پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به :

« تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر ، مادر و همسرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگی ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است . باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .
برادر و خواهرم
که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده اند. »

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
1-2-1 تحقيقات انجام شده درخصوص تاثيرات تركيب مالكيت برشركتهاي سهامي 5
2-2-1 تحقيقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتي 11
3-2-1 تحقيقات مرتبط با مديريت سود 15
3-1 بیان مسئله 19
4-1 چهار چوب نظري تحقيق 21
5-1 ضرورت انجام تحقيق 22
6-1 فرضیه های تحقیق 23
7-1 اهداف تحقیق 24
8-1 حدود مطالعاتی 24
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 24
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 24
3-8-1 قلمرو موضوعي تحقیق 24
9-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق: 25
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 28
2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 29
1-2-2 تئوري ساختار مالكيت 29
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی 29
3-2-2سهامداران و حاكميت شركتي 32
4-2-2 تركيب مالكيت و حاكميت شركتي 33
5-2-2 تركيب مالكيت و سهامداران عمده 34
1-5-2-2 فرضيه نظارت كارآ 36
2-5-2-2 فرضيه همسويي استراتژيك 36
3-5-2-2 تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي 37
6-2-2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه 37
7-2-2 رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار 38
8-2-2 نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعات 42
9-2-2 اهميت حضور سهامداران عمده در حاكميت شركتي 45
10-2-2 سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر 46
11-2-2 نقش سهامداران نهادي در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات 47
12-2-2 تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام 48
13-2-2 دلايل و انگيزه هاي انحصار سهام در شركت هاي عضو بورس 49
14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار ايران 50
15-2-2 برابري در توزیع اطلاعات 51
16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار 53
17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي 55
18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه 56
19-2-2 مديريت سود 58
20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار 59
1-20-2- 2اندازه شرکت 59
2-20-2-2 مالیات بر درآمد 60
3-20-2-2 قراردادهای بدهی 60
4-20-2-2 انحراف در فعالیتهای عملیاتی 61
5-20-2-2 تغییرپذیری سود 61
21-2-2 روش هاي مديريت سود 61
22-2-2 پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري 62
23-2-2 پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي 63
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 66
2-3 روش تحقیق 67
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 67
4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها: 70
1-4-3 شيوه اندازه گيري مديريت سود(متغير وابسته) 71
2-4-3 شيوه اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي (متغيرمستقل) 72
5-3 روش های جمع اوری اطلاعات 73
6-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 73
1-6-3 تحلیل توصیفی داده ها 74
2-6-3 بررسی نرماليته داده های تحقیق 74
3-6-3 همبستگي و تجزيه و تحليل رگرسيون 75
4-6-3 رگرسيون خطي 75
5-6-3 تكنيك حداقل مربعات 76
6-6-3 روش آزمون معني داري رگرسيون 77
7-6-3 ضريب تعيين 78
8-6-3 مفهوم واریانس و انحراف معیار 79
9-6-3 آزمون فرض آماري 79
10-6-3 فرض صفر و فرض مقابل 80
11-6-3 سطح معني دار و خطاهاي آماري 80
7-3 الگوي آزمون فرضيات 81
1-7-3 شيوه آزمون فرضيه اول 81
2-7-3 شيوه آزمون فرضيه دوم 81
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 84
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 85
3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق 87
1-3-4بررسي اعتبار مدل 89
4-4 نتايج آزمون فرضيه اول 90
5-4 نتايج آزمون فرضيه دوم 94
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 104
2-5 خلاصه نتايج حاصل از پژوهش 104
1-2-5 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول 106
2-2-5 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم 108
3-5 پيشنهادهاي تحقيق 109
1-3-5 پيشنهادهاي ارائه شده براساس نتايج فرضيه اول 109
2-3-5 پيشنهادهاي ارائه شده براساس نتايج فرضيه دوم 110
4-5 محدوديت هاي تحقيق 110
پیوست ها
پيوست الف ) نام شركتهاي نمونه آماري 113
پيوست ب ) خروجيهاي آماري از نرم افزار SPSS 118
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 131
منابع لاتین: 133
چکیده انگلیسی: 137

جدول 1-3 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه 69
جدول 1-4: تحليل توصيفي متغیرهای تحقيق 86
جدول 2-4: آزمون نرمال بودن متغیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی 90
جدول 3-4: نتايج تحلیل آماری برای الگوهاي رگرسیونی آزمون فرضيه اول 91
جدول 4-4: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول 93
جدول 5-4: آزمون نرمال بودن اقلام تعهدی اختیاری 95
جدول 6-4: نتايج تحلیل آماری برای الگوهاي رگرسیونی آزمون فرضيه دوم 97
جدول 7-4 : نتايج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل در آزمون فرضيه دوم 99
جدول 8-4: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيات 102

چكيده:
عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسي ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوين،دادهاجمع آوري شده وبه كمك نرم افزار EXCEL محاسبه گرديده اند. نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضيه‌ها بكاررفته وانجام سايرتجزيه وتحليل ها با بکارگيری روش های آماري همچون آمارتوصيفی، همبستگی (ضريب همبستگی،ضريب تعيين)، آناليزرگرسيون و آزمون ضرائب آن ، آناليز‌همبستگي و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضريب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضيه اول تحقيق، پيش بيني شده است كه بين تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتايج تحقيق نشاندهنده يك ارتباط مستقيم و معني دار بين اين متغير با سطح عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد. بعبارت ديگر، با افزايش تمركز مالكيت درطول دوره تحقيق، عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي نمونه آماري افزايش يافته است. در فرضيه دوم تحقيق، پيش بيني شده است كه بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت رابطه معني داري وجود دارد. نتايج تحقيق فرضيه دوم راتائيد مي كند.با توجه به نتايج بدست آمده به سرمايه گذاران و تحليل گران توصيه مي شود جهت تصميمات سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت، در كنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شركتها و بازار سرمايه، به عواملي همچون تركيب مالكيت و سطح عدم تقارن اطلاعاتي شركتها نيز توجه نمايند.
واژه هاي كليدي:عدم تقارن اطلاعاتي،تمركزمالكيت،مديريت سود

مقدمه:
تركيب سهامداران شركت هاي مختلف ، متفاوت است . بخشي ازمالكيت شركتها در اختيار سهامداران جزء واشخاص حقيقي قرار دارد ،بخشي ديگرازسهام دراختيارمديران وقسمتي هم دراختيار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادي معروفند ، مي باشد.سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند. عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است. ازآنجا كه در كشورهاي درحال توسعه نظيرايران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگيرمي باشد، توجه به اين گروه از سرمايه گذاران حائز اهميت است ؛ تابتوان با تشويق اين گروه به سرمايه گذاري بيشتر، از طريق جذب سرمايه ايشان به بهبود اوضاع اقتصادي جامعه كمك كرد. هدف این تحقیق بررسي ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.

فصل اول
كليات تحقیق

1-1 مقدمه
تركيب سهامداران شركت هاي مختلف ، متفاوت است . بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقي قرار دارد . بخشي ديگر از سهام در اختيارمديران و قسمتي هم در اختيارسهامداران عمده كه به سهامداران نهادي1معروفند، مي باشد. سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند( نوروش،1384؛ ص56).2 عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8)3.
در این تحقیق ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي 4و تمركز مالكيت 5با مديريت سود 6در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در اين فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقيق، فرضياتي تدوين و ارائه مي شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقيقات انجام شده درخصوص تاثيرات تركيب مالكيت برشركتهاي سهامي
تحقيقات خارجي
جايش كومار،2004، در بررسي كه در كشور هند انجام داد، به دنبال بررسي تاثير نوع ساختار مالكيت بر ارزش شركتها به اين نتيجه رسيد كه مديران بيشترين تاثيررابرعملكردشركت داشتند و سهامداران خارجي و شركت هاي هلدينگ به طورمعناداري برعملكردشركت تاثيرگذارنيستند.
آنلين چن و همكاران،2005، در مطالعه اي كه روي 133 شركت فعال دربورس دركشورتايوان انجام داد با تمركز برساختار مالكيت مديريتي درفاصله سالهاي 1995 تا 1999 ، دريافت كه اولارابطه بين نوع مالكيت حقوقي وعملكردبازده سهام شركت ها ،يك رابطه معنادار و مثبت است، ثانيا، وجود مديران وروساي هيات مديره در تركيب مالكيت بر عملكرد بازار سهام اثر كاهنده دارد و اين حالت در تضاد با تئوري نمايندگي است .
آرين چاپل،2004، نشان دادكه حدود دوسوم شركتهاي فعال دربورس بلژيك عمدتا داراي ساختار مالكيت متمركزهستند، زيرا يكي از راههاي افزايش اعمال كنترل بر شركت ها،تمركز مالكيت است . ضمن اينكه اكثرشركت ها ي بورسي دربلژيك به تركيب مالكيت عمده اي گرايش دارند كه سهامداران عمده آنها داراي حق راي نسبت به حداقل 50 يا درصدسهام شركت باشند . چاپل، علت اصلي اين يافته را دراين نكته خاطرنشان كرده است كه سهامداران عمده دركشوربلژيك داراي قدرت كنترل بالايي هستند،زيرا دراين كشور اعضاي هيات مديره،عمدتا به نفع منافع مديران وسهامداران عمل مي كنند.حتي اگرنحوه كنترل و مديريت آنها خلاف قانون باشد، زيرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترين گزينه براي پيش دستي برقوانين مي دانند.
درتحقيق ديگري كه دركشور كره انجام شد، برنارد بلاك ،2002، به دنبال پاسخگويي به اين سوال بودكه ” آيا حاكميت شركتي مي تواند معياري براي پيش بيني ارزش شركت باشد؟”دراين بررسي يك شاخص حاكميت شركتي براي هرشركت ونيزكل بورس كره از صفر تا صد تعريف شده است . اين شاخص براساس پنج جزءمهم حاكميت شركتي كه شامل حقوق سهامداران، ساختار هيأت مديره، رويه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری ایران، کتابخانه ملی، محدوده آسایش Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار