دانلود تحقیق در مورد فرهنگ عامه، مفردات قرآن، علوم قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………….65
8-روش ملا فتح الله از حيث توجه به قرائت صحيح……………………………………………………………………..65
9-نقد و بررسي روش ملا فتح الله از حيث توجه به قرائت صحيح……………………………………………….73
9-1- امتيازات………………………………………………………………………………………………………………………….73
9-2- کاستي ها……………………………………………………………………………………………………………………….74
فصل چهارم: توجه به مفردات و تبيين آن ها در تفسير منهج الصادقين
1- راه هاي شناخت معاني مفردات قرآن………………………………………………………………………………………77
1-1- قرآن کريم……………………………………………………………………………………………………………..77
1-2- روايات پيامبر9و امامان معصوم:…………………………………………………………………77
1-3- فرهنگ عامه عصر نزول………………………………………………………………………………………….78
1-4- سخنان صحابه …………………………………………………………………………………………………….80
1-5- سخن لغت شناسان…………………………………………………………………………………………………80
2- توجه به معاني مختلف لفظ……………………………………………………………………………………………………..81
3- شناسايي معناي حقيقي و مجازي و فرق نهادن بين آن ها……………………………………………………82
4- روش ملا فتح الله در توجه به مفردات……………………………………………………………………………………..83
4-1- استناد به آيات ديگر……………………………………………………………………………………………………….83
4-2- استناد به روايات پيامبر9و امامان معصوم:………………………………………………………….85
4-3- توجه به فرهنگ عامه مردم عصر نزول………………………………………………………………………….87
4-4- استناد به سخنان صحابه و اهل لغت……………………………………………………………………………..89
4-5- اشاره به وجود معاني مختلف در لفظ………………………………………………………………………….. 90
4-6- شناسايي معناي حقيقي و مجازي و فرق نهادن ميان آن ها………………………………………..91
5- نقد و بررسي روش ملا فتح الله در توجه به مفردات……………………………………………………………….92
5-1- امتيازات………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-2- کاستي ها………………………………………………………………………………………………………………………..93
فصل پنجم: توجه به قاعده در نظر گرفتن ادبيات عرب در فهم و تفسير قرآن
1- ادله اهميت توجه به ادبيات عرب در تفسير قرآن…………………………………………………………………..98
1-1- آيات قرآن……………………………………………………………………………………………………………………..99
1-2- روايات معصومين:………………………………………………………………………………………………….101
1-3- سخنان مفسران و دانشمندان علوم قرآني………………………………………………………………….104
1-4- بناي عقلاء……………………………………………………………………………………………………………………105
2- روش ملا فتح الله در توجه به ادبيات عرب……………………………………………………………………………105
3- نقد و بررسي روش ملا فتح الله در توجه به ادبيات عرب……………………………………………………..110
3-1- امتيازات……………………………………………………………………………………………………………………….110
3-2- کاستي ها…………………………………………………………………………………………………………………….110
فصل ششم:توجه به قراين تفسير در منهج الصادقين
1- تعريف و اقسام قراين……………………………………………………………………………………………………………..114
2- دليل لزوم توجه به قراين………………………………………………………………………………………………………115
3- سياق………………………………………………………………………………………………………………………………………115
3-1- اهميت توجه به سياق در تفسير…………………………………………………………………………………117
3-2- انواع سياق……………………………………………………………………………………………………………………119
3-2-1- سياق کلمات……………………………………………………………………………………………………..119
3-2-2- سياق جمله ها…………………………………………………………………………………………………..121
3-2-3- سياق آيات…………………………………………………………………………………………………………122
3-2-4- سياق سوره ها……………………………………………………………………………………………………122
3-3- روش ملا فتح الله در بهره گيري از سياق……………………………………………………………………123
4- سبب نزول……………………………………………………………………………………………………………………………..127
4-1- اهميت توجه به سبب نزول…………………………………………………………………………………………128
4-2- روش ملا فتح الله در توجه به سبب نزول…………………………………………………………………..129
5- شان نزول……………………………………………………………………………………………………………………………….133
5-1- روش ملا فتح الله در توجه به شان نزول…………………………………………………………………….135
6- توجه به فرهنگ زمان نزول…………………………………………………………………………………………………..137
7- زمان و مکان نزول آيات…………………………………………………………………………………………………………139
8- استفاده از آيات ديگر به عنوان قرينه……………………………………………………………………………………141
9- استفاده از روايات به عنوان قرينه………………………………………………………………………………………….147
9-1- ادله اهميت توجه به روايات به عنوان قرينه در تفسير……………………………………………….148
9-1-1- دليل عقلي…………………………………………………………………………………………………………148
9-1-2- آيات قرآن………………………………………………………………………………………………………….149
9-1-3- روايات………………………………………………………………………………………………………………..150
9-2- روش ملا فتح الله در استفاده از روايات به عنوان قرينه……………………………………………..151
10- نقد و بررسي روش ملا فتح الله در توجه به قراين……………………………………………………………..153
10-1- امتيازات…………………………………………………………………………………………………………………….153
10-2- کاستي ها…………………………………………………………………………………………………………………..156
فصل هفتم: در نظر گرفتن انواع دلالت ها در تفسير منهج الصادقين
1- تعريف دلالت و اقسام آن…………………………………………………………………………………………….161
1-1- دلالت اقتضاء……………………………………………………………………………………………………..162
1-2- دلالت تنبيه……………………………………………………………………………………………………….164
1-3- دلالت اشاره……………………………………………………………………………………………………….164
1-4- دلالت مفهومي کلام…………………………………………………………………………………………..166
2- روش ملا فتح الله در توجه به انواع دلالت ها……………………………………………………………..169
3- نقد و بررسي روش ملا فتح الله در توجه به انواع دلالت ها……………………………………….173
3-1- امتيازات……………………………………………………………………………………………………………..173
3-2- کاستي ها…………………………………………………………………………………………………………..173
نتايج ……………………………………………………………………………………………………….175

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نزول قرآن Next Entries دانلود تحقیق در مورد الصادقين، بررسي، رعايت