مقاله رایگان درمورد مقابله با استرس، کاهش استرس، مفهوم وجود

دانلود پایان نامه ارشد

خلق مثبت 121
رضايت خاطر 122
كيفيت زندگي در يائسگي 123
تحقيقات انجام شده در داخل كشور 124
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 136
فصل سوم:‌ روش‌شناسي تحقيق
مقدمه 145
جامعه آماري 145
حجم نمونه آماري 145
روش و ابزار گردآوري اطلاعات 145
طرح تحقيق 146
ابزار گردآوري داده‌ها 146
پرسشنامه كيفيت زندگي 146
پايايي پرسشنامه كيفيت زندگي 148
پرسشنامه شادكامي 149
پايايي پرسشنامه شادكامي 151
روش تجزيه و تحليل داده‌ها 152
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه 154
آمار توصيفي 154
جدول 1-4: توزيع درصد و فراواني آزمودنيها با توجه به سن 154
جدول 2-4: توزيع درصد و فراواني آزمودنيها با توجه به تحصيلات 156
جدول 3-4: توزيع درصد فراواني وضعيت اقتصادي آزمودنيها 157
آمار استنباطي 159
جدول 4-4: اطلاعات توصيفي گروهاي آزمايشي با توجه به متغير كيفيت زندگي 159
جدول 5-4: تجزيه و تحليل واريانس يك‌ طرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير كيفيت زندگي
فرضيه‌هاي فرعي 159
جدول 6-4: اطلاعات مربوط به پيگيري تست توكي (HSD) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير كيفيت زندگي 161
فرضيه كلي شاخص اول (روانشناختي كيفيت زندگي) 162
جدول 7-4: اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير روانشناختي كيفيت زندگي 162
جدول 8-4: تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير روانشناختي كيفيت زندگي 162
فرضيه‌هاي فرعي شاخص اول 163
جدول 9-4: اطلاعات مربوط به پيگيري تست توكي (HSD) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير روانشناختي كيفيت زندگي 163
جدول 10-4: اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير روابط اجتماعي 164
جدول 11-4: تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير روابط اجتماعي 165
فرضيه‌هاي فرعي 165
جدول 12-4: اطلاعات مربوط به پيگيري تست توكي (HSD) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير روابط اجتماعي 166
فرضيه كلي شاخص سوم (حيطه محيط و وضعيت زندگي) 166
جدول 13-4: اطلاعات توصيفي گروهـهاي آزمايـشي با تـوجه به متغير حيطه محيط و وضعيت زندگي 167
جدول 14-4: تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير حيطه محيط و وضعيت زندگي 167
فرضيه‌هاي فرعي 168
جدول 15-4:‌ اطلاعات مربوط به پيگيري تست توكي (HSD) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير محيط و وضعيت زندگي 168
فرضيه كلي دوم 169
جدول16-4: اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير شادكامي 169
جدول 17-4: تجزيه و تحليـل واريانس يكطرفه بـراي گروهـهاي آزمايشي با توجه به متـغير شادكامـي 170
فرضيه‌هاي فرعي 170
جدول 18-4: اطلاعات مربوط به پيگيري تست توكي (HSD) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير شادكامي 171
فرضيه‌هاي مربوط به شاخص‌هاي شادكامي 171
فرضيه كلي شاخص اول (رضايت از زندگي) 171
جدول 19-4: اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير رضايت از زندگي 172
جدول 20-4: تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير رضايت از زندگي 172
فرضيه‌هاي فرعي 172
جدول 21-4: اطلاعات مربوط به پيگيري تست توكي (HSD) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير رضايت از زندگي 173
فرضيه كلي شاخص دوم (حرمت خود) 174
جدول22-4: اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير حرمت خود 174
جدول23-4: تجـزيه و تحليل واريانس يكطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير حرمت خود 174
فرضيه‌هاي فرعي 175
جدول 24-4: اطلاعات مربوط به پيگيري تست توكي (HSD) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير حرمت خود 175
فرضيه كلي شاخص سوم (بهزيستي فاعلي) 176
جدول 25-4: اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير بهزيستي فاعلي 176
جدول 26-4: تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير بهزيستي فاعلي 177
فرضيه‌هاي فرعي 177
جدول 27-4: اطلاعات مربوط به تست توكي (HSD) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير بهزيستي فاعلي 178
فرضيه كلي شاخص چهارم (رضايت خاطر) 178
جدول 28-4: اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير رضايت خاطر 179
جدول 29-4: تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير رضايت خاطر 179
فرضيه‌هاي فرعي 179
جدول 30-4: اطلاعات مربوط به پيگيري تست توكي (HSD) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير رضايت خاطر 180
فرضيه كلي شاخص پنجم (خلق مثبت) 181
جدول 31-4: اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير خلق مثبت 181
جدول 32-4: تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه براي گروهـهاي آزمايشي با تـوجه به متغير خلق مثـبت 181
فرضيه‌هاي فرعي 182
جدول 33-4: اطلاعات مربوط به پيگيري تست توكي (HSD) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير خلق مثبت 183
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
مقدمه 185
تبيين و تحليل فرضيه‌ها 185
محدوديتهاي تحقيق 204
پيشنهادات پژوهشي 204
پيشنهادات كاربردي 205
منابع فارسي 208
منابع لاتين 217
ضمائم 231

چکيده‌ي پايان نامه
زمينه هدف: هوش هيجاني با آگاه ساختن انسان از هيجانات گوناگون موجب ميشود كه او به ياري هيجانات نيرومند و فعال سازي آنها ، به شرايط تحميل شده و يا موقعيت هاي اجباري و استرس آميز ، پاسخ هاي جرأت آميز داده، از ساخت وجودي خود دفاع كند . در مورد ارتباط بين كيفيت زندگي و يا ئسگي محققين اختلاف نظر دارند، برخي از مطالعات نشان داده است كه ارتباط مثبتي بين كيفيت زندگي و مراحل مختلف يائسگي وجود دارد. يعني زناني كه فراواني و شدت علائم در آنها بيشتر است كيفيت زندگي پايين تري دارند.لذا در تحقيق حاضرما در پي مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه مي باشد.
روش کار: روش نيمه آزمايشي و طرح تحقيقي آن عبارت است از طرح سه گروهي با پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل كه دياگرام آن بصورت زير استفاده گرديد . جامعه آماري در اين تحقيق از كليه زنان يائسه مراجعه کننده كه با مؤسسه راهيان سلامت همكاري مي كنند. نمونه آماري عبارت است از 45 نفر از اين زنان كه به صورت تصادفي به سه گروه 15 نفري تقسيم مي شوند.
ما در اين تحقيق بسته آموزشي هوش هيجاني و کيفيت زندگي را براي آموزش مقابله با استرس در زنان مورد آموزش قرار داديم .
يافته هاي تحقيق: نتايج تحقيق نشان داده است آموزش هوش هيجاني و کيفيت زندگي به صورت معناداري در کاهش استرس و به شادکامي در زنان يائسه منجر شده است .
واژه هاي کليدي : هوش هيجاني ، استرس، آموزش مقابله اي ، شادکامي ، زنان يائسه.

1- 1- مقدمه
زنان از مهم ترين اركان جامعه و خانواده بوده و سلامت اجتماع در گروه تأمين نيازهاي مختلف آنان است .درحالي كه يكي ازبحراني ترين مراحل زندگي زنان ، يائسگي مي باشد.
تعيين سن يائسگي تا حدودي دشوار بوده و براساس تخمين حاصل از مطالعات مقطعي ، متوسط آن حدود 50 تا 52 سالگي است. با وجود افزايش اميد به زندگي ، سن شروع يائسگي يا قطع قاعدگي تغيير نكرده وزنان تا حدود 30 سال يا بيشتر ( بيش از يك سوم) عمر را در يائسگي و يا حوالي يائسگي
مي گذرانند. از نظرساختار جمعيتي ، بيشتر از 50درصدجمعيت كشور ايران زير 23 سال و در حدود 6/6 درصد جمعيت ، سالمند بوده و تعدادافراد اين قشر در خال فزوني است، بنابر اين هم مشكل كشورهاي جهان سوم ( از نظر جوان بودن جمعيت ) و هم مشكلات ناشي ازرشد سالمندان وجود دارد .(کوستا1 ،1980)
به نظر مي رسد تعدادعلايم يائسگي بي شمار است اما خوشبختانه هيچ كس همه آنها را تجربه نكرده ، بعضي از زنان اصلاً علايم آشكار ي ندارند. با وجود اين تحمين زده مي شود حدود 75درصد زنان پس از يائسگي علايم حادي را تجربه مي كنند.(فريدمن2،2000)
بسياري از مردم معتقدند كه استرس و بيماري با يكديگر ارتباط دارند. حق با آنان است. محققان اين اعتقاد را تأييد كرده و براي مثال نشان داده اند كه زماني كه افراد در معرض سطوح بالايي از استرس قرار دارند ، بروز بيماريهاي تنفسي افزايش مي يابد. چرا اينطور است ؟ يك پاسخ محتمل اين است كه استرس، عملكردهاي ايمني را به نوعي سركوب ميكند و فرد را در برابر عفونت بيدفاع ميگذارد. اين توضيح با اين يافته ها هماهنگ است كه افرادي كه در بزاقشان ، ميزان آنتي بادي IgA ـ بخشي از خط اول دفاعي بدن در برابر عفونت تنفسي ـ كم است در مقايسه با كساني كه ميزان IgA در آنها بالاست، بيشتر به بيماريهاي تنفسي مبتلا مي شوند (بهرامي ،1385)
در طي سالهاي اخير بررسي شادکامي توسط روانشناسان و جامعه شناسان افزايش يافته است ، و روانشناسان علاقه مند به حيطه روان شناسي مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساسهاي مثبت نظير احساس شادکامي معطوف کردند.(اسدي پروا،1384 )
شادکامي عبارت است از مقدار ارزش مثبتي که يک فرد براي خود قائل است. اين سازه دو جنبه دارد ، يکي عامل عاطفي است که نمايانگر تجربه هيجاني شادي ، سرخوشي ، خشنودي و ساير هيجانهاي مثبت هستند و ديگري ارزيابي شناختي رضايت از قلمروهاي مختلف زندگي که بيانگر شادکامي و بهزيستي رواني است ( اندروز و مک کنل3 ، 1980) . با وجود اين ، شادکامي نشانه فقدان افسردگي نيست بلکه نشان دهنده وجود شماري از حالتهاي شناختي و هيجاني مثبت است ( دينر4 ، 1999)
هيجانهاي مثبت و منفي از يکديگر متمايز هستند و فرد را براي درجه اي از تعاملهاي برد – باخت يا برد – برد آماده مي سازند( سليگمن5 ، 2002 ).افراد شاد با ارزنده سازي مهارتهاي خود ، بيشتر با رويدادهاي مثبت همراه مي شوند تا اينکه خود را با رويدادهاي منفي همراه کنند. آنها در تصميم گيريهاي مربوط به آينده زندگي خود بهتر عمل مي کنند ، چون از راهبردهايي نظير جستجوي اطلاعات مرتبط با خطر – امنيت سود مي جويند،به طور کلي انسان به گونه اي تحول مي يابد که برخي از موقعيتها او را شاد مي کنند و پاره اي ديگر ، به تجربه احساس درماندگي در او منجر مي شوند. تفاوتهاي فردي در احساس شادکامي با تفاوت هاي شخصيتي مرتبط اند.
در حاليکه يکي از بحراني ترين مراحل زندگي زنان يائسگي ميباشد مهم ترين چيزي كه يك پزشك مي تواند حول وحوش يائسگي ارايه كند آموزشي است كه زنان به آن نيازمند ند و ميل دارند از انتخاب هاي درماني آگاه شوند . هدف كلي، طولاني كردن دوره اي است كه فرد حداكثر انرژي جسمي و فعاليت بهينه مغزي و اجتماعي دارد ( چنگ6 ،2003 ) يكي از اهداف بهداشت براي قرن 21، بهبود كيفيت زندگي است و طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني ” كيفيت زندگي ” عبارت است از تصور افراد از موقعيت خود در زندگي با توجه به بافت فرهنگي و سيستم ارزشي كه در آن به سرمي برند، با در نظر گرفتن اهداف، انتظارات، استانداردها و نگراني هايشان ( سازمان بهداشت جهاني7 ، 2007 ). در مورد زنان يائسه کيفيت زندگي معمولا به جنبه هاي مرتبط با سلامتي در کيفيت زندگي با توجه به مجموعه اي از علائم و بدون در نظر گرفتن عملکرد جسمي ،عاطفي و اجتماعي اشاره دارد،بنا بر اين اغلب اصطلاح کيفيت زندگي به سادگي به مفهوم وجود علائم يائسگي مانند گر گرفتگي ،تعريق شبانه و خشکي واژن اشاره‌ مي‌كند .مطمئنا وجود اين علائم بر کيفيت زندگي زنان موثر است،ضمن انکه توجه همزمان به ساير جنبه هاي کيفيت زندگي مانند وضعيت سلامتي فرد،رضايت مندي از زندگي و عملکرد رواني نيز حائز اهميت ميباشد.(بلومل8 و همکاران، 2000 )
2-1- بيان مسئله
هوش هيجاني با آگاه ساختن انسان از هيجانات گوناگون موجب ميشود كه او به ياري هيجانات نيرومند و فعال سازي آنها ، به شرايط تحميل شده و يا موقعيت هاي اجباري و استرس آميز ، پاسخ هاي جرأت آميز داده، از ساخت وجودي خود دفاع كند . (گلمن9، 1995) .
طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني ، يائسگي يا منوپوز به معني قطع واقعي قاعدگي به مدت حداقل 12 ماه است كه به علت از دست رفتن فوليكولهاي تخمداني اتفاق مي افتد.
در مورد ارتباط بين كيفيت زندگي و يا ئسگي محققين اختلاف نظر دارند، برخي از مطالعات نشان داده است كه ارتباط مثبتي بين كيفيت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع سازمان بهزیستی، تسهیلات عمومی Next Entries مقاله رایگان درمورد مقابله با استرس، سلامت روان، پردازش اطلاعات