پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش کارکنان، نیازسنجی، ضمن خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………24
2-2-14 قلمرو نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….25
2-2-15 تکنیک های نیازسنجی…………………………………………………………………………………………….26
2-2-16 موانع نیازسنجی……………………………………………………………………………………………………..27
2-2-17 اصول نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….27
2-2-18 انواع نیازسنجی………………………………………………………………………………………………….28
2-2-19 الگوهای نیازسنجی……………………………………………………………………………………………..29
2-2-20 روش ها و فنون نیازسنجی………………………………………………………………………………….30
2-3 آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………….41
2-3-1 تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………….41
2-3-2 مزایای آموزش……………………………………………………………………………………………………..43
2-3-3 فرایند آموزش……………………………………………………………………………………………………..43
2-3-4 شرایط موردنیاز آموزش کارکنان…………………………………………………………………………….46
2-3-5 اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان………………………………………………………………………..47
2-3-6 فواید آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………..47
2-3-7 اهداف آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………49
2-3-8 اهمیت و لزوم آموزش کارکنان……………………………………………………………………………….50
2-3-9 آموزش کارکنان و آموزش بزرگسالان……………………………………………………………………..50
2-3-10 بعضی از علل بروز بی تفاوتی در کارکنان………………………………………………………………51
2-3-11 راهکارهای برخورد با بی تفاوتی کارکنان………………………………………………………………53
2-3-12 ارزیابی عملکرد کارکنان………………………………………………………………………………………55
2-3-12-1 محاسن ارزیابی کارکنان………………………………………………………………………………….55
2-3-12-2 سیاست حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنان…………………………………………………………56
2-4 آموزش و پرورش در ایران……………………………………………………………………………………….57
2-4-1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………….57
2-4-2- جایگاه آموزش در ایران باستان……………………………………………………………………………58
2-4-3 جایگاه آموزش در ایران دوره ی اسلامی………………………………………………………………..59
2-4-4 هدف های آموزش و پرورش……………………………………………………………………………….62
2-4-5 آرمان های جهانی آموزش و پرورش…………………………………………………………………….62
2-4-6 نقش و کارکرد اجتماعی آموزش و پرورش……………………………………………………………62
2-5 ویژگی های یک معلم خوب……………………………………………………………………………………63
2-6 مهارت های آموزشی تدریس مورد نیاز آموزگاران……………………………………………………..64
2-7 تعریف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………74
2-7-1 اهداف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………….74
2-7-2 ضرورت آموختن ضمن خدمت………………………………………………………………………….75
2-7-3 فواید آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………………….75
2-7-4 تاریخچه آموزش ضمن خدمت………………………………………………………………………….76
2-7-5 آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت آموزش و پرورش………………………………….79
2-8 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..80
2-8-1 پژوهش های داخل کشور………………………………………………………………………………….80
2-8-2-پژوهش های خارج کشور………………………………………………………………………………..83
فصل سوم روش پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….87
3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………87
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..87
3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………87
3-5 ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………87
3-5-1 روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………88
3-6 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………….89
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….89
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….91
4-2 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………..91
4-3 بررسی یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………….92
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………96
5-2 بررسی سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………..96
5-3 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………..99
5-4 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………..99
5-5 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………99
5-5-1 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….99
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….101
الف – منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………..102
ب – منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………….. 105
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1 جدول طبقه بندی نیازها……………………………………………………………………………………………14
2-2 جدول فرایند آموزش………………………………………………………………………………………………….44
3-1 جدول پراکندگی عبارت های پرسشنامه…………………………………………………………………………88
3-2 جدول ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………….88
4-1 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای جنسیت………………………………………………………………..91
4-2 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای مدرک تحصیلی……………………………………………………..91
4-3 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای سابقه کار…………………………………………………………….92
4-4 جدول مقایسه میانگین اعلام نیاز آموزگاران به الگوهای نوین تدریس………………………………..92
4-5 جدول مقایسه میانگین اعلام نیاز آموزگاران به ارزشیابی و نحوه انجام آن……………………………93
4-6 جدول مقایسه میانگین اعلام نیاز آموزگاران به مهارت های قبل از تدریس………………………….93
4-7 جدول مقایسه میانگین اعلام نیاز آموزگاران به کار با امکانات چندرسانه ای………………………..93
4-8 جدول مقایسه میانگین اعلام نیاز آموزگاران به مدیریت کلاس…………………………………………..94
4-9 جدول مقایسه میانگین اعلام نیاز آموزگاران به تعامل با دانش آموزان………………………………….94

چکیده
آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های دست یابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد شبیه‌سازی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ضمن خدمت، نیازسنجی، آموزش ضمن خدمت