منابع پایان نامه با موضوع آمادگی جسمانی، ضریب همبستگی، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-10. شیوه های مقابله با اضطراب 57
2-2-11. نقش ورزش در پیشگیری از اضطراب 58
2-3. پیشینه های پژوهشی 61
2-3-1. پژوهشهای انجام شده در داخل کشور 61
2-3-2. پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 67
2-4. جمع بندی تحقیقات گذشته 75
فصل سوم: (روش پژوهش)
3-1. مقدمه 77
3-2. روش تحقیق 77
3-3. جامعه آماری و روش نمونهگیری 77
3-3-1. جامعه آماری 77
3-3-2. نمونه آماری 78
3-3-3. متغیرهای تحقیق 78
3-4. روش و چگونگی گردآوری اطلاعات 78
3-5. ابزار تحقیق 79
3-5-1. پرسشنامه کیفیت زندگی(QOL) 79
3-5-2. پرسشنامه ی اضطراب بک(BAI) 80
3-6. اندازه گیری تن سنجی 81
3-6-1. اندازه گیری قد 81
3-6-2. اندازه گیری وزن 82
3-6-3. اندازه گیری ترکیب بدنی 83
3-6-3-1. اندازه گیری شاخص توده ی بدن(BMI) 83
3-6-3-2. اندازه گیری نسبت دور کمر به دور لگن(WHR) 83
3-7. اندازه گیری تستهای منتخب آمادگی جسمانی 84
3-7-1. اندازه گیری قدرت و استقامت عضلانی بالاتنه(کمربند شانه ای) 84
3-7-2. اندازه گیری استقامت عضلانی ناحیهی شکم 84
3-7-3. اندازه گیری انعطاف پذیری عضلات کمر و عضلات خلفی ران 85
3-8. اندازه گیری استقامت قلبی- تنفسی(توان هوازی) 86
3-9. روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 87

فصل چهارم: (تجزیه و تحلیل داده‌ها)
4-1. مقدمه 89
4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها، یافتههای پژوهش 89
4-2-1. یافتههای توصیفی مربوط به ویژگی های تن سنجی و ترکیب بدنی 89
4-2-2. ویژگیهای آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و سایکولوژیک شرکت کنندگان 90
4-2-3. توزیع رده های وزنی برحسب شاخص توده ی بدن(BMI) 90
4-2-4. بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها 91
4-3. آزمون فرضیهها 92
4-4. خلاصه نتایج 101
فصل پنجم: (بحث و نتیجه‌گیری)
5-1. مقدمه 103
5-2. خلاصه تحقیق 103
5-3. بحث و نتیجه گیری 105
5-3-1. ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدن 108
5-3-2. ارتباط آمادگی جسمانی با کیفیت زندگی و ترکیب بدن 108
5-4. جمع بندی کلی 110
5-5. پیشنهادات 110
5-5-1. پیشنهادات کاربردی 110
5-5-2. پیشنهادات پژوهشی 111
منابع فارسی 112
منابع انگلیسی 116
پیوست 121
چکیدهی انگلیسی 128

فهرست جداول
جدول 2-1: خلاصه پیشینهی تحقیقات 73
جدول 4-1: ویژگیهای تن سنجی و ترکیب بدن شرکت کنندگان 89
جدول 4-2: میانگین و انحراف معیار ویژگیهای آنتروپومتریک و روان شناختی شرکت کنندگان 90
جدول 4-3: شاخص توده بدن شرکت کنندگان براساس Cut of- BMI 91
جدول 4-4: نتایج آزمون کلموگروف– اسمیرنف در تعیین نرمال بودن متغیرها 92
جدول 4-5. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت قلبی- تنفسی با BMI 93
جدول 4-6. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت عضلانی با BMI 94
جدول 4-7. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر انعطاف پذیری با BMI 95
جدول 4-8. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت قلبی- تنفسی با WHR 95
جدول 4-9. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت عضلانی با WHR 96
جدول 4-10. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر انعطاف پذیری با WHR 97
جدول 4-11. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت قلبی- تنفسی با کیفیت زندگی 98
جدول 4-12. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت عضلانی با کیفیت 99
جدول 4-13. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر انعطاف پذیری با کیفیت زندگی 99
جدول 4-14. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت قلبی- تنفسی با اضطراب 100
جدول 4-15. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت عضلانی با اضطراب 100
جدول 4-16. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر انعطاف پذیری با اضطراب 101

فهرست شکلها
شکل3-1: تصویر اندازه گیری قد در تحقیق 81
شکل3-2: تصویراندازه گیری وزن در تحقیق 82
شکل3-3: ترازوی استفاده شده در تحقیق 82
شکل3-4: نحوه اندازه گیری محیط کمر و محیط لگن(باسن) 83
شکل3-5: نحوه اجرای آزمون کشش بارفیکس 84
شکل3-6: یک نمونه از مراحل اجرای آزمون دراز نشست در تحقیق 85
شکل3-7: یک نمونه از اجرای آزمون انعطاف پذیری در تحقیق 86
شکل3-8: نحوه ی اجرای آزمون دوی 540 متر 86
شکل3-9: کرونومتر جهت سنجش زمان در دوی 540 متر 87
شکل4-1: نمودار توزیع فراوانی ردههای وزنی شرکت کنندگان 91
شکل4-2: نمودار پراکنش مربوط به رابطهی استقامت قلبی- تنفسی با BMI 93
شکل4-3: نمودار پراکنش مربوط به رابطهی استقامت عضلانی با BMI 94
شکل4-4: نمودار پراکنش مربوط به رابطهی استقامت قلبی- تنفسی با WHR 96
شکل4-5: نمودار پراکنش مربوط به رابطهی استقامت عضلانی با WHR 97
شکل4-6: نمودار پراکنش مربوط به رابطهی انعطاف پذیری با WHR 98

ارتباطآمادگیجسمانی با ترکیببدنی، کیفیتزندگی و اضطراب دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله
پروانه بابازاده
چكيده
هدف اين تحقيق تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگیجسمانی با BMI و WHR، کیفیتزندگی و میزان اضطراب دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شده است. به همين منظور 300 نفر از دانشآموزان دختر دورهی اول متوسطه مدارس دولتی شهرستان لاهیجان به روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای و براساس جدول مورگان انتخاب شدند. ميانگين سنی، قد و وزن گروه به ترتیب 702/0±07/13 سال، 070/6/70/157 سانتی متر و 877/11/92/51 کیلوگرم بود. به منظور انجام اين تحقيق از آزمون ايفرد شامل آزمونهای کشش بارفیکس، دراز نشست، انعطاف پذیری و دوی 540 متر، در سنجش ميزان آمادگي جسماني استفاده شد. همچنين براي به دست آوردن BMI، WHR، کیفیت زندگی و اضطراب شرکت کنندگان، به ترتیب از تقسیم وزن بر مجذور قد، نسبت دور کمر به دورلگن و نیز از پرسشنامههای کیفیت زندگی(QOL) و اضطراب بک(BAI) استفاده گردید. در تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصیفی، آزمون كلموگروف- اسميرنوف براي تعيين طبيعي بودن دادهها و نیز ضریب همبستگی پیرسون براي تعیین ارتباط بین متغيرها استفاده گردید. تحلیل دادهها نشان داد که بین عوامل آمادگی جسمانی با متغیرهای BMI، WHR دانشآموزان رابطهی معنی داری وجود دارد(05/0 P). اما; بین این عوامل با متغیرهای کیفیتزندگی و اضطراب دانشآموزان رابطهی معنی داری مشاهده نگردید(05/0 P).
نتیجه گیری: با توجه به رابطهی متقابل بین عوامل آمادگی جسمانی با شاخص تودهی بدن و نسبت محیط کمر به دور لگن، تقویت کسب آمادگی جسمانی در مدارس، ضروری به نظر میرسد.

واژههای کلیدی: آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، کیفیت زندگی، اضطراب، دانش آموزان دختر

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1. مقدمه
در اغلب کشورهایجهان، نوجوانان بخش قابلتوجهی از ساختار جمعیتی را تشکیل میدهند(104). نوجوانی، مرحلهی حساس در زندگی است که در آن پایه و اساس سبکزندگی آینده شکلمیگیرد. به اعتقاد صاحبنظران، دورهی نوجوانی را باید یک مرحله بسیار مهم از زندگی تلقّی کرد. زیرا نوجوانی دورهای است که با ویژگیهایی چون تغییرات سریع جسمی و روانشناختی، جستجوی هویّت، هراس و بحران و آرمانگرایی مشخص میشود. از این منظر، نوجوانی از سایر دورانهای زندگی متمایز است. از طرفی، یکی از نیازها و توجهات افراطی نوجوان در این دوره، دقیق شدن در ترکیببدنی، تناسب اندام و سایر خصوصیات جسمیو روانی خود است که به ویژه در سالهای اولیهینوجوانی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
از طرفی، چنین به نظر میرسد که کسب آمادگی جسمانی1 به عنوان یکی از فعالیتهای اساسی در دوران نوجوانی، به جهت برخورداری از ترکیب بدنی مطلوب و سازگاری بهتر با زندگی و محيط اجتماعی، از جایگاه ویژهای برخوردار است. چنانچه نوجوانان از نظر وضعيت جسمانی و تركيب بدنی، شرايط مساعدی نداشته باشند، معمولاً مضطرب، بدبين و منزوی شده و از تعادل روانی مناسبی برخوردار نخواهند بود(80). در همین راستا، تحقیقات بسیاری نشان داده است که آمادگی جسمانی علاوه براینکه ابزار ارزشمندی برای سلامتیجسمانی است، رابطهی نزدیکی با سلامتیروانی و پیشگیری از بروز ناهنجاریهای روانی دارد. ورزش از اضطراب میکاهد، اعتماد به نفس را افزایش می دهد و خودپنداره ی مثبت را تقویت میکند(31). اگر انجام ورزش و کسب سطوح بالای قابليتهای جسمانی، نشان دهندهی سلامت، توانمندی و کیفیت زندگی بالاتر است، كاهش تحرک بدنی و پایین بودن سطح آمادگیجسمانی، بیانگر یک شيوهی نامناسب در زندگی میباشد.
رسالت اصلی ورزش و تربیت بدنی در جامعه نیز؛ سلامت جسمی و روانی آحاد جامعه میباشد(28). از این لحاظ، بحث مربوط به آمادگی جسمانی نوجوانان همیشه مورد توجه بسیاری از متخصصان، مربیان و محققان علوم ورزشی قرار داشته است. شواهد علمی بسیاری وجود دارد که بر نیاز اساسی اقشار مختلف جامعه به ویژه نوجوانان به ورزش و زندگی فعّال تأکید دارد. فعالیت بدنی منظم؛ می تواند بخشی از رسالت حفظ حیات زیستی انسان را برعهده بگیرد و يكي از راههاي تأمين تندرستی و افزایش کیفیت زندگی است.
به طور کلی، اهمیت تربیت بدنی و آمادگی جسمانی برای آحاد جامعه بدان حد است که تشکیلات آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل(یونسکو2) به سال ۱۹۷۸ در مادهی یک منشور خود، جایگاه آن را به‌ عنوان یکی از اصول «حقوق اساسی بشر3» به رسمیت شناخته است. بنابراین، تمام افراد جامعه به ویژه قشر نوجوان به منظور ارتقاء سلامت جسمی و روانی و نیز سطح مطلوب کیفیت زندگی خود نیازمند کسب و حفظ آمادگی جسمانی هستند. آمادگی جسماني مطلوب از این جهت مهم است که تغييرات مثبت و منفي آن ميتواند بر ساير ابعاد زندگي مانند تحصیل و شغل افراد اثر بگذارد.

1-2. بیان مسأله
نوجوانی، پلی بین کودکی و بزرگسالی و مرحلهای حساس و انتقالی در زندگی است که درآن پایههای سبک زندگی آینده شکل میگیرد. به ویژه سرآغاز مرحلهی نوجوانی که سرشار از تحوّل، پويايي و تعاملاتي است كه انتظار میرود در راستای اهداف تربیتی، نهايتاً به توسعهی مهارتهای شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی بینجامد. در این رابطه، داشتن آمادگيجسماني4 که به دارا بودن قوايجسمانيمطلوب براي اجراي مناسب فعاليتهايبدنی روزمره تعريف ميشود(85)، يكي از بهترين راههاي بهبود ترکیببدنی5، كيفيتزندگي6 و كاهش خطر بيماري و مرگ بوده و تأثير مثبتي بر رفع اختلالاتروانی نظیر اضطراب7 دارد (106). اطلاعات اخیر سازمان بهداشت جهانی(2015)، حاکی از آن است که عدم فعالیت بدنی به عنوان چهارمین عامل خطر پیشرو برای مرگ و میر، علت حدود 2/3 میلیون مرگ و میر در سطح جهان شناخته شده است. از نظر این سازمان جهانی، افزایش آگاهی و درک مثبت از تأثیر رژیم غذایی، فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی بر سلامت، به مثابه یک مداخلهی پیشگیرانه از مهمترین مسائل مطرح در حوزهی سلامت می باشد. با وجود اینکه فعالیت جسمانی یکی از ابعاد مهم سبک زندگی سالم است. با این حال، به نظر می رسد که تعداد زیادی از نوجوانان کشورهای در حال توسعه، برای دستیابی به مزایای مرتبط با این فعالیت، به اندازه کافی فعال نیستند.
در رابطه با موضوع آمادگی جسمانی و رابطه ی آن با ترکیب بدن، کیفیت زندگی و اضطراب نوجوانان، منظور از ترکیب بدنی، شاخص تودهی بدن8، و نسبت دور کمر به دور باسن9میباشد. همچنین، منظور از کیفیتزندگی؛ ابعاد سلامت جسمانی، روانشناختی، روابط اجتماعی و محیط زندگی است که طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني، مفهومي متأثر از وضعيت جسماني، رواني و اجتماعي نوجوان است. به ویژه در زمینهی تعریف مفهوم كيفيتزندگي و اندازه گیری عيني آن در سه دههی گذشته، تلاش زيادي صورت گرفته است. در این رابطه، برخی از محققین اعتقاد دارند که سطح پايين آمادگيجسماني، از مهمترين نشانههای كيفيتزندگي پايين است(86).
علاوه بر مسألهی کیفیتزندگی نوجوانان، نتايج تحقیقی مشابه نشان دادهاند که كاهش اضطراب نیز نه تنها از پیامدهای مستقیم و منافع هيجاني کسب آمادگی جسمانی است(61)، بلکه سطح پايين آمادگيجسماني، از پیشبینی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق طبیعی، تفسیر قرارداد، روابط اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ارتباط معنی دار، آمادگی جسمانی، کیفیت زندگی