منابع تحقیق با موضوع رضایتمندی، خانه سالمندان، رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………..11
1-6-4-مفهوم سالمندی………………………………………………………………………………………..12
1-6-5-سن سالمندي…………………………………………………………………………………………..12
1-6-6-مفهوم سرپناه……………………………………………………………………………………………12
1-6-7-آسايشگاه………………………………………………………………………………………………..12
1-6-8-آسايشگاه سالمندان…………………………………………………………………………………..13
1-6-9-آسايشگاه معلولين جسمي…………………………………………………………………………13
1-6-10-آسايشگاه رواني…………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- رضایتمندی ………………………………………………………………………………………………….15
2-1-1-مفهوم رضایتمندی ………………………………………………………………………………….15
2-1-2-رضایتمندی سکونتی………………………………………………………………………………..15
2-1-3-رویکرد سنجش میزان رضایتمندی سکونتی………………………………………………..16
2-1-4-عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر رضایتمندی سکونتی………………………………….18
2-1-4-1-رضایت از کیفیت بخش ها و عوامل فیزیکی………………………………………18
2-1-4-2-تاثیرات شخصی و رضایت………………………………………………………………19
2-1-4-3-تاثیرات اجتماعی و رضایت……………………………………………………………..19
2-1-4-4-تأثیرات فرهنگی و رضایت………………………………………………………………19
2-1-4-5-تاثیر طبیعت بر رضایت……………………………………………………………………20
2-2- سرای سالمندان…………………………………………………………………………………………….21
2-2-1-پیدایش و تجربه سراهای سالمندان در جهان……………………………………………..21
2-2-2-پیدایش سراهای سالمندان در ایران…………………………………………………………..23
2-2-3-انواع سرای سالمندان در ايران………………………………………………………………….24
2-3-مخاطب شناسی………………………………………………………………………………… …………26
2-3-1-دیدگاه عمومی از پیری…………………………………………………………………………..26
2-3-2-دیدگاه سالمند موفق(بیلتز 1990) ……………………………………………………………27
2-3-3-نظریات مرتبط با سالمندان……………………………………………………………………..28
2-3-3-1- نظریه مک کئون…………………………………………………………………………..28
2-3-3-2- نظریه استرهلر……………………………………………………………………………..28
2-3-3-3-نظریه آشوف………………………………………………………………………………..29
2-3-3-4- نظریه کولاژن………………………………………………………………………………29
2-3-3-5- نظریه اسکلروز……………………………………………………………………………29
2-3-3-6- نظریه تاثیر عوامل محیطی در پیدایش مکانیزم پیری…………………………29
2-3-4-بیماری های روانی سالمندان و و رکود فعالیت های ذهنی…………………………29
2-3-4-1-دلیریوم یا روان‌آشفتگی ………………………………………………………………..30
2-3-4-2-دمانس ……………………………………………………………………………………….30
2-3-4-3-آلزایمر………………………………………………………………………………………..30
2-3-4-4-اختلالات افسردگی در سالمندان…………………………………………………….30
2-3-5-اختلالات جسمی در سالمندان………………………………………………………………31
2-3-5-1-اختلالات خواب………………………………………………………………………….31
2-3-5-2-اختلال بینایی و کاهش اطمینان ……………………………………………………..31
2-3-5-3-اختلال شنوایی و بویایی……………………………………………………………….32
2-3-6 -تحولات روحی در سالمندان……………………………………………………………….32
2-3-6-1-سلامت عاطفی ………………………………………………………………………….33
2-3-6-2-نشانه هایی از خویشتن، هویت در آینده ……………………………………….33
2-3-6-3-احساس تنهایی ………………………………………………………………………….33
2-3- 7- عوامل موثر بر رضایتمندی سالمندان ………………………………………………….33
2-3-7-1-نحوه گذران اوقات فراغت و رضایت از آن…………………………………….33
2-3-7-2-ارتباط سبک زندگی مطلوب و رضایت از زندگی……………………………34
2-3-7-3-ارتباط معنویت در دوران سالمندی و رضایت از زندگی……………………35
2-3-7-4-ارتباط مشارکت در اجتماع و رضایت از زندگی………………………………35
2-3-7-5-ارتباط موسیقی بر افزایش رضایت…………………………………………………35
2-3-7-6-ارتباط خودکارآمدی و رضایتمندی………………………………………………..36
2-3-7-7-آفرینش رویدادهای مثبت با محیط جهت رضایتمندی سالمندان…………37
2-3-8-نارضایتی شناختی سالمندان در محیط ……………………………………………………38
2-3-8-1-آشنایی محیط ……………………………………………………………………………..38
2-3-8-2-حفظ تمرکز در محیط ………………………………………………………………….39
2-3-8-3-مسیریابی…………………………………………………………………………………….39
2-3-9-مشخصات فضایی مطلوب در جهت رضایتمندی و سلامت سالمندان……….40
2-3-9-1- بخش ها و تجهیزات ضروری در سرای سالمندان ………………………….40
2-3-9-2-آسایش حرارتی و برودتی سالمندان……………………………………………….41
2-3-9-3-نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان……………..43
2-3-9-4-فضای سبز………………………………………………………………………………..45
2-3-10-مشخصات بصری و روانی مطلوب محیط برای رضایت سالمندان………….46
2-3-10-1-راه یابی و دسترسی………………………………………………………………….46
2-3-10-2-ایمنی و امنیت ………………………………………………………………………..46
2-3-10-3-آسایش ………………………………………………………………………………….46
2-3-10-4-پويايي و جذابيت…………………………………………………………………….47
2-3-10-5-هم آوايي با طبيعت………………………………………………………………….47
2-3-10-6-رمز گرايي و ابهام…………………………………………………………………….47
2-3-10-7-هویت ……………………………………………………………………………………48
2-3-10-8-آزادي …………………………………………………………………………………….48
2-3-10-9-رويداد پذيري…………………………………………………………………………..48
2-3-10-10-بوم گرايي………………………………………………………………………………49
2-3-10-11-وحدت………………………………………………………………………………….49
2-3-10-12-نظم…………………………………………………………………………… ………..49
2-3-10-13-خاطره ذهني…………………………………………………………….. ………….49
2-4-تحقیقات انجام گرفته……………………………………………………………………. ………….50
2-5-مصادیق خانه سالمندان در جهان………………………………………………….. ……………51
2-5-1-تسهیلات جشنواره شهر خورشید……………………………………………. ………….51
2-5-2-طراحی خانه سالمندان در چارلتون ماساچوست…………………………. ……….54
2-5-2-1-آنالیز سایت پلان…………………………………………………….. ……………….55
2-5-2-2- پلان های ساختمان…………………………………………………. ………………58
2-5-2-3-معرفی فضاها…………………………………………………………….. …………….58
2-5-3- خانه سالمندان کانادا…………………………………………………………… ………….59
2-5-4- کریک ویو هوس……………………………………………………………… …………….60
2-5-5- خانه سبز……………………………………………………………………………. ………….61
2-5-6- مقایسه کلی مصادیق……………………………………………………………. ………….62
2-5-6-1- سایت پلان های خانه سالمندان……………………………………. ………….62
2-5-6-2- پلان و چیدمان سوئیت ها در خانه سالمندان……………………. ………..63
2-5-6-3- پلان سوئیت ها در نمونه های کار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، کتابخانه دیجیتال، کتابخانه دیجیتالی Next Entries منابع تحقیق با موضوع ارتباط با طبیعت، تحلیل اطلاعات، خانه سالمندان