تحقیق با موضوع محیط زیست، بازاریابی سبز، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

عنوانلیۀ مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان هستند.
1-9) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
براي گرآوري اطلاعات ابتدا با مراجعه به كتابخانه و بررسي اطلاعات مربوط به پيشينه و ادبيات تحقيق و سپس با استفاده از روش ميداني، براي گردآوري نظر مصرف کنندگان، با استفاده از پرسشنامه عمل خواهد شد. در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات اوليه از پرسشنامه استفاده خواهد شد. سوالات پرسشنامه به گونه اي طراحي مي شود كه پاسخ دهندگان، گزينه ها را بر مبناي طيف ليكرت علامت گذاري كنند و پرسشنامه ها به صورت حضوري بين پاسخ دهندگان توزيع خواهد شد .
1-10) روش تجزیه تحلیل اطلاعات
در این پژوهش از آزمون تحلیل عاملی و همچنین با توجه به ماهیت فرضیه ها، از روش هاي آزمون همبستگي و تحلیل رگرسیون استفاده مي گردد. از روش هاي آماري دیگر مورد استفاده در این تحقیق، آزمون فریدمن برای بررسي تفاوت عوامل مؤثر بر انتخاب خرید محصولات ارگانیك مي باشد. همچنین برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری Spss و Lisrel استفاده خواهد شد.
1-11) قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی
از لحاظ موضوعی این تحقیق در حوزه بازاریابی است و از آنجایی که محصولات ارگانیک شاخه ای از محصولات سبز هستند بنابراین با مقوله ای از بازاریابی با عنوان بازاریابی سبز روبرو هستیم. قلمرو مکانی این تحقیق کلیه فروشگاه های عرضه کننده مرغ سبز در استان گیلان می باشد که به علت محدود بودن تعداد این فروشگاه ها در استان، محقق به ناچار تقریباً به همۀ آنها مراجعه کرده است.
قلمرو زمانی این تحقیق از زمان آغاز که محقق با مراجعه به منابع کتابخانه ای شروع به انجام کارو سپس با مطالعات میدانی اقدام به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن کرد، تا پایان آن 6 ماه می باشد.
1-12) جنبه های جدید بودن و نوآوری
مهمترین نوآوری این پژوهش مدل مفهومي آن است که بر گرفته از مدل هاي گوناگون در زمینه عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیک می باشد که براي اولین بار بر روی محصول مرغ سبز در استان گیلان انجام گرفته است.

1-13) تعاریف واژگان
انتخاب مصرف کنندگان6: انتخاب مصرف کنندگان بخشي از فرایند هاي رفتار مصرف کننده مي باشد. بلچ و بلچ7 رفتار مصرف کننده را فرایندها و فعالیت هاي افراد در ارتباط باهم، در هنگام جستجو برای انتخاب، خرید، استفاده، ارزیابي و یا کنار زدن و انتخاب نکردن محصولات و خدماتي که برای بر ﺁوردن نیاز ها و خواسته هاي خود احتیاج دارند، تعریف مي کنند. انتخاب مصرف کنندگان ﺗﺋوري از اقتصاد خرد است که مرتبط با اولویت بندي کالاهاي مصرفي، خدمات و هزینه ها، مصرف و در ﺁخر منحني تقاضاهاي مصرف کننده است. اولویت مصرف کنندگان در انتخاب محصولات چیزي است که توسط مصرف کنندگان ترجیح داده شده و به عنوان گزینه اصلي مصرف کننده نام برده مي شود.
مصرف کننده سبز8: مصرف کننده سبز، مصرف کننده اي است که علاقه مند به محیط زیست می باشد. علاقه مندي زیست محیطي یک ویژگي شخصیتي است که با گرایش هایي به سمت مساﺋل زیست محیطی مشخص (از قبیل آلودگی هوا و حفاظت حیات وحش)، حمایت از سرمایه گذاري هاي دولت در جهت حفاظت از محیط زیست، مشارکت داوطلبانه در فعالیت هاي زیست محیطي و اولویت دادن به خط مشی هاي زیست محیطي، نمایان مي گردد (Guber, 2003). گتزنر و گرابنر-کراتر9، در تحقیق خود جهت تشریح ویژگي هاي جمعیت شناختي مصرف کنندگان علاقه مند به محیط زیست، نشان دادند که در کل، سن ، سطح درآمد، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، جنسیت و سطح تحصیلات، در شکل گیري ایده ها و رفتار هاي زیست محیطي مصرف کنندگان نقش دارند.
محصول سبز10: محصولی است که ضرر کمتر به محیط زیست وارد آورد و از روش های تعمیر، نوسازی، تولید مجدد، استفاده مجدد، بازیافت و کاهش به دست می آورد و دارای سه ویژگی است (Kamble, 2007):
برای ارضاﺀ نیازهای واقعی بشر طراحی شده باشد؛
برای سلامت بشر ضرر نداشته باشد؛
در تمام دوره عمر خود سبز با شد.
محصولات ارگانیک11: محصولات ارگانیک موادی هستند که عاری از هر گونه مواد افزودنی و شیمیایی خارجی مثل سموم، کودها، آفت کش ها، تشعشعات یونیزان و سایر عوامل مضر برای سلامتی انسان هستند و کاملا بطور طبیعی عمل آوری شده اند.
ویژگی های دموگرافیکی12: درباره جنبه ها و ویژگی های جمعیت است، که شامل سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد و شغل افراد می باشد (Shimp, 1997).
ﺁگاهی13: ﺁگاهی (دانش) به عنوان ویژگی که بر تمام مراحل تصمیم گیری اثر گذار است، شناخته می شود. به طور خاص، ﺁگاهی سازه ای مهم و مرتبط است که بر چگونگی جمع ﺁوری و سازمان دهی اطلاعات ﺗﺄثیر می گذارد (Alba & Hutchinson, 1987). چه مقدار اطلاعات برای تصمیم گیری استفاده شده است (Bruck, 1985) و چگونه مصرف کنندگان محصولات و خدمات را ارزیابی می کنند (Murray & Schlcater, 1990).
عوامل اجتماعی14: عوامل اجتماعی که شامل گروه ها، خانواده، نقش ها و موقعیت هستند. می توانند بر رفتار مصرف کنندگان اثر گذار باشند. بنابراین، بازاریابان نیازمنداند که استراتژی هایشان را بر اساس ﺁنها طراحی کنند (Kotlr et al, 2005).
شیوه زندگی15: شیوه زندگی یک فرد نشان دهندۀ الگوی زندگی اوست که بر حسب روان نگاری ابراز می گردد و مقصود از روان نگاری نوع فعالیت (کار، سرگرمی، خرید) علاقه (غذا، مد، خانواده و تفریح) و دیدگاه (نظرهایی که در باره خود، مسایل اجتماعی و محصولات دارد) می باشد (Kotlr et al, 2005).
ادراک16: ما اطلاعات را از پنج طریق کسب می کنیم: بینایی، شنوایی، لامسه و مزه (Kotlr et al, 2005). ادراک فرایند پیچیده ای از انتخاب، سازماندهی و تفسیر اطلاعات است (Jobber, 2001). فراگرد دریافت و تعبیر و تفسیر محرکهاي محیطي را ادراک گویند. در درنیاي مملو از محرکهاي پیچیده، ادراکات آدمي در طبقه بندي و سازماندهي احساسات دریافتی به وي کمک مي کند. رفتار فرد بر اساس تعبیر و تفسیر وي از واقعیتي است که مشاهده مي کند؛ یعني رفتار شخص بر مبناي ادراک او از واقعیت است نه خود واقعیت (رضاﺋﯿﺎن، 1387).
انگیزه های مصرف کننده17: انگیزه فراگردی است که با یک نیاز یا کمبود زیستي یا روانی آغاز می شود و رفتار هدفمند با انگیزه ای را در جهت محرکی خارجی فعال می نماید (رضاﺋیان، 1389).
هدف بازاریاب راضی کردن نیازهایی از مصرف کنندگان است که در زمان و یا دوره ای خاص ایجاد می شوند. وقتی نیازی وجود داشته باشد افراد به دنبال راه حل برای آن یا ازبین بردن آن یا تغییر آن هستند (Solomon, 2006). نیاز ها و انگیزه های افراد قویا به یکدیگر متصل هستند و به وسیله جدول زیر نشان داده شده اند:

شکل شماره (1-2) رابطۀ نیاز و انگیزه

انگیزه ها با رفتار شروع می شوند و به هدف یا فعالیت خاصی تغییر جهت می دهند (Chisnall, 1995). انگیزه های مصرف کنندگان محصولات ارگانیک عبارتند از : سلامتی، حفظ محیط زیست، حفظ گونه های حیوانات، کیفیت بالا محصول، اصالت محصول، طعم و اطمینان از سالم بودن مواد غذایی.

2-1) معرفی بازاریابي
2-1-1) مقدمه
بررسی عواملی که بر انتخاب ها مصرف کنندگان نقش دارد، جز وظایف بازاریابی است، حال اگر این انتخاب ها در زمینۀ محصولات سبز باشد، آنگاه با مقولۀ جدیدی از بازاریابی با عنوان بازاریابی سبز سروکار داریم. در حالی که ممکن است برای شروع بحث در بارۀ بازاریابی سبز و شاخه های آن، پرداختن به بازاریابی پایه غیر ضروری به نظر برسد اما ابتدا باید مفهوم بازاریابی مشخص شود تا مفهوم بازاریابی سبز به روشنی درک شود. پایان گرفتن جنگ سرد در دهۀ 1990 به آزاد شدن منافع و فزونی گرفتن نیاز به محصولات سرمایه ای برای ایجاد زیرساخت های مناسب اقتصادی انجامید. دراین دوران اروپای غربی به ایجاد بازار مشترک با 324 میلیون مصرف کننده روی آورد و اروپای شرقی به صورت بازاری آماده برای محصولات کشورهای غربی درآمد. از این رو کشور های پیشرفته برای کسب بازار در اروپا، آمریکا و خاور دور با یکدیگر به رقابت پرداختند. این دگرگونی سبب شد تا شرکت ها، رقیبان خود و تحولات بازار را در گستردآ جهانی جدی بگرند، هزینه ها را کنترل کنند و به تحولات تکنولوژیک، نوع مواد مصرفی، ابزار مورد استفاده و روش های مدیریت توجه بیشتری نشان دهند. دراین زمان، استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی مورد توجه قرار گرفت. بررسی ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکت ها از توانایی آنها در بهره گیری از فنون بازاریابی ﻧﺸﺄت گرفته است.

2-1-2) تعریف بازاریابی جدید
تعریف های گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است، مانند گروهی از فعالیت های تجاری وابسته، پدیده ای بازرگانی، فرایندی اقتصادی، فرایند مبادله یا انتقال مالکیت محصولات، فرایند تعدیل عرضه و تقاضا و بسیاری تعاریف دیگر، هرکدام از این تعاریف بیان کنندۀ گوشه ای از فعالیت های بازاریابی است. ولی تعریف کامل و منطبق بر گرایش بازاریابی جدید نیست. امروزه صاحبنظران، بازاریابی را فرایند ارضای نیازها و خواسته های بشر تعریف می کنند.
بازاریابی اصطلاحی مورد استفاده برای توصیف فعالیت هایی است که در طی مبادلات داوطلبانه، ارزش ایجاد می کند (Kotler et al, 2003). بسیاري از مردم در تعریف بازاریابي آن را پیشبرد فروش و تبلیغات تلقی می کنند. آنها استدلال می کنند که شرکت ها همواره به دنبال فروش چیزی به مشتریان هستند. آنها هنگامی که می شنوند فروش تنها بخش کوچکی از وظایف بازاریابی را تشکیل می دهد، تعجب می کنند. اما، درواقع، حتی اگر هدف نهایی فروش باشد، وظاﺋﻒ دیگری وجود دارند که موجب تحقیق و توسعه فروش می شوند. این وظاﺋﻒ دیگر را می توان به صورت تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالاهای مرغوب و قیمت گذاری عنوان نمود. پیتر دراکر18 پدر مدیریت نوین در مورد بازاریابی می گوید که هدف بازاریابی افزایش فروش با تکیه بر آگاهی و شناخت مشتری است که، کالا یا خدمت اراﺋﻪ شده با نیازهای مشتری همخوانی داشته باشد ( کاتلر و آرمسترانگ، 1379 ص34). البته این بدان معنا نیست که فروش و تلاش های پیشبردی فاقد اهمیت و اعتبار است، بلکه مقصود این است که این دو بخش، وظاﺋﻒ بازاریابی را تشکیل می دهند. برای روشن شدن تعریف بازاریابی لازم است که مفاهیم اساسی آن مانند نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار مشخص گردد. درواقع، یک زنجیرۀ مفهومي ما را از نیاز به بازار و از آنجا به بازاریابی پیوند می دهد (Kotler & Armstrong, 1990).

شکل شماره (2-1). فرایند عمومی بازاریابی
نیاز ها و خواسته ها19: منشاء و رکن اساسی نظام بازاریابی نیاز ها و خواسته های انسان است. محصول زاییده نیاز ها و خواسته های بشر است. نیاز یک حالت محرومیت احساس شده در فرد است در حالی که خواسته ها طریقی هستند که انسان ها نیاز های خود را برآورده می کنند.
کالا20: هر چیزی که خدمتی ارایه می دهد یا نیازی را برآورده سازد، می توان کالا قلمداد کرد که شامل؛ افراد، مکان ها، سازمان ها و عقاید است.
مبادله: مبادله فرایندی است که طی آن دو یا بیش از دو سازمان یا فرد چیز حائز ارزش را بدهد یا دریافت کند که خود یک بخش درونی بازاریابی است. در واقع، رابطه مبادله را به صورت نقل و انتقال چیزی ارزشمند بین خریدار و فروشنده تعریف می کنند.
معامله21: هر جند که هسته مرکزی بازاریابی، مبادله است، ولی معامله واحد اندازه گیری بازاریابی به شمار می رود و یک معامله شامل داد و ستد فایده بین طرفین است. معامله به صورت تهاتری یا پایاپای، کالا در برابر کالای دیگر، کالا در مقابل خدمت، خدمت در مقابل خدمت صورت می پذیرد.
بازار22: بازار، عبارت است از ″محلی برای مبادلات بالقوه″. اندازه بازار به تعداد افرادی بستگی دارد که : 1) به محصول مورد نظر علاقه مندند 2) حاضرند منابع لازم را برای به دست آوردن محصول مبادله کنند. گاهی مفهوم بازار، مبادله های است که الزاماً با پول سرکار ندارند. برای مثال انتخابات سیاسی. به عبارت دیگر بازار از نظر علمی محل تجمع عده ای از متقاضیان و عرضه کنندگان است که

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سیستم فازی، اصل موضوع، سیستم استنتاج فازی Next Entries تحقیق با موضوع بازاریابی اجتماعی، بازاریابی سبز، محیط زیست