه های مربوط به رضايت 85
جدول 3-2: مولفه های مربوط به تعهد 86
جدول 3-3: نمره دهي به پرسشها در طيف ليكرت 86
جدول 3-4:پایائي پرسشنامه رضايت 87
جدول 3-5: پایائي پرسشنامه تعهد 87
جدول 4-1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان براساس جنسيت 97
جدول4-2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان براساس سن 98
جدول 4-3: فراواني پاسخ دهندگان براساس تحصيلات 99
جدول 4-4: فراواني پاسخ دهندگان براساس سابقه‌کاري 100
جدول 4-5آزمون نرمال بودن داده‌ها 101
جدول 4-6 : ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد سازماني کارکنان 106
جدول4-7: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی با تعهد عاطفی کارکنان 107
جدول 4-8: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی با تعهد مستمر کارکنان 108
جدول 4-9 : ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد هنجاری کارکنان 109
جدول4-10: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد سازماني کارکنان 109
جدول 4-11: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد عاطفی کارکنان 110
جدول 4-12: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن عوامل بیرونی رضایت شغلی و تعهد مستمر کارکنان 111
جدول 4-13: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن عوامل بیرونی رضایت شغلی و تعهد هنجاری کارکنان 112
جدول 4-14: نتايج آزمون t تک نمونه 113
جدول 4-15:نتايج آزمون t مستقل براساس جنسيت 114
جدول4-16:-نتايج آزمون تحليل واريانس براي سن 115
جدول4-17:-نتايج آزمون تحليل واريانس براي مدرک تحصیلی 116

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1 : نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس جنسيت 97
نمودار 4-2: نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس سن 98
نمودار 4-3 :نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس مدرک تحصيلي 99
نمودار 4-4 :نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس سابقه‌کاري 100
نمودار 4-5: پراکندگی عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد سازماني کارکنان 107
نمودار 4-6: ضریب همبستگی پیرسون و اسپيرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد سازماني کارکنان 110

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1:عوامل اساسی موثر در میزان و سطح رضایت شغلی 24
شکل 2-2:اشكال تعهد سازماني 50
شکل 2-3:عوامل ضروری،عوامل همبسته و پیامد های تعهد سازمان 52
شکل2-4: فرآیند اجتماعی شدن و تاثیر آن بر تعهد سازمانی 56
شکل2-5:عوامل مؤثر و نتايج ناشي از تعهد سازماني 67
شکل 2-6:مدل مفهومی رضایت شغلی و تعهد سازمانی 81
شکل4-1: بار عاملي استاندارد تحليل عاملي مقياس سنجش رضایت شغلی 102
شکل 4-2:آماره معناداري (t-value) تحليل عاملي مقياس سنجش رضایت شغلی 103
شکل4-3: بار عاملي استاندارد تحليل عاملي مقياس سنجش تعهد سازمانی 104
شکل 4-4:آماره معناداري (t-value) تحليل عاملي مقياس سنجش تعهد سازمانی 105
شکل 4-5:نتايج تائيد مدل نهائي تحقيق 116
شکل4-6:آماره t-value نتايج تأیيد مدل نهائي تحقيق 117

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسائي و بررسي رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران صورت گرفته است. بنابراين در ابتدا ابعاد رضایت شغلی و ابعاد تعهد سازمانی شناسائي شده و سپس روابط بين مولفه های شناسائي شده در قالب يک مدل معادلات ساختاري ارائه گرديده است. براساس مطالعات انجام گرفته مولفه های رضایت شغلی عبارتند از: عوامل درونی، عوامل بیرونی، و ویژگی های فردی و همچنين مولفه های تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری می باشد.
نوع تحقيق با توجه به هدف، كاربردي و از نظر ماهيت وروش، به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. براي گردآوري داده‌هاي مربوط به سنجش مولفه‌های تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی شامل 15 پرسش و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی می یر و آلن شامل 24 پرسش استفاده شده است. براي بررسي روايي، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید قرار گرفته و از روایی آن اطمینان حاصل شد. براي محاسبه پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد در اين پژوهش برای پرسشنامه رضایت شغلی 714/0و برای پرسشنامه تعهد 859/0 بدست آمد و پايائي هر دو پرسشنامه مطلوب برآورد گرديد. جامعه آماري اين تحقيق شامل 140 نفر از مديران و کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران است. براساس محاسبات انجام شده پرسشنامه در نمونه‌ای به حجم 105 نفر توزیع شد. همه پرسشنامه‌های ارجاع داده شده قابل استفاده بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.
براي اطمينان از مقياس طراحي شده از تکنيک تحليل عاملي و مدل‌يابي معادلات ساختاري استفاده شده است. ‌فرضيه‌هاي تحقيق نيز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری آزمون شد. همچنين تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و LISREL صورت گرفته است.
نتایج نشان می دهد همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل درونی رضایت شغلی با هر سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با هر سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان وجود دارد. همچنین وضعیت تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا نشان می‌دهد هر سه نوع تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر در کارکنان وجود دارد. نتایج بررسی شدت و ضعف میزان ابعاد مختلف تعهد براساس ویژگی‌های فردی کارکنان نشان داده است اختلاف ديدگاه زنان و مردان در رابطه با هريک از ابعاد تعهد سازمانی، تفاوت معناداري ندارد. همچنین افراد دربازه‌هاي سني مختلف و با مدرک تحصيلي متفاوت ديدگاه يکساني در زمينه ابعاد تعهد سازمانی دارند. در پایان براي سنجش رابطه دو سازه اصلي تحقيق يعني رضایت شغلی و تعهد سازمانی از مدل معادلات ساختاري استفاده شده است براساس محاسبات انجام شده بار عاملي استاندارد سازه رضایت شغلی با سازه تعهد سازمانی مثبت و معنادار است. بنابراين رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تاثیر گذاراست.

کلید واژه ها: بانک سینا، تعهد سازمانی،رضایت شغلی

فصل اول
كليات تحقيق

1-1 مقدمه
یکی از مهم ترین وظایف هر سازمان و نهاد اجتماعی رسیدن به اهداف است. امروز سازمان ها جهت نیل به اهدافشان به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیاز دارند. سازمان‌های موفق برای رسیدن به اهداف خود بیش‌ترین سرمایه گذاری روی منابع انسانی انجام می‌دهند و سازمان‌های ناموفق تنگناهای زیادی برای آن‌ها به وجود می‌آورند. به همین دلیل، استفاده کارآمد از منابع انسانی امری ضروری است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. رضایت شغلی و تعهد سازمانی، از جمله نگرش هایی هستند که به عنوان ضرورت اصلی عامل انسانی در سازمان ها مطرح هستند.
در این پژوهش ، به موضوع رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا می پردازیم .امیدواریم این پژوهش بتواند زمینه های مناسبی را جهت ارتقاء سطح کیفی کارکنان بانک و سایر سازمان‌ها را فراهم آورد.
1-2 بیان مسئله تحقیق
رضایت شغلی و تعهد سازمانی از موضوع‌های مهم مدیریتی است که مدیران به نوعی درصدد افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان خود هستند، زیرا افزایش ضریب رضایت شغلی و تعهد سازمانی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ایفاء می‌کند.
رضايت شغلي نتيجه ارزيابي ويژگي‌هاي شغلي است و عبارت است از ارزيابي شخص در مورد شغل خودش؛ اينکه در يک ارزيابي کلي آيا فرد احساس مثبتي به عوامل شغلي خود دارد يا نه (قلي پور و اميري، 1388،ص 22).
رضايت شغلي نوعي احساس خشنودي است که در نتيجه دستيابي به هدف‌ها بدست می‌آید(ساعتچي و همکاران، 1387)
عوامل تأثیر گذار بر رضايت شغلي را می‌توان به سه دسته تقسيم کرد:
الف- عوامل دروني-محتوايي1 يا صفات و ويژگي‌هاي کار همانند معني دار بودن کار، مهارت کافي فرد، تنوع در کار و …؛
ب- عوامل زمينه بيروني2 از جمله دستمزد، امنيت شغلي، ابهام نقش، ساختار سازماني، شرايط فيزيکي کار و…؛
ج- ویژگی‌های فردي همچون سن، سطح مهارت، جنسيت، هوش، سلامت جسمي و فردي و …(هزاوه اي و صمدي، 1386،ص 3)
پژوهشگران، رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگون تعریف و توجیه نموده‌اند:
به نظر هاپاک3 (1935)رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد (شفیع آبادی،1385،ص9)
گینزبرگ 4و همکارانش ( 1951 ) که رضایت شغلی را از دید گاه های گوناگون مورد توجه قرار داده‌اند به دو نوع رضایت شغلی اشاره می‌کنند:
1) رضایت درونی از دو منبع حاصل می‌شود:
اول : احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت به دست می‌آورد.
دوم: لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت، انجام برخی مسئولیت‌های اجتماعی، به ظهور رساندن توانایی‌ها و رغبت‌های فردی به انسان دست می‌دهد.
2) رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغییر و تحول است . از عوامل رضایت بیرونی به عنوان مثال شرایط محیط کار، میزان دستمزد و پاداش، نوع کار و روابط موجود بین کارگر و کارفرما را می‌توان نام برد (شفیع آبادی1385،ص100-99)
با توجه به دیدگاه های گوناگون پژوهشگران، می‌توان نتیجه گرفت که رضایت شغلی، دارای مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد و نوعی سازگار عاطفی با شغل و شرایط اشتغال دارد. اما تعهد سازمانی ، یک نگرش سازمانی است ، که عموماً به عنوان تعیین هویت با یک سازمان خاص بیان می‌شود .
تعهد سازماني5 مبين نيرويي است که فرد را ملزم مي کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمان کار کند (مير و هرسويچ6 ، 2001)
تعهد سازماني يک نگرش مهم شغلي و سازماني است که تأثیر مثبت بر عملکرد سازمان‌ها دارد و تحقيقات

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره BW، EPA,، بزرگسالان Next Entries منابع پایان نامه درباره تعهد سازمانی، رضایت شغل، رضایت شغلی