منابع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، شبکه های اجتماعی، توزیع فراوانی پاسخگویان

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………..137
5.1 نتيجه گيري كلي 137
5.2 پیشنهادات 140
5.3 منابع وماخذ 141
5.4 پیوست‌ها 148
5.4.1 پرسشنامه 148
5.4.2 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران 148

4.1 مقدمه…………….. 36
4.1.1 توصيف یافته‌ها …………………………36
4.1.2 آمار توصیفی …………………………37
4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها …………………………37
جدول (4-1-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس 37
جدول (4-1-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي 38
جدول (4-1-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل سكونت 39
جدول (4-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميانگين سن 40
جدول (4-1-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه كار 41
جدول (4-1-6) توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد 42
4.1.4 جدول توصیف یافته ها ……………………… 43
جدول (4-1-8) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب ميزان توکل به خدا 43
جدول (4-1-9) توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان علاقه به دين اسلام 44
جدول (4-1-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افتخار به مسلمان بودن 44
جدول (4-1-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی 45
جدول (4-1-12) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان شرکت در نماز جماعت 45
جدول (4-1-13) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب علاقه به انتخاب نامهای اسلامي 46
جدول (4-1-14) توزیع فراوانی برحسب میزان شرکت در مراسم مذهبی 46
جدول (4-1-15) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب روزه گرفتن در ماه رمضان 47
جدول (4-1-16) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحت تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت 47
جدول (4-1- 17) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جمعه 48
جدول (4-1- 18) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی 48
جدول (4-1- 19) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا 49
جدول (4-1- 20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی موبايلي 49
جدول (4-1- 21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی موبایلی 50
جدول (4-1- 22) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب راهنمای حضور درشبكه های اجتماعي موبايلي 50
جدول (4-1- 23) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب حضور با مشخصات واقعي در شبكه های اجتماعي موبايلي 51
جدول (4-1- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اطلاع از اخبارروز در شبکه های اجتماعی 51
جدول (4-1- 25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در ارتباط بودن بادوستان در شبکه های اجتماعی 52
جدول (4-1- 26) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیدا كردن دوستان جديد در شبکه های اجتماعی 52
جدول (4-1- 27) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی 53
جدول (4-1- 30) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب باورهای دوستان در شبکه های اجتماعی 54
جدول (4-1- 31) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد به اطلاعات درتکنولوژی درشبکه های اجتماعی موبایلی 55
جدول (4- 1-33) توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب تأثیر فناوري در تغيير هويت وارزشهای معنوی 56
جدول (4-1- 34) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب ميزان واقعي بودن محتواي شبكه هاي اجتماعي 56
جدول (4-1- 35) توزیع فراوانی پاسخ گويان برحسب ارزان ودردسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی 57
جدول (4-1- 36) توزیع فراوانی برحسب تأثیر شبكه هاي اجتماعي بردينداري كاربران 57
جدول (4-2-37) رابطه بین میزان اعتقادات دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی 58
2.4 تحلیل یافته ها 58
آزمون کای اسکور 58
جدول (4-2-38) رابطه بین میزان توکل به خدا و ازریابی پاسخگویان از استفاده شبکه های اجتماعي موبایلی درمیزان دینداری…. 60
آزمون کای اسکور 60
جدول (4-2-41) رابطه بین میزان لذت از انجام فرایض دینی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……………………………………………………………………………………………………. 66.
جدول (4-2-43) رابطه بین میزان انتخاب نام های اسلامی برای فرزندان و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……….. 70
جدول (4-2-44) رابطه بین میزان شرکت در مراسم مذهبی و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در 72
آزمون کای اسکور 72
جدول (4-2-45) رابطه بین میزان روزه گرفتن و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری 74
آزمون کای اسکور 74
جدول (4-2-46) رابطه بین میزان تأثیر تصاویر ماهواره واینترنت و ارزیابی پاسخ گویان ازاستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری…….. 76
آزمون کای اسکور 76
جدول (4-2- 47) رابطه بین میزان آرامش قلبی پس از مناجات باخدا و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری…. 78
آزمون کای اسکور 78
جدول (4-2- 48) رابطه بين ميزان شركت در نمازجمعه و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری 80
آزمون کای اسکور 80
جدول (4-2- 49) رابطه بين ميزان انجام اعمال دینی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… 82
آزمون کای اسکور 82
جدول (4-2-50) رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی وارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه 84
آزمون کای اسکور 84
جدول (4-2- 51) رابطه بین راهنمای حضورکاربران در شبکه و ارزیابی پاسخگویان از استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری 86
آزمون کای اسکور 86
جدول (4-2- 52) رابطه بین مشخصات واقعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……. 88
آزمون کای اسکور 88
جدول (4-2- 54) رابطه بین ارتباط با دوستان در شبکه وارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری90
آزمون کای اسکور ..90
جدول (4-2-55) رابطه بین اطلاع از اخبار روز بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان در میزان دینداری ..92
آزمون کای اسکور ..92
جدول (4-2- 57) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران دربوسيله شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری …96
آزمون کای اسکور …96
جدول (4-2- 58) رابطه بین تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری ..98
آزمون کای اسکور ..98
جدول (4-2- 59) رابطه بین میزان تغییرات در رفتار فرد بوسیله شبکه های اجتماعی در میزان دینداری 100
آزمون کای اسکور 100
جدول (4-2- 60) رابطه بين تأیید باروهاي افراد در شبكه هاي اجتماهي توسط دوستان مجازي با ميزان دينداري 102
آزمون کای اسکور 102
جدول (4-2- 61) رابطه بين اعتماد به تكنولوژي و ارزيابي پاسخگويان استفاده كنندگان شبكه هاي اجتماعي موبايلي با ميزان دينداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
آزمون کای اسکور 100
جدول (4-2-62) رابطه بين ميزان مشاركت در شبكه هاي اجتماعي و ميزان دينداري 106
آزمون کای اسکور 106
آزمون کای اسکور 108
جدول (4-2- 64) رابطه بين ميزان اعتماد به محتواي شبكه هاي اجتماعي و ارزيابي پاسخگويان دراستفاده از شبكه هاي اجتماعي در ميزان دينداري……….. 110
آزمون کای اسکور 110
جدول (4-2- 65) رابطه بين تأثیر فناوري در تغيير هويت و ارزش‌های ديني و ارزيابي پاسخگويان در استفاده از شبكه هاي اجتماعي در ميزان دينداري…….. 112
آزمون کای اسکور 112
جدول (4-2- 66) رابطه بين تأثیر شبكه هاي اجتماعي موبایلی برميزان دينداري كاربران 114
آزمون کای اسکور 114
جدول شماره (4-2-67): بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها 116
4.1.5 آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
جدول (4-2- 68) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول 117
جدول (4-2-69) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه اول 118
جدول (4-2- 70) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم 119
جدول (4-2-71) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه دوم تحقیق 120
جدول (4-2-73) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه واقعی بودن مشخصات کاربران و میزان دینداری 122
جدول (4-2- 74) نتایج تجزیه وتحلیل شاخص های متغیر مستقل و وابسته 122
جدول (4-2-75) آزمون همبستگی اسپیرمن 123
جدول 4.1.6 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی …………………………….123
جدول (4-2-76) رابطه متغیرهای وابسته با میزان دینداری و شبکه هاي اجتماعي………………………………………………………………………………………..124
جدول4.1.7 رگرسیون خطی فرضیه‌ها ……………………. ……..124
جدول (4-2- 77) ضرایب بتا و سطح معناداری بین مؤلفه های شبکه اجتماعی موبایل و دینداری……………………………………………………………… 125
جدول 4.1.8 جمع بندی ونتیجه گیری . …………………………..126
4.1.9 جمع بندی توصیف‌ها …………………………….127
4.1.10 جمع بندي تحليل یافته‌ها ……………………………130
5. نتیجه گیری ومنابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….137
5.1 نتيجه گيري كلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..137
5.2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..140
5.3 منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141
5.4 پیوست‌ها 148
5.4.1 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران ………………………148
5.4.2 پرسشنامه ……………………..148

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
درعصرارتباطات، فناوری و اینترنت جز لاینفک زندگی بشر شده است. روند افزایشی تعداد کاربران اینترنت توسعه ارتباطات،اطلاعات ازجمله شواهدی موجود در تاثیرگذاری سریع این پدیده ارتباطی درجهان امروز است (ابراهیمی،3:1379). اينترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه ای دانست که تاکنون به دست بشر طراحی و اجرا گردیده است و ریشه این شبکه نخستین بار با عنوان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی درقالب امروزی در سال ۱۹۶۰ در دانشگاه ایلی نویز در متحده امریکا مطرح شد. درسال ۱۹۹۷ نخستین سایت شبکه اجتماعی اینترنتی به آدرس sxDegrees.com “شش درجه”راه‌اندازی شد. كه به کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل داد تا آن‌ها بتوانند لیستی از دوستانشان ایجاد کنند، البته موفق نشد و بعد از سه سال متوقف گرديد (افتاده،5:1390). درهمین سال سایت شبکه اجتماعی فیس بوک مارک زاکربرگ،2004 درخوابگاه دانشگاه هارواد راه اندازی شد. هدف زاكربرگ ايجاد دسترسي آزاد به داده هاي اساسي تلفن همراه است.
سايت البته قبل از اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، اندازه شركت Next Entries منابع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی مجازی