دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، دانشگاه مجازی، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………..41
ضرورت و اهمیت آموزش مجازی………………………………………………………………………………………………..44
پیشینه آموزش مجازی در جهان……………………………………………………………………………………………………45
پیشینه آموزش مجازی در ایران……………………………………………………………………………………………………47
منافع آموزش مجازی در ایران……………………………………………………………………………………………………..48
مشکلات آموزش مجازی در ایران……………………………………………………………………………………………….49
مزایای آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………………………..50
مزایای استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها و موسسات………………………………………………………….51
مزایای استفاده از آموزش مجازی برای یادگیرندگان……………………………………………………………………..52
معایب آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………………………..54
مشکلات آموزش مجازی برای سازمان ها و موسسات……………………………………………………………………54
مشکلات آموزش مجازی برای یادگیرندگان……………………………………………………………………………….55
مقایسه آموزش مجازی با آموزش سنتی…………………………………………………………………………………………55
انواع آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………………………….56
………………………………………………………………………………………….56 online آموزش مجازی به صورت …………………………………………………………………………………………57 offline آموزش مجازی به صورت
نقش تعامل در آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………………..58
تعریف و ارزش تعامل در آموزش مجازی……………………………………………………………………………………..58
انواع تعامل در آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………………..58
بخش سوم:طراحی آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………..61
ویژگی های اصلی درسیستم آموزش مجازی………………………………………………………………………………….61
انگیزه یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………………62
رابط یادگیرنده …………………………………………………………………………………………………………………63
ساختار محتوی و ترتیب آن……………………………………………………………………………………………………63
پیمایش……………………………………………………………………………………………………………………………64
تعامل آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………65
اجزای یک سیستم آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………….66
بخش چهارم:دانشگاه مجازی……………………………………………………………………………………………………70
تعریف دانشگاه مجازی………………………………………………………………………………………………………….70
اجزای دانشگاه مجازی……………………………………………………………………………………………………………71
اهم ویژگی های دانشگاه مجازی……………………………………………………………………………………………….72
مزیت های دانشگاه مجازی………………………………………………………………………………………………………72
نقاط ضعف دانشگاه مجازی…………………………………………………………………………………………………………73
قلمرو فعالیت های دانشگاه مجازی………………………………………………………………………………………………….74
اهداف آموزش مجازی در دانشگاه ها……………………………………………………………………………………………..75 مه
مبانی نظری و پیشینه صفحه
سیر تحول و توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های ایران…………………………………………………………………….75
پیشیته تحقیق
تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..76
تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….82
فصل سوم:روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………86
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..87
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..87
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….88
نمونه تحقیق و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..88
ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….90
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..90
شیوه گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………..90
فصل چهارم:تحلیل یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….91
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..92
بخش توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..93
شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه اساتید………………………………………………………………………………..94
شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه دانشجویان………………………………………………………………………….100
بخش استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………103
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….120
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………121
خلاصه یافته های تحقیق و بحث در مورد آن ها…………………………………………………………………………………..122
خلاصه یافته های حاصل از محور اول سوال اول تحقیق و بحث در مورد آن………………………………………………..122
خلاصه یافته های حاصل ازمحور دوم سوال اول تحقیق و بحث در مورد آن ………………………………………………..124
خلاصه یافته های حاصل از سوال دوم تحقیق و بحث در مورد آن…………………………………………………………….126
خلاصه یافته های حاصل از سوال سوم تحقیق و بحث در مورد آن…………………………………………………………….128
خلاصه یافته های حاصل از سوال چهارم تحقیق و بحث در مورد آن………………………………………………………….130
خلاصه یافته های حاصل از سوال پنجم تحقیق و بحث در مورد آن……………………………………………………………132
نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………134
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….146
پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………137
پیشنهادات برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………………138
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………….140
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………146
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………..151

فهرست جداول
عنوان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آموزش ضمن خدمت، ساختار دانش، تحلیل عاملی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، گروه آموزشی