دانلود پایان نامه درمورد هوشین کانری، مدیریت استراتژیک، جاری سازی

دانلود پایان نامه ارشد

5-1کاربردهای حاصل از انجام تحقیق
كاربرد اصلي اين تحقق در واقع به فرايندهاي بعد از تدوين استراتژي ها برمي گردد جائيكه سازمانها اصولاً در جاري سازي و پياده سازي استراتژيها با شكست مواجه مي شوند و بدنبال راهكارهاي اثربخش براي همراستایي استراتژيها در سطوح مختلف سازمان هستند.
كاربرد ويژه اين تحقيق به سازمانهایي مربوط است كه بدنبال ترجمه و جاري سازي اهداف صادراتي خود در آينده هستند. اگر چه اين تحقيق به شكل انحصاري به مقوله كسب و كار صادرات توجه كرده است با اين حال مدل مورد استفاده در تحقيق قابل تعميم به ساير استراتژيها يا موضوعات استراتژيك از جمله استراتژي مديريت ارتباط با مشتريان، طراحي و توسعه محصول، توسعه كسب و كارهاي جديد است.

6-1استفاده کنندگان از نتایج پژوهش
در مجموع، كليه شركتها اعم از شركتهاي توليدي و خدماتي، انتفاعي يا غير انتفاعي، دولتي يا غير دولتي كه از استراتژيهاي مدون در ساختار خود برخوردار هستند مي توانند از نتايج اين پايان نامه استفاده كنند. در اين ميان ضرورت استفاده از نتايج تحقيق براي شركتهائي كه ساختار سازماني چند لايه اي و وظيفه اي دارند بيشتر از ساير شركت ها حس مي شود.
از آنجا كه اين تحقيق به استفاده از دو نگرش كارت امتيازی متوازن و هوشين كانري در ترجمه و جاري سازي موضوع استراتژيك كسب و كار صادراتي مي پردازد، بنابراين براي سازمانهائي كه از اين موضوع استراتژيك در برنامه هاي استراتژيك سود مي برند نيز بسيار مفيد ارزيابي مي شود.

7-1روش انجام تحقیق
از آنجا كه نوع داده ها و اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق بيشتر كيفي(و نه كمي) بوده و از روشهاي مطالعه مستندات موجود در ادبيات و اسناد برنامه ريزي استراتژيك شركت ایران خودرو و مصاحبه هاي افراد بدست مي آيد بالطبع در اين طرح از روش تحقيق كيفي استفاده خواهد شد.
8-1 مراحل تحقیق
مراحل تحقیق در شکل 8-1- نشان داده شده است.

شکل 8-1- مراحل تحقیق

9-1روش و ابزار گردآوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات و شواهد در تحقيقات، روشهایی مانند مصاحبه، پرسشنامه، بررسی اسناد، تجزیه و تحلیل، اجرای مجدد و مشاهده عینی وجود دارد. به هر حال در اين تحقيق از روش هاي زير استفاده خواهد شد:
• مطالعه كتابها، مقالات و به طور كلي مراجع مرتبط با حوزه كارت امتياز متوازن و هوشين كانري
• مطالعه و بررسي اسناد برنامه ريزي استراتژيك شركت ایران خودرو
• پرسشنامه
• مصاحبه
10-1 جامعه آماری
جامعه آماري در اين تحقيق شامل 15نفر ازکارشناسان و خبرگان ارشدقسمت صادرات وامور بین هستندکه مرتبط با این قضیه بوده و اشراف کامل را براین قضیه داشته اند.

11-1واژگان کلیدی
استرتژی : یک برنامه جامع برای عمل است که جهت گیری سازمان را مشخص میکند و رهنودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدفهای بلند مدت سازمانی ارائه میدهد.( غفاریان و همکاران،1383)
مدیریت استرتژیک: فرایندی است که کلیه برنامه ها و اقدامات سازمان را با نگرش سیستماتیک و از کل به جزء یکپارچه نموده و علاوه بر توجه به عوامل داخلی سازمان، بر شناخت، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری مقتضی پیرامون تغییرات عوامل محیطی و نحوه تطابق سازمان با آنها نیز تاکید ویژه دارد. در واقع هدف مدیریت استراتژیک کسب مزیت رقابتی برای سازمان است.( غفاریان و همکاران،1383)
کارت امتیازی متوازن : تلفیقی است از معیارهای عملکرد که شاخصهای عملکرد جاری، گذشته و نیز آتی را شامل میشود و معیارهای غیر مالی را در کنار معیارهای مالی قرار میدهد. در دهه 1990 کاپلان و نورتون درصدد رفع نارسایی ها و نواقص روشهای سنتی ارزیابی عملکرد برآمده و در نهایت روش جدیدی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد معرفی کردند.(کاپلان و نورتون، 1384)
هوشین کانری: هوشین کانری را می توان تمام فعالیتهای سازمانی برای اجرای سیستماتیک و روشهایی برای دستیابی به هدفهای بلند مدت و میان مدت و نیز هدفهای سالانه موسسه تعریف کرد. هوشین کانری در اغلب موارد برای هدفهای سالانه بکار گرفته میشود.( آکائوچی، 1376: 65)
عوامل اصلی موفقیت16: فرایندهایی هستند كه به منظورتحقق هدفهاي استراتژيك پيش روي شركت قرار ميگيرند. در واقع هدفهايي هستند كه در يك مقطع زماني مشخص پيش بيني ميشوند. دستيابي به آنها از راه بهبود يا مهندسي مجدد فرايندها بيشترين اثر را در پيشبرد يك يا چند هدف استراتژيك دارد.
شاخصهای کلیدی عملکرد17:معیارهای اندازه گيري مالي و غيرمالي هستند كه به منظور تعيين كيفيت اهداف و انعكاس عملكرد استراتژيك يك سازمان بكار برده ميشوند.اين شاخصها به منظور ارزيابي موفقيت كنوني شركت و تعيين راهكارهاي مناسب براي هوشمند كردن كسب و كار استفاده ميشوند.

مقدمه
در سالهای اخیر بسیاری از دانشگاهیان و بازاریابان دریافته اند که برنامه ریزی استراتژیک، ابزاری کارا برای ایجاد تمایز سازمانها و در نهایت کسب مزیت رقابتی آنها در بازار هستند. تمایزاتی که می‌تواند مشهود یا نامشهود باشند. این برنامه های استراتژیک توانسته‌اند طی چندین دهه متمادی در بازار باقی بمانند و با نوآوری مستمر موقعیت برتر خود را حفظ کنند. از این‌رو برنامه های استراتژیک، هم برای شرکت‌ها و هم برای مشتریان مزایای قابل توجهی داشته‌اند و به همین دلیل طی چند دهه گذشته موضوع تحقیقات بسیاری بوده‌اند(آکر، 1996؛ کلر، 2005؛37)18. برنامه های استراتژیک سازمانها، ابزاری برای اندازه‌گیری قدرت رقابتی سازمانها می‌باشد(فارکوار، 1989؛51)19 که از زمان شکل‌گیری این مفهوم تاکنون از سوی محققان این حوزه به طور عمده با دو نگرش مورد بررسی قرار گرفته است: معیارهای مالی و معیارهای غیرمالی. یکی از موضوعات بحث برنگیز در این حوزه که در ادبیات پژوهشی قابل تامل است این است که آیا برنامه ریزی های استراتژیک باید با رویکرد بازاریابی ملاحظه شود یا با رویکرد مالی. همانطور که خواهیم دید، اغلب مطالعات حول این دو دیدگاه مطرح شده‌اند. همچنین گاهاً تلاش شده تا این دو دیدگاه با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در مدل جامعی با یکدیگر ترکیب شوند. در این پژوهش ضمن بیان هر یک از این دیدگاه‌ها کوشش شده مدلی با ترکیب دو دیدگاه ارائه گردد تا امکان ایجاد نگرشی جامع‌تر برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک بوجود آید.( آکائوچی، 1376: 17)

1-2- ساختار کلی فصل :
مباحث مطرح شده در این فصل به پنج بخش اصلی تقسیم می شود که خلاصه ای از موضوعات طرح شده در هر بخش را می توان در شکل 1-2- مشاهده نمود.

شکل 1-2- ساختار کلی فصل دوم
2-2مروری برادبیات مرتبط به مفهوم مدیریت استراتژیک و به کارگیری آن در سازمان
1-2-2استراتژی
استراتژی را میتوان چنین تعریف کرد:” استراتژی عبارت است از بهره گیری از کلیه امکانات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی به منظور تعیین اولویت اهداف و اجرای آنها به نحوی که احتمال شکست به حداقل و احتمال موفقیت به حداکثر برسد.” (پهلوانیان،1387: 27)
از نگاه میتزبرگ، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرش های مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. بر اساس نظریه میتزبرگ استراتژی را از چند دیدگاه میتوان مطرح ساخت(علی احمدی،1386: 34):
1- استراتژی به عنوان طرح
2- استراتژی به عنوان نیرنگ
3- استراتژی به عنوان الگو
4- استراتژی به عنوان موقعیت
استراتژی شامل مسائل مکمل است. شرکتهایی که از استراتژی رهبری در محصول پیروی میکنند، بر سرآمدی فعالیتهای نوآوری تاکید دارند. شرکتهایی که استراتژی هزینه نهایی پایین را دنبال میکنند، باید فرایندهای عملیاتی سرآمد داشته باشند. شرکتهایی که استراتژی مداری را دنبال میکنند، بر فرایندهای مدیریت مشتری تمرکز دارند. (کاپلان و نورتون، 2004: 73 )
2-2-2- مفهوم مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک را هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات چند وظیفه ای که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد، تعریف مینمایند. چنانکه این تعریف تلویحاً اشاره دارد، مدیریت استراتژیک شامل مدیریت یکپارچه سازی، بازاریابی، مالی و حسابداری، تولید و عملیات، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعاتی در جهت تحقق اهداف سازمانی میباشد.)دیوید،1997: 5)
مدیریت استراتژیک به خصوص در مواردی که سازمان دارای اهداف روشن و بینشی درست برای حرکت نباشد یا محیط بیرونی سازمان متلاطم و پویا باشد و یا زمانی که سازمان بیش از اندازه درون گرا باشد و تمرکز زیادی به جزئیات و مشکلات کوتاه مدت داشته باشد راه گشا خواهد بود. شکل 2-2 چارچوب کلی مدیریت استژاتژیک را نشان میدهد.(باتن و مک مانوس20،1999)
3-2-2-مراحل مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک عبارتست از روش منطقی، عینی و سیستماتیک برای اخذ تصمیمات بزرگ در یک سازمان. در این نوع مدیریت سعی میشود اطلاعات کمی و کیفی به گونه ای تنظیم گردند که تحت شرایط نامطمئن تصمیمات اثر بخش اتخاذ شود. فرایند مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله کلی است؛ (دیوید،1997:5) که شکل 4-2 این مراحل به شرح زیر می باشند:
تدوین استراتژی 1
اجرای استراتژی 2
ارزیابی و بازنگری استراتژی2

شکل2-2

3-2مرور ادبیات مرتبط با مفهوم هوشین کانری و بکارگیری آن در سازمان

3-2-هوشن کانری-1

واژه هوشین از ترکیب دو کلمه ژاپني تشکیل شده است، کلمه “هو” به معنای جهت و “شین” به معنای عقربه یا قطب نما میباشد. بنابراین کلمه هوشین میتواند به معنای”عقربه جهت نما” ترجمه شود. کلمه “کانری” نیز از ترکیب دو کلمه “کان” به معنای کنترل یا کانالیزه کردن و “ری” به معنای علت یا منطق تشکیل شده است. با در نظر گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر واژه هوشین کانری به معنای مدیریت و کنترل جهت تمرکز سازمان و یا به عبارت دیگر قطب نمای سازمان است.(زهیر و اریسکین21،2004: 2)
هوشین کانری برای اداره هر تغییر، فرایند برنامه ریزی، اجرا و بررسی گام به گام و مرحله ای را مطرح میکند. (آکائویوجی، 1377: 2)
عبارت ژاپنی هوشین کانری، با روشهای مختلف به زبان انگلیسی ترجمه و سعی شده است تا معنای واقعی آن ارائه شود. معمول ترین ترجمه ها عبارتند از: 1- مدیریت بوسیله سیاست، 2- برنامه ریزی هوشین، 3- جاری سازی سیاست. (علیرضا قاسمی جاوید، 1383: 93)
رایج ترین عبارت مورد استفاده و جایگزین برای هوشین کانری در غرب، جاری سازی سیاست است. هدف هوشین کانری جاری سازی سیاست، فراهم کردن امکان گریزی از وضع موجود و ایجاد یک بهبود عمده در عملکرد به وسیله تجزیه و تحلیل مشکلات جاری در پاسخ به وضعیت محیطی است. هوشین کانری یا جاری سازی سیاست، سیاستها و اهداف مدیریت عالی را به سلسله مراتب مدیریتی پایین تر جاری میسازد. درهرسطح، سیاست به سیاستها، اهداف و اقدامات برای سطح پایین تر بعدی ترجمه میشود. بوسیله جاری سازی سیاست، چشم انداز مدیریت عالی به یک مجموعه از سیاستها و اقدامات منسجم، سازگار، قابل فهم و دست یافتنی که میتوانند در تمام سطوح و عملیات شرکت به کار گرفته شوند، ترجمه میشود. زمانی که این اقدامات و سیاستها به کار گرفته میشوند، چشم انداز محقق شده و بهبود مستمر و عمده در عملکرد به وقوع می پیوندد. در ابتدای فرایند جاری سازی سیاست، مدیریت عالی چشم انداز جامع و سراسری، اهداف و سیاستهای سطوح عالی سالیانه برای شرکت را تعیین میکند. در هرسطح پایین تر، مدیران و کارکنان در تعریف استراتژی و برنامه دقیق اقداماتی که آنها برای دست یافتن به اهداف کمی خود بر اساس چشم انداز جامع مدیریت عالی، استفاده خواهند کرد، مشارکت کرده و همچنین شاخصهای اندازه گیری را که دستیابی موفقیت آمیز به اهداف کمی را نشان میدهد، تعریف میکنند. سپس به نوبه خود اهداف کمی را به سطح پایین تر بعدی منتقل میکنند. همچنین هر سطح پایین مدیریت عالی نیز با سطح بالاتر به منظور اطمینان از اینکه استراتژی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع همبستگی پیرسون، عوامل اجتماعی، عوامل دموگرافیک Next Entries دانلود پایان نامه درمورد هوشین کانری، کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد