دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خلاقیت و نوآوری، آموزش عالی، موسسات آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

مفاهیم واژگان 6
فصل دوم: ادبیات تحقیق 8
مقدمه 9
تعاریف نوآوری 9
نظریه های کلاسیک نوآوری 11
موضوعاتی که در سازمان در معرض تغییر و نوآوری قرار می گیرند 13
منابع نوآوری 16
انواع نوآوری 19
مراحل فرآیند نوآوری سازمانی 29
ویژگی های فرآیند نوآوری 35
الگوهای توسعۀ نوآوری 38
2-9-1- الگوهای نوآوری سازمانی 38
2-9-2- الگوی مفهومی نوآوری در خدمات 40
2-9-3- ترسیم الگوهای نوآوری در خدمات 44
عوامل مؤثر بر سنجش نوآوری 49
عوامل مؤثر بر نوآوری در آموزش عالی 53
موانع نوآوری 59
پیشینه تحقیق 61

فصل سوم: متدولوژی تحقیق 66
مقدمه 67
طرح تحقیق 67
جامعه آماری 67
ابزار گردآوری داده ها 68
روش گردآوری اطلاعات 69
اعتبار اندازه گیری 69
قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری 70
ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 71
تحلیل داده ها 71
3-9-1- تحلیل عاملی 72
3-9-2- روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 74
3-9-4- مدل تاپسیس(TOPSIS) 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 80
مقدمه 81
تحلیل عاملی اکتشافی مدل نوآوری 81
روش AHP جهت وزن دهی به عامل ها 94
رتبه بندی دانشگاهها با استفاده از روش TOPSIS 97
مدل مفهومی تحقیق 100
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 103
مقدمه 103
بررسی نتایج 103
پیشنهادات پژوهش 105
محدودیت های تحقیق 109
تحقیقات آتی 109
منابع و مآخذ 110
پیوست ها 115
چکیده لاتین 121

فهرست جدول ها

جدول (2-1) مفاهیم نوآوری از دهۀ 60 تا هزاره سوم 11
جدول (3-1) ضریب آلفای کرونباخ 70
جدول (3-2) شاخص ناسازگاری تصادفی 77
جدول (3-3) مقیاس AHP 77
جدول (4-1) خروجی KMO و آزمون بارتلت 81
جدول (4-2) اشتراک استخراجی داده ها 83
جدول (4-3) استخراج عامل ها 85
جدول (4-4) ماتریس اجزا 88
جدول (4-5) ماتریس بارهای عاملی با چرخش 91
جدول(4-6) عوامل اصلی نوآوری دانشگاه 92
جدول (4-7) عوامل نوآوری در دانشگاه و مؤلفه های مربوط به آن 93
جدول (4-8) خلاصه داده های پرسشنامه شماره 2 95
جدول (4-9) اولویت بندی عوامل با استفاده از روش AHP 96
جدول (4-10) خلاصه داده های پرسشنامه شماره 3 97
جدول (4-11) میانگین امتیاز دانشگاه ها 98
جدول (4-12) رتبه بندی دانشگاه ها 100

فهرست اشکال و نمودار

شکل(2-1) انواع عدم قطعیت و نوآوری های متناسب آن 20
شکل(2-2) فرآیند نوآوری سازمانی 31
شکل(2-3) مراحل فرآیند نوآوری از نظر «گری» 34
شکل (2-4) رابطه میزان تلاش برای بهبود محصول و نتایج حاصل از سرمایه گذاری 36
شکل(2-5) نتایج حاصل از سرمایه گذاری برای محصول جدید 37
شکل (2-6) الگوی نوآوری فشار علم و تکنولوژی 38
شکل (2-7) الگوی نوآوری کشش بازار/ تقاضا 38
شکل (2-8) الگوی تعاملی نوآوری 39
شکل (2-9) الگوی مفهومی نوآوری در خدمات 40
شکل (2-10) الگوهای نوآوری 45
شکل(4-1) نتایج تحلیل AHP 96
شکل (4-2) نتایج تجزیه و تحلیل TOPSIS 99
شکل (4-3) مدل مفهومی نوآوری در دانشگاه 101
نمودار (4-1) نمودار اسکری 87

چکیده:
در سیستم اقتصادی جهان و رقابت روز افزون، خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمانها است. در واقع نوآوری پاسخی است که سازمانها در برابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه می کنند تا در عرصه رقابت با دیگر سازمانها ضامن بقاء و رشد آنها گردد.یکی از ارزشهای محیطی در صحنه بین المللی شدن رقابت، توانایی خلق مزیت نسبی و مزیت رقابتی می باشد. یکی از مهمترین و اساسی ترین مکانیزم های خلق مزیت نسبی و رقابتی در محیط پویا و پر تحول امروزی، استفاده از مدل های بهبود و نوآوری در سازمان ها است.هدف این پژوهش ارائۀ یک مدلی جهت تعیین عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاهها بوده است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد نوآوری در دانشگاه از یک پرسشنامه محقق ساخته که شامل 53 مؤلفه می باشد استفاده گردیده است و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی داده های پرسشنامه، 52 مؤلفه به عنوان مؤلفه های تأثیرگذار بر نوآوری در دانشگاه ها شناسایی شده اند که این 52 مؤلفه در قالب 8 عامل طبقه بندی شدند که عبارتند از : سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و برنامه ریزی در امور دانشگاهی، امور پژوهشی، امور دانشجویی و سرمایه گذاری در نوآوری می باشد. همچنین جهت اولویت بندی این عوامل از روش AHP استفاده شده است که سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، استراتژی سازمان و برنامه ریزی در امور دانشگاهی، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، امورپژوهشی، سرمایه گذاری در نوآوری و امور دانشجویی به ترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد نوآوری در دانشگاهها را دارند و در نهایت عملکرد نوآوری 6 دانشگاه دولتی با روش TOPSIS مورد مقایسه قرار گرفتند.

کلید واژه ها: نوآوری، خلاقیت، تحقیق و توسعه.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

تغییر و تحول در سازمانهای امروزی به قدری سریع، چند جانبه، پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش بینی، همگامی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات، رشد، بالندگی و توسعه نمی باشند. تا دو دهه قبل، سازمانهای زیادی در صحنه رقابت داخلی می توانستند با پیگیری اهداف کمی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهند، اما با بین المللی شدن رقابت( یعنی امتداد اهداف از ملیتی به فرا ملیتی) و اهمیت یافتن اهداف کیفی و فرا اقتصادی، سازمانها دیگر بدون توسعه و نوآوری قادر به ادامه حیات نمی باشند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط محیطی متحول و پویا، ممکن نیست (سلطانی تیرانی،1387). در نتیجه توان و سازگاری و اداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است و کسب این توانایی ها (خود مستلزم توجه سازمان به ایجاد شرایطی برای حمایت از نوآوری در سازمان می باشد. بعبارتی سازمانهای امروزی برای ادامه حیات، بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها افرادی خلاق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحولات منطبق ساخته و جواب گوی نیازهای جامعه باشند.
بهر حال در سراسر جهان فرصتها و چالشهایی برای سازمانها به وجود می آید که باعث می شود تا از نوآوری به عنوان یک اهرم استراتژیک برای کسب دانش و باقی ماندن در شرایط رقابتی استفاده کنند، لذا سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که خلاقیت و نوآوری نوک پیکان حرکت آنها را تشکیل می دهد. بنابر این سازمانها برای اینکه بتوانند در شرایط رقابتی باقی بمانند و از فرصتهای پیش روی خود استفاده کنند، نیاز به ایجاد نوآوری در سازمان خود دارند.
در سیستم اقتصادی جهان و رقابت روز افزون، خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمانها است. و در واقع نوآوری پاسخی است که سازمانها در برابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه می کنند تا در عرصه رقابت با دیگر سازمانها ضامن بقا و رشد آنها گردد.
در جهانی که دستخوش دگرگونی بوده و امنیت آن هر روز در معرض تهدید است، تنها راه بقا خلاقیت و نوآوری است (حسینی و صادقی، 1389). ضرورت وجود خلاقیت و نوآوری در سازمانها به حدی رسیده است که برخی منابع، نبود خلاقیت و نوآوری را با نابودی سازمان در درازمدت یکی دانسته اند. سازمانی که خلاقیت و نوآوری نداشته باشد، نمی تواند بقا یابد و در طول زمان از صحنه رقابت محو می شوند. لذا سازمانها پیوسته در جستجوی راههایی هستند تا خلاقیت و نوآوری را تقویت نموده و موانع آن را در سازمان برطرف کنند.(استونر جیمز1، 1379 )
یکی از ارزشهای محیطی در صحنه بین المللی شدن رقابت، توانایی خلق مزیت نسبی2 و مزیت رقابتی3 می باشد. یکی از مهمترین و اساسی ترین مکانیزم های خلق مزیت نسبی و رقابتی در محیط پویا و پر تحول صنعت امروزی، استفاده از سیستمهای بهبود و نوآوری در سازمان ها است.(سلطانی تیرانی،1387).
اهمیت خلاقیت و نوآوری در موفقیت سازمانها تنها منحصر به بخشهای تولیدی کشور نیست، بلکه این مساله در بخشهای خدماتی از جمله دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی که « تولید و بسته بندی دانش فنی جدید، آینده نگری و تولید نرم افزار های تغییر اجتماعی و درونی کردن هنجار های مدرن » از جمله کارکرد های اساسی آن هاست و پرورش دهنده منابع انسانی آینده هستند صادق بوده و اهمیت بیشتری نیز می یابد (ترک زاده و همکاران، 1387). پرورش و گسترش افراد خلاق و نوآور حاصل نمی شود مگر بر اثر وجود بستری مناسب که پرورش رشد اندیشه ها را ممکن سازد و آنها را به مرز آفرینندگی برساند( حسینی و صادقی، 1389).

بیان مساله

عملکرد نوآوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را بیشتر بر اساس میزان تحقیقات و پژوهشهایی که انجام می شود مورد ارزیابی قرار می دهند، ولی ممکن است عوامل متعددی وجود داشته باشند که بر عملکرد نوآوری دانشگاهها تاثیر بگذارد. متاسفانه نبود یک مدل مناسب که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ایجاد خلاقیت و نوآوری که مرتبط با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی باشد، مهمترین علت در به هدر رفتن تواناییهای خلاق و نوآور است و تا زمانی که نتوانیم این عوامل مؤثر بر ایجاد نوآوری در دانشگاهها را شناسایی کنیم نمی توانیم در محیط پرشتاب امروزه به رقابت بپردازیم. در نتیجه شناخت عوامل موثر بر ایجاد خلاقیت و نوآوری در دانشگاهها می تواند کمک کند تا با تقویت آنها بستری مناسب برای پرورش افراد و تعالی دانشگاهها فراهم شود.
علاوه بر آنچه که در بالا ذکر گردید نبود اطلاعات کافی و دقیق یکی دیگر از مشکلات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشد، که مانع از تدوین سیاستهای مناسب و انجام تحلیلهای دقیق و هدفمند می شود. بنابراین با انجام ارزیابی نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و جمع آوری این اطلاعات علاوه بر اینکه انجام تحلیلهای مناسب و تدوین سیاستهای بهتر برای دانشگاههایی که در حال حاضر وجود دارد را ممکن می سازد، باعث می شود تا از طریق این اطلاعات، دانشی به دست آید و از آن برای تأسیس دانشگاهی جدید در آینده استفاده شود تا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورمان مطابق با شاخصها و معیارهایی باشد که در ایجاد و حمایت از نوآوری در دانشگاهها مناسب هستند.

ضرورت و اهمیت تحقیق

جهان امروز از هر زمان دیگری رقابتی تر است. رقابت در همه لایه های زندگی انسان ها به چشم می خورد. از افراد گرفته تا سازمان های بزرگ همه و همه باید بر سر منابع محدود در راه دستیابی به موفقیت و کسب اهداف خود به رقابت بپردازند. آنچه به دشواری این امر می افزاید، وجود محیطی نامطمئن و بی ثبات است که تغییرات آن می تواند هرگونه توان و اختیار را از سازمان بگیرد.
سازمان های امروزی دیگر نمی توانند آنچه را در گذشته با موفقیت انجام شده است، تنها با تقلید ساده بکار گیرند و موفق نیز باشند بلکه هر یک باید دائماً در جستجوی فرصت هایی تازه باشند. فرصتهایی که از دید دیگر رقبا پوشیده مانده است. این فرصت ها را می توان در هر زمینه ای جستجو کرد، از ایجاد خدمتی جدید گرفته تا تقویت رویه های بدیع و نو برای انجام فعالیت های روزمره یک سازمان.
طبعاً آنچه می تواند یک سازمان را به این فرصت ها رهنمون کند پدیده ای جز وجود نوآوری در تمامی سطوح آن نمی باشد. سازمانی که توان ارائه افکار نو و بدیع و بکارگیری مناسب آن را در خود داشته باشد، به هیچ روی از تغییر و تحول رویگردان نبوده بلکه حتی خود می تواند به عنوان عاملی در جهت ایجاد تغییر در محیط خویش عمل کند و سازمان از این رهگذر می تواند ضمن آنکه بقای خود را تضمین می کند به رشد و توسعه ای پایدار و مداوم دست یابد.
اهمیت خلاقیت و نوآوری در دانشگاهها برای کشورهایی مانند ایران بسیار زیاد است. زیرا شتاب رشد تکنولوژی و دانش در جهان پیشرفته صنعتی هر لحظه فاصله عمیقی

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد فرهنگ عامه Next Entries دانلود تحقیق در مورد علوم قرآن، امام صادق، زبان قرآن